Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2186(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0079/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0079/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.32
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0163

Usvojeni tekstovi
PDF 427kWORD 56k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
P8_TA(2017)0163A8-0079/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. (2016/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015., s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(4), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0079/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 72.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 72.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. (2016/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015., s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(4), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0079/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 72.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 72.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. (2016/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0079/2017),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2015. iznosio 33 419 863 EUR, što predstavlja smanjenje od 0,54 % u odnosu na 2014. godinu, kao posljedica činjenice da je Nadzorno tijelo nedavno osnovano; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (13 367 600 EUR, što odgovara udjelu od 40 %) i država članica (20 051 400 EUR, što odgovara udjelu od 60 %);

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  podsjeća na to da je Parlament pokretačka snaga koja stoji iza uspostave novog i sveobuhvatnog Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS), uključujući tri europska nadzorna tijela, radi jamčenja boljeg sustava financijskog nadzora nakon financijske krize;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

2.  napominje daiz izvješća Revizorskog suda da je, u vezi s jednom napomenom iznesenom u izvješću Revizorskog suda za 2012. o doprinosu za obrazovanje kojoj je u izvješćima Revizorskog suda za 2013. i 2014. dodana pripomena „u tijeku”, Nadzorno tijelo poduzelo korektivne mjere te da su potpisani ugovori s 20 od 21 školom koje pohađaju djeca članova osoblja;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je mišljenje Revizorskog suda vrlo kratko i da ono sadrži samo manji broj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti upravljanja proračunom Nadzornog tijela;

4.  potvrđuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,34 %, što je smanjenje od 0,47 % u usporedbi s 2014., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,70 %, što je porast od 5,76 % u usporedbi s 2014.; na temelju navoda Nadzornog tijela napominje da je visoka stopa izvršenja rezultat dobrog planiranja proračuna i njegova nadzora te ograničenosti iznosa proračuna Nadzornog tijela; napominje da su se neki elementi programa rada Nadzornog tijela morali odgoditi na 2016. odnosno izvesti u smanjenom obujmu radi smanjenja proračuna;

5.  napominje da su Parlament i Vijeće, unatoč povećanom broju osoblja, smanjili financijska sredstva Nadzornog tijela u 2015. za 6 % u usporedbi s prethodnom godinom; primjećuje da je Nadzorno tijelo, kako bi se izvršilo rezanje troškova, moralo reducirati svoj radni program i smanjiti izdatke u područjima kao što su operativna službena putovanja i sastanci, operativni projekti u području IT-a i osposobljavanje zaposlenika; nadalje potvrđuje da je euro tijekom godine znatno izgubio na vrijednosti u odnosu na funtu sterling, što je primoralo Nadzorno tijelo da zatraži izmjenu proračuna od 1,9 milijuna EUR, što je odobreno u kolovozu 2015., kako bi moglo ispuniti svoje financijske obveze;

6.  naglašava važnost jamčenja odgovarajuće razine, prioritizacije i učinkovitosti u pogledu dodjele sredstava; u tom pogledu smatra da se početni proračunski rezovi nisu smjeli provesti odgađanjem objave standarda i smjernica ili smanjenjem nazočnosti u radnim skupinama Bazelskog odbora za nadzor banaka; naglašava da svako moguće povećanje sredstava Nadzornog tijela moraju pratiti odgovarajuće mjere u pogledu prioritizacije; predlaže da se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava sa zakonodavnih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora, proračun i ljudski resursi Nadzornog tijela dodjeljuju u skladu s time;

7.  pozdravlja činjenicu da je proračun Nadzornog tijela za 2016. znatno poboljšan zbog toga što su Nadzorno tijelo, Parlament i Vijeće uzeli u obzir stečeno iskustvo iz prošlogodišnjeg postupka, što je dovelo do povećanja početnog proračuna iz 2015. za 20 %;

Obveze i prijenosi

8.  napominje da je Nadzorno tijelo dodatno smanjilo ukupnu razinu prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza s 15,90 % u 2014. na 9,7 % u 2015.; na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da su prijenosi odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosili visokih 1 487 794 EUR odnosno 28 % od ukupnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru te glave, u odnosu na 3 431 070 EUR (48 %) u 2014.; potvrđuje da ti prijenosi obuhvaćaju neriješeno pitanje u vezi s nepodmirenim PDV-om na razliku između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti nove zgrade Nadzornog tijela, kao i račun za porez na poslovne nekretnine koji je izdala agencija za procjenu vrijednosti nekretnina u Ujedinjenoj Kraljevini;

9.  pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo smanjilo vrijednost prijenosa sredstava u 2016. za 40 % u usporedbi s prethodnom godinom, i to u kontekstu smanjenja ukupnog proračuna za 0,5 % između te dvije godine; potvrđuje da to označava povratak prema normalnijim stopama prijenosa sredstava na kraju 2015., nakon visokog prijenosa 2014. koji je prouzročila selidba Agencije u nove prostorije u prosincu 2014.;

Prijenosi

10.  iz njegovih završnih financijskih izvještaja prima na znanje da je Nadzorno tijelo tijekom 2015. izvršilo 30 proračunskih prijenosa; primjećuje da je ograničenje od 10 % iz članka 27. Financijske uredbe Nadzornog tijela tek jednom premašeno; sa zadovoljstvom primjećuje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  napominje da je ukupan broj osoblja Nadzornog tijela u usporedbi s 146 zaposlenih u 2014. godini tijekom 2015. narastao na 156, od čega je 45 % žena i 55 % muškaraca; prima na znanje da je ukupna fluktuacija zaposlenih zbog ostavki, odbijanja produljenja ili isteka ugovora iznosila 10,3 %, što je za 2,6 % manje nego 2014.; sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo kao i prethodnih godina provelo kadrovsku analizu koja je pokazala da je 80,1 % radnih mjesta povezano s „operativnim” aktivnostima, odnosno izravnim naglaskom na provedbu mandata Nadzornog tijela, 12,5 % je u području administrativne podrške i koordinacije, a 7,4 % je neutralno; naglašava da na svako četvrto radno mjesto koje je vezano uz izravnu provedbu mandata Nadzornog tijela, samo je jedno radno mjesto u upravi;

12.  napominje da Nadzorno tijelo jamči geografsku i rodnu ravnotežu i usklađenost s načelom jednakih mogućnosti, u skladu s člankom 1.d i člankom 27. Pravilnika o osoblju; napominje da je Nadzorno tijelo na svojoj internetskoj stranici objavilo sva otvorena radna mjesta;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  napominje da je Nadzorno tijelo u listopadu 2014. usvojilo politiku o sprečavanju sukoba interesa te da od 2012. ima utvrđene etičke smjernice; potvrđuje da se tijekom postupka zapošljavanja, uz ocjenjivanje njihova životopisa, budući zaposlenici moraju izjasniti o potencijalnim sukobima interesa; napominje da se svi zaposlenici jednom godišnje moraju izjasniti o potencijalnim sukobima interesa koje će procjenjivati službenik Nadzornog tijela zadužen za etička pitanja; napominje da se članovi nadzornog odbora i njihovi zamjenici također moraju izjasniti o stvarnim ili mogućim sukobima interesa, uključujući ekonomske interese, a posebno o bilo kakvom udjelu u dionicama financijskih institucija; nadalje napominje da se sve te izjave kao i izjave višeg rukovodstva Nadzornog tijela objavljuju i godišnje ažuriraju na njegovoj internetskoj stranici; međutim, žali zbog toga što se životopisi članova upravnog i nadzornog odbora ne objavljuju na internetskoj stranici Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da što prije objavi te dokumente kako bi se zajamčio potrebni javni nadzor i kontrola njegova upravljanja;

14.  primjećuje da je Nadzorno tijelo donijelo strategiju za borbu protiv prijevara koja je trebala biti u potpunosti provedena do kraja 2016.; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Nadzorno tijelo tijekom 2016. u svim odjelima provelo početnu procjenu o riziku prijevare, uz otvaranje posebne rubrike za borbu protiv prijevara na svojoj intranetskoj stranici, uključujući komunikacijski kanal za zviždače;

15.  na temelju navoda Nadzornog tijela potvrđuje da ono usko surađuje sa svim državama članicama u pripremi regulatornih izvješća koja su u području njegove nadležnosti i koja redovno objavljuje; sa zadovoljstvom napominje da je Nadzorno tijelo provelo mjere za jamčenje transparentnosti u pogledu javnih događanja i u vezi s dionicima s kojima se susreće;

16.  smatra da bi zapisnici sjednica Nadzornog odbora i skupina dionika, koji su javno dostupni, trebali biti objavljeni odmah nakon sastanaka kako bi se smanjilo vrijeme između održavanja sjednica i objave zapisnika, koje trenutačno iznosi tri mjeseca, te kako bi se pružio bolji uvid u održane rasprave, stajališta članova i način na koji glasuju; smatra da bi se do građana Unije moglo bolje doprijeti prijenosom događaja uživo na internetu; zabrinut je zbog činjenice da različiti dionici, uključujući Parlament, u stvarnosti nemaju jednak pristup dokumentima i podacima s internih sastanaka; pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo, među svim europskim nadzornim tijelima, najprimjerenije obznanjuje informacije o sastancima svojeg osoblja s dionicima; smatra da bi Nadzorno tijelo u okviru svojeg akcijskog plana za naredne godine trebalo uspostaviti siguran kanal za zviždače;

Unutarnja revizija

17.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela dodatnu reviziju u vezi s ograničenom revizijom u području upravljanja informatičkim projektima koja je prvotno obuhvaćala četiri preporuke; nadalje primjećuje da je jedna preporuka koja je ocjenjena „važnom” već zatvorena u veljači 2015. na temelju pregleda dokumentacije koji je obavila Služba Komisije za unutarnju reviziju;

18.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju o upravljanju ljudskim resursima iz kojih je proizašlo šest preporuka, od kojih su dvije označene oznakom „vrlo važno”, četiri „važno”, dok nije bilo kritičnih preporuka; pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo prihvatilo sve primjedbe i preporuke te je izradilo primjerene akcijske planove koje redovno prati;

Uspješnost

19.  napominje da Nadzorno tijelo usko surađuje s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala na svim aktivnostima poslovne podrške radi smanjenja administrativnih troškova, gdje god je to moguće, te jačanja sinergije i razmjene najboljih praksi; očekuje daljnje napore Nadzornog tijela u jačanju suradnje s drugim decentraliziranim agencijama i dodatnom smanjenju neizravnih i administrativnih troškova;

Ostale primjedbe

20.  napominje da su na dan 23. lipnja 2016. državljani Ujedinjene Kraljevine glasali za izlazak iz Europske unije; ističe da je člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji predviđeno da država članica koja donese odluku o povlačenju iz Unije o svojoj namjeri obavješćuje Europsko vijeće te Unija pregovara i sklapa s tom državom sporazum kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja; potvrđuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su računovodstvena dokumentacija i povezane bilješke Nadzornog tijela, čije je sjedište u Londonu, pripremljene na temelju informacija koje su bile dostupne na datum potpisivanja te računovodstvene dokumentacije, kada rezultati referenduma još nisu bili poznati i još nije objavljena službena obavijest o pokretanju članka 50.;

21.  napominje da je nakon ishoda referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini od 23. lipnja 2016. Nadzorno tijelo izradilo nacrte procjena učinka za sva područja potpore, to jest za IT, ljudske resurse, javnu nabavu, korporativne usluge i komunikacije, a koje će se ažurirati u skladu s razvojem događaja;

22.  pozdravlja detaljne informacije koje je Nadzorno tijelo uputilo tijelu nadležnom za davanje razrješnice o svojim trenutnim ugovornim obvezama i odgovornostima povezanima s njegovom fizičkom nazočnošću u Ujedinjenoj Kraljevini; napominje da, ne računajući ugovor o najmu, maksimalna potencijalna ugovorna obveza ili odgovornost Nadzornog tijela iznosi 33,16 milijuna EUR, ali da neće biti novčanih kazni za prijevremeni završetak tih ugovora ako se poštuju primjenjivi otkazni rokovi od jednog do tri mjeseca; međutim, izražava zabrinutost u pogledu potencijalnih operativnih rizika i rizika za kontinuitet poslovanja te troškova povezanih s odlukom o preseljenju koji, na primjer, nastaju iz dodatne potrebe za javnom nabavom koju će trebati obaviti u kratkom roku ako vremenski raspored ne predvidi dovoljno vremena za prijelaz na novu lokaciju;

23.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo potpisalo dvanaestogodišnji ugovor o najmu koji istječe 8. prosinca 2026., i da pod normalnim ugovornim uvjetima postoji odgovornost za plaćanje cjelokupnog najma za cijelo razdoblje; međutim, primjećuje da je Nadzorno tijelo u okviru pregovora dogovorilo klauzulu o izlasku iz ugovora na sredini razdoblja, što znači da bi Nadzorno tijelo u slučaju izvršavanja te klauzule bilo oslobođeno obveze plaćanja najma za završnih šest godina; nadalje napominje da, ako se klauzula o izlasku aktivira, Nadzorno tijelo ima obvezu otplatiti polovicu poticaja (32-mjesečno razdoblje besplatnog najma) koji je već zaprimilo i koji je dodijeljen na temelju svih 12 godina ugovora; napominje da je Nadzorno tijelo prilikom napuštanja zgrade odgovorno za vraćanje njezina prvotnog stanja, a u tom slučaju obvezno je platiti troškove za uklanjanje uredske opreme koju je instaliralo u tim prostorima; primjećuje da točan iznos ovisi o procjenama stručnjaka i dodatnim pregovorima; traži od Nadzornog tijela da obavijesti Parlament o iznosu čim on bude poznat;

24.  nakon što vlada Ujedinjene Kraljevine pokrene članak 50. poziva Komisiju i Vijeće da se pobrinu za to da prednosti u vezi s novim sjedištem Nadzornog tijela i postupak donošenja odluke o njemu budu transparentni i demokratski;

25.  podsjeća na to da je kombinirano financiranje Nadzornog tijela, koje se u velikoj mjeri oslanja na doprinose nadležnih nacionalnih tijela, neodgovarajuće i nefleksibilno, stvara opterećenje i potencijalna je prijetnja njegovoj neovisnosti; stoga poziva Komisiju da u bijeloj knjizi koja je u planu za drugo tromjesečje 2016. i u zakonodavnom prijedlogu za koji se planira da bude podnesen do 2017. pokrene drugačiji način financiranja koji će se temeljiti na posebnoj proračunskoj liniji u proračunu EU-a i u kojem će se doprinosi nacionalnih tijela zamijeniti novčanim naknadama koje plaćaju tržišni sudionici;

26.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo trebalo pažljivo pridržavati zadaća koje su mu dodijelili Parlament i Vijeće te se pritom pobrinuti za to da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima; smatra da Nadzorno tijelo mora u potpunosti iskoristiti svoj mandat da učinkovito promiče regulatornu proporcionalnost; naglašava da bi se Nadzorno tijelo, u onim slučajevima u kojima mu je dano odobrenje za izradu mjera 2. i 3. stupnja, pri njihovoj izradi trebalo osobito usredotočiti na posebnosti različitih nacionalnih tržišta te da bi sudionike na tržištu i organizacije za zaštitu potrošača trebalo uključiti u postupak određivanja standarda u ranoj fazi, ali i tijekom faze izrade i provedbene faze;

27.  napominje sa zabrinutošću da Nadzorno tijelo ne izvršava sve ovlasti utvrđene u njegovu pravnom okviru; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo osigurati da se sredstva iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri kako bi u potpunosti ispunilo svoj pravni mandat; u tom pogledu napominje da bi veća usmjerenost na mandat koji su tom tijelu povjerili Parlament i Vijeće mogla doprinijeti učinkovitijem korištenju sredstava i djelotvornijem ispunjavanju njegovih ciljeva; naglašava da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri izradi tehničkih standarda i tehničkih savjeta, Nadzorno tijelo mora pravodobno, redovito i iscrpno obavještavati Parlament i Vijeće o svojim aktivnostima;

o
o   o

28.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2017)0155.

Pravna napomena