Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0075/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.27

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Přijaté texty
PDF 484kWORD 47k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
P8_TA(2017)0158
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2017),

1.  uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2015

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0075/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 49 585 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 11,88 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla 88,16% míra plnění rozpočtu, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 8,82 %; poznamenává, že míra využití prostředků na platby činila 78,58 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 6,61 %;

2.  konstatuje, že středisko přijalo různá opatření s cílem snížit své rozpočtové přebytky; všímá si zejména toho, že v roce 2015 došlo ke snížení ceny za překlad dokumentů, k zavedení automatického vyplácení výsledku plnění rozpočtu z přechozího roku klientům a také návrhu programového dokumentu střediska na období 2017–2019, při jehož přípravě se počítalo se schodkem, a následného dalšího snížení rezervy na zajištění cenové stability;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se v důsledku opatření, která byla přijata s cílem snížit rozpočtové přebytky, objem hotovosti a krátkodobých vkladů na účtech střediska snížil ze 44 000 000 EUR na konci roku 2014 na 38 300 000 EUR na konci roku 2015; dále konstatuje, že rezervy střediska se v důsledku snížení cen, k němuž došlo v roce 2015, snížily ze 40 400 000 EUR v roce 2014 na 34 000 000 EUR v roce 2015;

4.  konstatuje, že operační výdaje střediska se v roce 2015 snížily o 11,23 %, a to hlavně v důsledku snížení počtu externě zadaných stran o 9,56 % a snížení průměrné ceny za stránku externě zadaného dokumentu;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že středisko mírně zvýšilo celkovou míru prostředků na závazky přenesených na následující rok z 8,40 % v roce 2014 na 9,63 % v roce 2015, což představuje nárůst o 1,23 %; konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny v hlavě II (správní výdaje), činil 29 %; poznamenává, že tyto přenosy souvisejí především s modernizací dodatečných prostor pronajatých v roce 2015 a se službami v oblasti IT, které nebyly poskytnuty do konce roku 2015; konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

6.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora středisko zrušilo rozpočtové prostředky ve výši 5 900 000 EUR (12 % celkového rozpočtu), které byly dostupné na konci roku 2015; poznamenává, že tyto zrušené prostředky souvisely s nadhodnocením nákladů na externí překladatele a se skutečností, že plán pracovních míst se nepodařilo naplnit v míře předpokládané v rozpočtu; bere však na vědomí, že středisko sledovalo vývoj nákladů na externí překlad s větší pečlivostí a založilo své rozpočtové prognózy na rok 2016 a následující roky na aktuálních údajích; vítá úsilí, které středisko v letech 2015–2016 vynakládalo s cílem zlepšit svůj odhad nákladů na externí překladatelské služby a které v posledních třech rozpočtových letech vedlo k výrazným změnám v prognózách;

Interní audit

7.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) dokončil informační fázi týkající se zprávy o auditu na téma „Řízení pracovního toku při překladu dokumentů“, jejíž závěry vycházejí z práce provedené v terénu v roce 2014; poznamenává, že při auditu byla zjištěna řada bezchybných operací prováděných střediskem, avšak závěrem se uvádí, že středisko musí vyvíjet větší úsilí o zajištění účinnosti a nákladové efektivnosti svých procesů; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o provádění uvedených doporučení IAS;

8.  konstatuje, že středisko provedlo doporučení IAS označená jako „velmi důležitá“ a „důležitá“, vyplývající z auditu z roku 2014; bere na vědomí, že míru provádění uvedenou střediskem IAS pokládá za postačující k tomu, aby se mohlo přikročit k následnému auditu; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o výsledcích následného auditu;

Vnitřní kontrola

9.  na základě výroční zprávy o činnosti předložené střediskem konstatuje, že vedení střediska v rámci svého hodnocení za rok 2015 posuzovalo míru souladu a efektivity svých klíčových kontrol; konstatuje, že pokud jde o míru plnění, bylo dosaženo souladu se všemi standardy vnitřní kontroly, za předpokladu, že byla doporučení interního auditora týkající se řízení kontinuity činností provedena do konce roku;

10.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nebylo dosaženo souladu se standardem vnitřní kontroly č. 10, neboť středisko dosud nemá plán kontinuity činností; bere na vědomí, že strategii kontinuity činností a operační plány kontinuity činností vedení střediska schválilo v roce 2016 spolu s přezkumem dokumentů týkajících se kontinuity činností;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  konstatuje, že správní rada střediska v říjnu 2016 přijala strategii střediska pro boj proti podvodům; konstatuje, že středisko do své výroční zprávy za rok 2017 zahrne standardní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě; se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách střediska nejsou uvedeny životopisy ředitelky, členů správní rady ani jejich náhradníků; vyzývá středisko, aby tyto životopisy zveřejnilo, a zajistilo tak nezbytný veřejný dohled a kontrolu nad vrcholným vedením střediska;

Výkonnost

12.  všímá si iniciativy střediska v rámci uplatňování společného přístupu s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pro fázi předcházející zpracování, pokud jde o ochranné známky Společenství, s cílem sdílet překladové paměti a harmonizovat pracovní toky v zájmu zajištění transparentnosti a efektivnosti procesu; vyjadřuje politování nad tím, že jednání mezi střediskem a úřadem EUIPO nebylo úspěšně završeno, neboť úřad EUIPO se rozhodl v projektu nepokračovat; vybízí středisko, aby hledalo nové možnosti, jak zlepšit efektivnost svých interních procesů;

13.  konstatuje, že středisko v roce 2015 provedlo obecný průzkumu spokojenosti klientů; poznamenává, že vedení střediska schválilo na základě výsledků průzkumu akční plán, který by měl být prováděn v letech 2016–2017; s uspokojením konstatuje, že tento akční plán klade jednoznačný důraz na kontrolu kvality překladů a na zvyšování informovanosti o středisku a propagování jeho úlohy poskytovatele jazykových služeb;

14.  na základě výroční zprávy střediska o činnosti konstatuje, že s ohledem na přezkum, který vedení střediska provedlo na konci roku, a při uplatnění nových váhových faktorů dosáhla míra plnění pracovního programu střediska na rok 2015 celkem 83,2 %, což představuje 2,3% snížení oproti předcházejícímu roku; vyzývá středisko, aby překontrolovalo své plánování v rámci ročního pracovního programu a celkového provádění a informovalo orgán příslušný pro udělení absolutoria o případných zásazích či zlepšeních;

15.  s uspokojením konstatuje, že středisko přijalo nový akční plán pro kontrolu kvality překladu na období 2016–2017 (dále jen „akční plán“); bere na vědomí, že pracovní plán střediska na rok 2015 si jako cíl stanovil dosáhnout 50% míry plnění akčního plánu a že na konci roku 2015 byl plán splněn ze 49,4 %; konstatuje, že akční plán z roku 2015 kladl důraz na prohlubování vzdělání interních překladatelů střediska, kteří byli mj. školeni v oblasti tvorby titulků a učili se pracovat se softwarovým vybavením, které se ve středisku používá k poskytování nových titulkovacích služeb pro klienty; dále konstatuje, že v rámci akčního plánu byl v roce 2015 proveden také audit externího poskytovatele služeb;

o
o   o

16.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění