Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2182(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0086/2017

Teksty złożone :

A8-0086/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.34

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0165

Teksty przyjęte
PDF 514kWORD 57k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 (2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0068/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(4), w szczególności jego art. 97,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 (2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0068/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(4), w szczególności jego art. 97,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 (2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 114 412 841 EUR, co stanowi wzrost o 0,26 % w stosunku do roku 2014;

B.  mając na uwadze, że Agencja otrzymała dotacje z Unii w wysokości 7 318 792 EUR, a także 300 000 EUR z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, lecz nie otrzymała żadnych innych wkładów ani środków finansowych z Komisji;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i rozliczalności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  przypomina, że Agencja jest jednostką skonsolidowaną zgodnie z art. 185 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(1) (rozporządzenia finansowego) i przewodzi działaniom organów regulacyjnych we wdrażaniu unijnego ustawodawstwa w dziedzinie chemikaliów z korzyścią dla ludzkiego zdrowia i środowiska oraz innowacyjności i konkurencyjności; zauważa, że Agencja pomaga przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami wspiera bezpieczne korzystanie z chemikaliów, dostarcza informacji na ich temat oraz rozwiązuje problematyczne kwestie związane z chemikaliami;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Agencji, że zgodnie z ubiegłorocznym zaleceniem organu udzielającego absolutorium zamieści ona w swoim kolejnym rocznym sprawozdaniu oddzielny rozdział dotyczący przejrzystości, rozliczalności i uczciwości;

Legalność i prawidłowość transakcji

3.  przyjmuje do wiadomości informację zawartą w sprawozdaniu Trybunału, że Agencja pokryła 50 % kosztu opieki świetlicowej dla dzieci jej pracowników w szkole europejskiej w Helsinkach; odnotowuje ponadto, że wkład ten jest ograniczony do 1 000 EUR na dziecko rocznie i w 2015 r. wyniósł około 95 000 EUR; odnotowuje informację podaną przez Trybunał, że środek ten nie został zgłoszony władzy budżetowej w ramach procedury budżetowej; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zgłosi ten środek władzy budżetowej w dokumencie programowym na lata 2018–2020 i w sprawozdaniu finansowym za rok 2018; odnotowuje ponadto fakt, że Agencja już zaktualizowała uwagi dotyczące odnośnej linii budżetowej, zamieszczając informacje o tym środku w pierwszej poprawce do budżetu Agencji na rok 2016;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  odnotowuje fakt, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(2) („rozporządzenie REACH”) Agencja jest finansowana z opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora oraz z unijnej dotacji równoważącej, zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wbrew pierwotnym założeniom w 2015 r. Agencja była w pełni finansowana z wyższych niż oczekiwano dochodów z opłat oraz z rezerwy z dochodów z poprzednich lat za działania z zakresu REACH oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP);

5.  w odniesieniu do produktów biobójczych zauważa, że zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. Agencja osiągnęła dochody z pobranych opłat w wysokości 5 423 667 EUR (w porównaniu z 1 265 774 EUR w 2014 r.), natomiast dotacja unijna wyniosła 5 789 000 EUR (w porównaniu z 5 064 194 EUR w 2014 r.), a ponadto otrzymała składki z EFTA, w tym od Szwajcarii, które w 2015 r. wyniosły w sumie 307 791 EUR;

6.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,48 %, co oznacza wzrost o 1,4 %; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,84 %, co oznacza niewielki wzrost o 0,38 % w porównaniu z rokiem 2014;

7.  przyznaje, że na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012(3) (rozporządzenie PIC) oraz zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. DG ds. Środowiska wpłaciła kwotę 1,22 mln EUR tytułem dotacji na rzecz Agencji na działania związane z określonymi niebezpiecznymi chemikaliami i pestycydami w handlu międzynarodowym;

Przesunięcia

8.  zauważa, że Agencja dokonała łącznie 44 przesunięć na kwotę 1 395 000 EUR; z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i ustaleniami z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2015 nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych;

Zobowiązania i przeniesienia

9.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że przeniesienia zaciągniętych zobowiązań z tytułu IV (wydatki operacyjne – produkty biobójcze) wyniosły 1 500 000 EUR (74 %); przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia te były głównie związane z projektem IT na dużą skalę, na który przewidziano kwotę 1 400 000 EUR, a który rozpoczęto dopiero w drugiej połowie 2015 r., gdy zebrano dochody z opłat wystarczające do jego sfinansowania; przyjmuje oświadczenie Agencji, że będzie ona nadal zwracać uwagę, aby unikać wszelkich nieuzasadnionych operacji przeniesienia;

10.  odnotowuje, że przeniesienia często mogą być częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.  odnotowuje fakt, że cel rekrutacyjny Agencji został osiągnięty przez obsadzenie na koniec 2015 r. 98 % stanowisk związanych z REACH/CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin) oraz PIC (wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów); przyjmuje ponadto do wiadomości oświadczenie Agencji, że odsetek ten nie może przekroczyć 98 %, ponieważ Agencja miała obowiązek ograniczyć liczbę pracowników o 2 % (10 stanowisk), by dostosować się do planu zatrudnienia na rok 2016; przyjmuje do wiadomości, że odsetek obsadzonych stanowisk związanych ze środkami biobójczymi wyniósł 83 % ze względu na niepewność co do poziomu dochodów z opłat i zatwierdzony przydział pracowników dla Agencji na 2016 r.;

12.  podkreśla, że ponieważ obciążenie pracą w Agencji nie zmniejszyło się w 2015 r., należy jej przydzielić wystarczające zasoby ludzkie i finansowe;

13.  odnotowuje informację zawartą w rocznym sprawozdaniu Agencji, że w 2015 r. zawarła ona 739 umów, w tym 540 na podstawie umów ramowych, a 199 w wyniku nowych procedur przetargowych; zauważa, że 25 umów z tej drugiej kategorii podpisano w wyniku wyjątkowych procedur negocjacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia finansowego;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa z zadowoleniem, że życiorysy i deklaracje interesów na stronie internetowej Agencji są uporządkowane, widoczne, dostępne i przyjazne dla użytkowników;

15.  zauważa, że Agencja przyjęła wytyczne dotyczące demaskatorów w grudniu 2015 r.; odnotowuje fakt, że po przyjęciu przez Agencję strategii przeciwdziałania nadużyciom finansowym w grudniu 2014 r., obejmującej lata 2015-2016, Agencja wykonała już różne czynności wynikające z planu działania dotyczącego przeciwdziałania nadużyciom finansowym; przyjmuje do wiadomości, że wewnętrzna ocena ryzyka nadużyć finansowych, która poprzedziła przyjęcie tej strategii, wykazała, że profil ryzyka Agencji jest niski; przyjmuje ponadto do wiadomości, że głównym celem strategii zwalczania nadużyć finansowych jest wypracowanie powszechnej kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Agencji, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości;

16.  przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. Agencja przyjęła wewnętrzne wytyczne dla swojego personelu; przyjmuje ponadto do wiadomości, że wytyczne te obejmują warunki nakładane potencjalnie przez organ powołujący na byłych pracowników w odniesieniu do nowego zatrudnienia przez okres dwóch lat następujących po aktywnym zatrudnieniu; zauważa, że Agencja posiada komitet doradczy ds. konfliktów interesów, który wydaje zalecenia dla dyrektora wykonawczego i zarządu w poszczególnych przypadkach domniemanego konfliktu interesów; dostrzega fakt, że dzięki wdrożeniu rygorystycznych środków służących zapobieganiu konfliktom interesów w 2015 r. nie wystąpiły rzeczywiste przypadki konfliktu interesów;

17.  zauważa, że Agencja wdrożyła zdecydowaną politykę dotyczącą konfliktów interesów i szczegółową strategię przeciwdziałania nadużyciom finansowym, by przyczynić się do tworzenia kultury wysoce etycznego postępowania wśród pracowników i ekspertów pracujących na rzecz Agencji;

18.  odnotowuje fakt, że w skład komitetów Agencji wchodzą delegaci krajowi powoływani przez organy państw członkowskich lub zarząd Agencji; zauważa ponadto, że komitety Agencji mają łącznie dziewięciu członków dokooptowanych na podstawie publicznego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, co dopuszcza akt ustanawiający Agencję; odnotowuje fakt, że ci dokooptowani członkowie mogą występować jako sprawozdawcy, lecz nie mają prawa głosu, oraz że ma do nich w pełni zastosowanie polityka Agencji dotycząca zapobiegania konfliktom interesów; oczekuje sprawozdania zarządu Agencji z doświadczeń w pracy z dokooptowanymi członkami, planowanego na 2017 r.;

19.  zauważa, że w 2015 r. Agencja przyznała pełny dostęp do 27 % i częściowy dostęp do 68 % dokumentów, o które zwrócono się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001(4); odnotowuje fakt, że główną przyczyną częściowej odmowy była ochrona prywatności i integralności osoby, a także ochrona informacji handlowych przedsiębiorstw; przyjmuje do wiadomości, że co do zasady w przypadku częściowego dostępu wnioskodawcom ujawnia się większość treści dokumentów; zauważa, że w 2015 r. Agencja odmówiła dostępu do 5 % żądanych dokumentów, głównie ze względu na ochronę niezakończonego procesu decyzyjnego, informacji handlowych przedsiębiorstw i postępowań sądowych;

Wyniki

20.  zauważa, że Agencja przedstawiła swojemu zarządowi ramy oceny i podejście do oceny w grudniu 2015 r.; zauważa, że w podejściu tym wprowadzono zestaw narzędzi oceny i kontroli, w tym ramy zarządzania, funkcję koordynacji oceny służącą zapewnieniu spójności metodycznej, listy kontrolne dotyczące oceny i kroczący plan ocen ex ante i ex post; przyjmuje do wiadomości dążenie Agencji do doskonalenia jej ram zarządzania i podejścia do ocen ex ante i ex post;

21.  odnotowuje fakt, że Agencja opracowała nową, zintegrowaną strategię regulacyjną, która łączy wszystkie procesy z zakresu REACH i CLP, tak aby osiągnąć cele obu odnośnych rozporządzeń oraz cele na rok 2020 ustalone w trakcie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r.;

22.  zauważa, że wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012(5) (rozporządzenie w sprawie środków biobójczych) spowodowało nieoczekiwanie dużą aktywność w 2015 r., co pokazało, że przedsiębiorstwa zapoznają się ze zmianami i możliwościami, jakie daje nowa unijna procedura udzielania zezwoleń; jednocześnie dostrzega z zaniepokojeniem, że Agencja boryka się z wyzwaniem, jakim jest obciążenie pracą, ze względu na zamrożony poziom personelu zajmującego się środkami biobójczymi;

23.  zauważa, że w 2015 r. otrzymano ok. 8 200 plików dokumentacji rejestracyjnej (głównie aktualizacji) oraz 250 powiadomień o badaniach dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a łączna liczba otrzymanych dokumentów spadła o 10 % w porównaniu z rokiem 2014;

24.  zaleca Agencji opracowanie wskaźników oddziaływania; uważa, że takie wskaźniki to kluczowe narzędzie pomiaru efektywności Agencji;

Audyt wewnętrzny

25.  zauważa, że w 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji przeprowadziła audyt dotyczący „Prognozowania, obliczania i poboru dochodów z opłat i prowizji w ramach REACH, CLP i BPR”; zauważa ponadto, że w wyniku audytu IAS sformułowała dwa „bardzo istotne” zalecenia, jedno „istotne” i żadnego „krytycznego”; przyjmuje do wiadomości, że w odpowiedzi na sformułowane zalecenia Agencja opracowała plan działania;

26.  zauważa, że jednostka audytu wewnętrznego (IAC) Agencji przeprowadziła kontrole do celów poświadczenia wiarygodności, dotyczące „Wskaźników efektywności w sprawozdaniu ogólnym”, „Punktu informacyjnego ECHA” oraz „Zarządzania umowami i płatnościami”; zauważa, że kontrole te zaowocowały pięcioma „bardzo istotnymi” zaleceniami oraz dwoma „istotnymi”; przyjmuje do wiadomości, że plany działań opracowane przez kierownictwo Agencji w reakcji na zalecenia IAC zostały uznane przez IAC za odpowiednie;

Inne uwagi

27.  z zadowoleniem odnotowuje równowagę płci wśród członków zarządu;

28.  zauważa, że w 2015 r. 453 członków personelu wzięło udział w posiedzeniach wyjazdowych, których koszt wyniósł 113 975 EUR (251,60 EUR na osobę), a 565 członków personelu wzięło udział w zamkniętych konferencjach, na co przeznaczono 31 468 EUR (54,25 EUR na osobę);

29.  z zadowoleniem przyjmuje udoskonalenie sposobu przedstawiania informacji o chemikaliach na stronie internetowej Agencji, które zwiększyło jej użyteczność dla przedsiębiorców i konsumentów;

30.  zauważa, że platforma dyskusyjna do kontaktów między Agencją a organizacjami pozarządowymi jest użytecznym narzędziem pozwalającym omawiać główne kwestie będące przedmiotem zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego;

31.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w opracowywaniu procedury wydawania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH i odnotowuje wnioski Agencji, że wciąż możliwe są dalsze usprawnienia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje proaktywne podejście Agencji do nawiązania dialogu z Parlamentem w celu rozwiązania kwestii poruszonych w jego rezolucji z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji XXX udzielającej zezwolenia na zastosowanie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(6);

o
o   o

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(7) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
(6) P8_TA(2015)0409.
(7) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna