Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2173(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0087/2017

Esitatud tekstid :

A8-0087/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.30

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0161

Vastuvõetud tekstid
PDF 182kWORD 55k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
P8_TA(2017)0161A8-0087/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0059/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusameti ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(4), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0087/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 56.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 56.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0059/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusameti ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(4), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0087/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 56.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 56.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0087/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 204 907 790 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 11,58 % suurust kasvu; arvestades, et 18,27 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 0,9 % võrra kõrgem; märgib peale selle, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 91 %;

2.  märgib, et personaliga seotud kulukohustused vähenesid veidi (539 000 euro võrra) ja seda ühest küljest seetõttu, et ametist lahkus kogu aasta vältel 19 ajutist ja 3 lepingulist töötajat, ning teisest küljest seetõttu, et ametis asus tööle 23 uut ajutist ja 3 uut lepingulist töötajat (neist enamik aasta viimase 3 kuu jooksul); märgib peale selle, et personalikulude osakaal langes 2015. aasta üldeelarves 1,7 % võrra ja praegu moodustavad personalikulud üldeelarvest 53 %;

3.  märgib, et muude halduskulude kohustused suurenesid 5 692 000 euro võrra (3,8 %) 21 949 000 euroni, mis moodustas ameti üldeelarvest 15,7 %; märgib, et kulud suurenesid peamiselt seetõttu, et ametit ootas 2016. aastal ees uutesse ruumidesse kolimine ja sellega seoses suurenesid investeeringud infotehnoloogiasse;

4.  väljendab heameelt ameti jõupingutuste üle kogu 2015. aasta vältel, et parandada kavandamise ja järelevalve taset, eelkõige seoses eelarve täitmise määraga ja raamlepingute haldamisega, ning anda kõrgemale juhtkonnale õigeaegset tagasisidet riskide ja viivituste kohta;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute summa II jaotises (halduskulud) 4 400 000 eurot (20,2 %) (2014. aastal oli see 3 600 000 eurot (22 %)); märgib, et III jaotises (tegevuskulud) oli kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute summa 2 000 000 eurot (32,0 %) (2014. aastal 2 000 000 eurot (38,1 %)); märgib, et assigneeringute ülekandmine oli seotud põhiliselt IT lahendustega, mis telliti aasta lõpu poole, ning eeskirjade koostamise ja mitmeaastaste teadusuuringute projektidega, mis jätkusid ka pärast 2015. aastat;

6.  märgib, et ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et ameti struktuuri muutumise tõttu korraldas amet 33 avalikku töölevõtmismenetlust ja 80 ametisisest menetlust ning võttis 24 töötajat tööle reservnimekirjast, mille tulemusel olid ametis aasta lõpuks kõik ametikohad täidetud; märgib peale selle, et amet peaks 2016. aasta aruandesse lisama oma töötajate jaotuse kategooriate ja sektorite ning tegevuse rahastamise allikate kaupa;

8.  märgib ameti andmetele tuginedes, et amet võttis 2015. aasta teisel poolel vastu uued eeskirjad üldiste rakendussätete kohta, mis puudutavad ajutiste töötajate töölevõtmist ja rakendamist Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti f kohaselt; märgib ühtlasi, et uute eeskirjadega soodustatakse ametisisest ja ametitevahelist liikuvust ning ühtlustatakse avalike valikumenetluste korda;

9.  väljendab heameelt selle üle, et amet on töölevõtmispoliitikat järk-järgult muutnud, sest kui enne keskenduti täitmata ametikohtade kindlakstegemisele ja töötaja lahkumisel automaatselt uue töötaja töölevõtmisele, siis nüüd toimitakse ennetavalt (kavandamine, prioriteetide seadmine ja ümberpaigutamine ning ressursside kooskõlla viimine üldiste strateegiliste eesmärkidega);

10.  märgib ameti andmetele tuginedes, et amet parandas hankemenetluste kavandamist ja järelevalvet; märgib eelkõige, et amet tegi kord kvartalis eelarve täitmise järelevalvet, korraldas spetsiaalseid hangete kavandamise koosolekuid ning annab tippjuhtkonnale korrapäraselt tagasisidet, et juhtida tähelepanu viivitustele või täitmist ohustavatele teguritele; märgib, et amet töötas koos asjassepuutuvate isikutega ametisiseselt välja hangete ja lepingute haldamise teenustaseme kokkuleppe ja võttis kasutusele uued seirevahendid, nagu lepingute lõpetamise või pikendamise tähtaegade seire, raamlepingu täitmise keskne järelevalve, ning parandas ameti IT‑süsteemi kaudu dokumentide ja teabe kättesaadavust;

11.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade teise võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 13,8 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 79,5 % põhitegevusega ning 6,7 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega; võtab lisaks teadmiseks ametikohtade üleviimise (+0,8 protsendipunkti) halduskategooriatest põhitegevusega seotud kategooriatesse; on seisukohal, et järgmisse aastaaruandesse tuleks lisada ka ametikohtade jaotus kategooriate, sektorite ja tegevuse rahastamise allikate kaupa (tasud ja lõivud vs liidu toetus), et saada üksikasjalikum ülevaade vajaminevatest vahenditest; märgib, et esmakordselt on amet suutnud täita kõik ametikohad vastavalt kehtestatud plaanile;

12.  märgib, et 2015. aastal algatas amet 33 hankemenetlust, mille väärtus ületab 60 000 eurot, sealhulgas 12 projekti MOVE2016 toetamisega seotud menetlust; märgib peale selle, et raamlepingute alusel sõlmiti ligikaudu 350 erilepingut ja 200 madala maksumusega lepingut;

13.  juhib tähelepanu asjaolule, et ameti hankemenetluste kavandamist saaks veel parandada, eriti seoses raamlepingutega;

Huvide konflikti ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  kiidab heaks huvide konfliktide nõuetekohase ennetamise ja haldamise ning ootab, et Euroopa Parlamenti, nõukogu ja üldsust teavitataks igal aastal nende meetmete tulemustest ja mis tahes järelmeetmetest;

15.  võtab teadmiseks, et amet võttis 2014. aasta novembris vastu pettusevastase võitluse strateegia, et tõhustada pettuste tõhusat ennetamist ja tuvastamist ning töötada välja vastumeetmed; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ei teatatud ühestki pettusejuhtumist;

16.  märgib, et 2015. aasta teisel poolel ja 2016. aasta jooksul hindas amet ümber süsteemi ja kontrollikeskkonna ning jätkab selle jälgimist; märgib, et selle töö peamise tulemusena koostas amet ameti tööd toetavatele välisekspertidele mõeldud käitumisjuhendi, sh huvide konflikti poliitika ja kinnituse käitumisjuhendi kättesaamise kohta;

17.  märgib, et amet avaldas haldusnõukogu liikmete huvide konfliktide puudumise deklaratsioonid ja elulookirjeldused oma veebisaidil; väljendab siiski kahetsust, et mõned elulookirjeldused on endiselt puudu või puudulikud; märgib ühtlasi, et amet on kehtestanud huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika, mille puhul on arvesse võetud ameti koosseisuväliseid töötajaid, ajutisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte; väljendab aga kahetsust, et amet ei ole ette näinud majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmete õigsuse kontrolli ega andmete ajakohastamist; palub ametil see olukord lahendada, et tagada fondi juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll; märgib, et amet kehtestas rikkumistest teatamise kohta sise-eeskirjad ja kohaldab neid;

18.  võtab murega teadmiseks, et amet ei ole teinud algatusi, millega muuta suhtlemine sidusrühmade ja lobitöö tegijatega läbipaistvamaks; palub ametil kasutada ennetavat lobitegevuse läbipaistvuse poliitikat;

Siseauditid

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus vaatas läbi varasemates auditites ette nähtud, kuid seni lõpule viimata meetmete seisu; võtab ühtlasi teadmiseks siseauditi talituse järelduse, et 11‑st varasemate auditite tulemusel ette nähtud, läbivaatamisel olnud meetmest oli 10 ellu viidud ja viimane meede oli kavas lõpule viia 2017.–2020. aasta kava avaldamisega 2015. aasta detsembris; võtab teadmiseks, et selle viimase meetme luges siseauditi talitus 2016. aasta veebruaris elluviiduks;

20.  märgib, et 2015. aastal viis ameti siseauditi üksus ametis läbi kaheksa kindlustandvat tööd; juhib tähelepanu sellele, et peamised soovitused, mille siseauditi üksus 2015. aasta auditite tulemusel andis, tuli ellu viia 2016. aasta jooksul; ootab ameti järgmist aastaaruannet ja nende auditite edasisi üksikasju;

Sisekontroll

21.  märgib, et amet viis 2015. aastal läbi iga-aastase EASA juhtimisstandardite hindamise, mis hõlmas nii sisekontrollistandardeid kui ka ISO standardeid; märgib, et hindamise käigus tehti kindlaks, et tänu töökindlale järelevalvesüsteemile, mis on kasutusele võetud nii juhtimise kui ka protsesside tasandil, on ameti juhtimissüsteem asjaomaste juhtimisstandarditega kooskõlas; märgib, et tuvastati, et talitluspidevust ning teabe- ja dokumendihaldust on võimalik parandada; võtab teadmiseks, et amet koostas tegevuskava, mille alusel määrata kindlaks poliitikaraamistik ja rakenduskava osaeesmärgid; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet viis 2016. aasta esimesel poolel lõpule talitluspidevusspetsialisti tööle võtmise menetluse;

22.  märgib, et 2015. aastal teostati 18 järelkontrolli, mis hõlmasid lähetuste hüvitamise, hankemenetluste, sertifitseerimisteenuste osutajate ja ettevõtetele suunatud teenuseid puudutavate tehingutega seotud valdkondi; väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollitud tehingud oli seaduslikud ja korrektsed;

Muud kommentaarid

23.  rõhutab ameti väga olulist rolli kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel; rõhutab, et Euroopas on vaja ühist hindamis- ja hoiatussüsteemi, eelkõige seoses lendudega üle konfliktipiirkondade; rõhutab, et võttes arvesse tsiviillennundussektori kiiret arengut, millest annab tunnistust aina laiemalt leviv mehitamata õhusõidukite ehk droonide kasutamine, tuleks ametile anda rahalised, materiaalsed ja inimressursid, mida ta vajab oma täidesaatvate ja reguleerivate ülesannete edukaks täitmiseks ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas, seadmata seejuures siiski ohtu ameti sõltumatust ja erapooletust;

24.  juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008(1) muutmisega nähakse ette ameti pädevusvaldkonna laiendamine ja et uute volituste andmisel tuleb täielikult arvesse võtta uue tehnoloogia, näiteks kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide rolli; rõhutab, kui oluline on eraldada ametile piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada nende uute vastutusalade edukas ülevõtmine ja ka piisav töötajate arv lisaülesannete täitmiseks; rõhutab, et ameti ametikohtade suhtes (sh nendega seotud pensionid), mida rahastab täielikult asjaomane tööstusharu ja millel ei ole seetõttu mõju liidu eelarvele, ei tohiks kohaldada kohustuslikku töötajate arvu vähendamist;

25.  väljendab heameelt asjaolu üle, et haldusnõukogu on võtnud vastu mitmeaastase programmdokumendi 2016–2020 (MAP), kaasa arvatud ameti strateegia, mitmeaastased eesmärgid ja iga-aastased meetmed;

26.  märgib, et amet ja Saksamaa transpordiministeerium leppisid hiljuti kokku teksti ameti peakorterit käsitlevas kokkuleppes, millele kirjutati 2016. aasta detsembris alla; märgib, et kokkulepe ootab Saksamaa Liidupäevas ratifitseerimist, sest nii on nõutud riigi õigussüsteemis; lisaks märgib, et iga-aastased kulud ruutmeetri kohta peaksid pärast ümberkolimist olema 20 % väiksemad kui eelmises hoones; märgib, et tänu kulude vähenemisele on võimalik pakkuda paremaid ruumilahendusi, mille tulemusel saab üritusi, mida seni korraldati spetsiaalselt üüritud koosolekuruumides, jälle ameti enda ruumes korraldada;

27.  märgib murega, et ametihaldusnõukogu liikmete ja asendusliikmete seas valitseb sooline tasakaalustamatus (23 % naisi vs. 77 % mehi); nõuab tungivalt, et amet olukorra tasakaalustaks ja tulemustest parlamendile võimalikult kiiresti teada annaks;

o
o   o

28.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusalane teave