Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0081/2017

Předložené texty :

A8-0081/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.29

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0160

Přijaté texty
PDF 495kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL)
P8_TA(2017)0160A8-0081/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí akademie(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 36.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 36.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské policejní akademie (nyní Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí akademie(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), a zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV, a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 36.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 36.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie (nyní Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva) (CEPOL) na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 8 471 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 1,22 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka akademie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 95,51 %, což ve srovnání s rokem 2014, kdy tato míra činila 97,40 %, představuje snížení o 1,89 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 79 %, což představuje snížení o 3,40 % ve srovnání s 82,40 % v roce 2014;

2.  konstatuje, že po podepsání grantové dohody s Komisí ohledně partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti odborné přípravy na boj proti terorismu byl schválen rozpočet ve výši 2 500 000 EUR, z čehož 300 000 EUR bylo v roce 2015 zapsáno do rozpočtu akademie jako účelově vázaný příjem s tím, že zbývajících 2 200 000 EUR bude převedeno během let 2016 a 2017; žádá o důkladné vyhodnocení tohoto projektu a jeho přidané hodnoty pro bezpečnost Unie, a pokud se ukáže jako prospěšný, požaduje, aby v příštích letech pokračoval a byl rozšířen;

3.  uznává, že ke konci roku bylo 89 % všech plateb zaplaceno včas, čímž byl překonán cíl, kterým bylo zaplacení 85 % všech plateb v zákonem stanovené lhůtě; konstatuje, že dodavatelé neúčtovali žádné úroky z prodlení;

Závazky a přenosy prostředků

4.  konstatuje, že do roku 2016 bylo přeneseno celkem 1 406 984 EUR, což představuje 17 % celkového rozpočtu na rok 2015; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úroveň prostředků na závazky přenesených v hlavě II (správní výdaje) dosáhla 212 456 EUR (49 %) oproti 383 940 EUR (59 %) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenosy byly důsledkem přestěhování akademie ze Spojeného království do Maďarska v září 2014 a z toho vyplývající nutnosti uzavřít nové smlouvy o službách a dodávkách; bere na vědomí, že většina služeb zajištěných na základě těchto ročních smluv nebyla do konce roku 2015 ještě poskytnuta;

5.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentury a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

6.  konstatuje, že náklady na přestěhování z Bramshillu (Spojené království) do Budapešti (Maďarsko) byly odhadnuty přibližně na 1 006 515 EUR, které měly být vynaloženy během let 2014 a 2015; dále konstatuje, že v souladu s dohodou uzavřenou mezi Komisí a Spojeným královstvím byla částka ve výši 570 283 EUR financována z 50 % orgány Spojeného království a z 50 % Komisí; bere na vědomí skutečnost, že příspěvek Spojeného království na přestěhování byl zapsán do rozpočtu akademie jako účelově vázaný příjem, který byl plně využit; vítá skutečnost, že zbylé prostředky určené na stěhování, které odpovídají 35 % konečného rozpočtu na stěhování, byly financovány z úspor dosažených v rámci rozpočtu akademie díky nižšímu opravnému koeficientu, který se vztahuje na nároky zaměstnanců v Maďarsku;

7.  konstatuje, že několik zaměstnanců podalo na akademii žalobu kvůli podmínkám, za nichž stěhování proběhlo, a kvůli finančnímu dopadu tohoto stěhování na jejich příjmy; dále konstatuje, že soud doposud nevydal rozhodnutí a soudní řízení nadále pokračuje; bere na vědomí, že konečná částka nákladů na stěhování musí pokrýt finanční závazky vyplývající z rozhodnutí soudu, a vyzývá akademii, aby podala zprávu o výsledku a konečné finanční částce spojené se stěhováním;

Převod

8.  konstatuje, že akademie uskutečnila v průběhu roku deset rozpočtových převodů, přičemž všechny byly provedeny ve stejné hlavě rozpočtu; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2015 byly v souladu s finančními pravidly;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  bere na vědomí, že prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady byly zveřejněny na internetových stránkách akademie; bere na vědomí, že zaměstnanci a ostatní přímí spolupracovníci akademie museli vyplnit prohlášení o zájmech; s uspokojením konstatuje, že sekce internetových stránek akademie věnovaná životopisům a prohlášením o zájmech je dobře uspořádána, umístěna na viditelném místě a je snadno dostupná a uživatelsky vstřícná;

10.  s hlubokým politováním konstatuje, že navzdory přijetí politiky akademie pro prevenci a řešení střetů zájmů v listopadu 2014 nejsou na internetových stránkách akademie zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech jejích odborníků; připomíná akademii, že by tyto informace měla zveřejnit, aby byla zajištěna transparentnost a byla zachována důvěra občanů Unie v její orgány; vyzývá akademii, aby přijala jasnou a jednoznačnou strategii pro oznamování nekalých praktik a pravidla zaměřená proti tzv. efektu otáčivých dveří podle článku 22c služebního řádu EU, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

11.  konstatuje, že akademie vypracovala návrh komunikační strategie v rámci celkové strategie, kterou vytýčila její správní rada v květnu 2016, přičemž cílem této strategie je posílit viditelnost akademie on-line především přilákáním uživatelů internetu prostřednictvím sociálních médií; konstatuje, že akademie na konci roku 2016 a začátku roku 2017 provedla hloubkový audit svých internetových stránek; žádá akademii, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích tohoto auditu;

Výkonnost

12.  konstatuje, že v roce 2015 zahrnovalo vzdělávací portfolio akademie 151 vzdělávacích akcí, včetně 85 interních akcí a 66 on-line seminářů, 428 výměn v rámci Evropského programu výměn policejních pracovníků (EPEP), 24 on-line modulů, jednoho on-line kurzu a devíti společných výukových osnov; s uspokojením konstatuje, že pátým rokem po sobě vzrostl dosah akademie, díky čemuž akademie v roce 2015 vyškolila 12 992 odborníků z oblasti vymáhání práva oproti 10 322 osobám v roce 2014;

13.  bere na vědomí, že počet pobytových akcí (85) překročil stanovený cíl (80) a že se na nich sešlo 3 073 účastníků činných v oblasti vymáhání práva, což je o 12 % více, než se původně plánovalo (2 755); vybízí však akademii, aby lépe informovala o dopadech své činnosti na bezpečnost Unie;

14.  konstatuje, že akademie uplatňuje komplexní systém hodnocení s cílem zajistit kvalitu svého vzdělávacího portfolia; dále konstatuje, že hodnocení kurzů se zaměřuje nejen na posouzení účinnosti vzdělávání, ale také na měření spokojenosti účastníků; konstatuje, že celková spokojenost byla vysoká, neboť téměř 94 % účastníků uvedlo, že byli s činností akademie velmi spokojeni nebo spokojeni;

15.  vítá skutečnost, že akademie v roce 2015 uspořádala on-line semináře, aby úředníkům orgánů prosazování práva poskytla aktuální informace a osvědčené postupy týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí páchaného na základě pohlaví, a nabízela školení s cílem zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se potýkají romské komunity a LGBTI osoby (např. přílišná nebo nedostatečná policejní kontrola a nedostatek důvěry vůči příslušníkům policie), a o způsobech, jak lze tyto problémy na úrovni prosazování práva řešit; žádá, aby byla i nadále poskytována školení v oblasti základních práv a aby při této příležitosti docházelo ke zvyšování povědomí policistů o tomto tématu;

Další připomínky

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se auditovaná zpráva o plnění rozpočtu akademie liší od zpráv většiny ostatních agentur, pokud jde o míru uvedených podrobností, z čehož plyne, že pro rozpočtové výkaznictví agentur je třeba vydat jasné pokyny; bere na vědomí, že akademie svěřila úlohu svého účetního účetnímu Komise a že odlišná míra podrobnosti informací je způsobena praxí Komise při podávání zpráv; podporuje záměr Komise zavést pokyny pro rozpočtové výkaznictví agentur pro účetní závěrky za rok 2016;

17.  uznává, že akademie posiluje své administrativní vztahy a spolupráci s Evropským inovačním a technologickým institutem, zejména v oblasti zadávání zakázek a otázek souvisejících se zaměstnanci; poukazuje především na spolupráci při kontrole prováděcích pravidel ke služebnímu řádu, pokročilé plány na vytvoření společného výboru zaměstnanců a organizaci řady vzdělávacích akcí, na které mají přístup zaměstnanci obou agentur;

18.  konstatuje, že s ohledem na rozšířené povinnosti a posílený mandát akademie je stávající úroveň zdrojů nedostatečná; konstatuje, že z pětiletého hodnocení akademie, které bylo dokončeno v roce 2016, jednoznačně vyplývá, že je nutné výrazně posílit lidské i finanční zdroje akademie; žádá Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila ve svých návrzích týkajících se rozpočtu akademie; vyzývá rozpočtový orgán, aby přezkoumal možnost poskytnout akademii další lidské a finanční zdroje, a umožnil jí tak bez problémů plnit její úkoly;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění