Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0075/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.27

Приети текстове :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Приети текстове
PDF 560kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)
P8_TA(2017)0158
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година (2016/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0054/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(4), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 27.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 27.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година (2016/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0054/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(4), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 27.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 27.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година (2016/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0075/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 49 585 500 EUR, което представлява намаление с 11,88% в сравнение с 2014 г.;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в нейния доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до изпълнение на бюджета в размер на 88,16%, което представлява увеличение с 8,82% в сравнение с предходната година; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 78,58%, което представлява увеличение с 6,61% в сравнение с предходната година;

2.  отбелязва, че Центърът е предприел редица стъпки, за да намали своите бюджетни излишъци; отбелязва, по-специално, намаляването на тарифите за превод на документи през 2015 г., въвеждането на автоматично възстановяване на възложителите на генерираната печалба в бюджета от предходната година, както и проекта за програмен документ на Центъра за периода 2017—2019 г., който е изготвен с планирани дефицити, и предвиденото в резултат на това допълнително намаляване на резервния фонд за стабилизиране на тарифите;

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата, в резултат на мерките, предприети за намаляване на бюджетния излишък, през 2015 г. касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра са намалели от 44 000 000 EUR в края на 2014 г. до 38 300 000 EUR в края на 2015 г.; освен това отбелязва, че резервите на Центъра са намалели от 40 400 000 EUR през 2014 г. на 34 000 000 EUR през 2015 г., което отразява намаляването на цените през 2015 г.;

4.  отбелязва, че оперативните разходи на Центъра са намалели с 11,23% през 2015 г., главно благодарение на намалението с 9,56% в броя на страниците, преведени от външни преводачи, и намалената средна цена за страница за документите, изпратени за външен превод;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че Центърът леко е увеличил общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения, пренесени към следващата година, от 8,40% през 2014 г. на 9,63% през 2015 г., което представлява увеличение с 1,23%; отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) е било 29%; отбелязва, че тези преноси са били свързани главно с обновяването на допълнителни сгради, взети под наем през 2015 г., както и с ИТ услуги, които до края на 2015 г. все още не са били предоставени; отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

6.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Центърът е анулирал 5 900 000 EUR (12% от общия бюджет) от наличните бюджетни кредити в края на 2015 г.; посочва, че това е било свързано с разходите за външни преводачи, които са били изчислени с по-висока стойност, както и с факта, че попълването на щатното разписание не е достигнало нивото, предвидено в бюджета; отбелязва обаче, че Центърът е извършил по-стриктно наблюдение на развитието на разходите за външен превод и е основал своите бюджетни прогнози за 2016 г. и периода след това на актуализирани данни; приветства усилията, които Центърът е положил през периода 2015—2016 г., за да подобри своята прогнозна оценка на разходите за външни преводачески услуги, което е довело до значителни промени в прогнозата за последните три бюджета;

Вътрешен одит

7.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е завършила етапа на докладване на одитния доклад относно управлението на работния процес за писмени преводи на документи, изготвен въз основа на проучване на терен, проведено през 2014 г.; отбелязва, че по време на одита са установени редица силни страни в дейността на Центъра, но е направено заключението, че Центърът трябва да увеличи усилията си, за да гарантира ефикасността и икономическата ефективност на своите процеси; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на препоръките на Службата за вътрешен одит;

8.  отбелязва, че Центърът е изпълнил препоръките на Службата за вътрешен одит, които са обозначени като „много важна“ и „важна“, направени в резултат от одита за 2014 г.; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е счела степента на изпълнение, докладвана от Центъра, за достатъчно задоволителна, за да пристъпи към последващ одит; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от последващия одит;

Вътрешен контрол

9.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Центъра, по време на годишната самооценка през 2015 г. ръководството на Центъра е оценило съответствието и ефективността на неговите основни контроли; отбелязва, че степента на изпълнение за постигането на съответствие с всички стандарти за вътрешен контрол (СВК) е била достигната, при условие че препоръките на вътрешния одитор, свързани с управлението на непрекъснатостта на дейността, са били изпълнени до края на годината;

10.  отбелязва, че според доклада на Палатата Центърът все още не разполага с план за непрекъснатост на дейността, което води до несъответствие със СВК 10; отбелязва, че през 2016 г. ръководството на Центъра е одобрило стратегията и оперативните планове за непрекъснатост на дейността и прегледа на документите за непрекъснатост на дейността;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че стратегията на Центъра за борба с измамите е приета от управителния му съвет през октомври 2016 г.; отбелязва, че Центърът ще включи стандартна глава относно прозрачността, отчетността и почтеността в годишния си доклад за 2017 г.; отбелязва със загриженост, че на уебсайта на Центъра липсват биографиите на директора, на членовете на управителния съвет и на техните заместници; призовава Центъра да публикува тези биографии, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

Изпълнение

12.  отбелязва инициативата на Центъра да прилага по отношение на марки на Общността подход на съвместна предварителна обработка със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) с цел споделяне на преводачески памети и хармонизиране на съответните работни процеси, така че да се гарантира прозрачността и ефикасността на процеса; изразява съжаление, че преговорите между Центъра и EUIPO не са довели до резултати, тъй като EUIPO е решила да се откаже от проекта; насърчава Центъра да проучи нови възможности за подобряване на ефикасността на вътрешните му процеси;

13.  отбелязва, че през 2015 г. Центърът е провел своето общо проучване на удовлетвореността на възложителите; посочва, че ръководството на Центъра е одобрило план за действие въз основа на заключенията на проучването, който ще бъде изпълняван през периода 2016—2017 г.; отбелязва със задоволство, че този план за действие поставя ясен акцент върху осигуряването на качеството на преводите и върху повишаване на осведомеността за Центъра като доставчик на езикови услуги и рекламирането му като такъв;

14.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Центъра, въз основа на прегледа, извършен от ръководството на Центъра в края на годината, и при прилагане на новите тегловни коефициенти, цялостното изпълнение на работната програма на Центъра за 2015 г. е 83,2%, което представлява намаление с 2,3% в сравнение с предходната година; приканва Центъра да провери отново своето планиране за годишната работна програма и цялостното изпълнение и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно възможните интервенции или подобрения;

15.  отбелязва със задоволство, че Центърът е приел нов план за действие за осигуряване на качество на преводите (ПДОКП) за периода 2015—2016 г.; отбелязва, че в работната програма на Центъра за 2015 г. целевата стойност за изпълнението на ПДОКП е определена на 50%, като в края на 2015 г. 49,4% от плана са били изпълнени; отбелязва, че акцентът на ПДОКП за 2015 г. е бил върху предоставянето на всеобхватно обучение на щатните преводачи на Центъра, които, наред с другото, са преминали обучение относно техниките за субтитриране и са били обучени как да използват софтуерния пакет, използван от Центъра с оглед предоставяне на възложителите на новата услуга за субтитриране; освен това отбелязва, че в рамките на ПДОКП през 2015 г. е направен също така одит на доставчика на външни услуги;

o
o   o

16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация