Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2174(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0098/2017

Esitatud tekstid :

A8-0098/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.37

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 57k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
P8_TA(2017)0168A8-0098/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(4), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0098/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 97.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 97.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(4), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0098/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 97.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 97.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0098/2017),

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“,

A.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 79 659 347 eurot; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kinnituse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,81 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 0,12 % võrra kõrgem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 90,10 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 0,80 % võrra kõrgem;

2.  tuletab meelde, et 2015. aasta oli teine aasta, mil kohaldati liidu mitmeaastast finantsraamistikku; märgib, et assigneeringuid jäi kasutamata summas 1089 miljonit eurot; toonitab, et see alatäitmine vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2014. aasta tulem), mis võeti uuesti kasutusse 2016. aastal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

3.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade loetelu vähendamise 2 %, mis vastab seitsmele töökohale ning mille tulemusena suurendas amet oma jõupingutusi menetluste tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks; võtab teadmiseks, et 2015. aasta lõpus oli 477 töökohast täidetud 446 (sh ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad ning riikide lähetatud eksperdid); märgib, et töökohtade keskmine hõivatuse määr aastas oli 94,7 % (447 töökohast oli täidetud 423);

4.  märgib, et ameti töötajatel on õiguslik kohustus järgida personalieeskirju (edaspidi „personalieeskirjad“), millega luuakse ametnikke ja ajutisi töötajaid puudutav üldine õiguste ja kohustuste raamistik; märgib lisaks, et personalieeskirju täiendab ameti hea haldustava eeskiri, millega määratakse kindlaks teenused, mida ameti töötajad üldsusele pakuvad, ning personali eetikat ja käitumist käsitlevad praktilised suunised, millega kehtestatakse eetikapõhimõtted usaldusväärsuse kõrgeimate standardite saavutamiseks; märgib, et amet mõistab, kui oluline on suhtlemine meediaga, ning tema kommunikatsiooniosakonna koosseisus tegutseb eraldi teenistus, mis tegeleb meediapäringutega ja tutvustab ajakirjanikele ameti tööd; võtab teadmiseks, et aastatel 2014–2015 suurendati ameti teadustegevusega tegelevat personali 1 % võrra (kokku 75 %);

5.  võtab teadmiseks tõsiasja, et amet töötas hangetega seoses välja huvide konfliktide täiustatud sõelumismeetodi, mis nähti ette tegevdirektori otsusega; märgib, et see meetod loodi selleks, et hoida ära huvide konflikte teaduslikku laadi hankemenetlustes;

6.  kardab, et töötajate arvu vähendamine ametis võib tõsiselt kahjustada ameti suutlikkust ja mainet; peab seetõttu vajalikuks tagada, et töötajate arvu ei vähendata;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  märgib, et amet on alustanud oma sõltumatuse ja teadusliku otsustamisprotsessi poliitika läbivaatamist ning konsulteerib selle protsessi raames ka avalikkusega, et tagada huvitatud isikute seisukohtade arvessevõtmine; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbivaatamise tulemustest niipea, kui see on lõpule viidud;

8.  märgib, et amet on lõpetanud kontrolliprotsessi tsentraliseerimise kõigi iga-aastase huvide deklaratsioonide osas, mis eksperdid ja töötajad õiguslike ja regulatiivsete küsimuste üksusele esitavad;

9.  rõhutab, et eksperdid, kelle majanduslikud huvid seonduvad ettevõtetega, mille aineid amet hindab, ei tohiks kuuluda ameti teaduskomisjonidesse ega töörühmadesse ning amet ei tohi neid määrata enne kui kaks aastat pärast selliste huvide lõppemist; on veendunud, et ametile tuleks määrata piisav eelarve, et võimaldada tal palgata sõltumatuid alalisi eksperte, kellel huvide konflikt puudub;

10.  kutsub ametit üles nägema oma uues sõltumatuse poliitikas ette kaheaastase ooteaja kõikide materiaalsete huvide puhul, mis seonduvad ettevõtetega, kelle tooteid amet hindab, ning nende rahastatud organisatsioonidega;

11.  võtab teadmiseks, et amet juba kohustus rakendama kaheaastast ooteaega järgmiste huvide suhtes: kuulumine juhtimisorganisse või teaduslikku nõuandeorganisse, töösuhe ja konsulteerimine; peab kahetsusväärseks, et amet ei ole lisanud nende huvide nimistusse, mille puhul kohaldatakse kaheaastast ooteaega, teadustöö rahastamist, nagu eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon juba oma viimastes eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsustes märkis; palub, et amet rakendaks kiirelt seda meedet vastavalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni korduvatele nõudmistele;

12.  sedastab, et amet kehtestas alalise töökorra kohustuslike koolituskursuste kohta, mille eesmärk on suurendada ametnike teadlikkust erinevates valdkondades, vähendada organisatsioonilisi riske ning tagada liidu eeskirjade, horisontaalpoliitika ja kontrollistandardite järgimine;

13.  võtab teadmiseks, et amet on asutamisest saadik avaldanud oma veebisaidil juhatuse koosolekute protokolle; märgib lisaks, et koosolekud on üldsusele registreerimise korral avatud ja avalike istungite helisalvestised on kättesaadavad ameti veebilehel;

14.  võtab teadmiseks asjaolu, et pärast sõltumatuse poliitika vastuvõtmist 2011. aastal hindab ja kontrollib amet kõiki ekspertide esitatud huvide deklaratsioone, mis teeb aastas keskmiselt kokku 6000–7000 huvide deklaratsiooni, mida ameti töötajad hindavad ja kontrollivad kooskõlas ameti sõltumatuse poliitika ja huvide deklaratsioone käsitlevate eeskirjadega; võtab teadmiseks, et amet korraldab lisaks kaks korda aastas täiendavaid nõuetele vastavuse ja õigsuse kontrolle, mille viivad läbi töötajad, kes ei ole kaasatud eespool nimetatud korralisse kontrolli; palub ametil avaldada kontrollide tulemused iga-aastase aruande lisas; märgib, et praegu on käimas 2011. aasta poliitika läbivaatamine, mille kohta kavatsetakse 2017. aasta kevadel läbi viia avalik konsultatsioon, ning 2017. aasta suvel kavatsetakse vastu võtta uus sõltumatuse poliitika; märgib murega, et ameti huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat ei rakendata tema ajutistele töötajatele;

15.  nõuab jätkuvalt, et amet rakendaks oma sõltumatuse poliitikat järjepidevalt ning eriti komisjonide esimeeste ja aseesimeeste puhul;

16.  märgib, et pärast seda, kui eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon sellele ameti tähelepanu juhtis, avaldati kõik juhatuse liikmete huvide deklaratsioonid ameti veebisaidil; toonitab, kui oluline on selliste dokumentide avaldamine, et tagada ameti juhtimise üle vajalik järelevalve ja kontroll;

17.  märgib, et enne rikkumisest teatamist käsitlevate rakenduseeskirjade vastuvõtmist võttis amet 2016. aasta jaanuaris kasutusele uue standardse töökorra selliste rikkumisest teatajate taotluste menetlemiseks, keda ähvardab kättemaks; võtab teadmiseks, et enne rikkumisest teatamise kohta sise-eeskirjade koostamist ootab amet komisjoni täiendavaid suuniseid; palub komisjonil esitada täiendavad suunised võimalikult kiiresti ning kutsub ametit üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kui rikkumisest teatamise eeskirjad on kehtestatud ja kasutusele võetud;

18.  märgib rahuloluga, et amet võttis märtsis 2015 vastu pettustevastase strateegia ja sellega seotud tegevuskava, ning märgib, et selle rakendamise aruande kohaselt, mis esitati juhatusele detsembris 2016, on kõik meetmed on rakendatud; märgib, et selles kavandatud meetmed on seotud ennetamise, avastamise, uurimise ja järelevalvega;

19.  märgib, et amet käivitas 2015. aastal projekti „Läbipaistvus ja kaasatus riskihindamises“ („Transparency and Engagement in Risk Assessment“), et selgitada ja täiustada teadusprotsesside läbipaistvusele ja kaasamisele suunatud lähenemisviisi hiljemalt 2020. aastaks kooskõlas ameti teabevahetusstrateegiaga ning edendada kogu teaduslike hinnangute ja väljundite väljatöötamise protsessis korrapärast suhtlust sidusrühmade ja avalikkusega, kasutades selleks peamiselt avalikke konsultatsioone;

20.  märgib, et amet on algatanud struktureeritud mehhanisme, haldamaks oma suhtlust huvitatud isikutega ja tagamaks, et kaasamine toimub läbipaistvalt ja välditakse lubamatut mõjutamist; märgib, et nende mehhanismide hulgas on avalikud konsultatsioonid valitud teaduslike arvamuste ja suunisdokumentide kohta, teabeüritused taotlejatele, avatud teaduslikud üldkoosolekud, sidusrühmade koosolekud ja kohtumised tegevdirektoriga;

21.  märgib ühtlasi, et kõik ameti töötajad läbivad kord aastas kohustusliku koolituse ja on kohustatud esitama igal aastal huvide deklaratsiooni, milles täpsustatakse nende endi ja nende pereliikmete finants- või intellektuaalomandiga seotud huvid, sealhulgas võimalikud erasuhted lobitöötajatega; märgib, et ka ameti väliseksperdid peavad enne, kui asuvad ametile teadustööd tegema, esitama iga-aastased huvide deklaratsioonid, mis on ameti veebilehel üldsusele kättesaadavad; märgib, et neid huvide deklaratsioone hinnatakse kooskõlas ameti sõltumatuse poliitikaga ja konfliktide tuvastamise korral ei lubata eksperdil ameti jaoks teadustööd teha; palub ametil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kursis kõnealuste meetmete rakendamise ja tulemustega;

22.  märgib, et amet ei rakenda ekspertide suhtes ooteaega pärast seda, kui nad on ametiga koostöö lõpetanud, kuid kehtestatud on proportsionaalsed ooteajad seoses selliste ekspertide valikumenetlusega, kes piirduvad kahe kuni viie aasta jooksul ainult teatud ülesannete täitmisega (eeldusel, et nad on töötanud või osutanud nõustamisteenuseid küsimustes, mis kattuvad nende osalemisega ameti töös);

23.  märgib, et üldsuse poolt esitatud dokumentidele juurdepääsu taotluste põhjal anti soovitud dokumentidele 64 % juhtudest vaid osaline juurdepääs ning kõige sagedamini kasutati osalise juurdepääsu andmise põhjendusena vajadust kaitsta isikuandmeid (seda kohaldati 51 % osalise juurdepääsu juhtumite puhul), millele järgnes ärihuvide kaitse vajadus (33 % osalise juurdepääsu juhtumitest) ja käimasoleva otsustamisprotsessi kaitse vajadus (23,5 % osalise juurdepääsu juhtumitest);

24.  märgib, et 2016. aasta juulis kinnitas ameti juhatus huvirühmade kaasamise uue käsituse, mis võimaldab ametil suhelda eri kanaleid kasutades paljude sidusrühmadega, et laiendada teavitustegevust, mis on suunatud esindusorganisatsioonidele, nagu tarbijaorganisatsioonid ja muud kodanikuühiskonna osalised toiduainete tarneahelas;

25.  märgib, et alates 2017. aastast võimaldab amet läbipaistvuse tagamise eesmärgil üldsusel teaduslikke koosolekuid veebiülekandena reaalajas jälgida;

26.  palub, et amet avaldaks toiduohutusorganisatsioonide nimekirja ning ekspertide huvide hindamise tulemused;

27.  on veendunud, et amet peaks pöörama ka edaspidi erilist tähelepanu avalikule arvamusele ning pühenduma nii palju kui võimalik avatusele ja läbipaistvusele; tunneb sellega seoses heameelt asjaolu üle, et amet katsetas 2015. aastal edukalt uut metoodilist lähenemisviisi teaduslike tõendite kasutamisele; väljendab sellega seoses ka heameelt edusammude üle andmete jagamisel (ameti andmebaas on juurdepääsetav üha suuremale hulgale sidusrühmadele); väljendab heameelt mõjuhinnangu(1) üle, mis on 2016. aasta juunis avaldatud väline teadusaruanne ameti võetud meetmete kohta, mille konkreetne eesmärk on läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamine riskihindamises; julgustab ametit tegema selles vallas täiendavaid edusamme, eelkõige seoses sõltumatuse poliitika läbivaatamisega 2017. aastal;

28.  toonitab, et mitu liidu eeskirja (muu hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta) annab üksikisikutele õiguse tutvuda avalike dokumentidega; tuletab ametile meelde, et teaduslikku täpsust on kõige parem tagada läbipaistvuse ning tulemustega seotud vastutuse abil;

Sisekontroll

29.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal viis ameti siseauditi üksus läbi kindlustandvaid töid ja muid konkreetseid ülesandeid vastavalt iga-aastasele auditikavale, mille kiitis heaks ameti auditikomisjon; võtab teadmiseks, et auditiülesanded hõlmasid sisekontrollistandardite rakendamist, tekkepõhises raamatupidamisarvestuses antavate kasutajaõiguste kinnitamist, kaht aruannet järelmeetmete kohta komisjoni siseauditi talituse ja kontrollikoja veel täitmata soovituste osas ning ettevõtte üldjuhtimist ja ekspertide rolli ameti teaduslikus otsustusprotsessis käsitleva kontrolli esialgseid järeldusi;

30.  märgib, et siseauditi üksuse andmetel annab ameti praegune sisekontrollisüsteem piisava kindluse seoses auditeeritavatele protsessidele seatud äriliste eesmärkide saavutamisega, välja arvatud eel-, vahe- ja järelhindamise formaliseerimise ja täiendamise osas, ning seoses delegeeritud aktide ja tekkepõhise raamatupidamisarvestuse juurdepääsu õiguste mittekattumisega; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande oma sisekontrollisüsteemi puuduste parandamiseks võetud meetmete kohta;

31.  võtab kontrollikoja aruande alusel teadmiseks, et amet ei ole veel kehtestanud selget ja terviklikku finantsalase järelkontrolli strateegiat, mis hõlmaks kõiki tegevusvaldkondi ning täpsustaks sellise kontrolli sageduse ja ulatuse; kutsub ametit üles kaaluma, kas selline täiendav kontrollimeede oleks riskipõhisel hindamisel rajanevas keskkonnas eesmärgipärane;

Siseaudit

32.  märgib, et siseauditi talitus esitas aruande „Scientific Support to Risk Assessment and Evaluation of Regulated Products with Focus on Data Collection and Analysis“ (Teaduslik tugi riskihindamisele ja reguleeritud toodete hindamisele, keskendudes andmete kogumisele ja analüüsile); võtab teadmiseks siseauditi talituse järelduse, et ehkki ameti üldine andmete kogumise ja analüüsimise protsess toetab piisavalt ameti teaduslikku tegevust, st reguleeritud toodete riskihindamist ja hindamist, esineb siiski nõrku külgi, eelkõige andmete haldamise vallas; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et amet võttis vastu tegevuskava, milles käsitletakse siseauditi talituse tähelepanekuid, ning märgib samuti, et aasta lõpus olid kõik tegevuskava raames kavandatud tegevused ajakavas ettenähtud etappides;

33.  märgib ameti iga-aastase aruande põhjal, et 2015. aasta alguses andis siseauditi talitus kaheksa soovitust, mis olid märgitud väga oluliseks; võtab lisaks teadmiseks, et tänu auditile „Teaduslik tugi riskihindamisele ja reguleeritud toodete hindamisele, keskendudes andmete kogumisele ja analüüsile“ ning kõigi täitmata soovituste järelauditi koondmõjule jäi täitmata ainult kolm „väga olulist“ soovitust; märgib, et amet viis juba 2015. aastal ellu osa tegevuskava raames kavandatud meetmetest ning kavatses 2016. aastal kindlaks määrata ja vastu võtta tervikliku andmehalduse raamistiku;

Tulemuslikkus

34.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet alustas või taaskäivitas teadusalaseid ühistegevusi ja koostööalgatusi mitme liidu tasandi partnerorganisatsiooniga, sealhulgas Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Ravimiameti, Hispaania ameti Agencia Española de Consumo - Seguridad Alimentaria y Nutrición ja Ühendkuningriigi toidustandardi ametiga Food Standard Agency; märgib lisaks, et amet viis koostöös mitme rahvusvahelise partneriga läbi täiendavaid vahetusi; märgib rahulolevalt, et selle koostöö eesmärk on jagada meetodeid ja lähenemisviise, et parandada toiduohutust, ning muu hulgas hõlmab see riskide parema hindamise meetodeid, tekkivate riskide kiiret kindlaksmääramist ja andmete jagamist ühist huvi pakkuvatel teemadel;

Muud kommentaarid

35.  märgib, et ameti kõrgemas juhtkonnas on viis liiget ning nende ametikohtade puhul järgitakse optimaalset soolist tasakaalu (s.o 40 % vs 60 %); märgib siiski murega, et ameti juhatuses ei ole soolist tasakaalu (s.o 20 % vs 80 %);

36.  võtab teadmiseks, et 24 töötajat osales 2015. aastal väljasõidupäevadel, mille maksumus oli 5816 eurot (242,33 eurot töötaja kohta); märgib, et 31 töötajat osales kinnistel konverentsidel, mille maksumus oli suhteliselt kõrge (23 096,16 eurot, st 745,03 eurot töötaja kohta); kutsub ametit üles selgitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile paremini kinniste konverentside sisu ja maksumust;

37.  tunneb heameelt ameti panuse üle liidu toidu- ja söödaahela ohutusse, kuna amet annab liidu riskijuhtidele põhjalikku, sõltumatut ja ajakohast teadusalast nõu toidutarneahelaga seotud küsimustes, teavitab avalikkust selgelt oma töö tulemustest ja tulemuste aluseks olevast teabest ning teeb koostööd huvitatud isikute ja institutsiooniliste partneritega, et edendada liidu toiduohutussüsteemi ühtsust ja usaldusväärsust;

38.  märgib, et amet koostas rohkem kui 600 teadustööd, mis hõlmasid kogu toidutarneahelat ja aitasid kaasa rahvatervise parandamisele;

39.  märgib ka, et amet hindas koostöös Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega rahvatervisega seotud riske andmete kogumite kombineerimise kaudu; tunneb heameelt asjaolu üle, et amet teeb aeg-ajalt koostööd ka Euroopa Ravimiametiga (nt esitati esimene ühisaruanne antimikroobsete ainete tarbimise integreeritud analüüsi ning bakterite antimikroobse resistentsuse juhtude kohta inimestel ja toiduloomadel) ning Euroopa Kemikaaliametiga (nt töötati ühiselt välja teaduslikud suunised endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise võimaldamiseks);

40.  peab kiiduväärseks, et amet algatas 2015. aastal mitmeaastase projekti mesilasi mõjutavate stressitegurite ja hea tervise juures olevate mesilasperede omaduste hindamiseks, et muu hulgas luua raamistik mesilasperede tervisliku seisundi usaldusväärseks ja ühtlustatud hindamiseks välivaatlustel;

41.  rõhutab, et teadusalase usaldusväärsuse põhielement on läbipaistvus aluseks võetud teadusuuringute suhtes ning tulemuste reprodutseeritavus;

42.  rõhutab, et 2015. aastal leidsid aset olulised sündmused riskijuhtidele ja avalikkusele suunatud kommunikatsiooni osas: ameti uue veebisaidi loomine põhjalike kasutajauuringute põhjal ja väljaande EFSA Journal üleviimine välisele professionaalsele avaldamisplatvormile; edusamme tehti ka seoses rakenduste kasutajatoe, ameti front office’i ja reguleeritud toodete ohutuse hindamise tugiteenistusega; nende ning paljude muude projektide ja algatustega tagas amet, et ta on jätkuvalt tõhusate ja usaldusväärsete teadusalaste nõuannete andja liidu tarbijate huvides;

43.  võtab teadmiseks, et amet avas 2015. aastal Brüsselis teabevahetuse asutuse, et parandada kommunikatsiooni ja dialoogi liidu institutsioonide, meedia ja sidusrühmadega;

44.  on veendunud, et amet peaks ka edaspidi soodustama huvirühmade ja kodanike korrapärast osalemist ja kaasabi kindlaksmääratud kokkupuutepunktides kogu teaduslike väljundite väljatöötamise ajal, sh reguleeritud toodete jaoks, nagu on märgitud EFSA 2020. aasta strateegias;

45.  rõhutab, et amet peaks alustama viie kehtiva mõjunäitaja läbivaatamist ja töötama ühtlasi välja uued näitajad; on veendunud, et sellised mõjunäitajad on oluliseks vahendiks ameti tulemuslikkuse mõõtmisel;

46.  on veendunud, et amet peaks püüdma piirata ekspertide sõiduaega ja edendama IT-vahendite, nt interaktiivsete videokonverentside või veebiseminaride kasutamist;

o
o   o

47.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) „Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process“ (Euroopa Toiduohutusameti riskihindamisega seotud läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamise erimeetmete mõjuhinnang), Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne, 2016:EN-1047.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusalane teave