Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2166(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2017

Pateikti tekstai :

A8-0085/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.35

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0166

Priimti tekstai
PDF 420kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2017),

1.  patvirtina Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 87.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 87.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 126, 2009 5 21, p. 13.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2017),

1.  pritaria Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 87.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 87.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 126, 2009 5 21, p. 13.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 12/2016 „Agentūrų dotacijų naudojimas: ne visuomet tinkamas arba jo veiksmingumas nėra įrodytas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2017),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 49 156 474 EUR, t. y. 6,50 proc. didesnis negu 2014 m.; kadangi 74 proc. Agentūros biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Europos aplinkos agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros 2015 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos pasiektas 99,36 proc. biudžeto įvykdymo ir 87,5 proc. mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai

2.  atkreipia dėmesį, kad iš 2015 m. į 2016 m. perkelta 4 944 739 EUR – panaši suma kaip praėjusiais metais; pažymi, kad 57 proc. III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) perkeltos sumos sudarė galutinis 2015 m. įnašo Europos teminiams centrams mokėjimas, kurį reikėjo atlikti 2016 m. pateikus ketvirtąją ketvirtinę pažangos ataskaitą; pažymi, kad perkėlimus dažnai gali iš dalies arba visais atžvilgiais lemti tai, kad agentūrų veiksmų programos yra daugiametės, todėl perkėlimai nebūtinai yra prasto biudžeto planavimo ir vykdymo požymis, be to, perkėlimai ne visada kertasi su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač kai perkėlimai suplanuojami iš anksto ir apie juos informuojami Audito Rūmai;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

3.  pripažįsta, kad Agentūra, laikydamasi bendrų Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto drausmės(1) nustatytų principų, 5 proc. sumažino savo darbuotojų skaičių; pažymi, kad Komisija Agentūrą apibūdino kaip visu pajėgumu dirbančią agentūrą, o tai reiškia, kad numatomas darbuotojų skaičiaus sumažinimas dar 5 proc.; palankiai vertina tai, kad Agentūra atsisakė perteklinių etatų nepakenkdama savo pajėgumui įgyvendinti pagrindines daugiametės darbo programos dalis; ragina Komisiją užtikrinti, kad numatant galimas papildomas sąnaudų mažinimo priemones nebūtų pakenkta Agentūros pajėgumui atlikti jai pavestas funkcijas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

4.  pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūros valdyba priėmė Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama užtikrinti tinkamą interesų konfliktų klausimų sprendimą ir plėtoti kovos su sukčiavimu veiklą, ypač taikant prevencijos, nustatymo, informuotumo didinimo ir glaudesnio bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) priemones; atkreipia dėmesį, kad Agentūra, laikydamasi OLAF „Kovos su sukčiavimu strategijų metodikos ir gairių ES decentralizuotoms agentūroms“ ir remdamasi numatoma sukčiavimo tikimybe bei galimu poveikiu, įvertino sukčiavimo riziką, kylančią jos veiklai;

5.  atkreipia dėmesį, kad Agentūra sukūrė dokumentų registrą ir savo interneto svetainėje įdiegė viešą prieigą prie jo; pažymi, kad 2016 m. Agentūros 2014 m. interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika peržiūrėta ir papildyta nauja informacija apie interesų deklaracijas ir darbuotojų, išeinančių iš darbo Agentūroje, prievoles;

6.  su nerimu pažymi, kad iš Agentūros valdybos narių nereikalaujama viešai skelbti savo gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, todėl tik keleto jų informacija paskelbta interneto svetainėje; ragina Agentūrą imtis visų būtinų priemonių siekiant ištaisyti tą padėtį, kad būtų galima užtikrinti reikiamą jos valdymo priežiūrą ir kontrolę; pažymi, kad vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos paskelbtos interneto svetainėje;

7.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūros valdyba 2016 m. gruodžio mėn. patvirtino savo vidaus gaires dėl informatorių; prašo Agentūros informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisyklių dėl informatorių įgyvendinimą;

8.  su nerimu pažymi, kad Agentūra nesiėmė konkrečių iniciatyvų, kad užtikrintų arba padidintų ryšių su lobistais skaidrumą;

9.  ragina Agentūrą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos toliau didinti savo darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą dalyką įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

Vidaus auditai

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (toliau – VAT) atliko duomenų ir (arba) informacijos valdymo, įskaitant IT sritį, auditą (baigtas 2015 m.); džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis VAT išvadomis, Agentūroje duomenims ir (arba) informacijai valdyti sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos esamomis aplinkybėmis yra veiksmingos; taip pat pažymi, jog tam, kad Agentūra galėtų atremti būsimus iššūkius, pavyzdžiui, iššūkius, kurių kils dėl numatomo reikšmingo duomenų ir informacijos kiekio – Agentūra privalo gebėti jį valdyti – padidėjimo, Agentūra turėtų toliau plėtoti savo duomenų ir (arba) informacijos valdymo sistemas;

Vidaus kontrolė

11.  pripažįsta, kad pagal naujus 2014 m. reikalavimus Agentūros valdyba patvirtino 2015 ir 2016 m. Vidaus audito padalinio (toliau – VAP) planus; pažymi, kad trys pagrindinės planuose numatytos veiklos sritys yra audito pavedimai, konsultavimo užduotys ir ryšiai su kitais auditoriais;

12.  atkreipia dėmesį, kad VAP įvertino riziką ir atrinko naudos gavėjus, kuriuos reikia patikrinti atliekant patikras vietoje, ir tuo remdamasi atliko trijų dotacijų mokėjimų patikras, siekiant užtikrinti prašomų atlyginti sąnaudų personalui tikslumą ir patikimumą; pažymi, kad pagal naująją 2015 m. spalio mėn. patvirtintą politiką 2016 m. atlikta daugiau patikrų vietoje;

Komunikacija

13.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra iš esmės peržiūrėjo savo produktų portfelį, siekdama jį modernizuoti ir pritaikyti pagal tai, kaip jos tikslinės grupės analizuoja informaciją; taip pat pažymi, kad Agentūra stengėsi tobulinti dizainą, duomenų vizualumą ir informacijos grafinio pateikimo priemones, tuo tikslu atnaujino savo organizacijos tapatybę, dar daugiau pastangų skyrė socialiniams tinklams ir ryšiams su žiniasklaida;

14.  pabrėžia, kad Agentūra turėtų toliau skatinti dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais ir įtraukti jį į prioritetus ir veiklą, kurią reikia įgyvendinti;

Kitos pastabos

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, atkreipia dėmesį, kad atlikus viešųjų pirkimų procedūrų auditą paaiškėjo, jog Agentūra pasirašė preliminariąsias sutartis su vieninteliu rangovu; pagal šias sutartis sudarytos konkrečios fiksuotų kainų sutartys dėl įvairių paslaugų teikimo; su nerimu pažymi, kad pagal tas sutartis vienintelio rangovo prašoma pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą, todėl nevyksta kainų konkurencija ir didėja priklausomybė nuo rangovo;

16.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad konkurencija palydovinių vaizdų kūrimo ir analizės rinkoje yra gana ribota, nes su tuo susijusiuose sektoriuose veikiančių paslaugų teikėjų yra nedaug, o taikomos kainos yra stabilios ir nuoseklios; taip pat pažymi, kad dėl teiksimų paslaugų techninio pobūdžio ir sudėtingumo reikalingos įvairaus pobūdžio ekspertinės žinios ir kad jas toje rinkoje veikiantys paslaugų teikėjai gali suteikti tik susivieniję į konsorciumą; pripažįsta, kad Agentūra sąmoningai nusprendė pasirašyti preliminariąją sutartį su vieninteliu ekonominės veiklos vykdytoju ir kad tai padaryta įvertinus konkrečius susijusios rinkos veiksnius;

17.  atkreipia dėmesį, kad Agentūra stengiasi pagerinti lyčių pusiausvyrą tarp žemesnio rango vadovų, tačiau su nerimu pažymi, kad tarp aukštesnio rango vadovų pastebimos didelės lyčių pusiausvyros spragos; ragina Agentūrą ištaisyti tas pusiausvyros spragas ir kuo greičiau pranešti rezultatus Parlamentui;

18.  primena, kad nuo įsteigimo Agentūra kartu su Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklu (angl. EIONET) buvo informacijos šaltinis su Sąjungos aplinkos ir klimato politikos vystymu, priėmimu, įgyvendinimu ir vertinimu, taip pat darnaus vystymosi politika susijusiems subjektams, o taip pat plačiosios visuomenės informacijos šaltinis;

19.  džiaugiasi tuo, kad paskelbta Agentūros penktoji metinė aplinkos būklės ataskaita (SOER 2015);

20.  atkreipia dėmesį į Agentūros informacinių sistemų ir duomenų srauto valdymo procesų plėtrą siekiant padėti šalims ir įmonėms teikti ataskaitas ir pagerinti duomenų kokybę, ypač kalbant apie ataskaitų teikimo tvarką, pakeistą pagal naująjį Fluorintų dujų reglamentą, ir apie ataskaitų didelių kurą deginančių įrenginių klausimu teikimą (šių ataskaitų rengimą Agentūra iš Komisijos perėmė 2015 m.);

21.  primena, koks svarbus vykdomas Europos aplinkos agentūros ir jos EIONET tinklo vertinimas, kurį reikia atlikti iki 2017 m. pabaigos, kad būtų galima geriau įvertinti, kiek tikslų pasiekė ir kiek savo įgaliojimuose bei daugiametėje darbo programoje nustatytų užduočių įgyvendino Agentūra;

22.  rekomenduoja Agentūrai parengti poveikio rodiklius ir mano, kad tokie poveikio rodikliai yra svarbiausios priemonės Agentūros veiksmingumui vertinti;

o
o   o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(2) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimas dėl biudžeto disciplinos, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas