Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2181(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0100/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0100/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.36

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0167

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 44k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2017),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 93.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 93.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2017),

1.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 93.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 93.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2017),

A.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 9 217 000 euroa, mikä merkitsee, että muutosta ei ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2015 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,59 prosenttia, mikä merkitsee viraston tavoitteen saavuttamista ja 0,50 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 92,24 prosenttia, mikä merkitsee viraston tavoitteen saavuttamista ja 3,81 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että sähköisiin tarjouskilpailuihin, tilauksiin ja laskutukseen liittyvät e-Prior-moduulit toteutettiin yhteistyössä komission tietotekniikan pääosaston (DG DIGIT) kanssa; panee merkille, että toteutettuja moduuleja oli määrä käyttää entistä enemmän vuonna 2016 sähköisen työnkulun tehostamiseksi ja myöhemmässä vaiheessa tietojen ja jäljitysketjun tehokkuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tehokkuuden lisääntymisestä moduulien toteuttamisen jälkeen;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto suoritti kaikki maksunsa asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 asetetussa määräajassa, minkä seurauksena vältyttiin maksuviivästyskoroilta; panee lisäksi merkille, että keskimääräinen maksuaika vuonna 2015 oli 20 päivää;

4.  toteaa, että viraston määrärahoihin tehdyt leikkaukset heikensivät sen kykyä täyttää tehtävänsä järjestää jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien koordinointi ja varmistaa näin, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti;

5.  kiinnittää huomiota viraston rooliin uuden yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti purkamisvelvoitteiden sekä kalastustoiminnan seurantaan, tarkkailuun ja valvontaan liittyvien vaatimusten osalta; korostaa tarvetta arvioida, voidaanko viraston toimintaan osoittaa tulevina vuosina enemmän määrärahoja;

6.  pitää valitettavana, että viraston resurssien ja valmiuksien vähentäminen saattaa johtaa kalastuksen valvonnan heikkenemiseen ja samalla laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen lisääntymiseen, mikä haittaa alan sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä;

7.  huomauttaa, että unionin uusi muuttoliikepolitiikka ja varsinkin eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen osana rajavartiotehtävien yleistä parantamista merkitsee virastolle uusia tarkastusta ja koordinoinnin parantamista koskevia tehtäviä, mikä edellyttää lisärahoitusta sekä teknisiä resursseja ja henkilöresursseja;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirrettyjen varojen määrä laski 11 prosentista 7 prosenttiin vuoteen 2014 verrattuna; panee merkille, että määrärahasiirtojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 20 prosenttia, mikä merkitsee 5 prosentin laskua vuoteen 2014 verrattuna; panee merkille, että määrärahasiirtojen osuus osastossa 3 (toimintamenot) oli 20 prosenttia, mikä merkitsee 10 prosentin laskua vuoden 2014 tasoon verrattuna; toteaa lisäksi, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi eivätkä ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

9.  panee merkille, että virasto pienensi edelleen vuodelta 2014 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisastetta 3,45 prosenttiin, mikä merkitsee 0,9 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

10.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston lopullisen tilinpäätöksen mukaan siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto tyydytti useita tarpeita käyttämällä joko omia tai komission voimassa olevia sopimuksia hyödyntääkseen käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tarkoin; toteaa, että tietotekniikan osaston tietotekniikan alalla tarjoamia hankintapalveluja koskevasta jälleenlaskutuksesta laadittu yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin vuoden 2016 alkupuolella; panee merkille, että virasto keskittyy sähköisen hallintojärjestelmän täytäntöönpanoon sekä hankintamenettelyjensä järkeistämiseen ja optimointiin;

12.  pitää valitettavana, että henkilöstön työoloihin ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota, vaikka henkilöstö on kantava voima, kun lisätehtäviä suoritetaan samalla henkilöstömäärällä;

13.  katsoo, että viraston rahalle tuoma vastine on erittäin hyvä, vaikka sen henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja on kasvatettava tulevina vuosina;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.  toteaa, että virasto hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat kattavat toimintaperiaatteet ja petostentorjuntastrategian; panee merkille, että vuoden 2017 loppuun mennessä on toteutettava 13 toimea, joista yhdeksän on jo toteutettu; panee merkille, että viraston valvontatoimet, joilla pyritään estämään ja havaitsemaan petokset, ovat samanlaisia kuin ne, joilla varmistetaan toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, kuten ”kahden silmäparin periaate”, rahoitus- ja kirjanpitojärjestelmän automaattiset valvontatoimet, ulkoistettu palkanlaskenta sekä sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset, jotka paneelin jäsenet aina allekirjoittavat; panee tyytyväisenä merkille, että viraston perustamisesta lähtien ei ole ollut yhtään petostapausta;

15.  panee merkille, että pääjohtajan, hallintoneuvoston ja ylimmän johtoryhmän sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot toimitettiin julkaistavaksi viraston verkkosivustolla; pitää kuitenkin valitettavana, että sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten paikkansapitävyyttä ei tarkistettu; kehottaa virastoa tarkistamaan ja päivittämään säännöllisesti sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten paikkansapitävyyden;

16.  panee merkille, että komissio ei ole vielä vastannut virastolle väärinkäytösten paljastajia koskevien täytäntöönpanosääntöjen luonnoksesta; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden sääntöjen antamisesta ja täytäntöönpanosta;

Sisäinen valvonta

17.  toteaa, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi useita sisäisen valvonnan standardeja, joiden tarkoituksena on varmistaa toimintapoliittisten ja toimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttaminen; toteaa, että useimpien sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon taso on korkea ja että sisäisen valvonnan järjestelmässä neljällä alueella täytäntöönpano on keskitasoa ja yhdellä taso on alhainen;

18.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto ei noudata vielä täysimääräisesti sisäisen valvonnan standardia 10 (toiminnan jatkuvuus), 11 (asiakirjahallinto) ja 12 (tiedotus ja viestintä); ottaa myös huomioon, että virasto on selittänyt, että kyseisten sisäisen valvonnan standardien täysimääräistä täytäntöönpanoa ei ole vielä saavutettu pääasiassa talousarviorajoitteiden vuoksi; kehottaa virastoa panemaan kyseiset sisäisen valvonnan standardit täytäntöön ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimen tuloksista;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että varmuuden osatekijöitä koskevan tarkastuksen lisäksi komission sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi kuusi ”tärkeäksi” luokiteltua suositusta, jotka virasto pani täysimääräisesti täytäntöön; toteaa lisäksi, että virastolla ei ole yhtään avoinna olevaa suositusta komission sisäisen tarkastuksen yksiköltä;

20.  toteaa, että virasto kehitti ja pani täytäntöön keskitetyn seurannan, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen, komission sisäisen tarkastuksen yksikön ja viraston oman sisäisestä tarkastuksesta vastaavan yksikön antamia kaikkia tarkastussuosituksia, jotta ne voidaan vakiinnuttaa ja niitä voidaan seurata sekä parantaa vastaavien toimintaohjelmien seurantaa; toteaa, että vuoden 2015 lopussa avoinna oli ainoastaan neljä suositusta, joista yhtään ei pidetty kriittisenä tai erittäin tärkeänä;

Toiminnan tuloksellisuus

21.  panee merkille, että viraston vuotuisessa riskinarvioinnissa tunnistettiin kaksi kriittistä riskiä; huomauttaa, että viraston olisi laadittava yhteinen toimintavalmiussuunnitelma sen varalta, että komission erityistä valvonta- ja tarkastusohjelmaa ei hyväksytä ajoissa, jotta viraston hallinnollisen työohjelman täytäntöönpanoa ei vaaranneta ja jotta vältetään riski, että talousarviomäärärahoja ei käytetä; kehottaa virastoa ilmoittamaan, miten se aikoo vähentää kyseisiä jäännösriskejä hyväksyttävälle tasolle;

Muita huomautuksia

22.  toteaa, että virasto käynnisti Euroopan meriturvallisuusviraston sekä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa yhteistyömenettelyn eurooppalaisen rannikkovartiolaitoksen perustamista koskevan pilottihankkeen valmistelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi; toteaa, että pilottihankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään pantaessa täytäntöön uusi ”rajaturvallisuuspaketti”, jonka tarkoituksena on antaa kolmelle meriasioista vastaavalle virastolle tehtäväksi yhteistyön tekeminen rannikkovartiointitehtäviä suorittavien kansallisten viranomaisten tukemisessa tarjoamalla palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

23.  muistuttaa, että on tärkeää lujittaa viraston valtuuksia, jotta voidaan luoda yhteisiä operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi;

24.  huomauttaa, että vuosi 2016 oli keskeinen vuosi uuteen yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvien purkamisvelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanon kannalta ja että kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien operatiivinen koordinointi jäsenvaltioiden kanssa edellyttää riittäviä henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja; on huolissaan pohjakalojen kalastusta koskevan purkamisvelvollisuuden täytäntöönpanon käytännön vaikeuksista ja katsoo, että nämä vaikeudet on otettava huomioon valvonnassa;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus