Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2182(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2017

Внесени текстове :

A8-0086/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.34

Приети текстове :

P8_TA(2017)0165

Приети текстове
PDF 585kWORD 61k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година (2016/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0068/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО(4) на Комисията, и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0086/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 82.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 82.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година (2016/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0068/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО(4) на Комисията, и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0086/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 82.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 82.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година (2016/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 114 412 841 EUR, което представлява увеличение с 0,26% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че Агенцията е получила субсидии от Съюза в размер на 7 318 792 EUR, както и 300 000 EUR от Инструмента за предприсъединителна помощ, но не е получила никакви други вноски или финансиране от Комисията;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  припомня, че Агенцията е консолидиран орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(1) („Финансовия регламент“) и че тя е движещата сила сред регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията подпомага дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на химикалите в сътрудничество с международни организации и заинтересовани лица, предоставя информация относно химикалите и разглежда химикалите, които пораждат безпокойство;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

2.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че в съответствие с препоръката на органа по освобождаване от отговорност от предходната година Агенцията ще включи в следващия си годишен доклад отделна глава относно прозрачността, отчетността и почтеността;

Законосъобразност и редовност на операциите

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е поела 50% от разходите за следучилищни занимания на децата на своите служители в Европейското училище в Хелзинки; отбелязва освен това, че този принос е ограничен до 1000 EUR на дете годишно, като през 2015 г. възлиза на около 95 000 EUR; отбелязва, че според Палатата бюджетният орган не е бил уведомен за тази мярка в рамките на бюджетната процедура; признава, че Агенцията ще уведоми бюджетния орган за тази мярка в своя програмен документ за периода 2018—2020 г. и във финансовия си отчет за 2018 г.; установява освен това, че Агенцията вече е актуализирала забележките относно съответния бюджетен ред, като е включила информацията за тази мярка в първата корекция на бюджета си за 2016 г.;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(2) („Регламента REACH“) Агенцията се финансира чрез такси, плащани от промишлеността, и от балансираща субсидия на Съюза съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент; приветства факта, че през 2015 г., противно на изходната констатация, Агенцията е финансирана изцяло чрез приходи от такси в размер, по-голям от очаквания, и чрез резерва от приходите от предходни години във връзка с нейните дейности по Регламента REACH/класифициране, етикетиране и опаковане;

5.  във връзка с биоцидните продукти отбелязва, че съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2015 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 5 423 667 EUR (в сравнение с 1 265 774 EUR през 2014 г.), докато субсидията на Съюза е възлязла на 5 789 000 EUR (в сравнение с 5 064 194 EUR през 2014 г.) и че в допълнение получените вноски от ЕАСТ, включително от Швейцария, са възлезли на обща стойност 307 791 EUR през 2015 г.;

6.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,48%, което представлява увеличение с 1,4%; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 87,84%, което представлява увеличение с 0,38% в сравнение с 2014 г.;

7.  признава факта, че по отношение на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета(3) („Регламента за предварително обоснованото съгласие“) и съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2015 г. ГД „Околна среда“ е платила 1,22 милиона евро под формата на субсидии на Агенцията за действия във връзка с някои опасни химикали и пестициди в международната търговия;

Трансфери

8.  отбелязва, че Агенцията е извършила общо 44 трансфера на стойност 1 395 000 EUR; отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Агенцията, както и според одитните констатации на Палатата равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в рамките на финансовите правила;

Поети задължения и преноси

9.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял IV („Оперативни разходи — биоциди“) възлиза на 1 500 000 EUR (74%); признава, че пренесените бюджетни кредити са били свързани главно с широкомащабен проект за информационни технологии на стойност 1 400 000 EUR, който е стартиран едва през втората половина на 2015 г., когато са били събрани достатъчно приходи от такси за неговото финансиране; признава, че Агенцията ще продължи да проявява бдителност, за да се избягват неоснователни преноси;

10.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  отбелязва, че целта на Агенцията по отношение на набирането на персонал е постигната, като 98% от длъжностите са били заети към края на 2015 г. във връзка с REACH и дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, както и предварително обоснованото съгласие (износ и внос на опасни химикали); установява освен това въз основа на информация от Агенцията, че този процент не може да надвишава 98%, тъй като Агенцията е трябвало да намали броя на служителите с 2% (10 длъжности), за да бъде в съответствие с щатното разписание за 2016 г.; признава, че процентът на заетите длъжности за биоцидите е 83% поради несигурността по отношение на размера на приходите от такси и разрешеното разпределение на персонала на Агенцията за 2016 г.;

12.  подчертава, че тъй като работната натовареност на Агенцията през 2015 г. не е намаляла, следва да се разпределят достатъчно човешки и финансови ресурси;

13.  отбелязва, че според годишния доклад на Агенцията през 2015 г. тя е подписала 739 договора, от които 540 — по рамкови договори, а 199 — след провеждането на нови процедури за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че 25 договора, включени във втората категория, са подписани в резултат на извънредни процедури на договаряне въз основа на съответните правила от Финансовия регламент;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва със задоволство, че автобиографиите и декларациите за интереси са добре организирани, видни, достъпни и удобни за ползвателите на уебсайта на Агенцията;

15.  отбелязва, че Агенцията е приела насоките за лицата, подаващи сигнали за нередности, през декември 2015 г.; отбелязва, че след приемането на стратегията на Агенцията за борба с измамите през декември 2014 г., която обхваща периода 2015—2016 г., Агенцията вече е приложила различни действия, произтичащи от плана за действие за борба с измамите; признава, че процесът на вътрешна оценка на риска от измами, който предхождаше приемането на стратегията, показа нискорисков профил на Агенцията; признава освен това, че основната цел на стратегията за борба с измамите е в Агенцията да се развие широко разпространена култура на борба с измамите, с акцент върху повишаването на осведомеността;

16.  установява, че през 2015 г. Агенцията е приела вътрешни насоки за персонала; установява освен това, че тези насоки включват потенциалните условия, които органът по назначаването би могъл да наложи на бившите служители по отношение на нова работа за период от две години след активна заетост; отбелязва, че Агенцията има консултативен комитет по конфликтите на интереси, който дава препоръки на изпълнителния директор и Управителния съвет по отделни случаи на предполагаеми конфликти на интереси; признава, че поради строгите мерки, въведени с цел избягване на конфликтите на интереси, през 2015 г. не са възникнали действителни случаи на конфликти на интереси;

17.  отбелязва, че Агенцията е въвела стабилна политика относно конфликтите на интереси и подробна стратегия за борба с измамите с цел да допринесе за изграждането на култура на високо етично поведение сред служителите и експертите, работещи за Агенцията;

18.  отбелязва, че комитетите на Агенцията са съставени от национални делегати, назначени от органите на държавите членки или от Управителния съвет на Агенцията; отбелязва освен това, че комитетите на Агенцията имат общо девет съвместно избрани членове въз основа на публична покана за изразяване на интерес, както е предвидено в учредителния акт на Агенцията; отбелязва, че тези съвместно избрани членове могат да изпълняват функцията на докладчици, но нямат право на глас, както и че политиката на Агенцията относно предотвратяването на конфликтите на интереси важи за тях в пълна степен; очаква доклада на Управителния съвет на Агенцията относно опита във връзка със съвместно избраните членове, който е насрочен за 2017 г.;

19.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е предоставила пълен достъп до 27% и частичен достъп до 68% от поисканите документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001(4); отбелязва, че основните причини за частичния отказ са били защитата на неприкосновеността на личния живот и личната неприкосновеност, както и защитата на търговската информация; признава, че по принцип в случаите на частичен достъп по-голямата част от съдържанието в документите е била оповестена на заявителите; отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е отказала достъп до 5% от поисканите документи, главно поради защитата на текущия процес на вземане на решения, защитата на чувствителна търговска информация и защитата на съдебните производства;

Резултати от дейността

20.  отбелязва, че Агенцията е представила своята рамка и подход за оценка пред своя Управителен съвет през декември 2015 г.; отбелязва, че този подход е установил набор от инструменти за оценка и механизми за контрол, включително рамка за управление, функция за координиране на оценката с цел гарантиране на методическата съвместимост, контролни листове за оценка и текущо актуализиран план за предварителните и последващите оценки; отбелязва усилията на Агенцията да укрепи своята рамка за управление и подход за предварителните и последващите оценки;

21.  отбелязва, че Агенцията е разработила нова интегрирана регулаторна стратегия, която обединява всички процеси по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане за постигане на целите на съответните регламенти, както и на целите за 2020 г. на Световната среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие от 2002 г.;

22.  отбелязва, че изпълнението на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5) („Регламента за биоцидите“) предизвика неочаквано голяма активност през 2015 г., което показва, че дружествата се запознават с промените и възможностите, предлагани от новата процедура по разрешаване на Съюза; същевременно отбеляза със загриженост предизвикателствата в областта на управлението на работната натовареност, пред които е била изправена Агенцията вследствие на замразения брой на служителите, работещи по биоцидите;

23.  отбелязва, че през 2015 г. са получени приблизително 8200 регистрационни досиета (предимно актуализирани) и 250 уведомления в областта на научноизследователската и развойната дейност, насочена към продуктите и процесите, и че общият брой на заявленията е намалял с 10% в сравнение с 2014 г.;

24.  препоръчва Агенцията да разработи показатели за въздействието; счита, че показателите за въздействието са инструменти от първостепенно значение за измерване на ефективността на Агенцията;

Вътрешен одит

25.  отбелязва, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е извършила одит относно прогнозирането, изчисляването и събирането на приходи от такси и вноски по Регламента REACH, дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане и Регламента за биоцидите; отбелязва освен това, че вследствие на това СВО е отправила две „много важни“ и една „важна“ препоръка и не е отправила никакви „критични“ препоръки; отбелязва, че Агенцията е разработила план за действие в отговор на отправените препоръки;

26.  отбелязва, че одитите за получаване на увереност относно показателите за изпълнението в общия доклад, службата за справки на Агенцията по химикали и управлението на договорите и плащанията са били извършени от структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC); отбелязва, че в резултат на одитите са отправени пет „много важни“ и две „важни“ препоръки; признава, че структурата за вътрешен одит е счела за неадекватни плановете за действие, разработени от ръководството на Агенцията в отговор на нейните препоръки;

Други коментари

27.  отбелязва със задоволство баланса в съотношението между половете сред членовете на управителния съвет на Агенцията;

28.  отбелязва, че през 2015 г. 453 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 113 975 EUR (251,60 EUR на човек), а 565 служители са участвали в „закрити конференции“ на стойност 31 468 EUR (54,25 EUR на човек);

29.  приветства подобряването на начина, по който информацията относно химикалите е представена на уебсайта на Агенцията, което подпомага дружествата и потребителите да я използват в по-голяма степен;

30.  отбелязва, че дискусионната платформа между Агенцията и неправителствените организации е полезен форум за обсъждане на основни въпроси от интерес за гражданското общество;

31.  приветства постигнатия напредък в развитието на процедурата по разрешаване съгласно Регламента REACH и отбелязва заключенията на Агенцията, че все още могат да бъдат внесени допълнителни подобрения; приветства в това отношение проактивния подход на Агенцията, която се стреми към диалог с Европейския парламент за решаване на въпросите, повдигнати в резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(6);

o
o   o

32.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(7) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
(4) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(5)Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
(6)Приети текстове, P8_TA(2015)0409.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация