Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2181(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0100/2017

Esitatud tekstid :

A8-0100/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.36

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0167

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 53k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 93.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 93.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 93.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 93.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 9 217 000 eurot ehk sama suur kui eelnenud aastal; arvestades, et ameti eelarve koosneb tervenisti liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,59 %, mis vastas ameti eesmärgile ning oli 2014. aastaga võrreldes 0,50 % võrra kõrgem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 92,24 %, mis vastas ameti eesmärgile ja oli 2014. aastaga võrreldes 3,81 % võrra kõrgem;

2.  tunneb heameelt selle üle, et amet juurutas elektrooniliste hangete, tellimuste ja arvete jaoks koostöös komisjoni informaatika peadirektoraadiga e-Priori moodulid; märgib, et eesmärk oli juurutatud mooduleid 2016. aastal järk-järgult kasutama hakata, mille tulemusel peaks elektrooniliste tööprotsesside hulk suurenema ning seega ka paranema tõhusus, andmete usaldusväärsus ja auditijälg; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada anda, kui palju on töö pärast moodulite juurutamist tõhusamaks muutunud;

3.  märgib rahuloluga, et amet tegi kõik maksed määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ette nähtud tähtajal ja tänu sellele ei olnud vaja tarnijatele makseviivituste eest intressi tasuda; märgib ühtlasi, et maksed tehti 2015. aastal keskmiselt 20 päeva jooksul;

4.  märgib, et ameti suhtes kohaldatavad tegelikud eelarvekärped kahjustasid ameti võimet täita oma eesmärki, milleks on korraldada liikmesriikide kontrolli- ja inspekteerimistegevuse kooskõlastamist, et tagada ühise kalanduspoliitika eeskirjade mõjus ja ühtne kohaldamine;

5.  juhib tähelepanu ameti rolli olulisusele reformitud ühise kalanduspoliitika elluviimisel ja selle eesmärkide saavutamisel, eelkõige arvestades lossimiskohustust ning kalapüügitegevuse seire, kontrolli ja järelevalvega seotud nõudmisi; rõhutab, et seetõttu on soovitav kaaluda võimalust suurendada eelolevatel aastatel ameti tegevuseks eraldatavaid assigneeringuid;

6.  väljendab kahetsust, et ameti vahendite ja suutlikkuse vähendamine võib tuua kaasa kalanduskontrolli nõrgenemise ja sellega kaasneva ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kasvu, mis kahjustaks kalandussektori sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust;

7.  märgib, et liidu uus rändepoliitika ja eriti Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine rannikuvalve üldiseks tõhustamiseks tähendab ameti jaoks uusi inspekteerimisülesandeid ja paremat koostööd, mis eeldab suuremat rahastamist ning suuremaid tehnilisi ja inimressursse;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

8.  tunneb heameelt selle üle, et 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringute määr (7 %) oli madalam kui 2014. aastal üle kantud assigneeringute määr (11 %); märgib, et II jaotise (halduskulud) assigneeringutest kanti üle 20 %, st 5 % võrra vähem kui 2014. aastal; märgib, et III jaotise (tegevuskulud) assigneeringutest kanti üle 20 %, st 10 % võrra vähem kui 2014. aastal; märgib ühtlasi, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on antud kontrollikojale teada;

9.  märgib, et amet langetas ka 2014. aasta üle kantud ja seejärel tühistatud kulukohustuste määra 3,45 %-le, mis on varasema aastaga võrreldes 0,9 % madalam;

Ümberpaigutamised

10.  märgib rahuloluga, et ameti lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohaselt jäid 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.  tunneb heameelt selle üle, et amet täitis mitmed vajadused kas iseenda või komisjoni olemasolevate lepingute abil, et olemasolevate ressursside kasutus oleks optimaalne; võtab teadmiseks, et 2016. aasta alguses kirjutati alla vastastikuse mõistmise memorandumile informaatika peadirektoraadi poolt infotehnoloogiavaldkonnas osutatud hanketeenuseid puudutavate arvete edasiesitamine kohta; võtab teadmiseks, et amet on keskendunud sellele, et juurutada e-halduse süsteem ning muuta hankemenetlused otstarbekamaks ja optimaalsemaks;

12.  peab kahetsusväärseks, et ameti töötajate töötingimustele ei pöörata tähelepanu, kuigi just tänu neile on olnud võimalik täita lisaülesandeid ilma töötajate arvu suurendamata;

13.  on seisukohal, et ameti tegevus on väga kulutõhus, kuid lähiaastatel tuleb ameti personali ja rahalisi vahendeid suurendada;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et amet võttis vastu kõikehõlmava huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ning pettusevastase võitluse strateegia; märgib, et 13 meetmest, mis tuleb 2017. aasta lõpuks lõpule viia, oli 9 juba lõpule viidud; võtab teadmiseks, et pettuste ennetamiseks ja tuvastamiseks mõeldud ameti kontrollid on sarnased tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks tehtavate kontrollidega, näiteks nn nelja silma põhimõte, finants- ja raamatupidamissüsteemides toimuv automatiseeritud kontroll ning allhanke korras arvutatud palkadele ja majanduslike huvide deklaratsioonidele kirjutavad alati alla audiitorkogu liikmed; märgib rahuloluga, et ameti teatel ei ole selle asutamisest saadik esinenud ühtegi pettusjuhtu;

15.  märgib, et tegevdirektor, haldusnõukogu liikmed ja kõrgema juhtkonna liikmed esitasid majanduslike huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused, mis avaldati ameti veebisaidil; kahetseb siiski, et majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmete õigsust ei kontrollitud; palub ametil majanduslike huvide deklaratsioonide õigsust korrapäraselt kontrollida ja ajakohastada;

16.  märgib, et rikkumistest teatajaid puudutavate rakenduseeskirjade eelnõu kohta ei ole komisjon ametile veel vastanud; palub ametil anda nende eeskirjade kehtestamisest ja täitmisest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

Sisekontroll

17.  märgib, et ameti haldusnõukogu võttis vastu sisekontrollistandardid, mille eesmärk on tagada poliitiliste ja tegevuseesmärkide saavutamine; märgib, et enamik sisekontrollistandarditest on sisekontrollisüsteemis rakendatud suures ulatuses, kuid neljas valdkonnas on rakendamise määr keskmine ja ühes madal;

18.  võtab kontrollikoja aruandest murelikult teadmiseks, et amet ei rakenda veel täielikult sisekontrollistandardeid nr 10 (talitluspidevus), 11 (dokumendihaldus) ja 12 (info ja kommunikatsioon); märgib, et amet selgitas, et neid sisekontrollistandardeid ei ole veel suudetud täielikult rakendada peamiselt eelarvepiirangute tõttu; palub ametil neid standardeid rakendada ja anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile rakendamise tulemustest teada;

Siseaudit

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis kinnituse andmise etappide auditeerimisel kuus olulise tähtsusega soovitust, mille amet viis täielikult ellu; märgib ühtlasi, et ametil ei ole ükski siseauditi talituse soovitus täitmata;

20.  tunneb heameelt selle üle, et amet töötas välja ja juurutas tsentraliseeritud järelevalve kõigi auditisoovituste jaoks, mille on andnud kas kontrollikoda, siseauditi talitus või sisekontrollisüsteem, et neid koondada ja jälgida ning parandada vastavate tegevuskavade jälgimist; märgib, et 2015. aasta lõpus oli pooleli ainult nelja soovituse elluviimine ning ükski neist ei olnud kriitilise ega väga olulise tähtsusega;

Tulemuslikkus

21.  võtab teadmiseks, et ameti iga-aastase riskianalüüsi käigus tuvastati kaks kriitilise tähtsusega riski; märgib, et amet peaks juhuks, kui komisjoni kontrolli ja inspekteerimise eriprogrammi ei võeta õigel ajal vastu, koostama strateegilise ühiskasutuskava, et ameti haldustöö programmi elluviimine ei satuks ohtu ja et oleks võimalik vältida assigneeringute kasutamata jätmist; palub ametil teada anda, kuidas ta kavatseb langetada neid jääkriske lubatavale tasemele;

Muud märkused

22.  märgib, et amet alustas katseprojekti „Euroopa rannavalveteenistuse loomine“ ettevalmistamisel ja elluviimisel koostööd Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga; märgib, et katseprojekti käigus saadud kogemusi kasutatakse uue piiripaketi elluviimisel, mille eesmärk on panna kolm merendusvaldkonna asutust koostööd tegema, et toetada rannikuvalve funktsioone täitvaid liikmesriikide ametiasutusi, pakkudes teenuseid, teavet, seadmeid ja koolitust ning koordineerides mitmeotstarbelisi operatsioone;

23.  tuletab meelde, kui tähtis on suurendada ameti volitusi, et kavandada koos teiste merendussektoris tegutsevate liidu ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannavalve ülesandeid;

24.  märgib, et 2016. aasta oli keskne aasta uue ühise kalanduspoliitika elluviimiseks lossimiskohustuse eeskirjade osas ning et kalanduskontrollitegevuse koordineerimine liikmesriikidega eeldab asjakohaseid inim- ja rahalisi ressursse; on mures praktiliste raskuste pärast, mis tekivad lossimiskohustuse täitmisel põhjalähedase kalapüügi puhul, ja on seisukohal, et järelevalves tuleks neid raskusi arvesse võtta;

o
o   o

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusalane teave