Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2182(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2017

Pateikti tekstai :

A8-0086/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.34

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0165

Priimti tekstai
PDF 442kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(4), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2017),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 82.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 82.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(4), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2017),

1.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 82.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 82.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 114 412 841 EUR, t. y. 0,26 proc. didesnis negu 2014 m.;

B.  kadangi Agentūra gavo 7 318 792 EUR Sąjungos subsidijų ir 300 000 EUR pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, o iš Komisijos negavo jokių kitų įnašų arba finansavimo;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  primena, kad Agentūra yra konsoliduotas subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1) (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį ir reguliavimo institucijų varomoji jėga įgyvendinant Sąjungos teisės aktus dėl cheminių medžiagų siekiant žmonių sveikatos ir aplinkos gerovės bei įtvirtinant inovacijas ir didinant konkurencingumą; pažymi, kad Agentūra padeda įmonėms laikytis teisės aktų, bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis ir suinteresuotaisiais subjektais skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia susirūpinimą keliančius su cheminėmis medžiagomis susijusius klausimus;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad laikydamasi ankstesniais metais pateiktos biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijos, į kitą metinę ataskaitą ji įtrauks atskirą skyrių skaidrumui, atskaitomybei ir patikimumui aptarti;

Operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Agentūra padengė 50 proc. Agentūros darbuotojų vaikų popamokinės priežiūros Europos mokykloje Helsinkyje išlaidų; taip pat pažymi, kad padengiama ne daugiau kaip 1 000 EUR vieno vaiko išlaidų per metus ir ši suma 2015 m. sudarė apie 95 000 EUR; remdamasis Audito Rūmų ataskaita, atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant biudžeto procedūrą apie šią priemonę nebuvo pranešta biudžeto valdymo institucijai; pripažįsta, kad Agentūra apie šią priemonę biudžeto valdymo institucijai praneš 2018–2020 m. programavimo dokumente ir 2018 m. finansinėje pažymoje; taip pat pripažįsta, kad Agentūra jau atnaujino pastabas dėl atitinkamos biudžeto eilutės, įtraukdama informaciją apie šią priemonę į pirmąjį Agentūros 2016 m. taisomąjį biudžetą;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(2) (REACH reglamentas) Agentūra finansuojama iš pramonės įmonių mokamų mokesčių ir balansą užtikrinančios Sąjungos subsidijos, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje; palankiai vertina tai, kad 2015 m. skirtingai, nei iš pradžių manyta, Agentūra buvo visiškai finansuojama iš didesnių nei tikėtasi paslaugų pajamų ir iš praėjusių metų pajamų, gautų vykdant REACH ir klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentuose numatytą veiklą, rezervo;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje, 2015 m. Agentūros surinktos su biocidiniais produktais susijusios paslaugų pajamos iš viso sudarė 5 423 667 EUR (palyginti su 1 265 774 EUR suma 2014 m.), o Sąjungos subsidija buvo 5 789 000 EUR (palyginti su 5 064 194 EUR suma 2014 m.) ir papildomai buvo gauti ELPA šalių, įskaitant Šveicariją, įnašai, kurių bendra suma 2015 m. buvo 307 791 EUR;

6.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos veiksmų pasiektas 98,48 proc., t. y. 1,4 proc. didesnis, biudžeto įvykdymo lygis; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,84 proc., t. y. buvo šiek tiek, 0,38 proc., didesnis negu 2014 m.;

7.  pripažįsta tai, kad, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012(3) (Sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, reglamentas), ir kaip nustatyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje 2015 m. Aplinkos generalinis direktoratas Agentūrai išmokėjo 1,22 mln. EUR subsidijų už veiksmus, susijusius su tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidais, kuriais prekiaujama vykdant tarptautinę prekybą;

Perkėlimai

8.  pažymi, kad Agentūra iš viso atliko 44 lėšų perkėlimus, kurių suma sudarė 1 395 000 EUR; džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis Agentūros metine ataskaita ir Audito Rūmų išvadomis, perskėlimų lygis ir pobūdis 2015 m. atitiko finansines taisykles;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

9.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad IV antraštinės dalies (biocidų srities veiklos išlaidos) į kitą laikotarpį perkelti įsipareigoti asignavimai sudarė 1 500 000 EUR (74 proc.); pripažįsta, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį buvo daugiausia susiję su didelės apimties 1 400 000 EUR vertės IT projektu, kurį pradėta vykdyti tik antrą 2015 m. pusmetį, kai buvo surinka pakankamai paslaugų pajamų projektui finansuoti; pripažįsta, kad Agentūra toliau stengsis skirti dėmesio tam, kad išvengtų nepagrįstų perkėlimo į kitą laikotarpį operacijų;

10.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrįsti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, nebūtinai rodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu jie planuojami iš anksto ir apie juos pranešama Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros darbuotojų įdarbinimo tikslas pasiektas ir kad iki 2015 m. pabaigos Agentūra užpildė 98 proc. etatų REACH / CLP (medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) ir IPS (pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo) srityse; remdamasis Agentūros pateikta informacija, taip pat pripažįsta, kad ši procentinė dalis negali viršyti 98 proc., nes iš Agentūros reikalauta sumažinti darbuotojų skaičių 2 proc. (10 etatų), kad jis atitiktų 2016 m. etatų planą; pripažįsta, kad užpildytų biocidų srities etatų procentinė dalis sudarė 83 proc., nes iki galo nebuvo aišku, kiek pajamų bus gauta iš mokesčių ir kiek Agentūra turės įgaliotų darbuotojų 2016 m.;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Agentūros darbo krūvis nesumažėjo, todėl reikia skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių;

13.  remdamasis Agentūros metine ataskaita, pažymi, kad 2015 m. ji pasirašė 739 sutartis, iš jų 540 sutarčių sudarytos pagal preliminarias sutartis, o 199 – pagal naujas pirkimo procedūras; pažymi, kad 25 prie antrosios kategorijos priskirtos sutartys pasirašytos po išimtinių derybų procedūrų, vadovaujantis atitinkamomis finansinio reglamento taisyklėmis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  džiaugdamasis pažymi, kad interesų deklaracijos ir gyvenimo aprašymai Agentūros interneto svetainėje yra tinkamai tvarkomi, pateikiami aiškiai matomoje vietoje, lengvai prieinami ir patogūs naudoti;

15.  pažymi, kad 2015 m. gruodžio mėn. Agentūra patvirtino gaires dėl informatorių; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. gruodžio mėn. Agentūra patvirtino 2015–2016 m. laikotarpio kovos su sukčiavimu strategiją ir jau įgyvendino įvairią kovos su sukčiavimu veiksmų plane numatytą veiklą; pripažįsta, kad vidaus sukčiavimo rizikos vertinimas, atliktas prieš priimant tą strategiją, atskleidė, jog Agentūros rizikos profilis yra žemas; taip pat pripažįsta, kad pagrindinis kovos su sukčiavimu strategijos tikslas – Agentūroje kurti plataus masto kovos su sukčiavimu kultūrą, didžiausią dėmesį skiriant informuotumui;

16.  pripažįsta, kad 2015 m. Agentūra patvirtino personalui skirtas vidaus gaires; taip pat patvirtina, kad šiose gairėse išdėstytos galimos sąlygos dėl naujų darbo santykių, kurias Paskyrimų tarnyba gali nustatyti buvusiems darbuotojams dvejiems metams nuo aktyvių darbo santykių pabaigos; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūroje veikia Patariamasis interesų konfliktų sprendimo komitetas, teikiantis rekomendacijas vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai dėl konkrečių atvejų, kuriais gali kilti interesų konfliktai; pripažįsta, jog dėl to, kad imtasi griežtų priemonių interesų konfliktams išvengti, 2015 m. neiškilo nė vienas faktinis interesų konfliktų atvejis;

17.  pažymi, kad Agentūra įdiegė patikimą interesų konfliktų sprendimo politiką ir išsamią kovos su sukčiavimu strategiją, taip stengdamasi plėtoti ypač etiško Agentūros darbuotojų ir ekspertų elgesio kultūrą;

18.  pažymi, kad Agentūros komitetus sudaro valstybių narių institucijų skiriami nacionaliniai atstovai arba Agentūros valdančiosios tarybos skiriami atstovai; taip pat pažymi, kad Agentūros komitetuose iš viso yra devyni papildomi nariai, paskirti paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, kaip tai leidžiama pagal Agentūros steigimo teisės aktą; atkreipia dėmesį į tai, kad šie papildomai paskirti nariai gali būti pranešėjais, tačiau neturi balsavimo teisės ir kad jiems yra visapusiškai taikoma Agentūros interesų konfliktų prevencijos politika; laukia Agentūros valdančiosios tarybos ataskaitos dėl patirties dirbant su papildomai paskirtais nariais, kurią numatyta parengti 2017 m.;

19.  pažymi, kad Agentūra 2015 m. suteikė visapusišką prieigą prie 27 proc. ir dalinę prieigą prie 68 proc. dokumentų, su kuriais prašyta susipažinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001(4); atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios dalis prašymų atmesta, yra asmenų privatumo ir neliečiamumo ir komercinės verslo informacijos apsauga; pripažįsta, kad suteikus dalinę prieigą pareiškėjams iš esmės atskleidžiama didžioji dokumentų turinio dalis; pažymi, kad 2015 m. Agentūra atsisakė suteikti prieigą prie 5 proc. dokumentų, su kuriais prašyta susipažinti, daugiausia dėl vykstančio sprendimų priėmimo proceso apsaugos, slaptos verslo informacijos apsaugos ir teisme nagrinėjamų bylų informacijos apsaugos;

Veikla

20.  pažymi, kad 2015 m. gruodžio mėn. Agentūra pristatė savo valdančiosios tarybos vertinimo sistemą ir metodiką; pažymi, kad laikantis šios metodikos sukurta įvairių vertinimo įrankių ir kontrolės priemonių, tarp jų – valdymo sistema ir vertinimo koordinavimo funkcija siekiant užtikrinti, kad vertinimas būtų metodiškai nuoseklus, būtų naudojami vertinimo kontroliniai sąrašai, kintamas ex ante ir ex post vertinimų planas; pripažįsta, kad Agentūra stengiasi sustiprinti savo ex ante ir ex post vertinimų valdymo sistemą ir metodiką;

21.  pažymi, kad Agentūra parengė naują integruotą reguliavimo strategiją, pagal kurią apjungiamos visos REACH ir CLP reglamentuose numatytos procedūros, kad būtų galima pasiekti atitinkamuose reglamentuose numatytus tikslus ir 2002 m. pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais numatytus iki 2020 m. įgyvendintinus tikslus;

22.  pažymi, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012(5) (Biocidų reglamentas) įgyvendinimas lėmė netikėtai didelį aktyvumą 2015 m., kuris rodo, kad įmonės susipažįsta su pokyčiais, susijusiais su nauja Sąjungos autorizacijos procedūra, ir jos teikiamomis galimybėmis; kartu susirūpinęs pažymi, kad dėl nekintančio biocidų srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus Agentūra susidūrė su sunkumais valdydama darbo krūvį;

23.  pažymi, kad 2015 m. buvo gauta maždaug 8 200 registracijos bylų (daugiausia jos susijusios su informacijos atnaujinimu) ir 250 pranešimų, susijusių su į produktus ir procesus orientuotais moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, ir kad bendras pateiktų dokumentų skaičius sumažėjo 10 proc., palyginti su 2014 m.;

24.  rekomenduoja Agentūrai nustatyti poveikio rodiklius; mano, kad tokie poveikio rodikliai yra būtinos priemonės, taikytinos vertinant Agentūros veiklos efektyvumą;

Vidaus auditas

25.  pažymi, kad 2015 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (toliau – VAT) atliko auditą „Paslaugų pajamų ir rinkliavų prognozavimas, skaičiavimas ir rinkimas pagal REACH, CLP ir BPR reglamentus“; taip pat pažymi, jog atlikusi auditą VAT pateikė dvi labai svarbias, vieną svarbią rekomendaciją ir nepateikė nė vienos itin svarbios rekomendacijos; pripažįsta, kad Agentūra, atsižvelgdama į gautas rekomendacijas, parengė veiksmų planą;

26.  pažymi, kad Agentūros vidaus audito struktūra atliko patikinimo auditus šiomis temomis: „Bendrosios ataskaitos veiklos rodikliai“, „pagalbos tarnyba ECHA“ ir „Sutarčių valdymas ir mokėjimai“; pažymi, kad atlikus auditą, pateiktos penkios labai svarbios ir dvi svarbios rekomendacijos; pripažįsta, kad Agentūros vadovybės parengtus veiksmų planus vidaus audito struktūros rekomendacijoms įgyvendinti vidaus audito struktūra įvertino kaip pakankamus;

Kitos pastabos

27.  džiaugdamasis atkreipia dėmesį į Valdančiosios tarybos narių lyčių pusiausvyrą;

28.  pažymi, kad 2015 m. išvažiuojamuosiuose posėdžiuose dalyvavo 453 darbuotojai, jų išlaidos sudarė 113 975 EUR (251,60 EUR vienam asmeniui) ir 565 darbuotojai dalyvavo uždarose konferencijose, jų išlaidos sudarė 31 468 EUR (54,25 EUR vienam asmeniui);

29.  palankiai vertina tai, kad Agentūros interneto svetainėje geriau pateikiama informacija apie chemines medžiagas, nes tai padeda įmonėms ir vartotojams geriau ja pasinaudoti;

30.  pažymi, kad Agentūros diskusijų su nevyriausybinėmis organizacijomis platforma – tai naudingas forumas, kuriame galima aptarti pagrindinius pilietinei visuomenei rūpimus klausimus;

31.  palankiai vertina pažangą, padarytą plėtojant autorizacijos procedūrą pagal REACH reglamentą, ir atkreipia dėmesį į Agentūros išvadas, kad ją dar galima toliau tobulinti; šiuo požiūriu teigiamai vertina iniciatyvų Agentūros požiūrį, kuriuo ji vadovaujasi siekdama dialogo su Europos Parlamentu klausimais, keliamais jo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto(6);

o
o   o

32.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(7) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
(2) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
(3) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).
(4) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(5) 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0409.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas