Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2017

Predkladané texty :

A8-0093/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.31

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0162

Prijaté texty
PDF 363kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2015 sumu 15 944 846 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 1,76 %; keďže 94 % rozpočtu úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2012, 2013 a 2014

1.  so znepokojením berie na vedomie vysoký počet nevyriešených otázok a pokračujúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2012, 2013 a 2014, ktoré sa týkali postupov prijímania zamestnancov, oneskorených platieb, vysokej fluktuácie pracovníkov a náhrad nákladov; vyzýva úrad, aby čo najviac nápravných opatrení dokončil v roku 2017;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 93,74 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 9,05 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 77,32 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 5,99 %;

3.  pripomína, že v súlade s rozhodnutím výkonného riaditeľa sa účastníci zasadnutí, ktoré organizuje úrad, na účely preplatenia nákladov klasifikujú do jednej z troch kategórií (A, B alebo C); konštatuje, že účastníkom kategórie „A“, ktorí majú na zasadnutiach vykonávať špecifické úlohy, sa paušálne preplácajú cestovné náklady a diéty, účastníkom kategórie „B“ sa paušálne preplácajú len cestovné náklady a účastníci kategórie „C“ nemajú nárok na žiadne preplatenie; poukazuje na to, že počet účastníkov zaradených medzi príjemcov v kategórii „A“ sa znížil zo 69 % v roku 2014 na 52 % v roku 2015; pripomína, že bolo dokončené opatrenie objasnenia príslušnej kategórie na účely preplatenia nákladov v pozvánkach;

4.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov úrad v roku 2015 uhradil 1 024 (29,2 %) platieb po termíne stanovenom v nariadení o rozpočtových pravidlách, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,6 %, a že priemerné omeškanie neskorých platieb bolo 29 dní; berie na vedomie, že v druhej polovici roku 2015 úrad zaviedol stratégiu stanovujúcu niekoľko opatrení na zníženie počtu neskorých platieb; víta skutočnosť, že po vykonaní týchto opatrení sa počet neskorých platieb výrazne znížil, a to z 38,3 % v období od januára do augusta 2015 na 12,6 % v období od septembra do decembra 2015; konštatuje, že napriek tomuto pozitívnemu trendu, ktorý pokračoval až do mája 2016, sa miera oneskorených platieb od júna 2016 v dôsledku rozšírenia operačných činností úradu zvýšila, čo viedlo aj k zvýšeniu počtu finančných transakcií, ktoré vykonával rovnaký počet pracovníkov; berie na vedomie, že v novembri 2016 bola funkcia začatia finančných operácií decentralizovaná a prenesená na operačné a administratívne oddelenia, zatiaľ čo funkcia overovania zostala centralizovaná v administratívnom útvare; konštatuje, že to viedlo k pozitívnym výsledkom;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavovala 1 076 583 EUR, t. j. 36,9 % (v porovnaní s 635 492 EUR v roku 2014, t. j. 28,7 %); berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkajú najmä konzultačných služieb v súvislosti s rozvojom IKT, ktoré boli zmluvne dohodnuté v poslednom štvrťroku 2015 (400 000 EUR), ako aj investícií do IT infraštruktúry (300 000 EUR) s ohľadom na očakávané prijatie ďalších zamestnancov na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu na konci roka 2015 posilniť plán pracovných miest; konštatuje, že tieto prenosy boli oprávnené a vopred plánované vzhľadom na úlohu úradu počas migračnej krízy, čo rozpočtový orgán zohľadnil významným zvýšením rozpočtu a počtu zamestnancov úradu na rok 2016; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje s uspokojením, že podľa správy Dvora audítorov výkonný riaditeľ úradu schválil novú politiku prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov, ktorá rieši väčšinu problémov, ktoré zistil Dvor audítorov pri predchádzajúcich auditoch;

7.  berie na vedomie, že úrad prijal v januári 2016 aktualizované vykonávacie pravidlá prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov; ďalej konštatuje, že novú politiku prijímania schválil výkonný riaditeľ úradu v auguste 2016;

8.  konštatuje, že úrad mal k 31. decembru 2015 celkom 93 zamestnancov, a to v služobnom pomere, ako aj vymenovaných, vrátane 61 dočasných a 21 zmluvných zamestnancov a 11 vyslaných národných expertov; poukazuje na to, že 63 % z celkového počtu zamestnancov boli ženy a 37 % muži;

Vnútorné audity

9.  konštatuje, že úrad ďalej rozvinul svoj systém vnútornej kontroly v súlade s odporúčaniami, ktoré dostal od Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) a od Dvora audítorov, ako aj so štandardmi vnútornej kontroly, ktoré úrad prijal v novembri 2012; ďalej konštatuje, že okrem auditu ročnej účtovnej závierky IAS poskytol správu o audite riadenia odbornej prípravy v rámci činností trvalej a núdzovej/osobitnej pomoci úradu; berie na vedomie, že úrad vypracoval akčný plán na riešenie odporúčaní IAS;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že úrad vykonal rozhodnutie správnej rady o prevencii podvodom, ako aj stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že postup týkajúci sa oznamovania nekalých praktík, ktorý je v súlade s usmerneniami Komisie o oznamovaní nekalých praktík, bol podpísaný 23. februára 2017;

11.  konštatuje so znepokojením, že úrad v roku 2015 nezverejnil životopisy členov správnej rady ani členov vrcholového manažmentu; konštatuje, že úrad od marca 2017 zverejňuje životopisy členov svojho vrcholového manažmentu; konštatuje tiež, že úrad sa v tejto veci obrátil na svoju správnu radu a zamýšľa zverejniť životopisy jej členov, hneď ako budú zhromaždené; vyzýva úrad, aby tieto dokumenty čo najskôr zverejnil, a tak zabezpečil potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jeho riadením;

12.  opakuje, že prevencia a riešenie konfliktov záujmov sú nevyhnutné pre zdravie organizácie; zdôrazňuje, že transparentnosť je kľúčovým prvkom na zachovanie dôvery občanov Únie v jej inštitúcie;

Výkonnosť

13.  konštatuje, že podľa výročnej správy úradu sa v roku 2015 zúčastnilo 275 účastníkov z 26 členských štátov „EÚ+“ a iných zúčastnených osôb na 23 kurzoch odbornej prípravy školiteľov, ktoré organizoval úrad; konštatuje okrem toho, že úrad zabezpečoval priebeh 271 národných školení v rámci odbornej prípravy prostredníctvom svojej platformy elektronického vzdelávania „EASO Training Curriculum“ (Program odbornej prípravy úradu EASO) pre 3 611 azylových úradníkov;

14.  konštatuje, že s cieľom zlepšiť svoju účinnosť v súvislosti s nákladmi na preklad a tlmočenie úrad podpísal dohodu o úrovni poskytovaných služieb s generálnym riaditeľstvom Komisie pre tlmočenie; konštatuje navyše, že úrad zverejnil verejnú súťaž týkajúcu sa kaskádových rámcových zmlúv zložených z piatich častí a ako kritérium udelenia zákazky stanovil najnižšiu cenu; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutých úsporách;

15.  konštatuje, že úrad vypracoval ďalšie opatrenia s cieľom pomáhať členským štátom, ktorých azylové systémy a systémy prijímania vyžadujú osobitnú podporu, a že takúto osobitnú podporu poskytol Cypru, Bulharsku, Grécku a Taliansku; navyše konštatuje, že úrad v roku 2015 ešte viac rozvinul svoje činnosti na podporu členských štátov, ktorých azylové systémy a systémy prijímania sú pod mimoriadnym tlakom, pričom poskytol podporu najmä Grécku a Taliansku a zvýšil svoju schopnosť včas a účinne reagovať na núdzové situácie;

Ďalšie pripomienky

16.  pripomína skutočnosť, že v roku 2015 bol zaznamenaný rekordný počet podaných žiadostí o medzinárodnú ochranu (takmer 1 400 000); uznáva, že úrad vyvinul značné úsilie pri vykonávaní činností, ktoré mu boli zverené v rámci európskej migračnej agendy, najmä ako súčasť rozvoja prístupu tzv. hotspotov; berie na vedomie úsilie, ktoré vynaložil úrad pri riešení migračnej krízy;

17.  nabáda najmä na poskytovanie podpory a na praktickú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa detí žiadajúcich o azyl vrátane maloletých bez sprievodu; víta zavedenie siete EASO pre činnosti týkajúce sa detí;

18.  uznáva, že rozpočet úradu zaznamenal v roku 2016 výrazný nárast, aby úrad mohol zvládať dodatočné úlohy spojené s európskou migračnou agendou, koncepciou problémových oblastí (tzv. hotspots), rozhodnutiami zo samitu vedúcich činiteľov EÚ o západnom Balkáne a vyhlásením EÚ a Turecka; konštatuje s uspokojením, že úrad podnikol celý rad krokov, aby sa vysporiadal s týmto ojedinelým nárastom úloh vrátane decentralizácie začatia finančných operácií, ktoré sprevádzala príslušná odborná príprava a školenie; konštatuje takisto, že v dôsledku toho bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov a zaistiť zodpovedajúce kancelárske priestory;

19.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2015 sa iba 7 zamestnancov zúčastnilo na výjazdnom zasadnutí, ktorého náklady dosiahli pomerne vysokú sumu 4 000 EUR (571 EUR na osobu);

20.  konštatuje, že úrad zmenil svoju zmluvu o prenájme a v druhom polroku 2016 rozšíril kancelárske priestory o ďalšiu časť budovy, v ktorej sa nachádza; konštatuje, že po schválení Európskym parlamentom a Radou si úrad môže prenajať a prevziať celú budovu k 1. júlu 2017; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom vývoji v súvislosti s jeho priestormi;

21.  konštatuje, že zámerom úradu bolo preskúmať možnosť výmeny informácií a najlepších postupov s cieľom začleniť do svojej činnosti prvky týkajúce sa návratu neúspešných žiadateľov o udelenie azylu v úzkej spolupráci so skupinou odborníkov pre návraty v rámci európskej migračnej siete;

22.  konštatuje, že komunikačný plán úradu sa v roku 2015 zameriaval na podporovanie jeho úlohy, hodnôt a aktivít prostredníctvom celého radu nástrojov a činností spojených s externou komunikáciou, pokiaľ ide o jeho publikácie, sociálne médiá, webové stránky a organizáciu jeho informačného dňa;

23.  víta solídne výsledky agentúry, ktorý zorganizoval viac ako 117 zasadnutí a seminárov, vyškolil 3 764 zamestnancov v členských štátoch, premiestnil 272 osôb a uskutočnil konzultácie s viac ako 100 organizáciami občianskej spoločnosti; uznáva výsledky nezávislého auditu, ktorý vykonala spoločnosť Ernst & Young, ako aj záväzok úradu vypracovať zodpovedajúci akčný plán; súhlasí s tým, že je potrebné, aby úrad lepšie informoval o výsledkoch a vplyve svojej činnosti; víta vytvorenie lepšieho internetového rozhrania pre dokumenty súvisiace s informáciami o krajine pôvodu (dokumenty súvisiace s COI); konštatuje, že na konci roka 2015 bolo prostredníctvom portálu pripojených 17 000 dokumentov týkajúcich sa informácií o krajine pôvodu;

24.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy úradu v roku 2014 úrad začal vyvíjať systém riadenia spoločného obsahu a databázu, Informačný a dokumentačný systém (IDS), v podobe IT nástroja, ktorý bude poskytovať aktualizovaný prehľad o fungovaní spoločného európskeho azylového systému v praxi;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne oznámenie