Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2182(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2017

Ingivna texter :

A8-0086/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.34

Antagna texter :

P8_TA(2017)0165

Antagna texter
PDF 189kWORD 51k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2182(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2017),

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick, enligt dess egna räkenskaper, för budgetåret 2015 till 114 412 841 EUR, vilket utgör en ökning med 0,26 % jämfört med 2014.

B.  Myndigheten erhöll unionsbidrag till ett belopp av 7 318 792 EUR samt 300 000 EUR från instrumentet för stöd inför anslutningen men har inte erhållit några andra bidrag eller medel från kommissionen.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2015 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1) (nedan kallad budgetförordningen), och den drivande kraften bland regleringsmyndigheterna när det gäller genomförandet av unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors hälsa och miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet noterar att myndigheten hjälper företag att uppfylla lagstiftningen, främjar en säker användning av kemikalier i samarbete med internationella organisationer och aktörer och tillhandahåller information om kemikalier samt tar itu med kemikalier som ger upphov till oro.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

2.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från myndigheten att den, i linje med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation från föregående år, i sin nästa årsrapport kommer att inkludera ett separat avsnitt om transparens, redovisningsskyldighet och integritet.

Transaktionernas laglighet och korrekthet

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att myndigheten betalade 50 % av kostnaderna för fritidshem för de barn till personalen som går på Europaskolan i Helsingfors. Parlamentet noterar dessutom att detta bidrag är begränsat till 1 000 EUR per barn per år, och att det 2015 uppgick till cirka 95 000 EUR. Parlamentet erfar från revisionsrätten att denna åtgärd inte meddelades budgetmyndigheten inom ramen för budgetförfarandet. Parlamentet erfar att myndigheten kommer att meddela denna åtgärd till budgetmyndigheten i sitt programdokument 2018–2020 och i sina räkenskaper för 2018. Parlamentet konstaterar dessutom att myndigheten redan har uppdaterat anmärkningarna om den relevanta budgetposten genom att inkludera informationen om denna åtgärd i den första ändringen till myndighetens budget för 2016.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006(2) (Reach-förordningen) finansieras genom avgifter som industrin betalar och genom unionsbidrag i enlighet med artikel 208 i budgetförordningen. Parlamentet välkomnar att myndigheten 2015, i motsats till det ursprungliga antagandet, till fullo finansierades genom oväntat stora avgiftsbaserade inkomster och reserven från inkomsterna för tidigare år för sin Reach-verksamhet samt sin klassificerings-, märknings- och förpackningsverksamhet.

5.  Europaparlamentet noterar när det gäller biocidprodukter att myndigheten, i enlighet med artikel 208 i budgetförordningen, under 2015 hade fått in avgiftsbaserade inkomster på totalt 5 423 667 EUR (jämfört med 1 265 774 EUR för 2014), medan unionsbidraget uppgick till 5 789 000 EUR (jämfört med 5 064 194 EUR för 2014) och att man även hade fått bidrag från Eftastaterna, inbegripet Schweiz, som 2015 uppgick till 307 791 EUR.

6.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,48 %, vilket innebär en ökning med 1,4 %. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,84 %, vilket innebär en liten ökning med 0,38 % jämfört med 2014.

7.  Europaparlamentet medger med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012(3) (PIC-förordningen) och i enlighet med artikel 208 i budgetförordningen, att GD Miljö under 2015 betalade 1,22 miljoner EUR i bidrag till myndigheten för insatser i samband med vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

Överföringar

8.  Europaparlamentet noterar att myndigheten gjorde totalt 44 överföringar som uppgick till 1 395 000 EUR. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser, enligt myndighetens årliga verksamhetsrapport och revisionsrättens granskningsresultat.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

9.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning IV (driftsutgifter för biocider) uppgick till 1 500 000 EUR (74 %). Parlamentet är medvetet om att dessa överföringar främst rörde ett storskaligt it-projekt (1 400 000 EUR), som inleddes först under andra halvåret 2015, när myndigheten hade fått in tillräckligt med avgifter för att finansiera projektet. Parlamentet erfar att myndigheten kommer att fortsätta att iaktta aktsamhet för att undvika omotiverade överföringar.

10.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte går emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planerats i förväg och meddelats revisionsrätten.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens rekryteringsmål uppnåddes, med 98 % av tjänsterna tillsatta i slutet av 2015 för Reach/CLP och för PIC (export och import av farliga kemikalier). Parlamentet erfar dessutom från myndigheten att denna procentsats inte kan överskrida 98 % eftersom myndigheten var tvungen att reducera personalen med 2 % (10 tjänster) för att överensstämma med 2016 års tjänsteförteckning. Parlamentet konstaterar att andelen tjänster som tillsattes för biocider var 83 %, till följd av osäkerhet över nivån av insamlade avgifter och över hur många anställda myndigheten skulle få ha 2016.

12.  Parlamentet betonar att eftersom myndighetens arbetsbörda inte minskade under 2015 bör tillräckligt med personalresurser och finansiella resurser anslås.

13.  Europaparlamentet konstaterar att enligt myndighetens årsrapport att den undertecknade 739 kontrakt under 2015, av vilka 540 kontrakt ingicks inom ramen för ramkontrakt och 199 kontrakt var ett resultat av nya upphandlingsförfaranden. Parlamentet konstaterar att 25 kontrakt som ingicks i den senare kategorin undertecknades som ett resultat av exceptionella förhandlade förfaranden på grundval av de relevanta reglerna i budgetförordningen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att meritförteckningar och intresseförklaringar finns tillgängliga på ett välorganiserat, synligt, tillgängligt och användarvänligt sätt på myndighetens webbsida.

15.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i december 2015 antog riktlinjerna för personer som slår larm om missförhållanden. Parlamentet konstaterar att myndigheten, efter antagandet i december 2014 av myndighetens strategi för bedrägeribekämpning som omfattar perioden 2015–2016, redan har infört olika åtgärder som härrör från handlingsplanen för bedrägeribekämpning. Parlamentet är medvetet om att den interna riskbedömningen avseende bedrägerier som föregick antagandet av denna strategi avslöjade att myndighetens riskprofil var låg. Parlamentet är dessutom medvetet om att det huvudsakliga syftet med denna strategi är att utveckla en utbredd bedrägeribekämpningskultur inom myndigheten, med fokusering på ökad medvetenhet.

16.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten 2015 antog interna riktlinjer för sin personal. Parlamentet är dessutom medvetet om att dessa riktlinjer innefattar villkor som tillsättningsmyndigheten skulle kunna tillämpa på tidigare anställda, med avseende på en ny anställning under en period av två år efter aktiv tjänst. Parlamentet noterar att myndigheten har en rådgivande kommitté för intressekonflikter, som ger rekommendationer till den verkställande direktören och styrelsen i enskilda fall av förmodade intressekonflikter. Parlamentet konstaterar att det under 2015 inte uppstod några intressekonflikter tack vare de stränga åtgärder som vidtagits för att undvika intressekonflikter.

17.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har genomfört en kraftfull strategi mot intressekonflikter och en detaljerad strategi för bedrägeribekämpning i syfte att bidra till en kultur som karaktäriseras av stränga etiska normer hos den personal och de experter som arbetar för myndigheten.

18.  Europaparlamentet noterar att myndighetens kommittéer består av nationella delegater som utses av myndigheter i medlemsstaterna eller av kemikaliemyndighetens styrelse. Parlamentet noterar dessutom att myndighetens kommittéer har totalt nio stycken adjungerade ledamöter på grundval av en offentlig uppmaning till intresseanmälan, i enlighet med myndighetens stiftelseurkund. Parlamentet konstaterar att dessa adjungerade ledamöter får agera som föredragande men inte har några rösträttigheter, och att de till fullo ska följa myndighetens strategi för förebyggande av intressekonflikter. Parlamentet ser fram emot rapporten från myndighetens styrelse om erfarenheterna med adjungerade ledamöter, som planeras komma 2017.

19.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2015 beviljade full tillgång till 27 % och delvis tillgång till 68 % av begärda handlingar enligt förordning (EG) nr 1049/2001(4). Parlamentet noterar att det huvudsakliga skälet för att ansökningar om tillgång delvis avslogs var skydd av privatlivet och den enskildes integritet, samt skydd av kommersiell företagsinformation. Parlamentet konstaterar att ansökarna i fall där ansökningarna delvis avslagits i princip får tillgång till den största delen av innehållet i handlingarna. Parlamentet noterar att myndigheten under 2015 vägrade att ge tillgång till 5 % av de begärda handlingarna, främst på grund av skydd av pågående beslutfattande, skydd av känslig företagsinformation och skydd av rättsliga förfaranden.

Verksamhetsresultat

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten lade fram sin ram och strategi för utvärdering av styrelsen i december 2015. Parlamentet noterar att denna strategi innehöll en rad utvärderingsverktyg och kontroller, inbegripet en förvaltningsram, en funktion för utvärderingssamordning för att säkerställa att metoderna överensstämmer med varandra, utvärderingschecklistor och en rullande plan för för- och efterhandsutvärderingar. Parlamentet noterar myndighetens ansträngningar för att stärka sin förvaltningsram och sitt tillvägagångssätt för för- och efterhandsutvärderingar.

21.  Europaparlamentet noterar att myndigheten utvecklade en ny integrerad lagstiftningsstrategi som för samman alla processer för Reach och för klassificering, märkning och förpackning i syfte att uppnå målen i relevanta förordningar, samt 2020-målen från 2002 års världstoppmöte om hållbar utveckling.

22.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012(5) (biocidförordningen) resulterade i en oväntat hög verksamhet 2015, vilket visar att företagen börjar bli bekanta med de förändringar och möjligheter som unionens nya tillståndsförfarande medför. Parlamentet noterar samtidigt med oro att myndigheten har haft svårigheter att hantera arbetsbördan på grund av att personalnivån på området för biocider frysts.

23.  Europaparlamentet noterar att ungefär 8 200 registreringsärenden (huvudsakligen uppdateringar) och 250 meddelanden om produkt- och processinriktad forskning och utveckling mottogs under 2015 och att det totala antalet inlämningar minskade med 10 % jämfört med 2014.

24.  Europaparlamentet rekommenderar myndigheten att ta fram effektindikatorer. Parlamentet anser att sådana effektindikatorer är av största vikt för att mäta myndighetens effektivitet.

Internrevision

25.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision 2015 utförde en revision om prognos, beräkning och insamling av avgifter inom ramen för Reach, CLP och biocidprodukter. Parlamentet noterar dessutom att revisionen resulterade i att två ”mycket viktiga”, en ”viktig” och inga ”kritiska” rekommendationer utfärdades. Parlamentet noterar att myndigheten utarbetade en handlingsplan som svar på de utfärdade rekommendationerna.

26.  Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevisionsfunktion (IAC) genomförde revisioner inför revisionsförklaringen av resultatindikatorerna i den allmänna rapporten, myndighetens hjälptjänst och kontraktförvaltning och betalningar. Parlamentet noterar att IAS granskning utmynnade i fem ”mycket viktiga” och två ”viktiga” rekommendationer. Parlamentet noterar att IAC ansåg att de handlingsplaner som myndighetens ledning utarbetade som svar på IAC:s rekommendationer var tillräckliga.

Övriga kommentarer

27.  Europaparlamentet noterar med glädje den jämna könsfördelningen bland styrelsemedlemmarna.

28.  Europaparlamentet noterar att 453 anställda deltog i Away Days under 2015 till en kostnad av 113 975 EUR (251,60 EUR per person), och att 565 anställda deltog i slutna konferenser till en kostnad av 31 468 EUR (54,25 EUR per person).

29.  Europaparlamentet välkomnar den förbättrade presentationen av information om kemikalier på myndighetens webbplats som gör det enklare för företag och konsumenter att använda den.

30.  Europaparlamentet noterar att diskussionsplattformen mellan myndigheten och icke-statliga organisationer är ett användbart forum för att diskutera de viktigaste frågorna av intresse för det civila samhället.

31.  Europaparlamentet gläder sig åt de framsteg som gjorts med att utveckla tillståndsförfarandet enligt Reach-förordningen och noterar myndighetens slutsatser om att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang myndighetens proaktiva tillvägagångssätt när man inledde en dialog med parlamentet för att ta itu med de frågor som tagits upp i dess resolution av den 25 november 2015 om kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006(6).

o
o   o

32.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(7) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1) .
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s.1).
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0409.
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande