Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2182(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0086/2017

Indgivne tekster :

A8-0086/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.34

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0165

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 57k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(4), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 82.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 82.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(4), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 82.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 82.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 114 412 841 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,26 % sammenlignet med 2014;

B.  der henviser til, at agenturet modtog EU-tilskud på 7 318 792 EUR samt 300 000 EUR fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand, men ikke har modtaget andre bidrag eller finansiering fra Kommissionen;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  minder om, at agenturet er en konsolideret enhed i overensstemmelse med artikel 185 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (finansforordningen), og at det er drivkraften blandt reguleringsmyndigheder for gennemførelsen af Unionens kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og for miljøet samt for innovation og konkurrenceevne; bemærker, at agenturet hjælper virksomheder med at overholde lovgivningen, fremmer sikker brug af kemikalier i samarbejde med internationale organisationer og interessenter, yder information om kemikalier og tager stilling til kemikalier, der giver anledning til bekymring;

Opfølgning på decharge for 2014

2.  erfarer fra agenturet, at det i overensstemmelse med dechargemyndighedens henstilling fra det foregående år vil tilføje et særskilt kapitel i sin næste årsberetning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet;

Transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at agenturet betalte 50 % af omkostningerne til fritidshjem for børn af dets ansatte på Europaskolen i Helsinki; bemærker endvidere, at dette bidrag er begrænset til 1 000 EUR pr. barn pr. år, svarende til ca. 95 000 EUR i 2015; erfarer fra Revisionsretten, at dette tiltag ikke var blevet meddelt budgetmyndigheden inden for rammerne af budgetproceduren; erfarer fra agenturet, at det vil underrette budgetmyndigheden om dette tiltag i sit programmeringsdokument for 2018-2020 og i årsregnskabet for 2018; erfarer endvidere, at agenturet allerede har opdateret anmærkningerne til den relevante budgetpost ved at medtage oplysninger om dette tiltag i den første ændring af agenturets budget for 2016;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  bemærker, at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006(2) (REACH-forordningen) finansieres via gebyrer, som betales af industrien, og via et udlignende tilskud fra Unionen som omhandlet i finansforordningens artikel 208; glæder sig over det forhold, at agenturet i 2015 – stik imod de oprindelige forventninger – var fuldt finansieret gennem gebyrindtægter, der var højere end forventet, og reserven fra de foregående års indtægter fra dets REACH-aktiviteter og klassificerings-, mærknings- og emballeringsaktiviteter (CLP-aktiviteter);

5.  bemærker for så vidt angår biocidholdige produkter, jf. artikel 208 i finansforordningen, at agenturet i 2015 i alt opkrævede gebyrindtægter for 5 423 667 EUR (sammenlignet med 1 265 774 EUR i 2014), mens Unionens tilskud beløb sig til 5 789 000 EUR (sammenlignet med 5 064 194 EUR i 2014), og at de modtagne bidrag fra EFTA, herunder fra Schweiz, desuden beløb sig til 307 791 EUR i 2015;

6.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,48 %, hvilket udgør en stigning på 1,4 %; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,84 %, hvilket udgør en beskeden stigning på 0,38 % i forhold til 2014;

7.  anerkender det forhold, at GD Miljø i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012(3) (”PIC-forordningen”) og jf. finansforordningens artikel 208 i 2015 betalte 1,22 mio. EUR i tilskud til agenturet til foranstaltninger i forbindelse med visse farlige kemikalier og pesticider i international handel;

Overførsler

8.  bemærker, at agenturet har foretaget i alt 44 budgetoverførsler til et samlet beløb af 1 395 000 EUR; konstaterer med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2015 ifølge såvel agenturets årsberetning som Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Forpligtelser og fremførsler

9.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at niveauet af fremførsler af forpligtede bevillinger under afsnit IV (aktionsudgifter i relation til biocider) var på 1 500 000 EUR (74 %); anerkender, at disse fremførsler navnlig vedrørte et omfattende IT-projekt, der beløb sig til 1 400 000 EUR, som først blev påbegyndt i anden halvdel af 2015, da der var indsamlet tilstrækkelige gebyrindtægter til at finansiere det; anerkender, at agenturet fortsat vil holde fokus på at undgå ubegrundede fremførsler;

10.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

11.  noterer sig, at agenturets ansættelsesmål blev opfyldt, idet 98 % af stillingerne var besat ved udgangen af 2015 for REACH/CLP (klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger) og PIC (eksport og import af farlige kemikalier); erfarer endvidere fra agenturet, at denne procentsats ikke kan overstige 98 %, eftersom agenturet var nødt til at reducere antallet af ansatte med 2 % (10 stillinger) for at bringe det i overensstemmelse med stillingsfortegnelsen for 2016; godtager, at procentsatsen for besatte stillinger for biocider lå på 83 %, fordi der var usikkerhed med hensyn til omfanget af gebyrindtægterne og agenturets personaletildeling for 2016;

12.  fremhæver, at der bør bevilges tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer, eftersom agenturets arbejdsbyrde ikke er faldet siden 2015;

13.  noterer sig på baggrund af agenturets årsberetning, at det i 2015 indgik 739 kontrakter, heraf 540 på grundlag af rammekontrakter og 199 der var som følge af nye udbudsprocedurer; bemærker, at 25 kontrakter, der indgik i sidstnævnte kategori, blev indgået på grundlag af særlige udbud efter forhandling baseret på de relevante regler i finansforordningen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  bemærker med tilfredshed, at CV'erne og interesseerklæringerne er velorganiserede, synlige og tilgængelige på en brugervenlig måde på agenturets websted;

15.  noterer sig, at agenturet vedtog retningslinjerne for whistleblowere i december 2015; noterer sig, at agenturet efter vedtagelsen af sin strategi til bekæmpelse af svig i december 2014, som dækker perioden 2015-2016, allerede har gennemført forskellige tiltag, der stammer fra handlingsplanen for bekæmpelse af svig; anerkender, at den interne vurdering af risikoen for svig, som gik forud for vedtagelsen af denne strategi, viste, at agenturets risikoprofil var lav; bemærker desuden, at det vigtigste mål for strategien til bekæmpelse af svig er at udvikle en generel kultur mod svig i agenturet med fokus på at øge bevidstheden herom;

16.  anerkender, at agenturet i 2015 vedtog interne retningslinjer for dets personale; anerkender desuden, at disse retningslinjer omfatter eventuelle betingelser, som ansættelsesmyndigheden kan pålægge tidligere ansatte vedrørende ny beskæftigelse i en periode på to år efter aktiv tjeneste; noterer sig, at agenturet har et rådgivende udvalg vedrørende interessekonflikter, som giver anbefalinger til den administrerende direktør og bestyrelsen i forbindelse med de enkelte tilfælde af formodede interessekonflikter; anerkender, at der på grund af de strenge forholdsregler, der er indført for at undgå interessekonflikter, ikke var nogen tilfælde af interessekonflikter i 2015;

17.  bemærker, at agenturet har indført en håndfast politik til imødegåelse af interessekonflikter og en detaljeret strategi til bekæmpelse af svig for at bidrage til en kultur med en ophøjet etisk adfærd blandt de ansatte og de eksperter, der arbejder for agenturet;

18.  noterer sig, at agenturets udvalg er sammensat af nationale delegerede, der er udpeget af medlemsstaternes myndigheder eller agenturets bestyrelse; bemærker endvidere, at agenturets udvalg har i alt ni medlemmer, der er valgt ved selvsupplering på grundlag af en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, i overensstemmelse med retsakten om agenturets oprettelse; noterer sig, at disse medlemmer, der er valgt ved selvsupplering, kan fungere som ordførere, men ikke har stemmeret, samt at agenturets politik for forebyggelse af interessekonflikter gælder fuldt ud for dem; ser frem til den rapport om erfaringer med medlemmer, der er valgt ved selvsupplering, som agenturets bestyrelse forventes at offentliggøre i 2017;

19.  bemærker, at agenturet i 2015 gav fuld aktindsigt i 27 % og delvis aktindsigt i 68 % af de dokumenter, for hvilke der blev begæret aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001(4); bemærker, at de vigtigste årsager til delvise afslag var beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet samt beskyttelse af kommercielle oplysninger; anerkender, at det meste af indholdet i dokumenterne principielt bliver udleveret til ansøgerne i tilfælde af delvis aktindsigt; bemærker, at agenturet i 2015 nægtede aktindsigt i 5 % af de ønskede dokumenter, hovedsagelig på grund af beskyttelse af en igangværende beslutningsproces, beskyttelse af følsomme kommercielle oplysninger og beskyttelse af retssager;

Resultater

20.  bemærker, at agenturet forelagde bestyrelsen sine rammer for og tilgang til evaluering i december 2015; bemærker, at denne tilgang etablerede en række evalueringsværktøjer og -kontroller, herunder en ledelsesstruktur, en evalueringskoordinationsfunktion for at sikre metodologisk konsistens, evalueringschecklister og en rullende plan med forudgående og efterfølgende evalueringer; anerkender agenturets bestræbelser på at styrke sin forvaltningsstruktur og tilgang til forudgående og efterfølgende evalueringer;

21.  bemærker, at agenturet har udviklet en ny, integreret reguleringsstrategi, som bringer alle REACH- og CLP-aktiviteter sammen med henblik på at nå målene i de relevante forordninger og 2020-målene fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002;

22.  bemærker, at gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012(5) (”biocidforordningen”) resulterede i en uventet høj aktivitet i 2015, hvilket viste, at virksomhederne begynder at blive bekendte med de ændringer og de muligheder, der tilbydes med Unionens nye godkendelsesprocedure; konstaterer samtidig med bekymring, at agenturet har oplevet vanskeligheder med at håndtere arbejdsbyrden, idet personaleniveauet på biocidområdet er fastfrosset;

23.  bemærker, at der i 2015 blev modtaget omkring 8 200 registreringsdossierer (hovedsagelig ajourføringer) og 250 anmeldelser om produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, og at det samlede antal indsendelser faldt med 10 % i forhold til 2014;

24.  anbefaler, at agenturet udvikler indikatorer for virkning; mener, at sådanne indikatorer for virkning er afgørende redskaber til måling af agenturets effektivitet;

Intern revision

25.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2015 foretog en revision af "Prognose, beregning og opkrævning af gebyrer og afgifter i henhold til REACH-forordningen, CLP-forordningen og biocidforordningen"; bemærker endvidere, at IAS som følge heraf udstedte to "meget vigtige", én "vigtig" og ingen "kritiske" anbefalinger; anerkender, at agenturet udarbejdede en handlingsplan for at imødekomme disse anbefalinger;

26.  bemærker, at revisionserklæringerne om "Resultatindikatorer i den almindelige beretning", "ECHA Helpdesk" og "Kontraktforvaltning og betalinger" blev udført af agenturets interne revisionsfunktion (IAC); noterer sig, at revisionerne mundede ud i fem "meget vigtige" og to "vigtige" anbefalinger; anerkender, at de handlingsplaner, der er udviklet af agenturets ledelse for at imødekomme anbefalingerne fra den interne revisionsfunktion, blev anset for at være tilstrækkelige af den interne revisionsfunktion;

Andre bemærkninger

27.  bemærker med tilfredshed den ligelige kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne;

28.  bemærker, at 453 medarbejdere i 2015 deltog i udedage, som kostede 113 975 EUR (251,60 EUR per person), og at 565 medarbejdere deltog i "lukkede konferencer", som kostede 31 468 EUR (54,25 EUR per person);

29.  glæder sig over forbedringen af måden, hvorpå information om kemikalier formidles på agenturets hjemmeside, som gør det nemmere for virksomheder og forbrugere i højere grad at gøre brug af den;

30.  bemærker, at platformen for drøftelser mellem agenturet og ikkestatslige organisationer er et nyttigt forum for drøftelser af de vigtigste spørgsmål af interesse for civilsamfundet;

31.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med udviklingen af godkendelsesproceduren under REACH-forordningen, og noterer sig agenturets konklusioner om, at der stadig kan foretages yderligere forbedringer; bifalder i denne henseende agenturets proaktive tilgang med at søge dialog med Parlamentet med henblik på at behandle de spørgsmål, der blev stillet i dets beslutning af 25. november 2015 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006(6);

o
o   o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0409.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse