Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2166(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0085/2017

Teksty złożone :

A8-0085/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.35

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0166

Teksty przyjęte
PDF 496kWORD 54k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 (2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(4), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 (2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(4), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 (2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 12/2016 pt. „Agencje nie zawsze wykorzystują dotacje we właściwy i jednoznacznie skuteczny sposób”,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 49 156 474 EUR, co stanowi spadek o 6,50 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że 74 % budżetu Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,36 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,5 %;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zwraca uwagę, że przeniesienia z 2015 r. na 2016 r. wyniosły 4 944 739 EUR, co stanowi kwotę porównywalną z poprzednim rokiem; stwierdza, że 57 % kwoty przeniesionej w tytule III (wydatki operacyjne) odnosi się do końcowej płatności składki na rzecz europejskich centrów tematycznych na rok 2015, która miała zostać zapłacona po przedstawieniu czwartego kwartalnego sprawozdania z postępów w 2016 r.; odnotowuje, że przeniesienia mogą być często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

3.  dostrzega fakt, że Agencja zredukowała zatrudnienie o 5 % zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej(1); podkreśla, że Komisja określiła Agencję jako „agencję działającą stabilnie”, co zakłada dodatkową redukcję na poziomie 5 %; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja dokonała redukcji zatrudnienia bez negatywnego wpływu na zdolność do realizacji głównych części wieloletniego programu prac; wzywa Komisję do zapewnienia, aby dalsze potencjalne środki oszczędnościowe nie ograniczały zdolności agencji do wypełnienia jej mandatu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

4.  odnotowuje, że w listopadzie 2014 r. zarząd Agencji przyjął strategię zwalczania nadużyć finansowych mającą na celu zapewnienie należytego rozwiązywania kwestii dotyczących konfliktów interesów oraz opracowanie środków walki z nadużyciami finansowymi, polegających przede wszystkim na prewencji, wykrywaniu, informowaniu i ściślejszej współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); zwraca uwagę, że zgodnie z przygotowanym przez OLAF dokumentem zatytułowanym „Metodologia i wytyczne dotyczące strategii zwalczania nadużyć finansowych w zdecentralizowanych agencjach UE” Agencja przeprowadziła ocenę swoich działań pod kątem ryzyka nadużyć finansowych z uwzględnieniem szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia takich nadużyć oraz ich ewentualnych skutków;

5.  odnotowuje, że Agencja stworzyła rejestr dokumentów oraz udostępniła go publicznie na swojej stronie internetowej; zauważa, że polityka Agencji z 2014 r. w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi została poddana przeglądowi w 2016 r. i uzupełniona o dodatkowe informacje dotyczące deklaracji o braku konfliktu interesów i obowiązków pracowników odchodzących z Agencji;

6.  z zaniepokojeniem zauważa, że członkowie zarządu Agencji nie mają obowiązku podawania do wiadomości publicznej swoich życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów, w związku z czym na stronie internetowej można znaleźć jedynie kilka życiorysów i deklaracji; wzywa Agencję do podjęcia wszelkich środków koniecznych do zaradzenia tej sytuacji w celu zapewnienia niezbędnego nadzoru i kontroli nad zarządzaniem; zauważa, że na stronie internetowej Agencji opublikowane zostały życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zespołu kierowniczego wyższego szczebla;

7.  z zadowoleniem zauważa, że zarząd Agencji przyjął własne wewnętrzne wytyczne w zakresie informowania o nieprawidłowościach w grudniu 2016 r.; wzywa Agencję do powiadamiania organu udzielającego absolutorium o wdrażaniu przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

8.  z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie podjęła konkretnych inicjatyw mających na celu zapewnienie lub zwiększenie przejrzystości w zakresie kontaktów z lobbystami;

9.  zachęca Agencję do lepszego informowania swoich pracowników o polityce dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

Audyty wewnętrzne

10.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt zarządzania danymi/informacjami obejmujący aspekty informatyczne, który został zakończony w 2015 r.; zauważa z satysfakcją, że zgodnie z wnioskami Służby Audytu Wewnętrznego systemy zarządzania i kontroli utworzone przez Agencję w celu wsparcia zarządzania danymi/informacjami są skuteczne w obecnych okolicznościach; zauważa ponadto, że Agencja powinna nadal udoskonalać zarządzanie danymi/informacjami w celu sprostania nadchodzącym wyzwaniom, takim jak oczekiwany znaczący wzrost ilości danych i informacji, które musi być w stanie obsługiwać;

Kontrole wewnętrzne

11.  uznaje fakt, że zgodnie z nowymi wymogami z 2014 r. plany jednostki audytu wewnętrznego na rok 2015 i 2016 zostały zatwierdzone przez zarząd Agencji; zauważa, że zgodnie z planami trzy główne obszary działań to zadania kontrolne, zadania doradcze i współpraca z innymi audytorami;

12.  odnotowuje, że jednostka audytu wewnętrznego sporządziła ocenę ryzyka w celu wyboru podmiotów poddanych weryfikacji na miejscu, w której wyniku sprawdzono trzy różne dotacje w celu zapewnienia dokładności i rzetelności deklarowanych kosztów osobowych; zauważa, że na podstawie nowej polityki, zatwierdzonej w październiku 2015 r., w 2016 r. przeprowadzono kolejne weryfikacje na miejscu;

Komunikacja

13.  zauważa, że w 2015 r. Agencja przeprowadziła gruntowny przegląd portfela swoich produktów w celu modernizacji i dostosowania go do sposobu, w jaki jej odbiorcy przetwarzają informacje; zwraca również uwagę, że Agencja zainwestowała w lepszy projekt, wizualizację danych i infografikę oraz zaktualizowała w tym celu swoją tożsamość korporacyjną, a także włożyła więcej wysiłku w media społecznościowe i relacje z mediami;

14.  podkreśla, że Agencja powinna nadal wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami oraz uwzględnić go wśród priorytetów i działań, które mają być realizowane;

Inne uwagi

15.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że ze skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia wynika, iż Agencja podpisała umowy ramowe z jednym wykonawcą i na ich podstawie zlecała różne usługi w ramach szczegółowych umów na z góry ustalone kwoty; zauważa z zaniepokojeniem, że konsekwencją wymogu podania przez wykonawcę z góry ustalonej ceny w ramach tych umów było wyeliminowanie konkurencji cenowej i zwiększenie uzależnienia od jednego wykonawcy;

16.  odnotowuje na podstawie informacji od Agencji, że konkurencja na rynku produkcji i analizy obrazów satelitarnych jest stosunkowo ograniczona ze względu na małą liczbę usługodawców działających w powiązanych branżach oraz na stabilność i spójność obowiązujących cen; zauważa ponadto, że techniczny charakter i złożoność świadczonych usług wymagają połączenia wiedzy fachowej w różnych obszarach, które usługodawcy działający na tym rynku mogą zapewnić tylko poprzez połączenie sił i utworzenie konsorcjum; uznaje fakt, że Agencja dokonała świadomego wyboru, przyznając umowę ramową jednemu podmiotowi gospodarczemu, co wynikało z oceny konkretnych czynników związanych z przedmiotowym rynkiem;

17.  odnotowuje, że Agencja dąży do poprawy równowagi płci wśród personelu kierowniczego niższego szczebla, ale zauważa z zaniepokojeniem znaczny brak równowagi płci w składzie zespołu kierowniczego wyższego szczebla; apeluje do Agencji o skorygowanie tego braku równowagi oraz o jak najszybsze poinformowanie Parlamentu o wynikach podjętych działań;

18.  przypomina, że od czasu utworzenia Agencja, wraz z Europejską Siecią Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET), stanowi źródło informacji dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształtowanie, uchwalanie, wdrażanie i ocenę unijnych polityk w dziedzinie środowiska i klimatu oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także jest źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa;

19.  z zadowoleniem przyjmuje publikację piątego rocznego sprawozdania Agencji o stanie środowiska (SOER 2015);

20.  odnotowuje rozwój systemów informacyjnych Agencji i procesów zarządzania przepływem danych, które mają pomóc państwom i przedsiębiorstwom w sprawozdawczości i poprawić jakość danych, szczególnie w odniesieniu do zmienionego systemu sprawozdawczości na mocy nowego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej dużych obiektów energetycznego spalania, którą to sprawozdawczość Agencja przejęła od Komisji w 2015 r.;

21.  przypomina o znaczeniu trwającej „Oceny Europejskiej Agencji Środowiska i jej sieci EIONET”, która powinna być gotowa z końcem 2017 r., z myślą o lepszej ocenie stopnia, w jakim Agencja osiągnęła postawione przed nią cele i wykonała zadania określone w jej mandacie i wieloletnim programie prac;

22.  zaleca, aby Agencja opracowała wskaźniki oddziaływania, i uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowe narzędzia pomiaru efektywności Agencji;

o
o   o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna