Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2159(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0140/2017

Esitatud tekstid :

A8-0140/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0154

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 55k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2016/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0140/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 69, 13.3.2015.
(2) ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.
(3) ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.
(4) ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2016/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0140/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  väljendab rahulolu kontrollikoja seisukohaga, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) 31. detsembril 2015 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2015. aasta aruandes, et ei leidnud andmekaitseinspektori personalialase ja hanketegevusega seotud auditeeritud küsimustes (viis töölevõtmismenetlust, viis hankemenetlust ja üks finantstehing) tõsiseid puudusi; rõhutab, et see on neljas järjestikune aasta, mil kontrollikoda ei ole leidnud tõsiseid puudusi;

3.  märgib, et 2015. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 8 760 417 eurot (2014. aastal oli see 8 012 953 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 96 % (2014. aastal 92 %); väljendab rahulolu tulemuse paranemise üle;

4.  märgib, et andmekaitseinspektori eelarve on enamasti halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes terve andmekaitseinspektori eelarve kohta, vaid see peaks hõlmama ka konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi (SMART) eesmärke üksikute osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastastes tegevuskavades; sellega seoses kutsub andmekaitseinspektorit üles lisama tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma igapäevasesse tegevusse;

5.  märgib murega, et kolme sisekontrollisüsteemi näitajate osas soovitatakse teha olulisi täiendavaid jõupingutusi, eelkõige seoses eesmärkide ja tulemusnäitajatega, mille kohta soovitatakse töötada välja SMART-eesmärgid ning asjakohased, heakskiidetud, usaldusväärsed, lihtsad ja töökindlad näitajad; tunneb heameelt selle üle, et andmekaitseinspektor kavatseb ellu viia kõik näitajate kohta antud soovitused;

6.  märgib, et andmekaitseinspektoril on ainult üks kõrgema ametniku ametikoht, kuid keskastme juhtkonna ametikohtadel on sooline tasakaalustamatus (40 % vs. 60 %); palub andmekaitseinspektoril jätkata jõupingutusi selle tagamiseks, et töölevõtmise ja edutamise poliitika oleks sooliselt võimalikult tasakaalustatud;

7.  märgib suure rahuloluga, et andmekaitseinspektori töötajad puudusid töölt haiguspuhkuse tõttu keskmiselt ainult 6,6 päeva;

8.  rõhutab, et andmekaitseinspektor on korraldanud mitmeid vabaajaüritusi; palub andmekaitseinspektoril uurida võimalusi institutsioonisisese heaolu loomise üritustesse kõige rohkem panustavate töötajate tunnustamiseks, jätkata neid üritusi ja püüda neisse kaasata võimalikult palju töötajaid; palub andmekaitseinspektoril jagada oma sellekohast kogemust liidu institutsioonide ja muude liidu organitega;

9.  märgib rahuloluga, et andmekaitseinspektor on määranud kaks ahistamisvastast nõustajad, kes võivad anda konfidentsiaalset abi ja kes kuuluvad komisjoni võrgustikku; märgib, et ahistamise juhtumitest teatamisi ei olnud;

10.  märgib, et andmekaitseinspektor võttis 16. detsembril 2015 vastu inspektorite käitumisjuhendi; rõhutab siiski, et see juhend on pigem poliitiline avaldus ja selles ei ole esitatud huvide konfliktide vastaseid eeskirju; peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektori kui institutsiooni liikmete ja töötajate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ei ole avalikuks konsulteerimiseks kättesaadavad; kutsub andmekaitseinspektorit üles koostama ja esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile andmed tuvastatud huvide konfliktide juhtumite kohta;

11.  peab tervitatavaks andmekaitseinspektori tava anda personalile korrapärast teavet juhtkonna koosolekute ja nende tulemuste kohta;

12.  märgib rahuloluga, et teave andmekaitseinspektori osalemise kohta ametialastel kohtumistel organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega väljaspool liidu institutsioone (sealhulgas lobistidega) avaldatakse vähemalt tema veebilehel; märgib, et samamoodi avaldatakse tema veebilehel teave kõikide rahvusvaheliste konverentside kohta, millest andmekaitseinspektor osa võtab, koos võimalike sõnavõttude ametliku kokkuvõttega; kordab oma üleskutset, et andmekaitseinspektor esitaks iga-aastases tegevusaruandes üksikasjalikud andmed oma institutsiooni liikmete ja töötajate lähetuste kohta, kuna esitatud teave ei olnud läbipaistvuse ja kulutasuvuse tagatiste seisukohast piisavalt üksikasjalik;

13.  kutsub andmekaitseinspektorit üles ühinema institutsioonidevahelise kokkuleppega kohustusliku läbipaistvusregistri kohta, kui see kasutusele võetakse;

14.  märgib, et juulis 2015 loodi väike rakkerühm, kelle ülesanne on hinnata õiguslikke, operatiiv- ja eelarvevahendeid, mida läheb vaja selleks, et luua Euroopa Andmekaitsenõukogu, mis võtab üle artikli 29 töörühma; väljendab heameelt vastavatesse jaotistesse kantud assigneeringute kasutusmäära üle, mis saavutati 2015. aastal; palub andmekaitseinspektoril lisada rakkerühma leiud oma iga-aastasesse tegevusaruandesse;

15.  tunneb eelkõige heameelt nõuandva rolli üle, mida andmekaitseinspektor täitis andmekaitsepaketi õigusaktide (isikuandmete kaitse üldmäärus(1) ja andmekaitsedirektiiv(2)) koostamisel, Europoli reformimisel(3) ja broneeringuinfo direktiivi(4) koostamisel ning ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield(5) väljatöötamisel, samuti tema arvamuse üle Euroopa ühise varjupaigasüsteemi esimese reformipaketi (Eurodaci, EASO ja Dublini määrused)(6) kohta ning tema osalemise üle Euroopa Andmekaitsenõukogu loomises;

16.  tunneb heameelt andmekaitseinspektori koostöö üle liidu institutsioonide ja muude liidu organitega, eeskätt haldus-, hanke-, finants-, raamatupidamis- ja eelarveküsimustes; palub andmekaitseinspektoril lisada oma iga-aastasesse tegevusaruandesse üksikasjaliku teabe kõigi teenustaseme kokkulepete ja selle koostööga saavutatud tulemuste kohta;

17.  peab kiiduväärseks andmekaitseinspektori poolt aastateks 2015 kuni 2019 välja töötatud strateegiat ja sellega seotud peamiseid tulemusnäitajaid, mida kasutatakse tema ressursside kasutamise jälgimiseks ja vajaduse korral korrigeerimiseks; märgib, et välja valitud peamised tulemusnäitajad annavad tunnistust sellest, et strateegia elluviimisega ollakse üldiselt heal järjel; palub andmekaitseinspektoril ka edaspidi esitada oma iga-aastases tegevusaruandes tulemustabeli ning selgitada väliste ja sisemiste näitajate vahelisi erinevusi;

18.  väljendab heameelt selgituse üle, mille kohaselt andmekaitseinspektoril puudub kinnisvarapoliitika, kuna tema talitused asuvad ühes Euroopa Parlamendi hoonetest, ning palub teada anda, kui praegune olukord peaks edasi arenema või muutuma;

19.  väljendab rahulolu, et andmekaitseinspektor on esitanud kõigi tema käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalikud andmed, mis kajastavad töötajate jagunemist palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel, ning palub, et selline teave lisataks automaatselt andmekaitseinspektori iga-aastasesse tegevusaruandesse;

20.  võtab teadmiseks andmekaitseinspektori kavatsuse pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest(7) vähendada viie aasta jooksul töötajate arvu 5 % võrra; on hästi teadlik tulevasest ülesandest valmistada liidu institutsioone ja organeid ette isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamiseks, mis hakkab kehtima alates 25. maist 2018; teeb ettepaneku, et andmekaitseinspektor teavitaks parlamenti mis tahes alternatiivsest kokkuhoiust, mis on saavutatud, et kompenseerida töötajate arvu vähendamise võimalikku viibimist;

21.  kordab komisjonile esitatud palvet jätta justiits- ja siseküsimustega tegelevad ametid ning ka Euroopa Andmekaitseinspektor välja üldisest personali 5 % vähendamisest, kuna praegustes poliitilistes oludes peavad need organid võtma enda kanda üha suurema töökoormuse;

22.  märgib, et andmekaitseinspektori 2015. aasta tegevusaruande sissejuhatuses on viidatud eraldi jagudele, milles käsitletakse hankeid ja lähetuste haldamist; nõuab, et tema järgmine iga-aastane tegevusaruanne sisaldaks ülevaadet samadest andmetest viimase kolme või nelja aasta kohta;

23.  märgib, et andmekaitseinspektor järgis 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas parlamendi raportis sõnastatud soovitust ja avaldas sõlmitud lepingute loetelu; soovitab, et andmekaitseinspektor avaldaks läbipaistvuse ja üldsuse usalduse huvides kontrollikoja aruande koos oma iga-aastase tegevusaruandega;

24.  nõuab tungivalt, et andmekaitseinspektor järgiks personalieeskirjade artiklis 16 sätestatud eeskirju ning kehtestaks selged ja siduvad eeskirjad nn pöördukse efekti kohta vastavalt komisjoni avaldatud suunistele;

25.  tunneb heameelt, et 16. juunil 2016 avaldati andmekaitseinspektori otsus rikkumisest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade kohta;

26.  palub andmekaitseinspektoril parandada oma teabevahetuspoliitikat liidu kodanikega suhtlemiseks;

27.  innustab andmekaitseinspektorit järjest enam osalema selliste lahenduste väljatöötamisel, mis soodustavad uuendustegevust ning parandavad eraelu puutumatust ja andmekaitset, eelkõige suurandmete töötlemisel läbipaistvuse, kasutajapoolse kontrolli ja aruandekohustuste suurendamise kaudu; märgib, et paljude arvamuste kohaselt tuleb uute tehnoloogiate eeliseid maksimaalselt ära kasutada, kahjustamata seejuures põhiõigusi.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53) Vt ELT C 38, 8.2.2014, lk 3.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/681, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (ELT L 119, 4.5.2016, lk 132) Vt ELT C 392, 25.11.2015, lk 11.
(5) Vt ELT C 257, 15.7.2016, lk 8.
(6) Vt ELT C 9, 12.1.2017, lk 3.
(7) 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

Õigusalane teave