Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2182(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2017

Texte depuse :

A8-0086/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.34

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0165

Texte adoptate
PDF 367kWORD 57k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE(4) ale Comisiei, în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 82.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 82.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE(4) ale Comisiei, în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 82.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 82.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 114 412 841 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 0,26 % față de bugetul pentru 2014;

B.  întrucât Agenția a primit din partea Uniunii subvenții în valoare de 7 318 792 EUR, precum și 300 000 EUR din partea Instrumentului de asistență pentru preaderare, dar nu a primit nicio altă contribuție sau finanțare din partea Comisiei;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

D.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

1.  reamintește că Agenția este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), și că este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește implementarea legislației Uniunii privind produsele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, precum și pentru inovare și competitivitate; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea sigură a produselor chimice în cooperare cu organizațiile internaționale și părțile interesate, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, de faptul că, în conformitate cu recomandările autorității de descărcare de gestiune din exercițiul precedent, aceasta va include în următorul său raport anual un capitol separat referitor la transparență, responsabilitate și integritate;

Legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.  constată, din raportul Curții, că Agenția a achitat 50 % din costurile aferente serviciilor oferite de centrul de îngrijire after-school a copiilor angajaților din cadrul Școlii europene din Helsinki; constată, de asemenea, că această contribuție este limitată la 1 000 EUR pe copil pe an, ajungând la aproximativ 95 000 EUR în 2015; ia act de faptul că, potrivit Curții, această măsură nu a fost comunicată autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, de faptul că aceasta va comunica măsura în cauză autorității bugetare în documentul său de programare pentru 2018-2020 și în situația sa financiară pe 2018; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția și-a actualizat deja observațiile privind linia bugetară în cauză incluzând informații suplimentare cu privire la această măsură în prima modificare a bugetului Agenției pe 2016;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  observă că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(2) (denumit în continuare „Regulamentul REACH”), Agenția este finanțată prin onorarii plătite de industrie și printr-o subvenție compensatorie din partea Uniunii, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar; salută faptul că, în 2015, contrar presupunerilor inițiale, Agenția s-a finanțat integral din veniturile din onorarii, mai mari decât se preconizase, și din rezerva rămasă din veniturile din anii trecuți pentru operațiunile sale REACH/CLP (clasificare, etichetare și ambalare);

5.  în ceea ce privește produsele biocide, constată că, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2015, Agenția a colectat venituri totale din onorarii în valoare de 5 423 667 EUR (față de 1 265 774 EUR în 2014), în timp ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 5 789 000 EUR (față de 5 064 194 EUR în 2014) și că, în plus, contribuțiile primite de la AELS, inclusiv de la Elveția, s-au ridicat în 2015 la 307 791 EUR;

6.  observă că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,48 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,4 %; observă, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,84 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,38 % față de 2014;

7.  recunoaște faptul că, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(3) (denumit în continuare „Regulamentul CPC”) și astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2015, DG Mediu a plătit Agenției subvenții în valoare de 1,22 milioane EUR pentru măsuri vizând anumiți produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional;

Transferuri

8.  constată că Agenția a efectuat în total 44 de transferuri, în valoare de 1 395 000 EUR; constată cu satisfacție că, potrivit Raportului anual de activitate al Agenției, precum și constatărilor auditului efectuat de Curte, nivelul și natura transferurilor în 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Angajamente și reportări

9.  constată, din raportul Curții, că reportările creditelor de angajament de la titlul IV (cheltuieli operaționale pentru biocide) au fost de 1 500 000 EUR (74 %); ia act de faptul că aceste reportări au avut în principal legătură cu un proiect TI de anvergură, în valoare de 1 400 000 EUR, care a fost demarat doar în a doua jumătate a anului 2015, când se colectaseră suficiente venituri din comisioane pentru finanțarea sa; ia act de faptul că Agenția își propune să rămână în continuare vigilentă pentru a evita orice operațiuni de reportare nejustificate;

10.  constată că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale,nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, în special dacă sunt planificate în avans și comunicate Curții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

11.  ia act de faptul că obiectivul Agenției în materie de recrutare a fost atins, 98 % dintre posturi fiind ocupate la sfârșitul anului 2015 pentru REACH/CLP (clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor) și PIC (exportul și importul de substanțe chimice periculoase); ia act, de asemenea, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, de faptul că acest procent nu poate depăși 98 %, deoarece Agenția a fost nevoită să reducă numărul angajaților cu 2 % (10 posturi), pentru a respecta schema de personal pe 2016; constată că procentul posturilor ocupate pentru biocide a fost de 83 %, din cauza nesiguranței în ceea ce privește nivelul comisioanelor și alocările de personal autorizate pentru Agenție în 2016;

12.  subliniază că, dat fiind faptul că volumul de muncă al Agenției nu a scăzut în cursul anului 2015, ar trebui alocate resurse umane și financiare suficiente;

13.  constată că, în conformitate cu raportul anual al Agenției, aceasta a semnat, în 2015, 739 de contracte, dintre care 540 au fost incluse în contracte-cadru și 199 au rezultat în urma unor noi proceduri de achiziții; observă că 25 de contracte incluse în ultima categorie au fost semnate ca urmare a procedurilor negociate excepționale, în temeiul normelor aplicabile din Regulamentul financiar;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  constată cu satisfacție că CV-urile și declarațiile de interese publicate pe site-ul Agenției sunt bine organizate, vizibile, accesibile și ușor de utilizat;

15.  observă că Agenția a adoptat orientările privind denunțătorii în decembrie 2015; ia act de faptul că, în urma adoptării, în decembrie 2014, a strategiei antifraudă a Agenției, care acoperă perioada 2015-2016, Agenția a întreprins deja diferite acțiuni care decurg din planul de acțiune împotriva fraudei; ia act de faptul că exercițiul de evaluare internă a riscului de fraudă, care a precedat adoptarea strategiei în cauză, a evidențiat că profilul de risc al Agenției este scăzut; observă, de asemenea, că strategia urmărește în principal să dezvolte o amplă cultură antifraudă în cadrul Agenției, punând accentul pe informarea personalului;

16.  constată că Agenția a adoptat, în 2015, orientări interne destinate personalului său; constată, de asemenea, că aceste orientări includ condiții potențiale care ar putea fi impuse de autoritatea împuternicită să facă numiri foștilor angajați, în ceea ce privește un nou loc de muncă, pentru o perioadă de doi ani după încheierea activității în cadrul Agenției; ia act de faptul că Agenția dispune de un Comitet consultativ privind conflictul de interese, care face recomandări directorului executiv și Consiliului de administrație privind cazurile individuale de posibil conflict de interese; recunoaște că, datorită măsurilor stricte vizând evitarea conflictelor de interese, în 2015 nu s-a înregistrat niciun caz concret de conflict de interese;

17.  constată că Agenția a implementat o politică robustă privind conflictul de interese și o strategie antifraudă detaliată în scopul de a contribui la o cultură a conduitei etice ridicate în rândul personalului și al experților care lucrează pentru Agenție;

18.  constată că comisiile Agenției sunt alcătuite din delegați naționali, numiți de autoritățile din statele membre sau de Consiliul de administrație al Agenției; constată, de asemenea, că comisiile Agenției au în total nouă membri cooptați în baza unei invitații publice de exprimare a interesului, astfel cum permite actul juridic de înființare a Agenției; observă că acești membri cooptați pot acționa în calitate de raportori dar nu au drept de vot, precum și că politica Agenției privind prevenirea conflictelor de interese li se aplică în totalitate; așteaptă cu interes raportul Consiliului de administrație al Agenției privind experiența cu membrii cooptați, planificat să apară în 2017;

19.  constată că Agenția a acordat, în 2015, acces deplin la 27 % și acces parțial la 68 % dintre documentele solicitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(4); ia act de faptul că principalele motive pentru refuzul parțial au fost protecția vieții private și a integrității persoanelor, precum și protecția informațiilor comerciale nedivulgate; recunoaște că, în principiu, în cazurile în care s-a acordat accesul parțial, majoritatea conținutului documentelor a fost divulgată solicitanților; constată că, în 2015, Agenția a refuzat accesul la 5 % dintre documentele solicitate, în principal pentru protecția procesului decizional în curs, pentru protecția informațiilor comerciale sensibile și pentru protecția acțiunilor în justiție;

Performanță

20.  constată că Agenția și-a prezentat în decembrie 2015 spre evaluare cadrul și abordarea în fața Consiliului de administrație; observă că această abordare a instituit o gamă de instrumente de evaluare și de controale, inclusiv un cadru de guvernanță, o funcție de coordonare a evaluării pentru a asigura consecvența metodologică, liste de verificare ale evaluării și un plan de acțiune pentru evaluări ex ante și ex post; recunoaște eforturile depuse de Agenție în vederea consolidării cadrului său de guvernanță și a abordării pentru evaluările ex ante și ex post;

21.  ia act de faptul că Agenția a dezvoltat o nouă strategie normativă integrată care reunește toate procesele REACH și CLP pentru a atinge obiectivele regulamentelor aplicabile, precum și obiectivele pentru 2020 ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002;

22.  constată că implementarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5) (denumit în continuare „Regulamentul privind produsele biocide”) a avut ca rezultat o activitate neașteptat de intensă în 2015, demonstrând că firmele se familiarizează cu schimbările și oportunitățile oferite de noul proces de autorizare al Uniunii; observă, totodată, cu îngrijorare că Agenția s-a confruntat cu probleme de gestionare a volumului de muncă din cauza blocajului la nivelul personalului în domeniul produselor biocide;

23.  observă că în 2015 s-au primit aproximativ 8 200 de dosare de înregistrare (în principal actualizări) și 250 de notificări privind cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse și procese și că numărul total al documentelor depuse a scăzut cu 10 % față de 2014;

24.  recomandă Agenției să elaboreze indicatori de impact; consideră că acești indicatori de impact sunt instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea Agenției;

Auditul intern

25.  observă că, în 2015, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit pe tema „Prognozare, calculare și colectare a venitului din comisioane și taxe în cadrul REACH, CLP și RPB”; observă, de asemenea, că, în urma acestui audit, IAS a emis două recomandări „foarte importante” și o recomandare „importantă” și nu a emis nicio recomandare „critică”; ia act de faptul că Agenția a elaborat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor emise de IAS;

26.  observă că structura de audit intern (SAI) a Agenției a realizat următoarele audituri de garantare: „Indicatori de performanță în raportul general”, „Serviciul de asistență (Helpdesk) ECHA” și „Gestionarea contractelor și plăți”; constată că auditurile s-au finalizat cu cinci recomandări „foarte importante” și cu două recomandări „importante”; ia act de faptul că planurile de acțiune elaborate de managementul Agenției pentru a da curs recomandărilor SAI au fost considerate adecvate de către SAI;

Alte observații

27.  constată cu satisfacție echilibrul în materie de egalitate de gen în rândul membrilor Consiliului de administrație;

28.  constată că 453 de angajați au luat parte în 2015 la zile externe de activitate, al căror cost a fost de 113 975 EUR (251,60 EUR pe persoană), iar 565 de angajați au participat la conferințe cu circuit închis cu un cost total de 31 468 EUR (54,25 EUR pe persoană);

29.  salută îmbunătățirea modului de prezentare a informațiilor privind produsele chimice pe site-ul Agenției, care ajută întreprinderile și consumatorii să le folosească într-o măsură mai mare;

30.  observă că platforma de discuții dintre Agenție și organizațiile neguvernamentale constituie un forum util pentru a discuta principalele probleme de interes pentru societatea civilă;

31.  salută progresele înregistrate în dezvoltarea procesului de autorizare în temeiul Regulamentului REACH și ia act de concluziile Agenției potrivit cărora încă pot fi făcute îmbunătățiri suplimentare; salută, în acest sens, abordarea proactivă a Agenției vizând stabilirea unui dialog cu Parlamentul pentru abordarea problemelor ridicate în Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(6);

o
o   o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(5) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0409.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Notă juridică