Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2159(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0140/2017

Pateikti tekstai :

A8-0140/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0154

Priimti tekstai
PDF 343kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
P8_TA(2017)0154A8-0140/2017
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2016/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0140/2017),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, taip pat Europos ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 69, 2015 3 13.
(2) OL C 380, 2016 10 14, p. 1.
(3) OL C 375, 2016 10 13, p. 1.
(4) OL C 380, 2016 10 14, p. 147.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį (2016/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę(A8-0140/2017),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – Priežiūros pareigūnas) visos administracinės ir kitos išlaidos už metus, kurie baigėsi 2015 m. gruodžio 31 d., padengtos be reikšmingų klaidų ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.  pažymi, kad 2015 m. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad buvo atliktas penkių įdarbinimo procedūrų, penkių viešųjų pirkimų procedūrų ir vienos finansinės operacijos auditas ir nenustatyta jokių rimtų trūkumų su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais konkursais susijusiose srityse, tikrintose atliekant auditą; pabrėžia, kad jau ketvirti metai iš eilės Audito Rūmai nenustatė jokių rimtų trūkumų;

3.  pažymi, kad 2015 m. Priežiūros pareigūnui buvo skirtas iš viso 8 760 417 EUR biudžetas (plg. su 8 012 953 EUR 2014 m.) ir kad įvykdymo lygis buvo 96 proc. (plg. su 92 proc. 2014 m.); palankiai vertina pagerėjusius rezultatus;

4.  pažymi, kad Priežiūros pareigūno biudžetas yra daugiausiai administracinio pobūdžio ir didelė dalis išlaidų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi lėšų dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis; tačiau pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principas turėtų būti taikomas ne tik visam Priežiūros pareigūno biudžetui, bet ir nustatant atskirų skyrių ir padalinių konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir metinius planus darbuotojų atžvilgiu; todėl ragina Priežiūros pareigūną plačiau taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą savo kasdienėje veikloje;

5.  susirūpinęs pažymi, kad yra nurodoma, jog reikia imtis didelių papildomų pastangų dėl trijų vidaus sistemos kontrolės rodiklių, visų pirma, dėl „tikslų ir veiklos rodiklių“, kuriais turėtų būti vadovaujamasi, siekiant nustatyti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir tinkamus, priimtinus, patikimus, paprastus ir tvarius rodiklius; palankiai vertina Priežiūros pareigūno įsipareigojimą įgyvendinti visas rekomendacijas, susijusias su minėtais rodikliais;

6.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas turi tik vieną darbuotoją, kuriam tenka aukščiausios vadovų grandies pareigos, o vidurinės grandies vadovų pareigas užimančių asmenų santykis lyties atžvilgiu nesubalansuotas – 40 proc. moterų ir 60 proc. vyrų; ragina Priežiūros pareigūną dėti pastangas, kad būtų užtikrinta, kad jo įdarbinimo ir skyrimo į aukštesnes pareigas politika būtų kuo labiau orientuota į lyčių pusiausvyrą;

7.  su dideliu džiaugsmu pažymi, kad Priežiūros pareigūno darbuotojai nebuvo darbe dėl ligos vidutiniškai tik 6,6 dienas (vienam asmeniui);

8.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas rengia įvairius renginius po darbo; ragina Priežiūros pareigūną ieškoti būdų, kaip atlyginti darbuotojams, kurie daugiausiai prisideda prie institucijos geros savijautos užtikrinimo veiklos, tęsti tokią veiklą ir bandyti į ją įtraukti kuo daugiau darbuotojų; ragina Priežiūros pareigūną dalintis savo patirtimi šioje srityje su kitomis Europos Sąjungos institucijomis;

9.  su džiaugsmu pažymi, kad Priežiūros pareigūnas paskyrė du patarėjus kovos su priekabiavimu klausimais, kurie gali konfidencialiai konsultuoti šiuo klausimu ir kurie priklauso Komisijos tinklui; pažymi, kad institucija negavo jokių pranešimų apie priekabiavimo atvejus;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Priežiūros pareigūnas 2015 m. gruodžio 16 d. priėmė savo priežiūros užduotis atliekančių subjektų elgesio kodeksą; tačiau pabrėžia, kad šis kodeksas yra labiau veiklos krypčių pareiškimas ir jame nepateikiama jokių taisyklių siekiant išvengti interesų konfliktų; apgailestauja dėl to, kad viešai negalima susipažinti su Priežiūros pareigūno narių ir darbuotojų gyvenimo aprašymais ir interesų deklaracijomis; ragina Priežiūros pareigūną parengti ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti nustatytų interesų konfliktų atvejų apžvalgą;

11.  palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas reguliariai praneša darbuotojams apie valdybos posėdžius ir šių posėdžių rezultatus;

12.  su džiaugsmu pažymi, kad informacija apie Priežiūros pareigūno dalyvavimą darbo susitikimuose su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis ne Europos Sąjungos institucijose (įskaitant lobistus) yra skelbiama bent jo svetainėje; pažymi, kad panašiai yra ir su informacija apie visas konferencijas, kuriuose dalyvauja Priežiūros pareigūnas; ji skelbiama jo svetainėje, kartu pateikiant ir oficialių pranešimų tezes; dar kartą ragina Priežiūros pareigūną savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti išsamią informacija apie narių ir darbuotojų komandiruotes, nes dabar pateikta informacija nėra pakankamai išsami skaidrumo ir ekonominio veiksmingumo aspektais;

13.  ragina Priežiūros pareigūną prisijungti prie tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro, kai jis bus sukurtas;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. liepos mėnesį buvo įsteigta nedidelė darbo grupė vertinti teisines, veiklos ir biudžeto priemones, skirtas Europos duomenų apsaugos valdybai įsteigti, kuri perims 29 straipsnio darbo grupės funkcijas; džiaugiasi 2015 m. pasiektu įsipareigojimų asignavimų, įrašytų į atitinkamas biudžeto antraštines dalis, panaudojimo lygiu; ragina Priežiūros pareigūną į savo metinę veiklos ataskaitą įtraukti minėtos darbo grupės išvadas;

15.  ypač palankiai vertina Priežiūros pareigūno atliekamą patariamąją funkciją rengiant duomenų apsaugos dokumentų rinkinio teisės aktus (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas(1) ir Duomenų apsaugos direktyva(2)), vykdant Europolo reformą(3) ir rengiant Direktyvą dėl keleivio duomenų įrašo(4) bei diegiant ES ir JAV „privatumo skydą“(5), taip pat jo nuomonę dėl pirmojo reformų dokumentų rinkinio dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos (reglamentų dėl Eurodac, Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) ir Dublino reglamento)(6) bei dalyvavimą steigiant Europos duomenų apsaugos valdybą;

16.  džiaugiasi Priežiūros pareigūno bendradarbiavimu su kitomis Europos Sąjungos institucijomis ir įstaigomis daugiausia administraciniais, viešųjų pirkimų, finansų, apskaitos ir biudžeto klausimais; prašo, kad Priežiūros pareigūnas įtrauktų išsamią informaciją apie visus tarnybų lygio susitarimus ir apie dėl šio bendradarbiavimo gautus rezultatus į metinę Priežiūros pareigūno veiklos ataskaitą;

17.  džiaugiasi tuo, kad parengta Priežiūros pareigūno 2015–2019 m. strategija ir susiję pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, naudojami atliekant jo išteklių naudojimo stebėseną ir, jei reikia, koregavimą; pripažįsta, kad, atsižvelgiant į pasirinktus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, matyti, jog ši strategija iš esmės įgyvendinama tinkamai; ragina Priežiūros pareigūną savo kasmetinėje veiklos ataskaitoje ir toliau teikti suvestines ir išaiškinti skirtumą tarp išorės ir vidaus rodiklių;

18.  palankiai vertina Priežiūros pareigūno paaiškinimą, kodėl nėra pastatų politikos, nes jo tarnybos yra įsikūrusios viename iš Parlamento pastatų, ir prašo pranešti apie visus pokyčius, susijusius su dabartine padėtimi;

19.  palankiai vertina tai, kad pateikiama išsami informacija apie visus Priežiūros pareigūno turimus žmogiškuosius išteklius, ją suskirstant pagal lygį, lytį ir pilietybę, ir prašo šią informaciją automatiškai įtraukti į Priežiūros pareigūno metinę veiklos ataskaitą;

20.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas planuoja laikytis tarpinstitucinio susitarimo(7) per penkerius metus 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių; gerai suvokia, kad gali kilti sunkumų ruošiant Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris turi būti pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.; siūlo, kad Priežiūros pareigūnas teiktų ataskaitas Parlamentui apie kitokiu būdu sutaupomas lėšas, kuriomis galėtų būti kompensuojamas galimas vėlavimas mažinti darbuotojų skaičių;

21.  dar kartą ragina Komisiją teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities agentūroms, pavyzdžiui, Priežiūros pareigūnui, netaikyti bendro reikalavimo 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių, nes dėl dabartinio politinio klimato šių įstaigų prašoma prisiimti vis didėjančius darbo krūvius;

22.  atkreipia dėmesį į 2015 m. Priežiūros pareigūno metinės veiklos ataskaitos įvadinėje dalyje išdėstytus punktus, konkrečiai skirtus viešųjų konkursų ir komandiruočių valdymui; ragina kitoje metinėje veiklos ataskaitoje į tuos punktus įtraukti tų pačių duomenų, surinktų per pastaruosius trejus ar ketverius metus, apžvalgą;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad Priežiūros pareigūnas taikė rekomendacijas, pateiktas pranešime dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir paskelbė skirtų sutarčių sąrašą; skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo tikslais rekomenduoja Priežiūros pareigūnui kartu su metine veiklos ataskaita paskelbti Audito Rūmų ataskaitą;

24.  ragina Priežiūros pareigūną laikytis Tarnybos nuostatų 16 straipsnyje numatytų taisyklių ir, vadovaujantis Komisijos paskelbtomis gairėmis, nustatyti aiškias privalomas su „sukamųjų durų“ reiškiniu susijusias taisykles;

25.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. birželio 16 d. buvo paskelbtas Priežiūros pareigūno sprendimas dėl vidaus taisyklių, susijusių su informavimu apie pažeidimą;

26.  ragina Priežiūros pareigūną gerinti savo ryšių politiką Sąjungos piliečių atžvilgiu;

27.  skatina Priežiūros pareigūną labiau prisidėti priimant sprendimus, kuriais skatinamos inovacijos ir užtikrinama geresnė privatumo ir duomenų apsauga, ypač didinant skaidrumą, naudotojų kontrolę ir atskaitomybę didelių duomenų kiekių apdorojimo atvejais; atkreipia dėmesį į tai, kad pateiktos kelios nuomonės, kuriose raginama imtis veiksmų, padedančių užtikrinti kuo didesnę naujų technologijų naudą nekeliant pavojaus pagrindinėms teisėms.

(1) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(2) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(3) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53). Žr. OL C 38, 2014 2 8, p. 3.
(4) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132). Žr. OL C 392, 2015 11 25, p. 11.
(5) Žr. OL C 257, 2016 7 15, p. 8.
(6) Žr. OL C 9, 2017 1 12, p. 3.
(7) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Teisinis pranešimas