Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2159(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0140/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0140/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0154

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 46k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2016/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0140/2017),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 69, 13.3.2015.
(2)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3)EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2016/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0140/2017),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen päätelmään, jonka mukaan virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2015 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla (viisi palvelukseenottomenettelyä, viisi hankintamenettelyä ja yksi rahoitustoimi); korostaa, että tämä on jo neljäs peräkkäinen vuosi, kun tilintarkastustuomioistuin ei ollut havainnut lainkaan vakavia puutteita;

3.  toteaa, että vuonna 2015 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja kaikkiaan 8 760 417 euroa (vuonna 2014 niitä oli 8 012 953 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 96 prosenttia (vuonna 2014 se oli 92 prosenttia); panee tyytyväisenä merkille, että tulos on parantunut;

4.  toteaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan lähinnä hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin toimintakuluihin; korostaa kuitenkin, että tulosbudjetointia ei tulisi soveltaa ainoastaan tietosuojavaltuutetun talousarvioon kokonaisuutena tarkasteltuna vaan siihen olisi myös sisällytettävä täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet (SMART‑tavoitteet), joita sovelletaan yksittäisiin osastoihin, yksiköihin ja henkilöstön jäsenten vuotuisiin suunnitelmiin; pyytää tietosuojavaltuutettua näin ollen ottamaan tulosbudjetoinnin periaatteen laajemmin käyttöön päivittäisessä toiminnassa;

5.  panee huolestuneena merkille, että kolmen sisäisen valvonnan järjestelmän indikaattorin kohdalla katsotaan, että merkittävät lisätoimet ovat tarpeen ja että erityisesti tämä koskee tavoitteita ja tulosindikaattoreita, joiden osalta suositetaan kehittämään SMART‑tavoitteita sekä indikaattoreita, jotka ovat merkityksellisiä, hyväksyttyjä, uskottavia, selkeitä ja kestäviä; on tyytyväinen, että tietosuojavaltuutettu on sitoutunut panemaan kaikki näitä indikaattoreita koskevat suositukset täytäntöön;

6.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetulla on ainoastaan yksi ylemmän johdon virka ja että keskijohdon viroissa sukupuolten edustus on epätasapainossa, sillä se on 40 prosenttia / 60 prosenttia; pyytää tietosuojavaltuutettua jatkamaan ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että palvelukseenotossa ja ylennyspolitiikassa molemmat sukupuolet ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina;

7.  panee erittäin tyytyväisenä merkille, että kukin tietosuojavaltuutetun henkilöstön jäsenistä oli poissa töistä sairausloman vuoksi keskimäärin ainoastaan 6,6 päivää;

8.  painottaa, että tietosuojavaltuutettu on järjestänyt erilaisia työajan jälkeisiä tapahtumia; pyytää tietosuojavaltuutettua pohtimaan, miten se voisi palkita toimielimen hyvinvointia edistävien toimien toteuttamiseen eniten osallistuneita henkilöstön jäseniä, ja jatkamaan näiden toimien toteuttamista pyrkimällä saamaan mukaan toimintaan mahdollisimman monta henkilöstön jäsentä; pyytää tietosuojavaltuutettua jakamaan kokemuksiaan tältä alalta unionin toimielinten ja muiden unionin elinten kanssa;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu on nimittänyt kaksi komission verkostoon kuuluvaa neuvonantajaa, jotka toimivat luottamuksellisesti työpaikkakiusaamisen torjunnan alalla; panee merkille, että yhtään ilmoitusta työpaikkakiusaamisesta ei ollut tehty;

10.  panee merkille, että tietosuojavaltuutettu hyväksyi valtuutettujen käytännesäännöt 16. joulukuuta 2015; korostaa kuitenkin, että nämä käytännesäännöt ovat lähinnä tietosuojavaltuutetun julkilausuma asiasta eivätkä ne sisällä määräyksiä eturistiriitojen estämiseksi; pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutetun jäsenten ja henkilöstön jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset eivät ole yleisesti saatavilla; kehottaa tietosuojavaltuutettua laatimaan ja toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle luettelon havaituista eturistiriitatapauksista;

11.  pitää myönteisenä käytäntöä, jonka mukaan tietosuojavaltuutettu tiedottaa henkilöstölle johdon kokouksista ja niiden tuloksista säännöllisesti;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että ainakin tietosuojavaltuutetun sivustolla julkaistaan tiedot kaikista työkokouksista, joita tietosuojavaltuutetulla on ollut unionin toimielinten ulkopuolella toimivien organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa (lobbarit mukaan luettuina); panee merkille, että tietosuojavaltuutetun sivustolla julkaistaan myös tiedot kaikista konferensseista, joihin tietosuojavaltuutettu on osallistunut, sekä yhteenvedot kaikista virallisista puheista; muistuttaa pyytäneensä tietosuojavaltuutetulta, että se esittäisi vuotuisessa toimintakertomuksessaan yksityiskohtaisia tietoja jäsenten ja henkilöstön tekemistä virkamatkoista, sillä esitetyt tiedot eivät ole olleet riittävän yksityiskohtaisia avoimuutta ja kustannustehokkuutta koskevien takeiden osalta;

13.  pyytää tietosuojavaltuutettua liittymään pakollista avoimuusrekisteriä koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen sitten, kun sopimus tehdään;

14.  panee merkille, että heinäkuussa 2015 perustettiin pieni työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän korvaavan Euroopan tietosuojaneuvoston perustamisen edellyttämät oikeudelliset ja operatiiviset välineet ja talousarviovarat; on tyytyväinen asianomaisiin osastoihin otettujen määrärahojen käyttöasteeseen vuonna 2015; pyytää tietosuojavaltuutettua sisällyttämään työryhmän havainnot vuotuiseen toimintakertomukseensa;

15.  pitää erityisen myönteisenä tietosuojavaltuutetun neuvoa-antavaa tehtävää kehitettäessä tietosuojapakettiin liittyvää lainsäädäntöä (yleistä tietosuoja-asetusta(1) ja tietosuojadirektiiviä(2)), Europol-uudistusta(3), matkustajarekisteridirektiiviä(4) sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä(5) ja sen lausuntoa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää (Eurodac, EASO ja Dublin-asetukset) koskevasta ensimmäisestä uudistuspaketista(6) sekä sen osallistumista Euroopan tietosuojaneuvoston perustamiseen;

16.  suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön, jota tietosuojavaltuutettu tekee unionin toimielinten ja unionin muiden elinten kanssa lähinnä hallintoon, hankintaan, varainhoitoon, kirjanpitoon ja talousarvioon liittyvissä asioissa; pyytää tietosuojavaltuutettua sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa yksityiskohtaiset tiedot kaikista palvelutasosopimuksista ja tästä yhteistyöstä saaduista tuloksista;

17.  panee tyytyväisenä merkille vuosia 2015–2019 koskevan tietosuojavaltuutetun strategian ja siihen liittyvät keskeiset tulosindikaattorit, joita käytetään toimielimen varojen käytön seurannassa ja tarvittaessa mukauttamisessa; toteaa, että valitut keskeiset tulosindikaattorit osoittavat, että strategian täytäntöönpano etenee enimmäkseen suunnitellulla tavalla; pyytää tietosuojavaltuutettua edelleen esittämään tulostaulukon vuotuisessa toimintakertomuksessaan ja selkeyttämään ulkoisten ja sisäisten indikaattorien välistä eroa;

18.  panee tyytyväisenä merkille tietosuojavaltuutetun esittämän selvennyksen, jonka mukaan sillä ei ole kiinteistöpolitiikkaa, koska parlamentti isännöi sen yksiköitä yhdessä kiinteistöistään, ja pyytää, että sille tiedotetaan kaikenlaisesta nykytilanteen kehityksestä tai muutoksesta;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu esitti kattavat tiedot kaikista sen käytössä olevista henkilöresursseista palkkaluokan, sukupuolen ja kansallisuuden mukaan jaoteltuina, ja pyytää, että nämä tiedot sisällytetään automaattisesti tietosuojavaltuutetun vuotuiseen toimintakertomukseen;

20.  panee merkille tietosuojavaltuutetun suunnitelman noudattaa toimielinten välistä sopimusta(7), jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; on erittäin tietoinen tulevasta haasteesta, joka aiheutuu unionin toimielinten ja elinten valmistelusta siihen, että ne alkavat soveltaa 25. toukokuuta 2018 voimaan tulevaa uutta yleistä tietosuoja-asetusta; ehdottaa, että tietosuojavaltuutettu tiedottaa parlamentille mahdollisesti aikaansaaduista vaihtoehtoisista säästöistä, joiden avulla on tarkoitus kompensoida henkilöstön vähentämisen mahdollista viivästymistä;

21.  toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön jättää oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivat virastot sekä tietosuojavaltuutettu viiden prosentin yleisen henkilöstöleikkaustavoitteen ulkopuolelle, sillä vallitsevassa poliittisessa tilanteessa näiden elinten työmäärä lisääntyy jatkuvasti;

22.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetun toimintakertomukseen vuodelta 2015 on sisällytetty hankintoja ja virkamatkojen hallinnointia koskevat osuudet; pyytää, että sen seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään yhteenveto vastaavista tiedoista viimeisiltä 3–4 vuodelta;

23.  panee merkille, että tietosuojavaltuutettu on soveltanut varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä annetussa mietinnössä esitettyä suositusta ja julkaissut luettelon myönnetyistä sopimuksista; suosittelee, että tietosuojavaltuutettu julkaisee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vuotuisen toimintakertomuksensa yhteydessä avoimuuden ja kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi;

24.  kehottaa tietosuojavaltuutettua noudattamaan henkilöstösääntöjen 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sääntöjä ja laatimaan niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat selkeät ja sitovat säännöt komission julkaisemien ohjeiden mukaisesti;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että 16. kesäkuuta 2016 julkaistiin tietosuojavaltuutetun päätös väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä;

26.  kehottaa tietosuojavaltuutettua kehittämään unionin kansalaisille suunnattua viestintäpolitiikkaansa;

27.  kannustaa tietosuojavaltuutettua osallistumaan enemmän innovointia edistäviin ja yksityisyyttä ja tietosuojaa parantaviin ratkaisuihin etenkin lisäämällä massadatan käsittelyyn liittyvää avoimuutta, käyttäjävalvontaa ja vastuullisuutta; panee merkille, että useissa lausunnoissa peräänkuulutetaan uusien tekniikoiden etujen maksimointia vaarantamatta perusoikeuksia.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53). Katso EUVL C 38, 8.2.2014, s.3.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 132). Katso EUVL C 392, 25.11.2015, s.11.
(5)Katso EUVL C 257, 15.7.2016, s. 8.
(6)Katso EUVL C 9, 12.1.2017, s. 3.
(7)Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen Toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Oikeudellinen huomautus