Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2174(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2017

Внесени текстове :

A8-0098/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.37

Приети текстове :

P8_TA(2017)0168

Приети текстове
PDF 677kWORD 65k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
P8_TA(2017)0168A8-0098/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година (2016/2174(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0060/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0098/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 97.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 97.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година (2016/2174(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0060/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0098/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 97.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 97.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година (2016/2174(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0098/2017),

—  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 79 659 347 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,81%, което представлява увеличение с 0,12% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 90,10%, което представлява увеличение с 0,80% в сравнение с 2014 г.;

2.  припомня, че 2015 г. беше втората година на функциониране на Органа по многогодишната финансова рамка на Съюза; отбелязва, че сумата на неизползваните бюджетни кредити възлиза на 1089 милиона евро; подчертава, че посочените неизползвани бюджетни кредити съответстват на неизползваните целеви приходи (бюджетния резултат на Органа за 2014 г.), които бяха използвани повторно през 2016 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  отбелязва съкращаването с 2% на длъжностите от щатното разписание на Органа, което съответства на седем длъжности, като това доведе до по-големи усилия от страна на Органа за установяване на по-ефикасни и ефективни процедури; отбелязва, че в края на 2015 г. 446 от наличните 477 длъжности бяха заети, в това число длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти; отбелязва, че средната годишна степен на запълване на бройките беше 94,7% (423 заети длъжности от наличните 447);

4.  отбелязва, че служителите на Органа са правно задължени да спазват Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“), който установява обща рамка за правата и задълженията на длъжностните лица и другите служители; освен това отбелязва, че Правилникът за длъжностните лица се допълва от Кодекса на Органа за добро поведение на администрацията, където се посочват видовете услуги, които гражданите могат да очакват от служителите на Органа, както и от практическо ръководство за етика и поведение на персонала, в което се определят етичните принципи за постигане на най-високи стандарти на почтеност; отбелязва, че Органът признава значението на комуникацията с медиите и има специална служба в рамките на отдел „Комуникации“, която се занимава с исканията на медиите и разяснява неговата работа на журналистите; отбелязва, че в периода 2014—2015 г. Органът увеличи процента на човешките ресурси, занимаващи се с научни дейности, с 1%, с което общият им дял достигна 75%;

5.  отбелязва факта, че Органът разработи модерен скринингов метод за конфликтите на интереси във връзка с обществените поръчки, което беше заложено в решение на изпълнителния директор; отбелязва, че този метод беше създаден с цел предотвратяване на конфликтите на интереси при процедурите за възлагане на обществени поръчки от научно естество;

6.  изразява загриженост за това, че всяко намаление на персонала в рамките на Органа би могло да навреди сериозно на неговия капацитет и репутация; поради това счита, че следва да се гарантира, че няма да има съкращения на персонала;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  отбелязва, че Органът е стартирал преглед на своята политика относно независимостта и процесите на вземане на решение, който ще включва публични консултации, за да се гарантира, че становищата на заинтересованите страни се вземат предвид; приканва Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за резултатите от този преглед веднага след приключването му;

8.  отбелязва, че Органът е приключил централизацията на процеса за валидиране на всички годишни декларации за интереси, подавани от неговите експерти и служители, в неговата служба за правни и регулаторни въпроси;

9.  подчертава, че експертите с финансови интереси, свързани с дружества, чиито вещества се оценяват от Органа, следва да нямат право да участват в групите от научни експерти или работните групи на Органа и че Органът не следва да назначава такива експерти преди изтичането на две години от приключването на техните интереси; изразява убеждението си, че Органът следва да разполага с достатъчен бюджет за назначаването на независими вътрешни експерти, без конфликти на интереси;

10.  призовава Органа да включи в новата си политика за независимост двугодишен период на прекъсване за всички съществени интереси, свързани с търговски дружества, чиито продукти се оценяват от Органа, както и с финансирани от тях организации;

11.  отбелязва, че Органът вече е поел ангажимент да въведе двугодишен период на прекъсване във връзка със следните интереси: членство в управителен орган или научен консултативен орган, наемане на работа и консултантски услуги; изразява съжаление за това, че Органът не е включил финансирането за научни изследвания в списъка с интереси, по отношение на които се прилага двугодишният период на прекъсване, както органът по освобождаване от отговорност вече посочи в последните си решения за освобождаване от отговорност; призовава Органа да приложи бързо тази мярка, в съответствие с многократните искания на органа по освобождаване от отговорност;

12.  отбелязва, че Органът е въвел постоянна оперативна процедура за задължителни обучителни курсове, насочени към повишаване на осведомеността сред служителите относно специфични тематични области, намаляване на организационните рискове и гарантиране на прилагането на правилата, хоризонталните политики и стандартите за контрол на Съюза;

13.  отбелязва факта, че още от учредяването си Органът публикува протоколите от заседанията на управителния си съвет на своята интернет страница; освен това отбелязва, че заседанията са открити за обществеността чрез регистрация и че звукозаписите от публичните сесии са достъпни на уебсайта на Органа;

14.  отбелязва факта, че от приемането на неговата политика за независимост през 2011 г., Органът оценява и валидира 100% от декларациите за интереси, подавани от неговите експерти, което съответства средно на общо 6000 до 7000 декларации за интереси годишно, които се оценяват и валидират от служителите на Органа, в съответствие с неговата политика за независимост и неговите правила относно декларациите за интереси; освен това отбелязва, че два пъти годишно Органът извършва допълнителни проверки за съответствие и достоверност чрез служители, които не участват в редовните проверки, посочени по-горе; призовава Органа да публикува резултатите от своите проверки като приложение към своя годишен доклад; отбелязва, че в момента се извършва преглед на политиката от 2011 г., като е планирана обществена консултация за пролетта на 2017 г. и целева дата за приемането на нова политика за независимост до лятото на 2017 г.; отбелязва със загриженост, че политиката на Органа относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси не се прилага по отношение на неговите срочно наети служители;

15.  настоява Органът да провежда последователно своята политика за независимост, по-специално по отношение на председателите и заместник-председателите на експертни комисии;

16.  отбелязва, че след като въпросът беше сведен до знанието на органа по освобождаване от отговорност, всички декларации за интереси на членовете на управителния съвет са вече публикувани на уебсайта на Органа; подчертава значението на публикуването на тези документи, за да се осигури необходимият надзор и контрол спрямо управлението на Органа;

17.  отбелязва, че до приемането на правила за изпълнение относно подаването на сигнали за нередности, Органът въведе през януари 2016 г. нова стандартна оперативна процедура за обработка на заявленията на лица, подаващи сигнали за нередности, които са жертва на репресивни мерки; отбелязва факта, че Органът очаква по-нататъшни насоки от Комисията, преди да формулира своите вътрешни правила за подаването на сигнали за нередности; изисква от Комисията да предостави допълнителни насоки във възможно най-кратки срокове и призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно изготвянето и прилагането на неговите правила за подаването на сигнали за нередности;

18.  отбелязва със задоволство, че през март 2015 г. Органът е приел стратегия за борба с измамите и свързан с нея план за действие, и че в доклад за изпълнението, представен на управителния съвет през декември 2016 г., се посочва, че всички действия са били изпълнени; отбелязва, че планираните там действия са свързани с областите на предотвратяване, разкриване, разследване и мониторинг;

19.  отбелязва, че през 2015 г. Органът стартира проекта „Прозрачност и участие в оценката на риска“, с цел да осигури яснота и да доразвие подходите за прозрачност и участие, както и своите научни процеси до 2020 г., в съответствие със своята комуникационна стратегия, насърчавайки редовни контакти със заинтересованите страни и обществеността чрез разработването на научни оценки и резултати, основно чрез механизмите за обществени консултации;

20.  отбелязва, че Органът е стартирал редица структурирани механизми за управление на своето взаимодействие със заинтересованите страни, с оглед гарантиране на прозрачно изпълнение на поетите ангажименти и избягване на риска от неправомерно влияние; отбелязва, че механизмите включват провеждането на обществени консултации по подбрани научни становища и ръководства, информационни сесии за кандидатите, отворени научни пленарни заседания, срещи на заинтересованите страни, срещи с изпълнителния директор;

21.  отбелязва също така, че всички служители на Органа ежегодно преминават през задължителен стаж и че трябва да представят годишна декларация за интереси, в която подробно описват своите финансови или интелектуални интереси, както и тези на членовете на техните семейства, включително и всички лични отношения с лобисти; отбелязва, че от външните експерти на Органа също се изисква да представят годишни декларации за интереси, преди да започнат научна работа за Органа, и че всички декларации се публикуват на неговия уебсайт; отбелязва, че тези декларации за интереси се оценяват в съответствие с политиката на Органа за независимост и че ако бъдат открити конфликти, експертът не получава разрешение да започне научна работа за Органа; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тези мерки и резултатите от тях;

22.  отбелязва, че Органът не прилага периоди на прекъсване за експертите след приключване на сътрудничеството им с Органа, но е въвел пропорционални периоди на прекъсване в контекста на процедурата за подбор на тези експерти, които ограничават назначаването на експертите на определени длъжности за период от две до пет години, когато те са работили за Органа или са му предоставяли консултантски услуги по въпроси, припокриващи се с работата им там;

23.  отбелязва, че 64% от исканията за публичен достъп до документи са довели до предоставяне на частичен достъп до исканите документи и че най-често изтъкваното основание за защита на частичния достъп е допускането на изключение във връзка с личните данни (касаещо 51% от случаите на частичен достъп), следвано от допускането на изключение във връзка с търговски интереси (касаещо 33% от случаите на частичен достъп) и допускането на изключение във връзка с вземането на текущи решения (касаещо 23,5% от случаите на частичен достъп);

24.  отбелязва, че през юли 2016 г. управителният съвет на Органа одобри нов подход за участие на заинтересованите страни, което позволява на Органа да взаимодейства с широк кръг от заинтересовани страни чрез различни канали, с цел разширяване на контактите с представителните организации, включително организации на потребителите и други организации на гражданското общество, свързани с хранителната верига;

25.  отбелязва, че от 2017 г. Органът ще излъчва на живо чрез уеб-стрийминг открити научни срещи за обществеността, с оглед осигуряване на прозрачност;

26.  призовава Органа да публикува своя списък на организациите за безопасност на храните, както и резултатите от своите оценки за интересите на експертите;

27.  счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент, доколкото е възможно, за откритост и прозрачност; в тази връзка приветства факта, че през 2015 г. Органът е тествал успешно новия си методически подход към използването на научни доказателства; също така в този контекст приветства подобренията в обмена на данни посредством отварянето на базата данни на Органа за нарастващ брой заинтересовани страни; приветства оценката на въздействието(1) (външен научен доклад, публикуван през юни 2016 г.) във връзка с предприетите от Органа мерки, които са насочени конкретно към повишаване на прозрачността и ангажираността в неговия процес на оценка на риска; насърчава Органа да продължи да следва този път, особено в контекста на проверката на независимостта му през 2017 г.;

28.  посочва, че редица правила на Съюза, включително, наред с другото, Хартата на основните права на Европейския съюз, предоставят на лицата правото на достъп до обществени документи; припомня на Органа, че научната прецизност се гарантира най-добре с прозрачност и отчетност на резултатите;

Вътрешен контрол

29.  отбелязва, че през 2015 г. органът за вътрешен одит (IAC) извърши одити за получаване на увереност и други специални задачи, предвидени в годишния план за одит, одобрен от одитния комитет на Органа; отбелязва, че одитните ангажименти включват прилагане на стандартите за вътрешен контрол, утвърждаване на потребителските права за достъп, предоставени в счетоводната система ABAC, два доклада относно последващите действия на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) и неизпълнените препоръки на Сметната палата, както и предварителните констатации, свързани с одита на корпоративното управление и ролята на експертите в процеса на вземане на научни решения от ЕОБХ;

30.  отбелязва, че според органа за вътрешен одит настоящата система за вътрешен контрол на Органа осигурява достатъчна увереност относно постигането на бизнес целите, заложени за одитираните процеси, с изключение на формализирането и подобряването на предварителните, междинните и последващите оценки, както и разминаването между делегираните актове и правата за достъп до счетоводната система ABAC; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за отстраняване на недостатъците в неговата система за вътрешен контрол;

31.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Органът все още не е въвел ясна и изчерпателна стратегия за последващ финансов контрол, която да включва всички области на дейност и да уточнява честотата и обхвата на този контрол; приканва Органа да обмисли дали тази допълнителна мярка за контрол съответства на средата за извършването на оценка, основана на риска;

Вътрешен одит

32.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е публикувала доклад относно научната подкрепа за извършването на оценка на риска и оценка на регулираните продукти, с акцент върху събирането и анализа на данни; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е заключила, че макар целият процес на Органа за събиране и анализ на данни да подкрепя по подходящ начин неговите научни дейности за оценка на риска и оценка на регулираните продукти, все още съществуват някои слабости, по-специално при неговото управление на данни; установява въз основа на информация от Органа, че той е приел план за действие с цел изпълнение на забележките на IAS, както и че към края на годината всички дейности, предвидени в плана за действие, са били изпълнявани в предвидените срокове;

33.  отбелязва въз основа на годишния доклад на Органа, че в началото на 2015 г. Службата за вътрешен одит е отправила осем „много важни“ препоръки; отбелязва, че вследствие на комбинираното въздействие на одита относно научната подкрепа за извършването на оценка на риска и оценка на регулираните продукти, с акцент върху събирането и анализа на данни, и на последващия одит по отношение на всички неизпълнени препоръки, само три „много важни“ препоръки все още остават неизпълнени; отбелязва, че Органът е изпълнил част от предвидените в плана за действие дейности още през 2015 г. и че трябва да определи и да приеме всеобхватна рамка за управление на данните през 2016 г.;

Резултати от дейността

34.  отбелязва факта, че Органът е стартирал или възобновил съвместни научни дейности и инициативи за сътрудничество с редица партньорски организации на равнището на Съюза, включително Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция по лекарствата, испанската Агенция за защита на потребителите, безопасност на храните и хранене (Agencia Española de Consumo - Seguridad Alimentaria y Nutrición) и Агенцията за стандарти на храните (Food Standard Agency) на Обединеното кралство; отбелязва освен това, че Органът осъществява допълнително сътрудничество и обмен с редица международни партньорски агенции; отбелязва със задоволство, че това сътрудничество е насочено към споделяне на методи и подходи за подобряване на безопасността на храните, включително методи за по-добра оценка на риска, бързо откриване на възникващите рискове и обмен на данни относно въпроси от общ интерес;

Други коментари

35.  отбелязва, че 5-те поста от висшия ръководен екип на Органа са разпределени с оптимален баланс между половете — 40 % / 60 %; при все това отбелязва със загриженост значителен дисбаланс между половете — 20%/80% в управителния съвет на Органа;

36.  отбелязва, че през 2015 г. 24 служители са участвали в заседания извън обичай EUR на човек); отбелязва, че 31 служители са участвали в „закрити конфеното място на работа, като разходите за тях възлизат на 5816 EUR (по 242,33ренции“, като разходите за тях са относително високи и възлизат на 23 096,16 EUR (по 745,03 EUR на човек); призовава Органа да предостави по-конкретни обяснения на органа по освобождаване от отговорност за програмата и разходите за нейните „закрити конференции“;

37.  приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига на хората и животните в Съюза посредством предоставянето на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, на подробни, независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига въпроси, ясното информиране на обществеността за постигнатите резултати и информацията, на която те се основават, както и сътрудничеството със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

38.  отбелязва, че Органът е изготвил над 600 научни продукта, които обхващат цялата хранителна верига и допринасят за подобряване на общественото здраве;

39.  отбелязва също така, че Органът е направил оценка на рисковете за общественото здраве, в сътрудничество с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, чрез използването на комбинирани набори от данни; приветства факта, че Органът също така понякога работи в сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата (например за представянето на първия съвместен доклад относно интегрирания анализ на потреблението на антимикробни средства и появата на антимикробна резистентност към бактерии при хора и животни, отглеждани за производството на храни) и с Европейската агенция по химикалите (например за съвместното разработване на научни насоки, с цел идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната система);

40.  приветства факта, че през 2015 г. Органът е стартирал многогодишен проект за оценка на стресовите фактори за пчелите и характеристиките на здравите пчелни семейства, също така с оглед на установяването на рамка за надеждно и хармонизирано измерване на здравния статус на пчелните семейства при теренни проучвания;

41.  подчертава, че ключов елемент на научната достоверност е прозрачността на разглежданите научни изследвания, както и възпроизводимостта на резултатите;

42.  подчертава, че през 2015 г. са достигнати важни етапи в комуникацията на Органа с обществеността и лицата, отговарящи за управлението на риска: стартирането на новия уебсайт на Органа на базата на задълбочени проучвания за ползвателите и преместването на Бюлетина на ЕОБХ (EFSA Journal) на външна професионална издателска платформа; напредък беше постигнат и от помощния център за подаване на заявления — фронт-офис и помощна служба на Органа във връзка с оценката на безопасността на регулираните продукти; с тези и много други проекти и инициативи Органът гарантира, че продължава да бъде ефективен и надежден доставчик на научни консултации в интерес на потребителите в Съюза;

43.  отбелязва факта, че през 2015 г. Органът е създал бюро за връзка в Брюксел с цел подобряване на комуникацията и диалога с институциите на Съюза, медиите и заинтересованите страни;

44.  счита, че Органът следва да продължи да насърчава заинтересованите страни и гражданите да участват редовно и да предоставят информация на определени интерактивни пунктове при разработването на научни продукти, включително за регулираните продукти, както е посочено в стратегията на ЕОБХ до 2020 г.;

45.  подчертава, че Органът следва да започне преглед на петте съществуващи показатели за въздействието и също така да разработи нови показатели; счита, че показателите за въздействието са инструменти от първостепенно значение за измерване на ефективността на Органа;

46.  счита, че Органът следва да се стреми да ограничи времето за пътуване на експертите, в т.ч. чрез насърчаване на използването на инструменти на информационните технологии, като например интерактивни видео конференции или уеб семинари;

o
o   o

47.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) „Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process“, Допълнителна публикация на ЕОБХ 2016:EN-1047.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация