Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2192(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0093/2017

Pateikti tekstai :

A8-0093/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.31

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0162

Priimti tekstai
PDF 432kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2017),

1.  patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad Biuro 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 66.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 66.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2017),

1.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 66.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 66.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2015 finansinių metų biudžetas sudarė 15 944 846 EUR, t. y. buvo 1,76 proc. didesnis negu 2014 m.; kadangi 94 proc. Biuro biudžeto sudaro Sąjungos biudžeto lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje, susijusioje su Biuro 2015 finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis (toliau – Audito Rūmų ataskaita), pažymėjo, jog gavo pakankamą užtikrinimą, kad Biuro metinės ataskaitos patikimos, o jose nurodytos operacijos – teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu dar labiau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sampratą ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012, 2013 ir 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į daugybę neišspręstų klausimų ir taisomąsias priemones, šiuo metu taikomas atsižvelgiant į Audito Rūmų 2012, 2013 ir 2014 m. pateiktas pastabas, susijusias su įdarbinimo procedūromis, pavėluotais mokėjimais, didele darbuotojų kaita ir išlaidų kompensavimu; ragina Biurą 2017 m. iki galo atlikti kuo daugiau taisomųjų veiksmų;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos pastangų 2015 finansiniais metais biudžetas įvykdytas 93,74 proc., ir šis rodiklis 9,05 proc. didesnis nei 2014 m.; taip pat pažymi, kad panaudota 77,32 proc. mokėjimų asignavimų, ir šis rodiklis 5,99 proc. didesnis nei 2014 m.;

3.  primena, kad, remiantis vykdomojo direktoriaus sprendimu, išlaidos Biuro rengiamų susitikimų dalyviams kompensuojamos atsižvelgiant į tai, kuriai iš trijų kategorijų (A, B ar C) jie priskirtini; pažymi, kad A kategorijos dalyviai, kurie per susitikimą turėtų atlikti konkrečią užduotį, gauna fiksuoto dydžio kompensaciją už kelionės išlaidas ir dienpinigius, B kategorijos dalyviai gauna fiksuoto dydžio kompensaciją tik už kelionės išlaidas, o C kategorijos dalyvių išlaidos nekompensuojamos; atkreipia dėmesį į tai, kad dalyvių, priskirtinų A kategorijos kompensacijos gavėjams, skaičius sumažėjo nuo 69 proc. 2014 m. iki 52 proc. 2015 m.; pažymi, jog iki galo atlikti veiksmai, kad kvietimuose būtų paaiškinta taikytina kompensacijos kategorija;

4.  su susirūpinimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2015 m. 1 024 mokėjimus (29,2 proc.) Biuras atliko po Finansiniame reglamente nustatyto laiko termino, taigi, palyginti su ankstesniais metais, tokių mokėjimų padaugėjo 0,6 proc., o mokėjimų vėlavimo vidurkis, savo ruožtu, buvo 29 dienos; pripažįsta, kad 2015 m. antrojoje pusėje Biuras ėmė įgyvendinti strategiją, pagal kurią numatyta ne viena priemonė vėluojančių mokėjimų rodikliui sumažinti; palankiai vertina tai, kad įgyvendinus šias priemones vėluojančių mokėjimų rodiklis gerokai sumažėjo – nuo 38,3 proc. 2015 m. sausio–rugpjūčio mėn. iki 12,6 proc. 2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn.; pažymi, kad ši teigiama tendencija tęsėsi iki 2016 m. gegužės mėn., tačiau 2016 m. birželio mėn. pavėluotų mokėjimų rodiklis padidėjo išaugus Biuro operatyvinei veiklai ir, savo ruožtu, finansinių sandorių, kurias tvarkė tiek pat darbuotojų, skaičiui; pažymi, kad 2016 m. lapkričio mėn. finansinių operacijų inicijavimo funkcija buvo decentralizuota, pavedant ją vykdyti operatyviniams departamentams ir administravimo skyriams, o patikros funkcija liko centralizuota ir ją atlieka Administravimo departamentas; pažymi, kad tai davė teigiamų rezultatų;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) perkelti įsipareigoti asignavimai siekė 1 076 583 EUR, t. y. 36,9 proc. (2014 m. jie siekė 635 492 EUR, t. y. 28,7 proc.); pripažįsta, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su konsultacinėmis paslaugomis IRT naujovių, dėl kurių susitarta paskutinįjį 2015 m. ketvirtį, klausimais (400 000 EUR), taip pat su investicijomis į IT infrastruktūrą (300 000 EUR), atsižvelgiant į ketinimą įdarbinti daugiau darbuotojų vadovaujantis biudžeto valdymo institucijos sprendimu, 2015 m. pabaigoje priimtu siekiant išplėsti etatų planą; pažymi, kad šie perkėlimai buvo pagrįsti ir suplanuoti iš anksto turint galvoje Biuro vaidmenį sprendžiant migracijos krizę, į kurį atsižvelgdama biudžeto valdymo institucija gerokai padidino Biuro 2016 m. biudžetą ir darbuotojų skaičių; pažymi, jog perkėlimai dažnai gali būti iš dalies arba visapusiškai pagrindžiami daugiamečiu Biuro veiksmų programos pobūdžiu, nebūtinai reiškia, kad esama spragų planuojant ir įgyvendinant biudžetą, ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jei Biuras juos planuoja iš anksto ir apie tai praneša Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, vykdomasis direktorius patvirtino naująją laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų įdarbinimo politiką, pagal kurią bus sprendžiama dauguma problemų, Audito Rūmų įvardytų ankstesnių auditų metu;

7.  pripažįsta, kad 2016 m. sausio mėn. Biuras priėmė atnaujintas įgyvendinimo taisykles laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams įdarbinti; taip pat pažymi, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. vykdomasis direktorius patvirtino atnaujintą Biuro įdarbinimo politiką;

8.  pažymi, kad 2015 m. gruodžio 31 d. Biure buvo 93 darbuotojai – įdarbinti ir paskirti, įskaitant 61 laikinąjį darbuotoją, 21 sutartininką ir 11 komandiruotųjų nacionalinių ekspertų; atkreipia dėmesį į tai, kad 63 proc. visų darbuotojų buvo moterys, o 37 proc. – vyrai;

Vidaus auditai

9.  pažymi, kad Biuras toliau tobulino savo vidaus kontrolės priemones atsižvelgdamas į gautas Komisijos Vidaus audito tarnybos ir Audito Rūmų rekomendacijas, taip pat vadovaudamasis 2012 m. lapkričio mėn. priimtais Biuro vidaus kontrolės standartais; pažymi, kad be metinių ataskaitų audito Vidaus audito tarnyba parengė mokymų valdymo, susijusio su Biuro nuolatine ir skubia / specialios pagalbos veikla, ataskaitą; pažymi, kad Biuras parengė veiksmų planą, susijusį su Vidaus audito tarnybos pateiktomis rekomendacijomis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

10.  pažymi, kad Biuras yra įgyvendinęs valdybos sprendimą dėl sukčiavimo prevencijos ir kovos su sukčiavimu strategiją; pažymi, kad 2017 m. vasario 23 d. buvo pasirašyta informavimo apie pažeidimus procedūra, atitinkanti Komisijos gaires dėl informavimo apie pažeidimus;

11.  su susirūpinimu pažymi, kad 2015 m. Biuras nepaskelbė nei valdybos, nei vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymų; pažymi, kad nuo 2017 m. kovo mėn. Biuras skelbė savo vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymus; taip pat pažymi, kad Biuras kreipėsi į savo valdybą ir ketina paskelbti jos narių gyvenimo aprašymus, kai tik jie bus gauti; ragina Biurą kuo skubiau paskelbti šiuos dokumentus, siekiant užtikrinti reikiamą viešąją priežiūrą ir jo vadovybės kontrolę;

12.  pakartoja, kad interesų konfliktų prevencija ir valdymas – nepaprastai svarbūs gerai organizacijos būklei; pabrėžia, kad skaidrumas – esminis elementas norint išsaugoti Sąjungos piliečių pasitikėjimą Sąjungos institucijomis;

Veikla

13.  pažymi, kad, remiantis Biuro metine ataskaita, 2015 m. 275 dalyviai iš 26-ių vadinamųjų ES+ valstybių ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovai dalyvavo 23-jose Biuro rengtose instruktorių mokymo sesijose; taip pat pažymi, kad savo e. mokymosi platformoje „EASO bendroji mokymo programa“ Biuras administravo 271 nacionalinę mokymo sesiją, skirtą 3 611 pareigūnų prieglobsčio srityje;

14.  pažymi, kad, siekdamas didesnio veiksmingumo vertimo raštu ir žodžiu išlaidų srityje, Biuras pasirašė susitarimą dėl paslaugų lygio su Komisijos Vertimo žodžiu generaliniu direktoratu; be to, pažymi, kad Biuras paskelbė atvirą konkursą dėl pakopinių preliminariųjų sutarčių, susijusių su penkiomis dalimis, o sutarties skyrimo kriterijus yra žemiausia kaina; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie sutaupytas lėšas;

15.  pažymi, kad Biuras toliau rengia priemones, kad padėtų valstybėms narėms, kurioms būtina speciali pagalba, susijusi su jų prieglobsčio ir priėmimo sistemomis, ir kad šią specialią pagalbą jis suteikė Kiprui, Bulgarijai, Graikijai bei Italijai; be to, pažymi, jog 2015 m. Biuras toliau plėtojo savo veiklą, kad padėtų valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka ypatingas krūvis, visų pirma teikdamas paramą Graikijai ir Italijai ir stiprindamas savo gebėjimus laiku ir veiksmingai reaguoti į kritines situacijas;

Kitos pastabos

16.  primena, kad 2015 m. pateiktas rekordinis skaičius – beveik 1 400 000 – prašymų suteikti tarptautinę apsaugą; pripažįsta, kad Biuras įdėjo daug pastangų įgyvendindamas veiklą, jam priskirtą pagal Europos migracijos darbotvarkę, ypač dalyvaudamas plėtojant migrantų antplūdžio valdymo centrų principą; atkreipia dėmesį į Biuro pastangas valdant migrantų krizę;

17.  pirmiausia ragina teikti pagalbą ir praktiškai bendradarbiauti klausimais, susijusiais su prieglobsčio prašančiais vaikais, įskaitant nelydimus nepilnamečius; palankiai vertina tai, kad inicijuotas EASO tinklas, skirtas su vaikais susijusiai veiklai;

18.  pripažįsta, jog 2016 m. Biuro biudžetas gerokai padidėjo, kad būtų galima vykdyti papildomas užduotis, susijusias su Europos migracijos darbotvarke, migrantų antplūdžio valdymo centrų principo plėtojimu, ES vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Vakarų Balkanų klausimu sprendimais bei ES ir Turkijos pareiškimu; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras, siekdamas įveikti šį precedento neturintį darbo krūvį, ėmėsi įvairių veiksmų, įskaitant finansinių operacijų inicijavimo decentralizaciją, taip pat reikiamus mokymus ir instruktažą; be to, pažymi, kad dėl to iškilo būtinybė didinti darbuotojų skaičių ir, atitinkamai, plėsti biuro patalpas;

19.  su susirūpinimu pažymi, kad 2015 m. tik 7 darbuotojai dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje, kurio išlaidos buvo palyginti didelės ir siekė 4 000 EUR (po 571 EUR asmeniui);

20.  pažymi, kad Biuras iš dalies pakeitė savo nuomos sutartį ir 2016 m. antrojoje pusėje išplėtė savo darbo erdvę į papildomą pastato, kuriame yra jo patalpos, korpusą; pažymi, kad, pritarus Parlamentui ir Tarybai, dabar Biuras turi galimybę iki 2017 m. liepos 1 d. išsinuomoti ir perimti visą pastatą; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius su jo patalpomis susijusius pokyčius;

21.  pažymi, jog Biuras siekė sužinoti apie galimybę keistis informacija ir geriausia praktika, kad galėtų spręsti klausimus, susijusius su asmenų, kuriems nepavyko gauti prieglobsčio, grąžinimu, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos migracijos tinklo ekspertų grąžinimo klausimais grupe;

22.  pažymi, kad 2015 m. Biuro komunikacijos plane daugiausia dėmesio buvo skiriama jo vaidmens, vertybių ir veiklos viešinimui taikant įvairias priemones ir vykdant išorės komunikacijos veiklą, susijusią su jo publikacijomis, veikla socialinėje žiniasklaidoje, interneto svetaine bei jo informacinės dienos organizavimu;

23.  palankiai vertina solidžius Biuro darbo rezultatus: surengta per 117 susitikimų ir praktinių seminarų, apmokyti 3 764 nacionaliniai darbuotojai, perkelti 272 asmenys ir konsultuotasi su daugiau kaip 100 pilietinės visuomenės organizacijų; atkreipia dėmesį į bendrovės „Ernst & Young“ atlikto nepriklausomo audito rezultatus ir Biuro įsipareigojimą parengti atitinkamą veiksmų planą; pritaria, kad Biuras turi geriau informuoti apie savo veiklos rezultatus ir poveikį; teigiamai vertina tai, kad sukurta geresnė saityno sąsaja, skirta su kilmės šalimi susijusiems dokumentams; pažymi, kad 2015 m. pabaigoje portale buvo prieinama 17 000 su kilmės šalimi susijusių dokumentų;

24.  pažymi, kad, remiantis Biuro metine ataskaita, 2014 m. jis pradėjo kurti kombinuotąją turinio valdymo sistemą ir duomenų bazę – informacijos ir dokumentacijos sistemą – kaip IT priemonę, kuria naudojantis bus galima susidaryti išsamų naujausią vaizdą apie praktinį bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą;

o
o   o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas