Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2173(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2017

Внесени текстове :

A8-0087/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.30

Приети текстове :

P8_TA(2017)0161

Приети текстове
PDF 576kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
P8_TA(2017)0161A8-0087/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година (2016/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0059/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0087/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 56.
(2) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година (2016/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0059/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0087/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 56.
(2) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година (2016/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0087/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-нататък „Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 204 907 790 EUR, което представлява увеличение от 11,58% спрямо 2014 г., като има предвид, че 18,27% от бюджета на Агенцията е от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата (наричана по-нататък „Палатата“) , в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година (наричан по-нататък „доклад на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98%, което представлява увеличение с 0,9% спрямо 2014 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 91%;

2.  отбелязва, че незначителното намаление в бюджетните кредити за поети задължения за разходите за персонал от 539 000 EUR се дължи на комбинирания ефект от напускането на служители през годината (19 срочно наети служители и 3-ма договорно наети служители), и постъпването на нови служители (23-ма срочно наети служители и 3-ма договорно наети служители), повечето от които са започнали работа през последните 3 месеца на годината; отбелязва освен това, че като процент от общия бюджет за 2015 г. разходите, свързани с персонала са намалели с 1,7% и понастоящем съставляват 53% от общия бюджет;

3.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за другите административни разходи са се увеличили с 5 692 000 EUR (3,8%) като абсолютна стойност до 21 949 000 EUR, което представлява 15,7 % от общия процент от бюджета на Агенцията; отбелязва, че това увеличение се дължи до голяма степен на разходите за предстоящото през 2016 г. преместване на Агенцията в нови помещения и свързаното с него увеличение на инвестиции в ИТ;

4.  приветства усилията на Агенцията през цялата 2015 г. да подобрява равнището на планиране и контрол, особено по отношение на степента на изпълнение на бюджета, управлението на рамковите договори и да предоставя своевременно на висшето ръководство информация относно рисковете и забавите;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата, равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, по дял II („Административни разходи“) възлиза на 4 400 000 EUR (20,2%), спрямо 3 600 000 EUR (22%) за 2014 г.; отбелязва освен това, че равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, по дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 2 000 000 EUR (32,0%), спрямо 2 000 000 EUR (38,1%) през 2014 г.; отчита, че тези пренесени бюджетни кредити са свързани предимно с разработки в областта на ИТ, които са поръчани към края на годината, както и с дейности за изготвяне на правила и многогодишни изследователски проекти, които продължават и след края на 2015 г.;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че след реорганизирането на Агенцията, тя е назначила 24 души от списъците с одобрени кандидати, като освен това е провела 33 външни и 80 вътрешни процедури за подбор, което е довело до постигане на пълна заетост на Агенцията до края на годината; отбелязва освен това, че Агенцията следва да включи разбивка на своя персонал по категории и сектори, както и по източник на финансиране на дейността, в своя годишен отчет за 2016 г.;

8.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през втората половина на 2015 г. тя е приела нови правила за общите разпоредби за прилагане относно процедурата за наемане на работа и използването на срочно наети служители съгласно член 2, буква е) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз; освен това отбелязва, че тези нови правила насърчават вътрешната мобилност, мобилността между агенциите и хармонизират правилата за външните процедури за подбор;

9.  приветства факта, че Агенцията постепенно преминава от реактивен към проактивен подход към набирането на персонал (от попълване на празноти и автоматично заместване на напускащи служители към предварително планиране, определяне на приоритетите и преразпределяне на персонала и привеждане на потребностите от човешки ресурси в съответствие с общите стратегически цели);

10.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е подобрила степента на планиране и контрол на своите процедури за възлагане на обществени поръчки; отбелязва по-специално, че Агенцията е провеждала процедури на мониторинг на бюджета всяко тримесечие и ad hoc заседания за планиране на обществени поръчки и редовно е предоставяла отчет пред своето ръководство с оглед привличане на вниманието върху евентуални закъснения или рискове за изпълнението; отбелязва, че Агенцията е разработила споразумение за нивото на обслужване при управлението на обществени поръчки и договорите със съответните страни в рамките на Агенцията, както и че е приложила допълнителни инструменти за наблюдение, като мониторинг на крайните срокове и сроковете за подновяване на договори, централизиран мониторинг на прилагането на рамковия договор, както и че е разширила достъпа до документи и информация чрез своите ИТ системи;

11.  отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, който показа, че 13,8% от длъжностите са за административна подкрепа и координация, 79,5% – за оперативни дейности, а 6,7% – за задачи в областта на контрола и финансите; отбелязва също така прехвърлянето на длъжности (+0,8 процентни пункта) от административните към оперативните категории; счита, че разпределението на служителите по категории и сектори, както и по източници на финансиране за техните дейности (такси и вноски спрямо субсидии от Съюза), също следва да бъде включено в следващия годишен отчет, за да се даде по-подробна представа за необходимите ресурси; отбелязва, че за първи път Агенцията е постигнала 100-процентно заемане на всички длъжности съгласно щатното разписание;

12.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е започнала 33 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 60 000 EUR, включително 12 процедури в подкрепа на проекта MOVE2016; отбелязва освен това, че са били сключени приблизително 350 конкретни договора въз основа на рамкови договори и 200 договора с ниска стойност;

13.  посочва, че има още какво да се желае по отношение на процедурите на Агенцията за планиране на възлагането на обществени поръчки, особено по отношение на рамковите договори;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

14.  приветства ефективното предотвратяване и управление на конфликти на интереси и очаква Парламентът, Съветът и обществеността да бъдат информирани ежегодно относно резултатите от тези мерки и евентуалните последващи действия във връзка с тях;

15.  отчита, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите през ноември 2014 г. за засилване на ефективното предотвратяване и разкриване на измами, както и за разработване на процедури за борба с тях; отбелязва със задоволство, че през 2015 г. не са били докладвани случаи на измама;

16.  отбелязва, че през втората половина на 2015 г. и през 2016 г. Агенцията е направила преоценка на своята система и среда на контрол и че продължава да ги следи; отбелязва, че като основен резултат от този процес Агенцията е изготвила специален кодекс за поведение за външни експерти, подкрепящи нейната работа, в т.ч. политика относно конфликтите на интереси и декларация за признаване на кодекса;

17.  отбелязва, че Агенцията е публикувала на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за липса на конфликт на интереси на членовете на съответните им управителни съвети; изразява съжаление обаче, че част от автобиографиите липсват или че в тях има несъответствия; отбелязва освен това, че Агенцията е въвела политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, която обхваща външните служители, временните служители и командированите национални експерти; изразява съжаление обаче, че Агенцията не е предвидила никакви проверки на фактите или процес на актуализиране на декларациите за интереси; насърчава Агенцията да поправи това положение и да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство; отбелязва, че Агенцията е приела и прилага вътрешни правила относно сигнализирането на нередности;

18.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предприела конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка със своите контакти със заинтересовани страни и лобисти; призовава Агенцията да прилага проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешни одити

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е извършила преглед на действията, предприети във връзка с предходни одити; отбелязва освен това заключението на СВО, че 10 от 11-те включени в този преглед действия, предприети във връзка с предходни одити, са изпълнени, като оставащото действие е предвидено да завърши с издаването на документ за многогодишно планиране за периода 2017—2020 г. през декември 2015 г.; отчита освен това, че това последно действие е прието за завършено от СВО през февруари 2016 г.;

20.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит е изпълнила осем ангажимента за изразяване на увереност в одита в цялата Агенция през 2015 г.; посочва, че основните препоръки, произтичащи от одитите на структурата за вътрешен одит през 2015 г. е трябвало да бъдат изпълнени през 2016 г.; очаква следващия годишен отчет на Агенцията и повече подробности относно тези одити;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е извършила годишна оценка на „Стандартите за управление на ЕААБ“, която включва, както ICS, така и ISO стандарти; отчита, че заключението от оценката е че системата на управление на Агенцията отговаря на съответните стандарти за управление благодарение на стабилната система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процедури; отбелязва, че са били установени някои възможности за подобрения по отношение на непрекъснатостта на дейността и управлението на документацията и информацията; отчита, че Агенцията е публикувала план за действие за определяне на рамката на политиката, както и основните етапи на плана за изпълнение; отчита освен това, че Агенцията е завършила процедурата по назначаване на своето длъжностно лице, отговарящо за непрекъснатостта на дейността, през първата половина на 2016 г.;

22.  отбелязва, че през 2015 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи областите възстановяване на командировъчни разходи, процедури за възлагане на обществени поръчки, операции с доставчици на услуги по сертифициране и операции във връзка с корпоративни услуги; приветства факта, че всички проверени операции са законосъобразни и редовни;

Други коментари

23.  подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че е необходима общоевропейска система за оценка и предупреждение, особено в контекста на полети над зони на конфликт; подчертава, че в контекста на бързо развиващия се сектор на гражданското въздухоплаване, пример за което е все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати („дрони“), на Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без обаче да се нарушава нейната независимост и безпристрастност;

24.  посочва, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(1) предвижда разширяване на сферата на компетентност на Агенцията и че за целта ролята на новите технологии, като дистанционно управляемите летателни системи, трябва да се взема изцяло предвид при предоставянето на нови правомощия; подчертава, че е важно да се предостави подходящо финансиране за Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой служители с оглед на изпълнението на допълнителните задачи; подчертава, че длъжностите в Агенцията (включително свързаните пенсии), които са изцяло финансирани от сектора и следователно нямат влияние върху бюджета на Съюза, следва да не подлежат на задължителното съкращение на персонала;

25.  приветства приемането от страна на Управителния съвет на документа за многогодишната програма за периода 2016—2020 г., съдържащ стратегията на Агенцията, многогодишните цели и годишните действия;

26.  отбелязва, че Агенцията и германското Министерство на транспорта неотдавна са постигнали съгласие по текста на споразумението за седалището на Агенцията, което впоследствие е било подписано през декември 2016 г.; отчита, че се очаква споразумението да бъде ратифицирано от германския Бундестаг, съгласно изискванията на националното законодателство; отбелязва освен това, че годишните разходи на квадратен метър след преместването се очаква да бъдат с 20% по-малки спрямо тези за предишната сграда; отчита, че това намаление дава възможност за осигуряване на по-добри условия, позволяващи възстановяване на дейности, за които преди това са се наемали ad-hoc заседателни помещения;

27.  отбелязва със загриженост дисбаланса в съотношението между половете — 23% жени и 77% мъже при членовете и заместник-членовете на Управителния съвет; настоятелно призовава Агенцията да коригира този дисбаланс и да съобщи резултатите на Парламента възможно най-скоро;

o
o   o

28.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация