Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0082/2017

Внесени текстове :

A8-0082/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.33

Приети текстове :

P8_TA(2017)0164

Приети текстове
PDF 579kWORD 54k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
P8_TA(2017)0164A8-0082/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година (2016/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0061/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета,(5) и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0082/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 77.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 77.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година (2016/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0061/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета,(5) и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0082/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 77.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 77.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година (2016/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0082/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 58 451 950 EUR, което представлява намаление от 3,36% спрямо 2014 г.; като има предвид, че 97,03% от бюджета на Центъра се осигуряват от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва факта, че:

   Центърът е преразгледал допълнително своята политика за независимост и е създал вътрешна процедура за прилагането на тази политика; освен това отбелязва, че актуализираната политика беше одобрена от управителния съвет на Центъра през юни 2016 г. и че тя изисква от всички служители да представят декларация за интереси преди встъпването си в длъжност; също така отбелязва, че преразгледаната политика изисква всички служители, участващи в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси;
   Центърът предоставя важна информация за обществеността на всички официални езици на Съюза; отбелязва факта, че информацията, насочена към общността от експерти, е предоставена само на английски език поради високите разходи за превод;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

2.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че са открити различни слабости по отношение на прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра, включително липсата на ясна връзка с годишната работна програма на Центъра, недостатъчна обосновка на прогнозната стойност на договора или липсата на референтен финансов критерий за оценка на финансовите възможности на оферента; отбелязва факта, че че през 2016 г. Центърът е е въвел нова версия на приложението за контрол на обществените си поръчки, с което се установява ясна връзка между процедурите за възлагане на обществени поръчки и годишната работна програма; освен това посочва, че преди началото на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност над 25 000 EUR Центърът вече изисква обосновка на прогнозните стойности на поръчката;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 94,05%, което представлява намаление с 4,72% в сравнение с 2014 г.; отбелязва факта, че това намаление се дължи на по-ниския корекционен коефициент, приложен към възнагражденията в Швеция през 2014 г., както и на забавяния при наемането на служители, в резултат на което разходите за персонал са били по-ниски от предвиденото; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 76,27%, което представлява намаление с 4,1% в сравнение с 2014 г.;

4.  припомня, че като агенция на Съюза Центърът разполага с бюджет в евро; но тъй като Центърът се намира в Швеция, следователно в държава извън еврозоната, много от неговите разходи са в шведски крони (SEK); освен това Центърът е изложен на колебанията в обменния курс, тъй като той не само има банкови сметки в шведски крони, но и осъществява някои трансакции с други чуждестранни валути;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е 23% (1 600 000 EUR) по дял II (административни разходи) и 42% (7 500 000 EUR) по дял III (оперативни разходи); отбелязва факта, че пренесените бюджетни кредити по дял II са свързани най-вече с планираните обществени поръчки за компютърно оборудване и софтуер, както и с консултантски услуги в областта на недвижимите имоти, плащането за които е било дължимо едва през 2016 г.; отбелязва освен това, че пренесените бюджетни кредити по дял III са били за многогодишните проекти на Центъра и ИТ поддръжка за оперативни дейности;

6.  отбелязва, че преносите могат често да са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета; отбелязва, че в много случаи преносите са предварително планирани и Палатата се уведомява за това; изисква ясно определяне на планираните и обосновани разходи, тъй като за 2015 г. разходите не бяха изпълнени поради причини извън контрола на Центъра;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  приема за сведение, че считано от 1 май 2015 г., след решение на управителния съвет на Центъра, директорът на Центъра е заменен с изпълняващ длъжността директор до встъпването в длъжност на нов директор;

8.  отбелязва факта, че общият брой на редовния персонал е намалял от 277 на 260 през 2015 г., поради исканото намаляване на броя на длъжностите в щатното разписание на Центъра до 2018 г.; освен това отбелязва, че общият брой на срочно наетите служители в Центъра е бил 168, а общият брой на договорно наетите служители е бил 92 към края на 2015 г.; отбелязва, че процентът на текучество на срочно наетите служители и договорно наетите служители е бил 8,3% през 2015 г. и че е имало забавяне при назначаването на редица висши служители, което донякъде се дължи на очакваното назначаване и последващото освобождаване на мястото на директора на Центъра;

9.  отбелязва, че по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки Центърът е отделил специално внимание на осигуряването на последователност във всички тръжни документи; подчертава, че преразгледаната процедура на Центъра за обществени поръчки, договори и безвъзмездни помощи осигурява допълнителен механизъм за контрол на качеството; призовава по-специално Центъра да извършва внимателни проверки за наличието на конфликти на интереси по отношение на търгове, обществени поръчки, набиране на персонал и договори, с цел увеличаване на прозрачността;

10.  призовава Центъра да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката на ситуацията и изключването на дружества при възлагането на обществени поръчки, като при всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, както и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества при наличието на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва със задоволство, че при извършването на рутинни и внезапни проверки на автобиографиите, представени от членовете на управителния съвет на Центъра, както и в случаите на откриване на фактически неточности въз основа на информация от други източници (например публично достъпна информация), е въведена процедура за намиране на решение в случаите на злоупотреба с доверие;

12.  отбелязва, че Центърът е предприел конкретни инициативи за повишаване на прозрачността относно контактите му с лобисти и че понастоящем се изготвя вътрешна процедура за срещите с представители от фармацевтичния сектор; призовава Центъра да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешен контрол

13.  отбелязва, че Центърът е извършил преглед на изпълнението на неговите стандарти за вътрешен контрол (СВК) и че резултатите от прегледа са валидирани от ръководството на Центъра; отбелязва факта, че всички стандарти за вътрешен контрол на Центъра са приложени;

14.  отбелязва, че Центърът е въвел процедура за гарантиране, че дерогациите от правилата за контрол или отклоненията от установените процеси и процедури се документират в доклади за изключения; отбелязва, че през 2015 г. са регистрирани 28 такива изключения, което показва намаление с 14 изключения в сравнение с 2014 г.;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на управлението на данни в Центъра; отбелязва освен това, че окончателният доклад беше публикуван през ноември 2015 г. и че в него са включени четири изключително важни констатации и две важни констатации; отбелязва, че Центърът е изготвил план за действие, който е трябвало да бъде изпълнен през 2016 г. и 2017 г.;

Резултати от дейността

16.  отбелязва, че според годишния доклад на Центъра по-голямата част от целите във връзка с неговите показатели за изпълнение са постигнати; отбелязва по-специално показателите за част от одобрените годишни и специфични декларации за интереси на членовете на управителния съвет и консултативния форум на Центъра, които са съответно 87,9% и 89,2%, докато определената цел е 100%; отбелязва освен това показателя за процента на фактурите, които са платени в сроковете, определени във финансовия регламент на Центъра, като този показател е 78,07%, леко под целта от 80%;

17.  отбелязва, че в допълнение към петгодишната външна оценка, от 2015 г. насам Центърът е изготвил две годишни вътрешни оценки относно своите действия във връзка със заболяването ебола в Западна Африка; отбелязва също така, че системата за управление на качеството (въз основа на общата рамка за оценка) предоставя информация чрез самооценки, извършвани веднъж на всеки две години, относно начините за подобряване на организацията, което води до предприемането на корективни действия; отбелязва, че Центърът е планирал своите стопански процеси, така че да се подобри ефикасността, и през 2016 г. е преразгледал и променил тези процеси, използвайки методологията „Lean“, като ще продължи да прави това и през 2017 г.;

18.  отбелязва, че целта на Центъра за 10% повече уеб посетители през 2015 г. не е постигната, главно поради безпрецедентното увеличение на уеб посетителите през 2014 г., по време на кризата с вируса на ебола; отбелязва обаче, че броят на последователите на Центъра в неговия профил в социалните медии е нараснал с 40% в сравнение с 2014 г.;

19.  подчертава, че Центърът следва да продължи да насърчава диалога със заинтересованите страни и гражданите и да го включи като част от приоритетите и дейностите, които трябва да изпълни;

20.  препоръчва на Центъра да разработи показатели за въздействието; счита, че показателите за въздействието са инструменти от първостепенно значение за измерване на ефективността на Центъра;

Други коментари

21.  подчертава, че епидемията от ебола беше тест за готовността и правната рамка на Съюза, както и че Комитетът за здравна сигурност заседаваше редовно, за да обсъди подходящи мерки въз основа на бързи оценки на риска и насоки от Центъра;

22.  припомня, че Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(1) осигурява рамката за справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето и за тяхното координиране и управление, в сътрудничество с държавите членки, Световната здравна организация (СЗО), Центъра и други международни партньори;

23.  отбелязва факта, че системата за ранно предупреждение и реагиране, създадена съгласно Решение № 1082/2013/ЕС за изпращане на сигнали и докладване на мерките, предприети за борба със сериозни трансгранични заплахи за здравето, се наблюдава непрекъснато; през 2015 г. са били изпратени 88 сигнала, които са били последвани от 280 съобщения и разменена информация, и са били разгледани 37 различни събития, като например епидемията от ебола, притокът на бежанци, коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV), полиомиелитът, недостигът на медицински мерки за противодействие, вирусът Зика и експлозията на химически завод в Китай; подчертава, че всички събития са били проследени в тясно сътрудничество с Центъра и държавите членки;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
(2) Приети текстове, от тази дата , P8_TA(2017)0155.

Правна информация