Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2182(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0086/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0086/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.34

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0165

Pieņemtie teksti
PDF 520kWORD 54k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(4), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0086/2017),

1.  sniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 82. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 82. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(4), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0086/2017),

1.  apstiprina Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 82. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 82. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0086/2017),

A.  tā kā Eiropa Ķimikāliju aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 114 412 841, kas ir par 0,26 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Aģentūra saņēmusi Savienības subsīdijas EUR 7 318 792 apmērā, kā arī EUR 300 000 no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta, bet nav saņēmusi nekādu citu Komisijas ieguldījumu vai finansējumu;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

D.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  atgādina, ka Aģentūra ir konsolidēta struktūra saskaņā ar 185. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1) (“Finanšu regula”) un ka tā ir aktīvākā regulatīvā iestāde, kas īsteno Savienības tiesību aktus ķīmisko vielu jomā, lai sniegtu labumu cilvēku veselībai un videi, kā arī inovācijai un konkurētspējai; norāda, ka Aģentūra palīdz uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības, sadarbībā ar starptautiskām organizācijām un ieinteresētajām personām veicina ķīmisko vielu drošu izmantojumu, sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām un risina ar problemātiskām ķīmiskām vielām saistītus jautājumus;

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka atbilstoši budžeta izpildes apstiprinātājiestādes iepriekšējā gada ieteikumam nākamajā gada pārskatā tā iekļaus atsevišķu nodaļu par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti;

Darījumu likumība un pareizība

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra maksāja 50 % no maksas par darbinieku bērnu pēcstundu aprūpi Eiropas skolā Helsinkos; turklāt atzīmē, ka šis Aģentūras segtais apjoms ir ierobežots uz EUR 1000 par vienu bērnu gadā un 2015. gadā kopā sasniedza aptuveni EUR 95 000; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka par šo rīcību nebija ziņots budžeta lēmējinstitūcijai budžeta procedūras ietvaros; atzīmē, ka Aģentūra par šo rīcību budžeta lēmējinstitūcijai ziņos 2018.–2020. gada programmdokumentā un 2018. gada finanšu pārskatā; turklāt atzīmē, ka Aģentūra jau ir atjauninājusi piezīmes pie attiecīgās budžeta pozīcijas, pievienojot informāciju par šo rīcību pirmajā Aģentūras 2016. gada budžeta grozījumā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(2) (“REACH regula”) Aģentūru finansē no nozares maksātajām maksām un ar līdzsvarojošu Savienības subsīdiju, kā norādīts Finanšu regulas 208. pantā; atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā pretēji sākotnējam pieņēmumam Aģentūru pilnībā finansēja ienākumi no maksām, kuri pārsniedza plānotos, un rezerve, ko veidoja iepriekšējo gadu ienākumi par REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) darbībām;

5.  attiecībā uz biocīdiem norāda, ka saskaņā ar Finanšu regulas 208. pantu Aģentūra 2015. gadā iekasēja maksas, to kopējam apmēram sasniedzot EUR 5 423 667 (2014. gadā tika iekasēti EUR 1 265 774), savukārt Savienības subsīdija bija EUR 5 789 000 (2014. gadā — EUR 5 064 194), bet papildus tam 2015. gadā saņemto EBTA valstu, tostarp Šveices, kopējo iemaksu apmērs bija EUR 307 791;

6.  atzīmē, ka 2015. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,48 %, t. i., par 1,4 % augstāks; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,84 %, t. i., nedaudz — par 0,38 % — augstāks nekā 2014. gadā;

7.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012(3) (PIC regulu) un Finanšu regulas 208. pantu Vides ĢD 2015. gadā izmaksāja Aģentūrai EUR 1,22 miljonus kā subsīdiju par pasākumiem, kuri saistīti ar atsevišķām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā;

Pārvietojumi

8.  atzīmē, ka Aģentūra veica 44 pārvietojumus EUR 1 395 000 apmērā; ar gandarījumu atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

9.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka IV sadaļā (darbības izdevumi biocīdu jomā) pārnesto apropriāciju, par kurām ir uzņemtas saistības, apmērs bija EUR 1 500 000 (74 %); atzīst, ka šie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar lielu IT projektu par EUR 1 400 000, kurš tika sākts tikai 2015. gada otrajā pusē, kad bija iegūti tā finansēšanai pietiekami ienākumi no maksām; atzīmē, ka Aģentūra arī turpmāk būs vērīga un centīsies izvairīsies no nepamatotiem pārnesumiem;

10.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  atzīmē, ka 2015. gadā tika sasniegts Aģentūras darbā pieņemšanas mērķrādītājs, proti, gada beigās bija aizpildītas 98 % štata vietu, kas paredzētas ar REACH/CLP (vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana) un PIC (bīstamo ķīmisko vielu eksports un imports) saistītām darbībām; turklāt pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka šis rādītājs nevar pārsniegt 98 %, jo Aģentūrai prasīts par 2 % (10 štata vietām) samazināt darbinieku skaitu, lai tas atbilstu 2016. gada štatu sarakstam; atzīst, ka biocīdu jomā aizpildīto štata vietu rādītājs bija 83 % tāpēc, ka nebija skaidrības par ienākumiem no maksām un Aģentūras 2016. gada apstiprināto darbinieku sadalījumu;

12.  uzsver, ka, tā kā Aģentūras darba slodze 2015. gada laikā nav mazinājusies, būtu jāpiešķir pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi;

13.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras gada darbības pārskatu konstatē, ka 2015. gadā tā parakstīja 739 līgumus, tostarp 540 — saskaņā ar pamatlīgumiem, bet 199 — jaunu konkursa procedūru rezultātā; atzīmē, ka 25 pēdējās minētās kategorijas līgumi tika parakstīti ārkārtas pārrunu procedūras rezultātā, balstoties uz attiecīgajiem Finanšu regulas noteikumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūras tīmekļa vietnē CV un interešu deklarācijas ievietotas sakārtoti, redzami, piekļūstami un lietotājdraudzīgi;

15.  atzīmē, ka Aģentūra 2015. gada decembrī pieņēma vadlīnijas trauksmes cēlējiem; atzīmē, ka pēc Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas 2015.–2016. gadam pieņemšanas 2014. gada decembrī Aģentūra jau ir īstenojusi dažādas darbības, kas izriet no krāpšanas apkarošanas rīcības plāna; atzīst, ka pirms stratēģijas pieņemšanas veiktajā iekšējā krāpšanas riska novērtēšanā tika konstatēts, ka Aģentūras riska profils ir zems; turklāt atzīst, ka krāpšanas apkarošanas stratēģijas galvenais mērķis ir izveidot Aģentūrā vispārēju pret krāpšanu vērstu gaisotni, īpašu uzmanību pievēršot informētībai;

16.  konstatē, ka 2015. gadā Aģentūra pieņēma iekšējas vadlīnijas darbiniekiem; turklāt atzīst, ka šajās vadlīnijās skatīti arī potenciāli nosacījumi, ko iecēlējinstitūcija var piemērot bijušajiem darbiniekiem un kas attiecas uz jaunu darbu divu gadu laikposmā pēc aktīva darba Aģentūrā; atzīmē, ka Aģentūrai ir konsultatīva padomdevēja komiteja interešu konfliktu jautājumos, kas sniedz ieteikumus izpilddirektoram un valdei par atsevišķiem iespējama interešu konflikta gadījumiem; atzīst, ka, pateicoties stingriem pasākumiem, kas ieviesti interešu konfliktu novēršanai, 2015. gadā neviens interešu konflikts neradās;

17.  atzīmē, ka Aģentūra ir īstenojusi stingru interešu konfliktu politiku un sīki izstrādātu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai sekmētu augstu ētikas standartu kultūru Aģentūras darbinieku un ekspertu vidū;

18.  atzīmē, ka Aģentūras komitejas sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem, ko ieceļ dalībvalstu iestādes vai Aģentūras valde; turklāt atzīmē, ka Aģentūras komitejās kopā ir deviņi tādi locekļi, kurus pieaicina atklātā uzaicinājumā izteikt ieinteresētību, kā ļauts Aģentūras izveides aktā; atzīmē, ka šie pieaicinātie locekļi var darboties kā ziņotāji, bet tiem nav balsstiesību un ka uz tiem pilnībā attiecas Aģentūras interešu konfliktu novēršanas politika; gaida 2017. gadā plānoto Aģentūras valdes ziņojumu par pieaicināto locekļu darbu;

19.  atzīmē, ka 2015. gadā Aģentūra piešķīra pilnīgu piekļuvi 27 % dokumentu, kas pieprasīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001(4), bet 68 % šādu dokumentu — daļēju piekļuvi; atzīmē, ka galvenais iemesls daļēji liegt piekļuvi bija personas privātuma un neaizskaramības aizsardzība, kā arī komerciālas uzņēmējdarbības informācijas aizsardzība; atzīst, ka principā daļējas piekļuves gadījumos pieteikuma iesniedzējam tiek atklāta lielākā daļa dokumentu satura; atzīmē, ka 2015. gadā Aģentūra piekļuvi liedza 5 % prasīto dokumentu, galvenokārt to pamatodama ar noritošu lēmumu pieņemšanas procesu aizsardzību, sensitīvas uzņēmējdarbības informācijas aizsardzību un tiesvedības aizsardzību;

Darbības rezultāti

20.  atzīmē, ka 2015. gada decembrī Aģentūra izvērtēšanai valdē iesniedza savu sistēmu un pieeju; konstatē, ka ar šādu pieeju tika izveidota virkne izvērtējuma un kontroles līdzekļu, tostarp pārvaldības sistēma, koordinācijas funkcijas izvērtējums ar mērķi nodrošināt metodikas saskanību, kontrolsarakstu izvērtējums un regulāri atjaunināms ex ante un ex post izvērtējumu plāns; atzīst Aģentūras centienus nostiprināt savu pārvaldības sistēmu un pieeju ex ante un ex post izvērtējumiem;

21.  atzīmē, ka Aģentūra ir izstrādājusi jaunu integrētu regulatīvo stratēģiju, kura apvieno visus REACH un CLP procesus, lai sasniegtu attiecīgajās regulās noteiktos mērķus, kā arī mērķus, kas 2002. gada Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību izvirzīti laikposmam līdz 2020. gadam;

22.  norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012(5) („Biocīdu regula”) īstenošana izraisīja negaidīti lielu aktivitāti 2015. gadā, apliecinot, ka uzņēmumi sāk pārzināt izmaiņas un priekšrocības, kuras nodrošina jaunais Savienības atļauju izsniegšanas process; vienlaikus ar bažām norāda, ka Aģentūra ir saskārusies ar darba slodzes pārvaldības problēmām, jo biocīdu jomā strādājošo darbinieku skaits ir iesaldēts;

23.  norāda, ka 2015. gadā tika saņemts aptuveni 8200 reģistrācijas lietu (galvenokārt atjauninājumi) un 250 ar produktiem un procesiem saistītu pētniecības un izstrādes paziņojumu un ka iesniegumu kopējais skaits samazinājās par 10 % salīdzinājumā ar 2014. gadu;

24.  iesaka Aģentūrai izstrādāt ietekmes rādītājus; uzskata, ka šādi ietekmes rādītāji ir būtiski instrumenti, ar kuru palīdzību mērīt Aģentūras efektivitāti;

Iekšējā revīzija

25.  atzīmē, ka 2015. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par REACH, CLP un Biocīdu regulā paredzēto no maksām gūto ienākumu un maksājumu prognozēšanu, aprēķināšanu un iekasēšanu; turklāt atzīmē, ka tā rezultātā IAS sniedza divus ļoti svarīgus ieteikumus, vienu svarīgu un vienu ārkārtīgi būtisku ieteikumu; atzīst, ka, reaģējot uz šiem ieteikumiem, Aģentūra izstrādāja rīcības plānu;

26.  atzīmē, ka Aģentūras iekšējās revīzijas struktūra (IAC) veica ticamības revīzijas par darbības rādītājiem vispārējā ziņojumā, par ECHA palīdzības dienestu un par līgumu pārvaldību un maksājumiem; atzīmē, ka veikto revīziju rezultātā tika izteikti pieci ļoti svarīgi un divi svarīgi ieteikumi; atzīst, ka Aģentūras vadības izstrādātos rīcības plānus reaģēšanai uz IAC ieteikumiem IAC uzskatīja par adekvātiem;

Citi komentāri

27.  ar gandarījumu norāda uz dzimumu līdzsvaru Aģentūras valdē;

28.  atzīmē, ka 2015. gadā 453 darbinieki piedalījās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 113 975 (EUR 251,60 par personu) un 565 darbinieki piedalījās slēgtās konferencēs, kas izmaksāja EUR 31 468 (EUR 54,25 par personu);

29.  atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabots informācijas par ķīmiskām vielām izklāsts Aģentūras tīmekļa vietnē, jo tas palīdz uzņēmumiem un patērētājiem to vairāk izmantot;

30.  norāda, ka diskusiju platforma, kurā iesaistīta Aģentūra un nevalstiskās organizācijas, ir noderīgs forums pilsoniskajai sabiedrībai svarīgāko jautājumu apspriešanai;

31.  atzinīgi vērtē saskaņā ar REACH regulu īstenotā atļauju izsniegšanas procesa pilnveidošanā gūtos panākumus un pieņem zināšanai Aģentūras secinājumus, ka vēl joprojām ir iespējami uzlabojumi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju dialoga meklēšanā ar Eiropas Parlamentu, lai risinātu jautājumus, kas minēti Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcijā par projektu Komisijas Īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(6) piešķir atļauju izmantot bis-(2-etilheksil)ftalātu (DEHP);

o
o   o

32.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(7).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0409.
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums