Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0075/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.27

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Přijaté texty
PDF 499kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0143/2017),

1.  uděluje řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu sdružení na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0143/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0143/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 4 017 244 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 3,5 %;

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015 činil podle finančních výkazů úřadu 3 498 143 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 3,31 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že úřad:

   ve snaze předejít střetům zájmů požaduje, aby všichni členové řídícího výboru, správní ředitel a zaměstnanci předkládali každoroční prohlášení o zájmech, a zveřejňuje tato prohlášení na svých webových stránkách;
   dokázal plně zavést standardy vnitřní kontroly č. 6 pro „řízení rizik“ a č. 12 pro „informace a komunikaci“;

bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) následně uzavřel dvě svá doporučení, která zůstala neprovedena po kontrole v návaznosti na omezený přezkum toho, jak úřad provádí standardy vnitřní kontroly, jež se uskutečnila v roce 2014;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 95,65 %, což znamená snížení o 2,26 % oproti roku 2014; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 80,31 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 4,65 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se zpráva o plnění rozpočtu co do podrobnosti liší od zpráv většiny ostatních agentur; konstatuje, že úřad svěřil úlohu svého účetního účetnímu Komise a že odlišná úroveň podrobnosti je způsobena praxí Komise při podávání zpráv; bere na vědomí, že pokud budou pro příští rozpočtový rok vydány pokyny k vypracovávání zpráv agentur o plnění rozpočtu, bude se úřad těmito pokyny řídit; vyzývá Účetní dvůr a síť agentur EU, aby vydaly společné pokyny pro vypracovávání zpráv agentur založené na osvědčených postupech decentralizovaných agentur;

4.  bere na vědomí skutečnost, že úřad opravil rozpočty na rok 2015 a na rok 2016, pokud jde o příspěvky vnitrostátních regulačních orgánů ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které nebyly v roce 2014 odvedeny; bere na vědomí, že dohodu s ESVO sjednává Komise a příslušné země, a úřad tudíž nemůže tato jednání nijak ovlivnit;

Závazky a přenesené prostředky

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že úroveň přenesených prostředků na závazky v hlavě II byla vysoká, neboť dosáhla 134 228 EUR (44 %), přičemž ve srovnání s rokem 2014 bylo přeneseno 91 757 EUR (40 %); konstatuje, že tyto přenosy se týkají hlavně poskytování služeb, které přesahují rok 2015, a nesvědčí nutně o slabinách v rozpočtovém plánování;

Převody

6.  s uspokojením shledává, že počet rozpočtových převodů se v roce 2015 snížil na 17 oproti 37 v roce 2014; kromě toho konstatuje, že v hlavě I (personální náklady) se celkové výdaje nijak nezměnily, v hlavě II (správní výdaje) se snížily o 33 % a v hlavě III (operační výdaje) se zvýšily o 13 %; bere na vědomí, že změny ve struktuře původního rozpočtu jsou menší než v roce 2014;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora úřad podcenil své potřeby, pokud jde o poskytování služeb v oblasti organizace odborných akcí; všímá si toho, že maximální částka stanovená ve čtyřleté rámcové smlouvě, která byla podepsána v roce 2013, byla vyčerpána v prosinci 2014; bere na vědomí, že špatný odhad úřadu vyplynul z neočekávaných změn při organizaci závěrečné plenární schůze úřadu v roce 2014; je toho názoru, že by měl úřad vytvořit určitý modus operandi pro své členy a pozorovatele při takových schůzích, aby se takováto situace již neopakovala; podotýká, že zadávací řízení na novou rámcovou smlouvu bylo zahájeno až v srpnu 2015 a že úřad si mezitím tyto služby i nadále opatřoval od téhož poskytovatele na základě objednávek a zakázek nízké hodnoty (vyjednávací řízení); souhlasí s Účetním dvorem, že se mělo použít otevřené zadávací řízení, v němž mohou předložit nabídku všechny hospodářské subjekty, jež projeví zájem; bere na vědomí, že v roce 2016 úřad přezkoumal svá současná pravidla pro zadávací řízení s cílem zefektivnit proces zadávání zakázek včetně využívání elektronických nabídkových řízení (eTendering); vítá skutečnost, že úřad již učinil kroky ke zlepšení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a vyhlásil otevřené nabídkové řízení, které vyústilo v uzavření vícenásobné rámcové smlouvy, která je v podobě kaskády podepsána třemi společnostmi a platí od ledna 2016;

8.  konstatuje, že počet pracovních míst se snížil z 28 na konci roku 2014 na 27 na konci roku 2015; bere na vědomí, že úřadu přibyly další úkoly, z nichž vyplynula další pracovní zátěž, což jen zhoršilo potíže při přijímání zaměstnanců způsobené fluktuací zaměstnanců z řad expertů; konstatuje, že se úřadu podařilo zachovat udržitelný způsob fungování a dosáhl rovnováhy při rozložení pracovní zátěže mezi své zaměstnance;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  konstatuje, že úřad zajišťoval každodenní vedení veřejného rejstříku dokumentů sdružení BEREC a jeho úřadu; s uspokojením konstatuje, že úřad vytvořil zvláštní oddíly věnované jeho politice ve věci střetu zájmů a novou sekci na svých webových stránkách, ve které jsou projevy předsedy sdružení;

10.  všímá si, že výroční zpráva úřadu zahrnula podkapitolu o transparentnosti, zodpovědnosti a integritě; konstatuje, že jeho výroční zpráva je v souladu s pokyny Komise, které standardní kapitolu o transparentnosti, zodpovědnosti a integritě neukládají;

11.  vítá skutečnost, že se úřad aktivně účastnil práce pracovní skupiny meziagenturní právní sítě pro boj proti podvodům; s uspokojením konstatuje, že výsledkem této spolupráce bylo přijetí strategie úřadu pro boj proti podvodům v únoru 2017;

12.  konstatuje, že úřad očekává, že v prvním pololetí 2017 dokončí své vnitřní předpisy pro whistleblowing, a že již zaslal svůj návrh politiky evropskému inspektorovi ochrany údajů k předběžné kontrole; vyzývá úřad, aby přijal vnitřní politiku pro whistleblowing, která posílí transparentnost a odpovědnost na pracovišti, aby pravidelně informoval a školil zaměstnance, pokud jde o jejich povinnosti a práva vzhledem k této politice, aby zajistil ochranu oznamovatelů před postihem, zabýval se včas otázkami, na něž oznamovatelé upozorňují, a zavedl vnitřní postupy pro anonymní podávání zpráv; vyzývá úřad, aby zveřejňoval výroční zprávy o počtu případů, na něž oznamovatelé upozornili, a následných opatřeních, a aby předkládal tyto výroční zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria; žádá úřad, aby o zavedení a provedení předpisů pro whistleblowing informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Vnitřní kontroly

13.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla uskutečněna poslední dvě z 18 doporučení IAS k uplatňování standardů, a v důsledku toho jsou nyní standardy vnitřní kontroly uplatňovány v úplnosti; chápe, že udržování vysoké míry souladu se standardy vnitřní kontroly znamená pro úřad velkou administrativní zátěž vzhledem k tomu, jak je úřad malý, a že rámec standardů vnitřní kontroly obecně nebyl koncipován pro malé organizace;

14.  konstatuje, že podle vlastního posouzení rizik úřadu nebyla zjištěna žádná závažná rizika; konstatuje, že zpráva o výsledcích tohoto posouzení obsahovala seznam několika závažných rizik; konstatuje, že úřad připravil rejstřík rizik, který obsahuje nejzávažnější rizika zjištěná při výše uvedeném posouzení a plány postupu s cílem tato rizika neutralizovat;

Interní audit

15.  s uspokojením konstatuje, že výsledky auditu IAS vedly k závěru, že procesy, které byly předmětem kontroly, dobře slouží svému účelu a jsou řízeny a organizovány účinně a efektivně; bere ovšem na vědomí připomínku IAS, že v řadě specifických oblastí je ještě co zlepšovat; konstatuje, že ve snaze naplnit doporučení IAS vypracoval úřad akční plán a jeho uskutečnění je naplánováno na rok 2016;

Další otázky

16.  konstatuje, že v září 2016 předložila Komise návrh nařízení (COM(2016)0591), v němž navrhuje přeměnit úřad na plnohodnotnou agenturu s rozšířenými odpovědnostmi; zdůrazňuje, že jakékoli reformy provedené na základě aktu vzešlého z legislativního procesu musí zajistit maximální efektivnost a nákladovou účinnost a také co nejvyšší míru transparentnosti a ochrany proti střetům zájmů a měly by sloužit k tomu, aby ještě snáze fungovala přidaná hodnota, kterou regulační systém Unie pro elektronické komunikace vytváří;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění