Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2192(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2017

Indgivne tekster :

A8-0093/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.31

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0162

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 54k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 (2016/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af kontorets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 66.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 (2016/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 66.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 66.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 (2016/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Asylstøttekontor ("kontoret") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 15 944 846 EUR, hvilket er en stigning på 1,76 % i forhold til 2014; der henviser til, at 94 % af kontorets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at kontorets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2012, 2013 og 2014

1.  bemærker med bekymring de mange udestående spørgsmål og de igangværende korrigerende foranstaltninger som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger i 2012, 2013 og 2014 i forbindelse med ansættelsesprocedurer, forsinkede betalinger, stor personaleudskiftning og godtgørelse af udgifter; opfordrer kontoret til at afslutte så mange korrigerende foranstaltninger som muligt i 2017;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 93,74 %, hvilket er en stigning på 9,05 % sammenlignet med 2014; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 77,32 %, hvilket er en stigning på 5,99 % sammenlignet med 2014;

3.  erindrer om, at deltagere i møder arrangeret af kontoret ifølge en afgørelse truffet af den administrerende direktør placeres i én af tre kategorier (A, B og C) med henblik på omkostningsgodtgørelser; konstaterer, at deltagere i kategori "A", som formodes at varetage et specifikt hverv på møderne, får et fast beløb til godtgørelse af både rejseudgifter og daglige leveomkostninger, medens deltagere i kategori "B" kun får et fast beløb til godtgørelse af rejseudgifter, og deltagere i kategori "C" ikke har krav på nogen godtgørelse; påpeger, at antallet af deltagere med ret til godtgørelse i kategori "A" faldt fra 69 % i 2014 til 52 % i 2015; konstaterer, at tiltaget med henblik på en mere præcis angivelse af den relevante godtgørelseskategori i indbydelser er fuldført;

4.  konstaterer med bekymring, at kontoret ifølge Revisionsrettens beretning i 2015 foretog 1 024 (29,2 %) betalinger efter udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i finansforordningen, hvilket repræsenterede en stigning på 0,6 % i forhold til det foregående år og resulterede i en gennemsnitlig forsinkelse af betalinger på 29 dage; anerkender, at kontoret i anden halvdel af 2015 iværksatte en strategi med en række foranstaltninger til at nedbringe antallet af forsinkede betalinger; konstaterer med tilfredshed, at andelen af forsinkede betalinger efter gennemførelsen af de nævnte foranstaltninger faldt betydeligt, fra 38,3 % i perioden januar – august 2015 til 12,6 % i perioden september – december 2015; bemærker, at denne positive tendens fortsatte frem til maj 2016, hvorefter procentsatsen for forsinkede betalinger i juni 2016 igen begyndte at vokse som følge af en stigning i kontorets operationelle aktiviteter og dermed også i antallet af finansielle transaktioner med et uændret antal ansatte; bemærker, at den finansielle initieringsfunktion i november 2016 blev uddelegeret til de operationelle afdelinger og administrative enheder, mens kontrolfunktionen forblev i den centrale administrationsafdeling; bemærker, at dette har ført til positive resultater;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at fremførslen af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) udgjorde 1 076 583 EUR eller 36,9 % (sammenlignet med 635 492 EUR i 2014 eller 28,7 %); konstaterer, at disse fremførsler primært vedrørte konsulenttjenester i forbindelse med IKT-udvikling, som var bestilt i sidste kvartal af 2015 (400 000 EUR), samt investeringer i IT-infrastruktur (300 000 EUR) med henblik på den forventede ansættelse af ekstra personale i forlængelse af den beslutning, som budgetmyndigheden traf i slutningen af 2015 om at udvide stillingsfortegnelsen; bemærker, at disse fremførsler var berettigede og planlagt på forhånd på baggrund af kontorets rolle i migrationskrisen, i lyset af hvilken budgetmyndigheden havde foretaget en markant forhøjelse af dets budget og personale for 2016; bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af kontoret og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

6.  bemærker med tilfredshed, at kontorets administrerende direktør ifølge Revisionsrettens beretning har godkendt en ny politik for ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der adresserer de fleste af de problemer, som Revisionsretten har påpeget ved sine tidligere revisioner;

7.  anerkender, at kontoret vedtog de ajourførte gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte i januar 2016; bemærker endvidere, at kontorets ajourførte ansættelsespolitik blev godkendt af dets administrerende direktør i august 2016;

8.  konstaterer, at kontoret pr. 31. december 2015 havde 93 ansatte, både internt personale og udpegede, heraf 61 midlertidigt ansatte, 21 kontraktansatte og 11 udstationerede nationale eksperter; påpeger, at 63 % af alle ansatte var kvinder, mens 37 % var mænd;

Intern revision

9.  konstaterer, at kontoret har videreudviklet sin interne kontrol i overensstemmelse med henstillingerne fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) og Revisionsretten samt i henhold til kontorets interne kontrolstandarder, der blev vedtaget i november 2012; bemærker, at IAS ud over revisionen af årsregnskaberne har fremlagt en revisionsrapport om forvaltningen af uddannelse i forbindelse med kontorets aktiviteter vedrørende permanent støtte, særlig støtte og støtte i nødsituationer; konstaterer, at kontoret har udarbejdet en handlingsplan til opfølgning af IAS' anbefalinger;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

10.  bemærker, at kontoret har gennemført en afgørelse truffet af bestyrelsen om forebyggelse af svig samt en strategi til bekæmpelse af svig; konstaterer, at en whistleblowerprocedure blev undertegnet den 23. februar 2017 og er i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer vedrørende whistleblowing;

11.  konstaterer med bekymring, at kontoret ikke offentliggjorde CV'er for hverken bestyrelsen eller den daglige ledelse i 2015; konstaterer, at kontoret har offentliggjort CV'er for medlemmerne af sin daglige ledelse siden marts 2017; bemærker endvidere, at kontoret har henvendt sig til sin bestyrelse og har til hensigt at offentliggøre CV'er for dennes medlemmer, når de er indsamlet; opfordrer kontoret til at offentliggøre disse dokumenter så hurtigt som muligt for at sikre det nødvendige offentlige tilsyn med dets ledelse;

12.  fastholder, at forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter er af afgørende betydning for en organisations sundhed; understreger, at gennemsigtighed er en afgørende forudsætning for at kunne bevare EU-borgernes tillid til EU-institutionerne;

Resultater

13.  bemærker, at kontoret ifølge dets årsberetning i 2015 afholdt 23 "Train the Trainers"-arrangementer med deltagelse af 275 personer fra 26 "EU +"- stater og andre interessenter; bemærker endvidere, at kontoret forestod 271 nationale uddannelsessessioner på sin e-læringsplatform "EASO Training Curriculum" for 3 611 asylmedarbejdere;

14.  bemærker, at kontoret for at forbedre sin effektivitet i forbindelse med oversættelses- og tolkningsudgifter har indgået en aftale med Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning; konstaterer endvidere, at kontoret har iværksat et åbent udbud om indgåelse af rammekontrakter i fem partier efter kaskadeprincippet og med laveste pris som tildelingskriterium; opfordrer kontoret til at melde tilbage til dechargemyndigheden om de besparelser, der er opnået;

15.  konstaterer, at kontoret har udarbejdet supplerende foranstaltninger for at hjælpe medlemsstater, der har brug for særlig støtte i deres asyl- og modtagelsessystemer, og at det har ydet denne særlige støtte til Cypern, Bulgarien, Grækenland og Italien; bemærker endvidere, at kontoret i 2015 udbyggede sine aktiviteter til støtte for de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er underlagt særligt pres, navnlig ved at yde støtte til Grækenland og Italien og ved at øge sin kapacitet til at reagere rettidigt og effektivt på nødsituationer;

Andre bemærkninger

16.  minder om, at der i 2015 blev indgivet et rekordstort antal ansøgninger – næsten 1 400 000 ansøgninger – om international beskyttelse; anerkender, at kontoret har gjort en stor indsats for at gennemføre de aktiviteter, det har fået tildelt inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration, navnlig som led i udviklingen af hotspottilgangen; noterer sig kontorets indsats i forvaltningen af migrationskrisen;

17.  tilskynder navnlig til støtte og praktisk samarbejde, som tilbydes i forbindelse med spørgsmål vedrørende asylsøgende børn, herunder uledsagede mindreårige; hilser oprettelsen af "EASO Network on the Activities on Children" velkommen;

18.  konstaterer, at kontorets budget i 2016 blev væsentlig forhøjet for at sætte det i stand til at håndtere de nye opgaver, der er kommet til i forbindelse med den europæiske dagsorden for migration, hotspottilgangen, de afgørelser, der blev truffet på EU-topmødet om Vestbalkan, og erklæringen fra EU og Tyrkiet; konstaterer med tilfredshed, at kontoret har taget en række skridt til at håndtere denne uhørte vækst i antallet af opgaver, herunder en decentralisering af den finansielle initiering ledsaget af passende uddannelses- og coachingtiltag; bemærker endvidere, at dette har skabt et øget behov for personale og kontorlokaler;

19.  konstaterer med bekymring, at kun 7 medarbejdere i 2015 deltog i en udedag, hvilket medførte en relativt høj omkostning på 4 000 EUR (571 EUR pr. person);

20.  bemærker, at kontoret efter at have ændret sin lejeaftale i anden halvdel af 2016 udvidede sit kontorareal med en ekstra blok i den ejendom, hvor det har sine lokaler; bemærker, at kontoret nu har fået Parlamentets og Rådets godkendelse til at leje hele ejendommen med overtagelse pr. 1. juli 2017; opfordrer kontoret til at underrette dechargemyndigheden om enhver ny udvikling i dets lokalesituation;

21.  bemærker, at kontoret agter at undersøge muligheden for at udveksle oplysninger og bedste praksis med henblik på at integrere elementer af relevans for tilbagesendelse af afviste asylansøgere i tæt samarbejde med ekspertgruppen om tilbagesendelse under Det Europæiske Migrationsnetværk;

22.  konstaterer, at kontorets kommunikationsplan i 2015 fokuserede på udbredelse af kendskabet til dets rolle, værdier og aktiviteter gennem en række værktøjer og eksterne kommunikationsaktiviteter vedrørende dets publikationer, optræden på de sociale medier, websted og tilrettelæggelsen af dets informationsdag;

23.  påskønner kontorets solide arbejdsindsats med organisering af mere end 117 møder og workshopper, uddannelse af 3 764 nationale medarbejdere, omfordeling af 272 personer og høring af mere end 100 civilsamfundsorganisationer; anerkender resultaterne af den uafhængige revision foretaget af Ernst & Young og kontorets tilsagn om at udarbejde en handlingsplan til opfølgning heraf; er enig i behovet for, at kontoret kommunikerer bedre om følgerne og virkningerne af sine aktiviteter; glæder sig over udviklingen af en bedre webgrænseflade for dokumenter, der vedrører oprindelsesland (såkaldte "COI-relaterede" dokumenter); noterer sig, at der ved udgangen af 2015 var linket til 17 000 COI-relaterede dokumenter på portalen;

24.  konstaterer, at kontoret ifølge sin årsberetning i 2014 påbegyndte udviklingen af et kombineret indholdsforvaltnings- og databasesystem, "Information and Documentation System" (IDS), i form af et IT-redskab, der skal give et detaljeret og ajourført overblik over den måde, som det fælles europæiske asylsystem fungerer på i praksis;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse