Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2017

Внесени текстове :

A8-0085/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.35

Приети текстове :

P8_TA(2017)0166

Приети текстове
PDF 568kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година (2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0052/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по‑специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0085/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година (2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0052/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година (2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0085/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 49 156 474 EUR, което представлява намаление с 6,50% спрямо 2014 г.; като има предвид, че 74% от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,36% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,5%;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че преносите от 2015 за 2016 г. възлизат на 4 944 739 EUR, което е сума, подобна на сумата от предишната година; отбелязва, че от сумата, пренесена в дял ІІІ („Оперативни разходи“), 57% се отнасят до окончателното плащане на вноската за 2015 г. в полза на Европейските тематични центрове, която е трябвало да бъде платена след представянето на четвъртия тримесечен доклад за напредъка през 2016 г.; отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  отбелязва факта, че Агенцията е намалила броя на своите служители с 5% в съответствие с общите принципи, установени в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(1); отбелязва, че Комисията квалифицира Агенцията като „агенция, работеща с нормален ритъм“, което означава, че се очаква допълнително намаляване на персонала с 5%; приветства факта, че Агенцията е осъществила съкращенията без отрицателно въздействие върху способността си да изпълнява основните части от многогодишната работна програма; призовава Комисията да гарантира, че евентуални по-нататъшни мерки за намаляване на разходите не възпрепятстват капацитета на Агенцията да изпълнява своя мандат;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

4.  отбелязва, че стратегията на Агенцията за борба с измамите е била приета от управителния ѝ съвет през ноември 2014 г. с цел гарантиране на подходящо решение на свързаните с конфликти на интереси въпроси и разработване на дейности за борба с измамите, особено чрез предотвратяване, откриване, повишаване на осведомеността и по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че в съответствие с „Методологията и насоките за стратегиите за борба с измамите за децентрализираните агенции на ЕС“ на Европейската служба за борба с измамите Агенцията е извършила оценка на риска от измама за своите дейности въз основа на прогнозната вероятност и възможното въздействие на измамите;

5.  отбелязва, че Агенцията е създала регистър на документите и го е направила публично достъпен чрез своя уебсайт; отбелязва, че политиката на Агенцията от 2014 г. относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е била преразгледана през 2016 г. и допълнена с по-нататъшна информация относно декларациите за интереси и задълженията на служителите, които напускат Агенцията;

6.  отбелязва със загриженост, че от членовете на управителния съвет на Агенцията не се изисква да направят публично достъпни автобиографиите си и декларациите за интереси и че поради това много малък брой от тях се намират на нейния уебсайт; призовава Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да поправи това положение и да осигури необходимия надзор и контрол над своето ръководство; отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на висшия ръководен екип са публикувани на уебсайта;

7.  отбелязва със задоволство, че управителният съвет на Агенцията е приел свои собствени вътрешни насоки относно подаването на сигнали за нередности през декември 2016 г.; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на правилата относно подаването на сигнали за нередности;

8.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предприела конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка с контактите с лобисти;

9.  насърчава Агенцията да повиши още повече осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

Вътрешни одити

10.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на управлението на данни/информация, включващ един свързан с ИТ компонент, който е приключил през 2015 г.; отбелязва със задоволство, че според заключенията на Службата за вътрешен одит на Комисията създадените от Агенцията системи за управление и контрол за подпомагане на управлението на данни/информация са ефективни при сегашните обстоятелства; отбелязва освен това, че за да се посрещнат предстоящите предизвикателства, като например очакваното значително увеличение на обема данни и информация, с което Агенцията трябва да може да се справи, Агенцията следва да развие по-нататък своето управление на данни/информация;

Вътрешен контрол

11.  отчита факта, че съгласно новите изисквания от 2014 г. плановете на структурата за вътрешен одит за 2015 и 2016 г. са били одобрени от управителния съвет на Агенцията; отбелязва, че плановете включват задачи за одит, задачи за консултиране и връзка с други одитори като три главни сфери на участие;

12.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит е разработила оценка на риска, за да подбере къде да осъществи проверки на място, в резултат на което е извършена проверка на плащанията по три различни процедури за безвъзмездни средства, за се гарантира точността и надеждността на заявените разходи за персонал; отбелязва, че въз основа на новата политика, одобрена през октомври 2015 г., през 2016 г. са били извършени допълнителни проверки на място;

Комуникация

13.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е извършила сериозно преразглеждане на портфолиото си от продукти с цел модернизирането му и адаптирането му към начина, по който нейната аудитория усвоява информацията; отбелязва също така, че Агенцията е инвестирала в подобрен дизайн, визуализация на данните и информационни графики и е осъвременила корпоративната си идентичност, както и че са вложени повече усилия в социалните медии и връзките с медиите;

14.  подчертава, че Агенцията следва да продължи да насърчава диалога със заинтересованите лица и гражданите и да го включи като част от приоритетите и дейностите, които трябва да изпълни;

Други коментари

15.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че одитираните процедури за обществени поръчки показват, че Агенцията е подписала рамкови договори с един единствен изпълнител и че тези договори са използвани за предоставянето на различни услуги по специални договори с фиксирани цени; отбелязва със загриженост, че като последица от искането на фиксирана цена от един единствен изпълнител съгласно тези договори конкуренцията за цените е била неутрализирана и е била увеличена зависимостта от изпълнителя;

16.  отбелязва въз основа на информация на Агенцията, че конкуренцията на пазара за създаване и анализ на сателитни изображения е сравнително малка поради неголемия брой доставчици на услуги, които оперират в съответните сектори, и поради стабилността и последователността на прилаганите цени; отбелязва освен това, че техническият характер и сложността на изискваните услуги налагат такава комбинация от различни експертни знания, каквато доставчиците на услуги, опериращи на този пазар, могат да предоставят само ако се обединят в рамките на консорциум; отчита факта, че Агенцията е направила съзнателен избор за сключването на рамков договор с един-единствен икономически оператор, който е резултат от оценката на реални фактори на съответния пазар;

17.  отбелязва, че Агенцията се стреми към подобрен баланс в съотношението между половете сред нисшето ръководство, но отбелязва със загриженост значителния дисбаланс между половете във висшия ръководен екип; настоятелно призовава Агенцията да поправи този дисбаланс и да съобщи резултатите на Парламента възможно най-бързо;

18.  припомня, че от създаването си Агенцията, заедно с Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET), представлява източник на информация за лицата, ангажирани с разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както и на политиките за устойчиво развитие, а също така представлява източник на информация и за широката общественост;

19.  приветства публикуването на петия годишен доклад на Агенцията за състоянието на околната среда (SOER 2015);

20.  отбелязва развитието на информационните системи и процесите за управление на потоците от данни на Агенцията, с цел подкрепа на държави и предприятия във връзка с докладването и подобряването на качеството на данните, по-специално по отношение на променената система за докладване по новия Регламент за флуорсъдържащите газове и по отношение на докладването относно големите горивни инсталации, които Агенцията пое от Комисията през 2015 г.;

21.  припомня значението на текущата оценка на Европейската агенция за околна среда и нейната мрежа EIONET, очаквана за края на 2017 г., за да се оцени по-добре до каква степен Агенцията е постигнала целите си и е изпълнила задачите, определени в нейния мандат и в многогодишната ѝ работна програма;

22.  препоръчва на Агенцията да изготви показатели за въздействието и счита, че такива показатели за въздействието са важни инструменти за измерване на ефективността на Агенцията;

o
o   o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация