Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2161(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0145/2017

Předložené texty :

A8-0145/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.28

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0159

Přijaté texty
PDF 518kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
P8_TA(2017)0159A8-0145/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 (2016/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0145/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 32.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 32.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015 (2016/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0145/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 32.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 32.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 (2016/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0145/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 výše 18 356 560 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 6,27 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že středisko:

   do konce roku 2015 provedlo 11 z 23 doporučení a související opatření týkající se způsobu, jak by mohlo rozvíjet a posilovat svou úlohu; tato doporučení byla předložena v rámci pravidelného externího hodnocení a středisko by mělo podat orgánu příslušnému k udělení absolutoria informace o pokroku při provádění zbývajících doporučení;
   renovační práce na budově střediska byly ukončeny v prosinci 2015 a středisko podepsalo s firmou odpovědnou za provedené práce protokol o převzetí, který se týkal částí, jež byly předmětem oprav; tato firma byla rovněž požádána o předložení akčního plánu a postupu ve věci monitorování stavu budovy po období nejméně deseti let po skončení prací;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 dosáhla míra plnění rozpočtu 98,61 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 3 %; dále konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 83,04 %, což oproti předcházejícímu roku představuje snížení o 3,33 %;

Závazky a přenosy

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora týkající se účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2015 dosáhla úroveň prostředků na závazky přenesených v hlavě II (správní výdaje) 477 994 EUR (28 %); konstatuje, že tyto přenosy souvisely především s velkým objemem síťového a dalšího informačně-technologického vybavení nutného pro modernizaci opravených částí budovy střediska, které ještě do konce roku 2015 nebylo dodáno ani fakturováno; konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů střediska a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je středisko dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

4.  konstatuje, že středisku se podařilo využít dodatečných úspor vyplývajících ze snížení mzdového koeficientu z 83,8 % v roce 2014 na 79,9 %; dále konstatuje, že tato úprava byla středisku sdělena až v listopadu 2015; konstatuje, že i když středisko bylo schopno okamžitě využít tyto prostředky do konce daného roku, k čerpání mohlo dojít až v roce 2016;

Převod

5.  konstatuje na základě informací z výroční zprávy střediska, že v roce 2015 středisko provedlo 57 převodů v celkové výši 586 100 EUR z hlavy I (výdaje na zaměstnance) do hlavy II (správní výdaje) a hlavy III (provozní výdaje) s cílem dosáhnout maximální účinnosti při využívání dostupných prostředků; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2015 byla v souladu s finančními pravidly;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že v roce 2015 středisko zpracovalo 70 zadávacích řízení, což oproti roku 2014 představuje nárůst o 32 %, přičemž v 21 % případů se jednalo o otevřená řízení a v 79 % o jednací řízení;

7.  oceňuje skutečnost, že středisko i nadále prosazovalo při procesu přijímání a zaměstnávání pracovníků zásadu rovných příležitostí (61 % zaměstnanců jsou ženy a 39 % muži) a že rovněž usiluje i o zeměpisnou rovnováhu; vítá skutečnost, že jsou ženy řádně zastoupeny ve všech platových třídách, včetně řídící úrovně;

8.  konstatuje, že na konci roku 2015 došlo ke snížení mezd; vyzývá středisko, aby zajistilo, že to nepovede k negativním dopadům na životní a pracovní podmínky zaměstnanců a schopnost střediska učinit pozice konkurenceschopnými a atraktivními;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  uznává skutečnost, že v rámci standardního postupu požádal ředitel střediska nově jmenované členy správní rady, aby v souladu s politikou střediska v oblasti prevence a řešení případu střetu zájmů, která byla schválena v říjnu 2014, podepsali prohlášení o střetu zájmů; dále konstatuje, že středisko pravidelně upomínalo a vybízelo několik málo členů správní rady, kteří dosud prohlášení o neexistenci střetu zájmů nepředložili, aby tak učinili; naléhavě žádá tyto zbývající členy, aby prohlášení bez dalších prodlev předložili; vyzývá středisko, aby tyto dokumenty zveřejnilo na svých internetových stránkách, aby veřejnost mohla získat potřebný přehled o vrcholném vedení střediska;

10.  připomíná, že středisko přijalo dne 22. října 2014 strategii boje proti podvodům a svou politiku v oblasti prevence a řešení střetu zájmů; uznává, že středisko organizuje pro své zaměstnance pravidelné informační akce týkající se etiky, integrity a otázek vnitřní kontroly, včetně obecného přehledu o strategii střediska pro boj proti podvodům, zásadách prevence a řešení střetu zájmů, pokynech o oznamování nesrovnalostí (whistleblowing) a o „výstražných znameních“ souvisejících se zadávacími řízeními;

Vnitřní kontroly

11.  konstatuje, že středisko pravidelně provádí posouzení rizik a připravuje plán řízení rizik, který tvoří součást ročního pracovního programu, a to s cílem stanovit rizika, jež by mohla ohrozit dosažení cílů střediska; všímá si, že středisko posuzuje rizika na základě jejich případného dopadu na organizaci a pravděpodobnosti, že se zhmotní; s uspokojením konstatuje, že z pracovního programu střediska na rok 2015 vyplývá, že jeho vedení kontrolovalo rizika na úrovni činností a projektů a úroveň rizika nedosahovala referenčních hodnot;

12.  všímá si, že vedení střediska odhalilo jedno obecné riziko nad úrovní referenční hodnoty, které se týkalo otázky nepředvídaných (externích) požadavků zúčastněných stran; konstatuje, že takovéto požadavky zúčastněných stran, včetně orgánů a institucí Unie, by mohly být v nesouladu s dostupnými zdroji střediska; bere na vědomí, že středisko pravidelně informuje členy své správní rady o změnách ve svém pracovním programu, a to, že důsledné sledování vývoje situace umožňuje středisku, aby předvídalo požadavky a řádně takovéto činnosti začleňovalo nebo upravovalo pracovní program s ohledem na dostupné zdroje a tyto požadavky;

Interní audit

13.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl v rámci dohodnutého strategického plánu auditů IAS na období let 2013 až 2015 audit zaměřený na zadávací řízení, včetně prevence podvodů a právního poradenství; konstatuje, že konečná auditní zpráva obsahovala pět doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“ a čtyři jako „důležitá“; dále konstatuje, že středisko vypracovalo akční plán pro řešení všech doporučení, který měl být realizován do konce roku 2016; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o výsledcích tohoto akčního plánu;

Činnost

14.  bere na vědomí, že středisko úzce spolupracuje s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a že je tato spolupráce formalizována v dohodách o spolupráci mezi třemi agenturami i v předem schválených ročních programech;

15.  bere na vědomí skutečnost, že středisko aktivně přispívá k činnosti několika agentur Unie v oblasti vytváření sítí, jako je pracovní skupina pro „sestavování rozpočtu, kalkulaci nákladů a řízení na podle činností“, přičemž spolupracuje s ostatními agenturami Unie při výběru osvědčených postupů a rozvoji nástroje pro řízení založené na činnosti v agenturách Unie;

16.  konstatuje, že systém střediska pro měření výkonnosti (PMS) je nedílnou součástí jeho procesů plánování a podávání zpráv; všímá si, že tento systém umožňuje porozumět jeho výsledkům, významu a účinnosti a podporuje mezi zaměstnanci střediska kulturu neustálého zkvalitňování práce; s uspokojením konstatuje, že vnitřní přezkum systému PMS provedený v roce 2015 potvrdil, že tento systém představuje přehledný analytický nástroj, který umožňuje chápat činnost střediska orientovanou na výsledky jeho práce;

Další připomínky

17.  na základě informací poskytnutých střediskem konstatuje, že budova, kterou středisku poskytly řecké orgány, je postavena na aktivní zlomové linii, což vedlo ke statickému poškození objektu; bere na vědomí, že renovační práce na budově byly dokončeny v prosinci 2015; konstatuje, že středisko podepsalo protokol o převzetí, který se týkal částí, jež byly předmětem oprav, a že firmu odpovědnou za provedené práce požádalo o předložení akčního plánu a postupu ve věci monitorování stavu budovy po období nejméně deseti let po skončení prací;

18.  bere na vědomí, že se středisko zabývá několika otázkami v oblasti bezpečnosti, které souvisejí s konstrukcí budovy; všímá si, že z tohoto hlediska problém představuje především skleněná fasáda budovy a stropní okna v konferenčních místnostech, což má dopad na disponibilitu prostor střediska; vyzývá středisko a Komisi, aby připravily dokument o posouzení rizik, který by sloužil jako základ pro budoucí rozhodnutí, jež bude nutné učinit v souvislosti s případnými opravami budovy nebo eventuálním přesunem do jiné budovy;

19.  konstatuje, že opravy a zesílení konstrukce byly dokončeny v roce 2015; s uspokojením konstatuje, že nedávné měření prasklin (v dubnu 2016) prokázalo, že opravy měly zamýšlený efekt; vítá instalaci všech systémů potřebných k monitorování stability a míry posuvu a také pojištění budovy proti posuvu, což komplexně řeší otázky spojené s poškozením konstrukce;

20.  všímá si, že se středisko stále potýká s různými problémy týkajícími se skleněné fasády budovy a střešních oken konferenčních místností, které vykazují zvýšené opotřebení; konstatuje, že práce zaměřené na konečné odstranění těchto nedostatků byly dokončeny v listopadu 2016; konstatuje, že s ohledem na to, že oprava oken byla naprosto nezbytná, byly práce financovány z rozpočtu střediska a středisko po řeckých orgánech požaduje, aby se na této záležitosti finančně podílely; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dokončení a výsledcích těchto prací a rovněž o otázce finanční odpovědnosti; dále vyzývá středisko, aby posoudilo, zda opakující problémy se stávající budovou nezpochybňují nejen její rentabilitu, ale zda především neohrožují bezpečnost zaměstnanců a zda by nebylo vhodnějším řešením přestěhovat se do nové budovy;

21.  oceňuje kvalitní výzkum, analýzy a odborné poradenství střediska, které tak podporuje rozvoj evropských politik v oblasti celoživotního učení a odborného vzdělávání a přípravy a přispívá k jejich provádění s cílem umožnit pracovníkům získat dobré dovednosti a přispět k dosažení cílů stanovených ve strategii Evropa 2020;

22.  vítá, že se středisko soustředilo na dovednosti a schopnosti mimo jiné proto, aby nabídka odborné přípravy lépe odpovídala požadavkům trhu práce, a vítá zejména první evropský přehled dovedností a pracovních míst a spuštění nového Přehledu dovedností EU; vítá skutečnost, že středisko poskytlo více informací a analýz o konkrétních zemích a rozšířilo svou podporu jednotlivým členským státům tím, že jim poskytlo odborné znalosti v souvislosti s prováděním jejich politik;

23.  bere na vědomí, že politický rámec vymezující práci střediska byl v roce 2015 rozšířen o nový soubor priorit na období 2015 až 2020, které schválili ministři odpovědní za politiky odborného vzdělávání a přípravy v závěrech z Rigy;

24.  konstatuje, že na začátku roku 2015 středisko zavedlo novou vnitřní strukturu a že rok 2015 byl prvním celým rokem, kdy středisko spadalo do působnosti generálního ředitelství Komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění