Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2182(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.34

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 521kWORD 60k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 82.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 82.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 82.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 82.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων(A8-0086/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), ο τελικός προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 114 412 841 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,26 % σε σχέση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έλαβε ενωσιακές επιχορηγήσεις ύψους 7 318 792 EUR, καθώς και 300 000 EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, αλλά δεν έχει λάβει άλλες συνεισφορές ή χρηματοδότηση από την Επιτροπή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός είναι ενοποιημένη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1) («δημοσιονομικός κανονισμός») και αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός βοηθά τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προωθεί την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς, παρέχει πληροφορίες για χημικά προϊόντα και ασχολείται με χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

2.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τον Οργανισμό, ότι, σύμφωνα με τη σύσταση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής από το προηγούμενο έτος, θα συμπεριλάβει στην επόμενη ετήσια έκθεσή του ένα χωριστό κεφάλαιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Οργανισμός κατέβαλε το 50 % του κόστους της παροχής φροντίδας μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου για τα παιδιά των υπαλλήλων του στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Ελσίνκι· σημειώνει, επιπλέον, ότι η συμβολή αυτή περιορίζεται σε 1 000 EUR ανά παιδί και ανά έτος, και ανήλθε σε περίπου 95 000 EUR για το 2015· σημειώνει, με βάση στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το εν λόγω μέτρο δεν είχε κοινοποιηθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός θα κοινοποιήσει το μέτρο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο έγγραφο προγραμματισμού του για την περίοδο 2018-2020 και στις δημοσιονομικές καταστάσεις του 2018· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός έχει ήδη επικαιροποιήσει τις παρατηρήσεις στη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας τις πληροφορίες για το εν λόγω μέτρο στην πρώτη τροπολογία για τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2016·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) («κανονισμός REACH»), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και μέσω επιχορήγησης ισοσκέλισης από την Ένωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2015, σε αντίθεση προς την αρχική υπόθεση, ο Οργανισμός χρηματοδοτήθηκε πλήρως μέσω εσόδων από τέλη υψηλότερων από τα αναμενόμενα και από το αποθεματικό από τα έσοδα προηγούμενων ετών για τις δραστηριότητες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP·

5.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τα βιοκτόνα, σύμφωνα με το άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού, το 2015 ο Οργανισμός εισέπραξε τέλη ύψους 5 423 667 EUR (έναντι 1 265 774 EUR το 2014), ενώ η επιχορήγηση της Ένωσης ανήλθε σε 5 789 000 EUR (έναντι 5 064 194 EUR το 2014) και ότι, επιπλέον, οι εισπραχθείσες συνεισφορές από την ΕΖΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, για το 2015 ανήλθαν σε 307 791 EUR·

6.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,48 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,4 %· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,84 %, που αποτελεί μικρή μείωση κατά 0,38 % σε σύγκριση με το 2014·

7.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) («κανονισμός PIC») και σύμφωνα με το άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού, το 2015, η ΓΔ Περιβάλλοντος κατέβαλε 1,22 εκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις προς τον Οργανισμό για δράσεις συνδεόμενες με ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο·

Μεταφορές

8.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός προέβη συνολικά σε 44 μεταφορές, που αντιστοιχούν σε 1 395 000 EUR· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού, καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 δεν υπερέβησαν τα βάσει των δημοσιονομικών κανόνων όρια·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

9.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον τίτλο IV (επιχειρησιακές δαπάνες για τον τομέα των βιοκτόνων) ήταν 1 500 000 EUR (74 %)· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως ένα μεγάλης κλίμακας έργο ΤΠ, ύψους 1 400 000 EUR, το οποίο ξεκίνησε μόλις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, όταν είχαν συλλεγεί επαρκή έσοδα από τέλη για τη χρηματοδότησή του· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να προσέχει προκειμένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες μεταφορές πιστώσεων·

10.  σημειώνει ότι οι μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.  σημειώνει ότι ο στόχος του Οργανισμού όσον αφορά τις προσλήψεις επιτεύχθηκε, δεδομένου ότι στο τέλος του 2015 είχε καλυφθεί το 98 % των θέσεων στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων) και της διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC) (εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων)· γνωρίζει επίσης, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τον Οργανισμό, ότι το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 98 %, δεδομένου ότι ο Οργανισμός όφειλε να μειώσει το προσωπικό του κατά 2 % (10 θέσεις), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τον πίνακα προσωπικού για το 2016· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό των θέσεων που πληρώθηκαν όσον αφορά τα βιοκτόνα ήταν 83 %, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα έσοδα από τέλη και την κατανομή εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Οργανισμού για το 2016·

12.  επισημαίνει ότι, καθώς ο φόρτος εργασίας του Οργανισμού δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2015, θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι·

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού, το 2015 υπέγραψε 739 συμβάσεις, εκ των οποίων οι 540 συνήφθησαν δυνάμει συμβάσεων πλαισίων και οι 199 συνήφθησαν ως αποτέλεσμα των νέων διαδικασιών διαγωνισμού· σημειώνει ότι 25 από τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία κατηγορία υπογράφηκαν ως αποτέλεσμα κατ’ εξαίρεση διαδικασιών με διαπραγμάτευση, βάσει των σχετικών κανόνων του δημοσιονομικού κανονισμού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Οργανισμού με καλά οργανωμένο, ορατό, προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο·

15.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τον Δεκέμβριο 2015· επισημαίνει ότι, μετά την έγκριση, τον Δεκέμβριο 2014, της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο 2015-2016, ο Οργανισμός ήδη υλοποίησε διάφορες δράσεις συνδεόμενες με το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης· αναγνωρίζει ότι από την αξιολόγηση κινδύνου εσωτερικής απάτης, που προηγήθηκε της έγκρισης της στρατηγικής, προέκυψε ότι ο κίνδυνος αυτός για τον Οργανισμό είναι χαμηλός· αναγνωρίζει επίσης ότι ο κύριος στόχος της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης είναι η καλλιέργεια ευρύτερης νοοτροπίας καταπολέμησης της απάτης στον Οργανισμό, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση·

16.  σημειώνει ότι το 2015 ο Οργανισμός ενέκρινε εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό του· αναγνωρίζει επιπλέον ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν πιθανούς όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή σε πρώην μέλη του προσωπικού, όσον αφορά νέες θέσεις εργασίας για μια περίοδο δύο ετών μετά την ενεργό υπηρεσία· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει μια συμβουλευτική επιτροπή για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία εκδίδει συστάσεις προς τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε μεμονωμένες περιπτώσεις εικαζόμενων συγκρούσεων συμφερόντων· αναγνωρίζει ότι, λόγω των αυστηρών μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, δεν ανέκυψε καμία υπόθεση πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διάρκεια του 2015·

17.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει μια αυστηρή πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και λεπτομερή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, προκειμένου να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας ιδιαίτερα δεοντολογικής συμπεριφοράς μεταξύ του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για τον Οργανισμό·

18.  σημειώνει ότι οι επιτροπές του Οργανισμού απαρτίζονται από εθνικούς εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι επιτροπές του Οργανισμού έχουν συνολικά εννέα επιλεγόμενα από κοινού μέλη βάσει δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως προβλέπει η ιδρυτική πράξη του Οργανισμού· σημειώνει ότι αυτά τα μέλη μπορούν να ενεργούν ως εισηγητές, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς και ότι η πολιτική του Οργανισμού για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων ισχύει πλήρως για τα εν λόγω μέλη· αναμένει την έκθεση από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού σχετικά με τις εμπειρίες όσον αφορά τα επιλεγόμενα από κοινού μέλη, που έχει προγραμματιστεί για το 2017·

19.  σημειώνει ότι, το 2015, ο Οργανισμός χορήγησε πλήρη πρόσβαση στο 27 % και μερική πρόσβαση στο 68 % των εγγράφων που ζητήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(4)· σημειώνει ότι οι κύριοι λόγοι για τη μερική άρνηση της πρόσβασης ήταν η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, καθώς και η προστασία των εμπορικών επιχειρηματικών πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι, κατ’ αρχήν, σε περίπτωση μερικής πρόσβασης γνωστοποιείται στους αιτούντες το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των εγγράφων· σημειώνει ότι, το 2015, ο Οργανισμός αρνήθηκε την πρόσβαση στο 5 % των εγγράφων που ζητήθηκαν, κυρίως για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που βρισκόταν σε εξέλιξη, προστασίας εμπορικών επιχειρηματικών πληροφοριών και προστασίας δικαστικών διαδικασιών·

Επιδόσεις

20.  επισημαίνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, ο Οργανισμός υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο το πλαίσιο και την προσέγγισή του όσον αφορά την αξιολόγηση· παρατηρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση καθιέρωσε μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου διακυβέρνησης, μιας λειτουργίας για τον συντονισμό της αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζεται η μεθοδολογική συνέπεια, καταλόγων ελέγχου για την αξιολόγηση, καθώς και ενός κυλιόμενου σχεδίου για εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού για ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης και της προσέγγισης για εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις·

21.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκπόνησε νέα ολοκληρωμένη ρυθμιστική στρατηγική με την οποία εναρμονίζονται όλες οι διαδικασίες στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP για την επίτευξη των στόχων των κανονισμών αυτών, καθώς και των στόχων για το 2020 που ορίστηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη·

22.  σημειώνει ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) («κανονισμός για τα βιοκτόνα») οδήγησε σε απροσδόκητα υψηλή δραστηριότητα το 2015, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι εταιρείες εξοικειώνονται με τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που παρέχει η νέα διαδικασία αδειοδότησης της Ένωσης· παράλληλα, σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός αντιμετώπισε προκλήσεις στη διαχείριση του φόρτου εργασίας, λόγω του παγώματος του επιπέδου στελέχωσης για τα βιοκτόνα·

23.  σημειώνει ότι το 2015 ελήφθησαν περίπου 8 200 φάκελοι καταχώρισης (κυρίως επικαιροποιήσεις) και 250 κοινοποιήσεις έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισμένης σε διαδικασίες παρασκευής και ότι ο συνολικός αριθμός υποβολών μειώθηκε κατά 10 % σε σύγκριση με το 2014·

24.  συνιστά στον Οργανισμό να αναπτύξει δείκτες αντικτύπου· φρονεί ότι οι εν λόγω δείκτες αντικτύπου συνιστούν απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού·

Εσωτερικός έλεγχος

25.  σημειώνει ότι, το 2015, διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής έλεγχος σχετικά με τις προβλέψεις, τον υπολογισμό και την είσπραξη εσόδων από τέλη και χρεώσεων στο πλαίσιο των κανονισμών REACH, CLP και BPR («Forecasting, Calculation and Collection of Fee Income and Charges under REACH, CLP and BPR»)· σημειώνει επιπλέον ότι, ως αποτέλεσμα, η IAS εξέδωσε δύο «πολύ σημαντικές» συστάσεις και μία «σημαντική», ενώ δεν εξέδωσε καμία «κρίσιμης σημασίας» σύσταση· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις εκδοθείσες συστάσεις·

26.  σημειώνει ότι οι έλεγχοι διασφάλισης με θέμα «Δείκτες επιδόσεων στη γενική έκθεση», «Υπηρεσία υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων» και «Διαχείριση συμβάσεων και πληρωμές» διενεργήθηκαν από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) του Οργανισμού· σημειώνει ότι οι έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα πέντε «πολύ σημαντικές» και δύο «σημαντικές» συστάσεις· αναγνωρίζει ότι τα σχέδια δράσης που εκπονήθηκαν από τη διοίκηση του Οργανισμού για να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτές θεωρήθηκαν επαρκή από το IAC·

Λοιπά σχόλια

27.  σημειώνει με ικανοποίηση την ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού·

28.  σημειώνει ότι 453 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν το 2015 σε ημερίδες εκτός έδρας που στοίχισαν 113 975 EUR (251,60 EUR κατ’ άτομο) και 565 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε κλειστές διασκέψεις με κόστος 31 468 EUR (54,25 EUR κατ’ άτομο)·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες σχετικά με τα χημικά προϊόντα στον ιστότοπο του Οργανισμού, ο οποίος βοηθά τις εταιρείες και τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν περισσότερο το μέσο αυτό·

30.  σημειώνει ότι η πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ένα χρήσιμο φόρουμ στο οποίο μπορούν να συζητούνται τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη της διαδικασίας αδειοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Οργανισμού ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την προορατική προσέγγιση που επέδειξε ο Οργανισμός επιδιώκοντας διάλογο με το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρονται με το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)·

o
o   o

32.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(7) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0409.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου