Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2182(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.34

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0165

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 47k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(4) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2017),

1.  myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(4) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2017),

1.  hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2017),

A.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 114 412 841 euroa, mikä merkitsee 0,26 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että virasto sai unionin tukea 7 318 792 euroa sekä 300 000 euroa liittymistä valmistelevasta tukivälineestä mutta ei muuta tukea tai rahoitusta komissiolta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2015 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  muistuttaa, että virasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) (varainhoitoasetus) 185 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja sidosryhmien kanssa, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.  toteaa, että viraston mukaan se aikoo vastuuvapauden myöntävän viranomaisen antaman edellisvuotta koskevan suosituksen mukaisesti sisällyttää seuraavaan vuosikertomukseensa erityisen avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevan luvun;

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus (sääntöjenmukaisuus)

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto maksaa 50 prosenttia henkilöstönsä Helsingin Eurooppa-koulua käyvien lapsien iltapäivähoitokuluista; toteaa lisäksi, että kyseinen rahoitusosuus on enintään 1 000 euroa lasta kohti vuodessa ja että vuonna 2015 kokonaismäärä oli noin 95 000 euroa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tästä toimenpiteestä ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle talousarviomenettelyn yhteydessä; panee merkille, että virasto aikoo ilmoittaa kyseisestä toimenpiteestä budjettivallan käyttäjälle vuosia 2018–2020 koskevassa ohjelma-asiakirjassaan ja vuoden 2018 tilinpäätöksessään; panee lisäksi merkille, että virasto saattoi jo asiaan liittyvän budjettikohdan selvitysosan ajan tasalle, kun se sisällytti tätä toimenpidettä koskevat tiedot ensimmäiseen viraston vuoden 2016 talousarviota koskevaan tarkistukseen;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(2) (REACH-asetus) mukaisesti virasto saa rahoituksensa teollisuuden suorittamista maksuista sekä unionin myöntämästä varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitetusta tasapainottavasta avustuksesta; pitää myönteisenä, että virasto rahoitettiin vuonna 2015 ennakko-odotusten vastaisesti täysin maksuihin perustuvilla tuloilla, jotka olivat odotettua suuremmat, ja lisäksi varauksella, joka oli muodostunut REACH-asetuksen ja luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP) mukaisista toiminnoista aiempina vuosina saaduista tuloista;

5.  toteaa varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että virasto keräsi biosidivalmisteista vuonna 2015 maksutuloina yhteensä 5 423 667 euroa (vuonna 2014 vastaava määrä oli 1 265 774 euroa), kun taas unionin tuki oli 5 789 000 euroa (vuonna 2014 vastaava määrä oli 5 064 194 euroa), ja että tämän lisäksi vuonna 2015 tuloja saatiin EFTA‑maiden, muun muassa Sveitsin, maksuosuuksista kaikkiaan 307 901 euroa;

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,48 prosenttia, mikä merkitsee 1,4 prosentin lisäystä; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,84 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,38 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

7.  toteaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 649/2012(3) (PIC-asetus) ja varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että ympäristöasioiden pääosasto maksoi vuonna 2015 virastolle 1,22 miljoonaa euroa avustuksina toimiin, jotka liittyivät tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainväliseen kauppaan;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.  panee merkille, että virasto teki yhteensä 44 määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 1 395 000 euroa; panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

9.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että osastossa 4 (biosideja koskevat toimintamenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 1 500 000 euroa (74 prosenttia); toteaa, että nämä siirrot liittyivät pääasiassa mittavaan tietotekniikkahankkeeseen, jonka kustannukset nousivat 1 400 000 euroon ja joka käynnistettiin vasta vuoden 2015 jälkipuoliskolla, kun sen rahoittamiseen riittävät maksutulot oli saatu kerätyksi; panee merkille, että virasto pyrkii edelleenkin huolellisesti välttämään perusteettomia määrärahasiirtoja;

10.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.  toteaa, että virasto saavutti vuonna 2015 palvelukseenottotavoitteensa, sillä vuoden loppuun mennessä oli täytetty 98 prosenttia REACH-asetusta ja CLP-asetusta (aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) sekä PIC-asetusta (vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti) koskevista toimista; toteaa lisäksi, että viraston mukaan tämä prosenttiosuus ei voinut olla suurempi kuin 98, sillä viraston oli vähennettävä henkilöstönsä määrää kahdella prosentilla (10 tointa) päästäkseen vuoden 2016 henkilöstötaulukon edellyttämään määrään; panee merkille, että biosideihin liittyvien tointen täyttöaste oli 83 prosenttia, mikä johtui maksuista saatavien tulojen määrään liittyvästä epävarmuudesta sekä viraston vuoden 2016 hyväksytystä työntekijämäärästä;

12.  korostaa, että virastolle olisi myönnettävä riittävästi henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja, koska sen työtaakka ei ole vähentynyt vuonna 2015;

13.  panee merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2015 se allekirjoitti 739 sopimusta, joista 540 liittyi puitesopimuksiin ja 199 sopimusta tehtiin uusien tarjouskilpailumenettelyiden perusteella; toteaa, että jälkimmäiseen luokkaan kuuluvista sopimuksista 25 allekirjoitettiin varainhoitoasetuksen asiaan liittyviin sääntöihin perustuvien poikkeuksellisten neuvottelumenettelyiden tuloksena;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston verkkosivustolla ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista ovat hyvässä järjestyksessä, näkyviä ja helposti saatavilla ja käyttäjäystävällisiä;

15.  toteaa, että virasto hyväksyi väärinkäytösten paljastajia koskevat ohjeet joulukuussa 2015; panee merkille, että hyväksyttyään joulukuussa 2014 petostentorjuntastrategiansa, joka kattaa vuodet 2015 ja 2016, virasto pani jo täytäntöön useita petostentorjuntaa koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyneitä toimenpiteitä; panee merkille, että ennen strategian hyväksymistä tehdyssä sisäisessä petoksia koskevassa riskinarvioinnissa havaittiin, että viraston riskiprofiili oli matala; toteaa lisäksi, että kyseisen strategian päätavoitteena on laaja-alaisen petostentorjuntakulttuurin kehittäminen virastossa siten, että pääpaino on valistuksessa;

16.  toteaa, että virasto hyväksyi vuonna 2015 henkilöstöään koskevat sisäiset suuntaviivat; toteaa myös, että näihin suuntaviivoihin sisältyy mahdollisia ehtoja, joita nimittävä viranomainen voi asettaa entisille työntekijöille ja jotka koskevat uuden työpaikan vastaanottamista ennen kuin viraston aktiivisessa palveluksessa olosta on kulunut kaksi vuotta; toteaa, että virastolla on eturistiriitoja käsittelevä neuvoa-antava komitea, joka antaa pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle suosituksia yksittäisistä tapauksista, joissa oletetaan olevan kyse eturistiriidasta; panee merkille, että eturistiriitojen välttämiseksi toteutettujen tiukkojen toimenpiteiden johdosta yhtään varsinaista eturistiriitatapausta ei tullut esille vuonna 2015;

17.  panee merkille, että virasto on pannut täytäntöön eturistiriitojen välttämiseen tähtäävän vankan toimintapolitiikan sekä yksityiskohtaisen petostentorjuntastrategian edistääkseen henkilöstönsä ja viraston palveluksessa olevien asiantuntijoiden keskuudessa eettisesti korkeatasoisen käyttäytymisen kulttuuria;

18.  panee merkille, että viraston komiteat koostuvat jäsenvaltioiden viranomaisten ja viraston hallintoneuvoston nimittämistä kansallisista edustajista; panee merkille myös, että viraston komiteat ovat kutsuneet jäseniksi yhteensä yhdeksän henkilöä julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella, mikä on sallittua viraston perustamissäädöksen nojalla; panee merkille, että nämä yhdeksän jäsentä voivat toimia esittelijöinä mutta heillä ei ole äänioikeutta ja että eturistiriitojen ehkäisemistä koskevaa viraston toimintapolitiikkaa sovelletaan täysimääräisesti myös heihin; odottaa kiinnostuneena kutsutuista jäsenistä saatuja kokemuksia koskevaa viraston hallintoneuvoston kertomusta, joka on määrä julkaista vuonna 2017;

19.  panee merkille, että vuonna 2015 virasto myönsi 27 prosentissa tapauksista täyden oikeuden tutustua asetuksen (EY) N:o 1049/2001(4) nojalla pyydettyihin asiakirjoihin ja 68 prosentissa osittaisen oikeuden; panee merkille, että pääsyyt tutustumisoikeuden osittaiseen epäämiseen olivat yksityishenkilön yksityisyyden ja koskemattomuuden suojelu sekä liiketoimintatiedon suojeleminen; toteaa, että periaatteessa osittaisen tutustumisoikeuden tapauksissa suurin osa asiakirjan sisällöstä näytetään tutustumisoikeuden pyytäjille; toteaa, että vuonna 2015 virasto epäsi oikeuden tutustua asiakirjoihin viidessä prosentissa pyynnöistä pääasiassa meneillään olevan päätöksentekoprosessin, arkaluonteisen liiketoimintatiedon tai oikeudenkäyntimenettelyiden suojelemiseksi;

Toiminnan tuloksellisuus

20.  panee merkille, että virasto esitteli arviointikehyksensä ja lähestymistapansa arvioimiseen hallintoneuvostolle joulukuussa 2015; panee merkille, että kyseisessä lähestymistavassa vahvistettiin joukko arviointiin liittyviä välineitä ja valvontatoimia, kuten hallinnointikehys, arviointien koordinointitehtävä menetelmien johdonmukaisuuden varmistamiseksi, arviointien tarkistuslistat sekä etu- ja jälkikäteen tehtäviä arviointeja koskeva säännöllisesti päivitettävä toimintasuunnitelma; toteaa, että virasto pyrki tehostamaan hallinnointikehystään sekä etu- ja jälkikäteen tehtäviä arviointeja koskevaa lähestymistapaansa;

21.  panee merkille, että virasto on kehittänyt uuden integroidun sääntelystrategian, jolla saatetaan yhteen kaikki REACH-asetusta ja CLP-asetusta koskevat prosessit, jotta voidaan saavuttaa näissä asetuksissa asetetut päämäärät sekä vuonna 2002 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet;

22.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(5) (biosidiasetus) täytäntöönpano johti yllättävän suureen aktiivisuuteen vuonna 2015, mikä osoittaa, että yritykset alkavat olla perillä unionin uuden lupamenettelyn mukanaan tuomista muutoksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista; panee samalla huolestuneena merkille, että virastolla on ollut hankaluuksia työtaakan hallinnassa, koska biosideja käsittelevän henkilöstön määrä on jäädytetty;

23.  panee merkille, että vuonna 2015 vastaanotettiin noin 8 200 rekisteröintiasiakirjaa (kyse oli useimmiten tietojen päivittämisestä) sekä 250 ilmoitusta erilaisten tuotteiden ja prosessien tutkimisesta ja kehittämisestä ja että kaiken kaikkiaan ilmoituksia vastaanotettiin 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014;

24.  suosittelee, että virasto kehittää vaikutusindikaattoreita; katsoo, että tällaiset indikaattorit ovat olennaisia viraston vaikuttavuutta arvioitaessa;

Sisäinen tarkastus

25.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus toimitti vuonna 2015 tarkastuksen, joka koski REACH-, CLP- ja biosidivalmisteasetuksen mukaisen maksutulon ennustamista, laskemista ja keräämistä; toteaa lisäksi, että tarkastuksen perusteella komission sisäinen tarkastus antoi suosituksia, joista kaksi oli ”erittäin tärkeää” ja yksi oli ”tärkeä” ja joista yksikään ei ollut ”kriittinen”; antaa tunnustusta virastolle siitä, että se kehitti toimintasuunnitelman näiden suositusten toteuttamiseksi;

26.  panee merkille viraston oman sisäisen tarkastuksen toimittamat tarkastuslausumaan liittyvät tarkastukset, jotka koskivat yleiskertomuksessa käytettyjä tulosindikaattoreita, viraston neuvontapalvelua sekä sopimusten hallinnointia ja maksuja; panee merkille, että näiden tarkastusten johdosta annettiin viisi ”erittäin tärkeää” ja kaksi ”tärkeää” suositusta; toteaa, että viraston oma sisäinen tarkastus piti asianmukaisina viraston johdon laatimia toimintasuunnitelmia sen antamiin suosituksiin vastaamiseksi;

Muita huomautuksia

27.  panee tyytyväisenä merkille viraston hallintoneuvoston jäsenten tasapuolisen sukupuolijakauman;

28.  panee merkille, että 453 henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 muualla järjestettyihin virkistyspäiviin, joiden kustannukset olivat 113 975 euroa (251,60 euroa/henkilö), ja 565 henkilöstön jäsentä osallistui suljettuihin konferensseihin (yhteensä 31 468 euroa eli 54,25 euroa/henkilö);

29.  pitää myönteisenä, että virasto on parantanut kemikaaleja koskevien tietojen esittämistapaa verkkosivustollaan, koska näin autetaan yrityksiä ja kuluttajia hyödyntämään tietoja laajemmin;

30.  panee merkille viraston ja kansalaisjärjestöjen mielipiteenvaihtoon tarkoitetun hyödyllisen foorumin, jolla käydään keskustelua keskeisistä kansalaisyhteiskuntaa kiinnostavista aiheista;

31.  pitää REACH-asetuksen mukaisen lupamenettelyn kehittämisessä saavutettua edistymistä myönteisenä ja panee merkille viraston päätelmät, joiden mukaan lisäparannuksia voidaan vielä tehdä; pitää tässä mielessä myönteisenä, että virasto ryhtyi oma-aloitteisesti parlamentin kanssa vuoropuheluun kysymyksistä, jotka oli otettu esille sen 25. marraskuuta 2015 antamassa päätöslauselmassa ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(6) mukaisesti;

o
o   o

32.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(7) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22. toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0409.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus