Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2189(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0147/2017

Pateikti tekstai :

A8-0147/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.25
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0156

Priimti tekstai
PDF 434kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0147/2017),

1.  patvirtina Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 17.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 17.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0147/2017),

1.  pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 17.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 17.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0147/2017),

A.  kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, Agentūros galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 11 266 000 EUR, t. y. 3,55 proc. didesnis negu 2014 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros 2015 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindėtos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Agentūra:

   naudojosi Komisijos vidaus audito tarnybos (toliau – VAT) parengtomis ir patvirtintomis biudžeto planavimo gairėmis, stengdamasi tobulinti savo metinio biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procesą, ir parengė vidaus mokymo medžiagos biudžeto ir finansų valdymo temomis įrašą;
   į savo metinę ataskaitą įtraukė informaciją apie interesų konfliktų prevencijos, valdymo ir skaidrumo būklę;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2015 finansiniais metais dėl biudžeto stebėsenos pasiektas 95,09 proc. biudžeto įvykdymo lygis ir Agentūros suplanuotas tikslas įvykdytas; šis lygis yra 0,09 proc. didesnis negu 2014 m; taip pat pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 74,88 proc., t. y. 5,04 proc. didesnis negu 2014 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) perkelti įsipareigoti asignavimai siekė 1 360 000 EUR (59 proc.), o 2014 m. jų suma sudarė 1 570 000 EUR (62 proc.); taip pat pažymi, kad tie perkėlimai buvo daugiausia susiję su Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 įgyvendinimo ilgalaikiškumu;

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, praneša, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) perkelti įsipareigoti asignavimai siekė 790 000 EUR (35 proc.), o 2014 m. jų suma sudarė 980 000 EUR (41 proc.); remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad perkėlimai buvo daugiausia susiję su 2015 m. neatliktais tyrimais ir nesuteiktomis paslaugomis;

5.  pažymi, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie tai informuoja Audito Rūmus; pažymi, kad Agentūrai buvo sudėtinga suderinti metinio periodiškumo principą ir REMIT įgyvendinimo projekto daugiametiškumą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  pažymi, kad Agentūroje 2015 m. pabaigoje dirbo 54 laikinieji tarnautojai, 20 sutartininkų, 6 deleguotieji nacionaliniai ekspertai, 9 stažuotojai ir 6 laikini darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2015 m. etatų planas nekito;

7.  remdamasis atlikta etatų peržiūra, pažymi, kad 67,83 proc. Agentūros etatų sudaro operatyvinio pobūdžio pareigybės, 22,89 proc. – administracinės pagalbos ir koordinavimo, o 9,28 proc. – neutralios pareigybės;

8.  pažymi, kad 2015 m. 75 darbuotojai dalyvavo išvažiuojamosios darbo dienos renginyje, jos išlaidos sudarė 6 517 EUR (87 EUR vienam asmeniui);

Vidaus kontrolė

9.  pažymi, kad Agentūra laikėsi visų būtiniausių vidaus kontrolės standartų (toliau – VKS) reikalavimų;

10.  pažymi, kad Agentūra įvertino savo VKS veiksmingumą, stengdamasi nustatyti, kurias sritis reikėtų toliau tobulinti 2015 m.; pripažįsta, kad Agentūra atitinkamai ketino įgyvendinti reikiamas priemones; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie įgyvendintas priemones;

Vidaus auditas

11.  pažymi, kad Komisijos VAT, rengdamasi Agentūros viešųjų pirkim auditui, surengė pirminį vizitą; pažymi, kad VAT ketino atlikti auditą 2016 m. pradžioje; taip pat pažymi, kad 2016 m. pradžioje VAT taip pat turėjo atlikti visapusiško rizikos įvertinimo ir IT rizikos vertinimo auditą ir kad, remiantis šiuo įvertinimu, turėjo būti parengtas naujas strateginis Agentūros audito planas; laukia, kada Agentūra savo 2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiks informaciją apie VAT auditus;

12.  pažymi, kad iš šešių rekomendacijų, kurias VAT pateikė atlikęs 2014 m. auditą dėl „bendrųjų gairių ir nuomonės dėl tinklo kodų rengimo“, dvi įgyvendintos ir užbaigtos 2014 m., dvi – 2015 m.; pažymi, kad Agentūra ketino įgyvendinti likusias dvi rekomendacijas 2016 m.; pripažįsta, kad paskutinė neįvykdyta rekomendacija pagal 2013 m. VAT auditą dėl „planavimo, biudžeto proceso ir stebėsenos“ baigta 2015 m.;

Veikla

13.  pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Agentūra pradėjo tyrimą, kad suinteresuotieji subjektai galėtų įvertinti savo reguliuojamą veiklą, darbo metodus ir veiksmingumą (pavyzdžiui, ar laiku pateikiami rezultatai), skaidrumą, bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais ir leidinius; taip pat pažymi, kad 2015 m. spalio mėn. Agentūra parengė tyrimą su siūloma metodika dėl dujų tinklo kodų poveikio įvertinimo ir gaires dėl įgyvendinimo ir poveikio rinkai; ragina Agentūrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją šiuo klausimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba patvirtino Agentūros personalui skirtą interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; specialios nuostatos skirtos vadovybei, administracinei valdybai, reguliavimo valdybai, apeliacinei komisijai, darbo grupių pirmininkams, pirmininkų pavaduotojams ir darbo grupių nariams; taip pat pažymi, kad Agentūra paskelbė interesų konfliktų deklaracijas savo interneto svetainėje, tačiau nurodo, kad nėra kai kurių reguliavimo valdybos narių CV ir deklaracijų; ragina Agentūrą paskelbti tuos dokumentus ir suteikti visuomenei reikalingą galimybę susipažinti su informacija apie jos aukščiausiąją vadovybę; pažymi, kad 2016 m. administracinė valdyba nustatė, kad gali kilti vieno iš jos narių interesų konfliktas, ir ėmėsi numatytos ad hoc procedūros; prašo Agentūros pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamesnę informaciją šiuo klausimu;

15.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra, remdamasi OLAF gairėmis, patvirtino 2015–2017 m. kovos su sukčiavimu strategiją ir visiems savo darbuotojams surengė informuotumo didinimo mokymą;

16.  pažymi, kad priimančiojoje valstybėje narėje 2016 m. birželio 16 d. priimtas ir 2016 m. liepos 15 d. įsigaliojo Tarptautinių švietimo programų įgyvendinimo aktas; pažymi, kad po šio akto priėmimo priimančioji valstybė narė inicijavo galimybių tyrimą; primena, kad Agentūra ne kartą atkreipė priimančiosios valstybės narės dėmesį į tai, kad Liublianoje svarbu skubiai įsteigti Europos mokyklą; apgailestauja, kad praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Agentūros ir Slovėnijos vyriausybės susitarimo Europos mokykla dar neįsteigta;

o
o   o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas