Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2189(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0147/2017

Předložené texty :

A8-0147/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0156

Přijaté texty
PDF 503kWORD 47k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2015 (2016/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0147/2017),

1.  uděluje řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 17.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 17.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015 (2016/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0147/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 17.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 17.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2015 (2016/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0147/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil celkem 11 266 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 3,55 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že tato roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že agentura:

   využila soubor pokynů pro plánování rozpočtu, který vytvořil a schválil Útvar interního auditu Komise (IAS), s cílem zlepšit plánování a provádění svého ročního rozpočtu, a vytvořila nahrávku interních kurzů týkajících se rozpočtového a finančního řízení;
   do své výroční zprávy zahrnula informace o stavu prevence a řešení střetů zájmů a o transparentnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 95,09 %, čímž byl dosažen cíl agentury, neboť oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 0,09 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 74,88 %, což představuje nárůst o 5,04  % ve srovnání s rokem 2014;

Závazky a přenos finančních prostředků

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že přenosy prostředků na závazky v případě hlavy III (operační výdaje) činily 1 360 000 EUR (59 %) ve srovnání s 1 570 000 EUR (62 %) v roce 2014; dále konstatuje, že tyto přenosy souvisely především s dlouhodobou povahou provádění nařízení (EU) č. 1227/2011;

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že přenosy prostředků na závazky v případě hlavy II (administrativní výdaje) činily 790 000 EUR (35 %) ve srovnání s 980 000 EUR (41 %) v roce 2014; bere na vědomí informaci agentury, že zmíněné přenosy souvisely především se studiemi a službami, které nebyly v roce 2015 uskutečněny;

5.  bere na vědomí, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru; konstatuje, že pro agenturu bylo obtížné sladit zásadu ročního rozpočtu s víceletým charakterem provádění projektu REMIT;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že ke konci roku 2015 měla agentura 54 dočasných zaměstnanců, 20 smluvních zaměstnanců, 6 vyslaných národních odborníků, 9 stážistů a 6 zaměstnanců agentury práce; dále konstatuje, že v roce 2015 nebyl plán pracovních míst nikterak pozměněn;

7.  konstatuje, že prověrka práce ukázala, že 67,83 % pracovních míst agentury bylo operativních, 22,89 % se týkalo administrativní podpory a koordinace a 9,28 % bylo neutrálních;

8.  konstatuje, že 75 zaměstnanců se v roce 2015 zúčastnilo výjezdního zasedání a že náklady na toto zasedání představovaly 6 517 EUR (87 EUR na osobu);

Vnitřní kontroly

9.  konstatuje, že agentura splňovala minimální požadavky všech standardů vnitřní kontroly;

10.  konstatuje, že agentura zhodnotila účinnost svých standardů vnitřní kontroly s cílem určit oblasti, které je v roce 2015 třeba dále zlepšit; bere na vědomí skutečnost, že za tímto účelem měla agentura zavést vhodná opatření; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedených opatřeních;

Interní audit

11.  konstatuje, že útvar IAS Komise uskutečnil předběžnou návštěvu v souvislosti s auditem agentury, pokud jde o postup zadávání zakázek; konstatuje, že útvar IAS měl tento audit provést na začátku roku 2016; dále konstatuje, že na začátku roku 2016 měl útvar IAS rovněž provést úplný audit týkající se posouzení rizik a posouzení rizik souvisejících s informačními technologiemi a že na základě tohoto posouzení měl být pro agenturu vypracován nový strategický plán auditu; očekává, že agentura bude ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2016 o auditech útvaru IAS informovat;

12.  konstatuje, že ze šesti doporučení, která útvar IAS na základě auditu provedeného v roce 2014 v souvislosti s „vytvářením rámcových pokynů a kodexů sítě“ vydal, byla dvě z nich provedena a dokončena v roce 2014 a další dvě v roce 2015; bere na vědomí skutečnost, že dvě zbývající doporučení měla agentura provést v roce 2016; bere na vědomí skutečnost, že poslední nesplněné doporučení, které vyplynulo z auditu útvaru IAS z roku 2013 ohledně „plánování, sestavování rozpočtu a monitorování“, bylo dokončeno v roce 2015;

Výkonnost

13.  konstatuje, že ke konci roku 2015 zahájila agentura průzkum umožňující zúčastněným stranám posoudit její regulační činnosti, pracovní metody a účinnost (například v souvislosti s včasným poskytováním předmětů plnění), transparentnost, zapojení zúčastněných stran a publikace; dále konstatuje, že v říjnu 2015 zveřejnila agentura studii týkající se návrhu metodiky pro zhodnocení dopadu kodexů a pokynů pro plynárenské sítě, pokud jde o provádění a tržní důsledky; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria v této věci průběžně informovala;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  konstatuje, že správní rada agentury přijala politiku prevence a řešení střetů zájmů, která se vztahuje na její zaměstnance, přičemž pro vedení byla stanovena zvláštní ustanovení, jakož i na její správní radu, radu regulačních orgánů, odvolací senát, předsedy a spolupředsedy pracovních skupin a na svolavatele akčních skupin; dále konstatuje, že agentura na svých webových stránkách zveřejnila prohlášení o střetu zájmů, nicméně podotýká, že chybí některé životopisy a prohlášení členů rady regulačních orgánů; vyzývá agenturu, aby tyto dokumenty zveřejnila a poskytla veřejnosti nezbytný přehled o svém vrcholném vedení; konstatuje, že správní rada v roce 2016 zjistila u jednoho ze svých členů možný střet zájmů, v souvislosti s čímž uskutečnila příslušný postup ad hoc; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytla další informace o tomto případu;

15.  s uspokojením konstatuje, že agentura přijala strategii proti podvodům na období 2015–2017 vycházející z pokynů úřadu OLAF a že všichni zaměstnanci absolvovali informační školení;

16.  konstatuje, že dne 16. června 2016 byl v hostitelském členském státě přijat zákon o provádění mezinárodních vzdělávacích programů, který vstoupil v platnost dne 15. července 2016; konstatuje, že po přijetí zákona zahájil hostitelský členský stát studii proveditelnosti; připomíná, že agentura hostitelský stát opakovaně upozornila na to, že je naléhavě potřeba zřídit v Lublani Evropskou školu; lituje skutečnosti, že více než čtyři roky po vstupu v platnost dohody mezi agenturou a slovinskou vládou ještě nebyla Evropská škola založena;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k  rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění