Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2185(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2017

Внесени текстове :

A8-0106/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.38

Приети текстове :

P8_TA(2017)0169

Приети текстове
PDF 578kWORD 57k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година (2016/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 — C8-0071/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0106/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 102.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 102.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година (2016/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 — C8-0071/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0106/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 102.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 102.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година (2016/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0106/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 7 658 166 EUR, което представлява намаление с 4,33% в сравнение с 2014 г.; като има предвид, че 97,5% от бюджета на Института се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Института („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е висока — 98,55%, което показва, че бюджетните задължения са били поемани своевременно, като се наблюдава слабо намаление с 0,5% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 67,64%, което представлява намаление с 4,35% в сравнение с предходната година;

2.  отчита, че ниското ниво на изпълнение за плащанията по дял ІІІ („Оперативни разходи“) е резултат от факта, че четири от проектите са били изправени пред значителни предизвикателства и е трябвало да бъдат пренесени за 2016 г.; отбелязва, че причините за забавянето на проектите включват забавено решение на председателството на Съвета относно обекта на едно проучване, както и забавяния в процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са били извън контрола на Института;

3.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. изпълнението на бюджета, коригирано с изпълнението на преносите от предходната година, възлиза на 2,2%, значително под определения от Комисията праг за санкциониране от 5%, което показва задоволително изпълнение на бюджета; отбелязва положителната тенденция на намаляване на изпълнението на бюджета, коригирано с изпълнението на преносите от предходната година, което през 2012 г. е било 7,2%;

4.  отбелязва, че през 2015 г. Институтът е подписал договор с външен консултант, който да го съветва как да премине към организации, основана на проекти, и бюджетиране/определяне на разходите по дейности; отбелязва, че услугите включват множество реформи за максимално оползотворяване на работните процеси, осигуряване на качество и подобряване на инструментите за мониторинг и управление; отбелязва със задоволство, че след успешната първа година на проекта Институтът е продължил да прилага изцяло този подход през 2016 г.;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва съгласно доклада на Палатата, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял III („Оперативни разходи“) е 61% в сравнение с 54% през 2014 г.; отбелязва, че тези преноси се дължат главно на естеството на дейностите на Института, които включват извършване на проучвания в продължение на много месеци, често след края на годината; отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите или забавени решения на председателството на Съвета относно обекта на проучванията, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Института и са съобщени на Палатата;

6.  приветства факта, че общото ниво на отменените пренесени от 2014 г. кредити е 2,2%, под прага от 5%, определен от Комисията, което показва добро усвояване чрез плащания на бюджетните кредити, пренесени от предишната година;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че процедурите на Института за възлагане на обществени поръчки са били провеждани на възможно най-широка основа, а при процедурите на договаряне на поръчки с ниска стойност броят на поканените кандидати е бил определян по такъв начин, че да се гарантира баланс между публичност и пропорционалност; отбелязва освен това, че са завършени 41 оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки, възлизащи на 3 086 063 EUR, като остатъкът от оперативния бюджет за 2015 г. е изразходван за преводи, дневни надбавки, изплащани на експерти, командировки на служители и отделни случаи на закупване срещу фактура;

8.  подчертава докладваната висока работна натовареност на персонала на Института и отново призовава за разпределяне на повече служители за Института, които да работят по приоритетни области, включително борбата срещу насилието над жените, както и да бъде засилен неговият капацитет за подкрепа на Комисията посредством предоставяне на необходимите данни и техническа подкрепа;

9.  отбелязва, че в края на 2015 г. щатното разписание на Института е запълнено на 100% (28 срочно наети служители, 11 договорно наети служители и 11 командировани национални експерти); отбелязва, че през тази година процесът на набиране на персонал е бил особено активен, като са стартирани отворени процедури за не по-малко от 12 длъжности; отбелязва, че в Института са представени 19 националности; приветства факта, че Институтът продължава да бъде напълно ангажиран с осигуряването на необходимото обучение на служителите, за да улеснява професионалното им развитие; отбелязва, че в резултат от това през 2015 г. 185 души са участвали в 8 различни програми на обучение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  посочва, че системата на вътрешен контрол на Института се базира на разделяне на функциите, стратегия за управление и контрол на риска, избягване на конфликти на интереси, адекватни одитни следи и пълнота на данните в системите за данни, както и на установени процедури за мониторинг на изпълнението и последващи мерки във връзка с идентифицирани слабости на вътрешния контрол;

11.  отбелязва със загриженост, че някои от автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет на Института и служителите не са публикувани на неговия уебсайт; призовава Института да публикува тези автобиографии, за да осигури възможност на обществеността да упражнява необходимия контрол спрямо висшето му ръководство;

12.  отбелязва, че през 2015 г. Институтът е регистрирал три изключения с финансови и процедурни отклонения в сравнение с шест през предходната година; отбелязва със задоволство, че през 2015 г. не са били открити случаи на измама, нито са били загубени активи;

13.  отбелязва със задоволство, че след приемането на стратегията за борба с измамите през ноември 2014 г. са били организирани редица обучения за служители на Института през 2015 и 2016 г.;

14.  отбелязва, че през 2015 г. Институтът е обновил уебсайта си, за да направи информацията, съдържащата се в него, по-атрактивна, и също така е предефинирал комуникационната си стратегия, в която са залегнали общите цели за комуникация, ангажираност на заинтересованите страни и дейности за управление на знанията; отбелязва, че през 2016 г. Институтът въвежда нов механизъм за мониторинг на всичките си комуникационни инструменти; отправя искане към Института да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатото от този нов механизъм;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит на възлагането на обществена поръчка за поддръжка на оперативните процеси в Института; отбелязва, че окончателният доклад на IAS беше изпратен на Института в средата на октомври 2015 г.; отбелязва, че през 2015 г. 90% от препоръките на IAS (46 от 51) са били изпълнени още преди края на 2015 г., включително препоръките от одита на IAS от 2015 г. на „Възлагане на обществена поръчка за поддръжка на оперативните процеси в Европейския институт за равенство между половете“ и препоръките, произтичащи от стратегическия план на IAS за вътрешен одит за периода 2015—2017 г.;

16.  посочва, че според резултатите от извършения от IAS одит една препоръка е била оценена като „много важна“ и е била преквалифицирана като „важна“ през януари 2016 г., а пет са били оценени като „важни“ — четири от одита за 2015 г. и една от одита за 2013 г., изпълнена през 2016 г.; отбелязва, че е бил договорен план за действие, за да бъдат изпълнени всички препоръки през първата половина на 2016 г.; призовава Института да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

Вътрешен контрол

17.  отбелязва, че за да приложи стандартите за вътрешен контрол, Институтът е завършил политиката си за осигуряване на качество и е разработил и приел политика за подаване на сигнали за нарушения и план за непрекъснатост на дейността; отбелязва, че той също така е извършил последващи проверки, засилил е мерките за борба с измамите и е приложил множество мерки за създаване на среда, която не толерира тормоза; отбелязва, че някои от мерките са били ефективно изпълнени до края на 2015 година, а други е предвидено да бъдат изпълнени през 2016 година; призовава Института да информира органа по освобождаване от отговорност за успешното изпълнение на тези мерки;

Други коментари

18.  отбелязва, че Институтът е установил нов процес за редовно наблюдение на мерките на политиката на Съюза в областта на равенството между половете, което му дава възможност да предоставя своевременен и значим принос, основан на дейността му; отбелязва ефективните полезни взаимодействия на Института с комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента (FEMM) по определени теми чрез преки контакти с нейните членове; отбелязва, че Институтът е допринесъл за планирането на работната програма на няколко агенции;

19.  отбелязва, че Институтът работи в тясно сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound); отбелязва, че за да засили сътрудничеството с международни организации, Институтът е провел срещи с ключови партньори като ООН — Жени и Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO); отбелязва освен това, че той е имал участие в конференцията на ЮНЕСКО, посветена на половете и медиите, и че се е съгласил да организира през 2016 г. семинар с Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно статистическите данни за половете;

20.  отбелязва със задоволство, че Институтът се стреми към намирането на полезни взаимодействия чрез обединяване на някои задачи и въвеждане на съвместни услуги с други агенции; отбелязва споразумението между Института и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), подписано с цел обмен на услуги за обмен на експерти между страните в областта на последващите проверки;

21.  оценява приноса на Института за текущата работа на комисията FEMM; призовава за продължаване на взаимодействието между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията FEMM и изследванията на Института, като се вземе предвид и разработеният от Института индекс за равенство между половете; отбелязва, че резултатът от външната оценка на Института като цяло е положителен;

22.  приветства ключовите постижения на Института през 2015 г., по-специално второто издание на индекса за равенство между половете, финализирането на базата статистически данни за равенство между половете и прилагането на онлайн платформата за интегриране на принципа на равенство между половете;

23.  отбелязва усилията на Института да реорганизира структурата си, така че да постави акцент върху комуникацията и дейностите по ангажиране на заинтересованите лица, и призовава за по-нататъшно координиране с Комисията, за да се гарантира, че техническата помощ на Института е в подкрепа на задачите, свързани с разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на Съюза, както и че интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага ефективно във всички етапи на цикъла на политиките;

24.  приветства отдаването на приоритет на работата в няколко области, в които резултатите са с високо качество и голяма видимост, без да се губи акцентът върху интегрирането на принципа на равенство между половете; призовава, в случай на преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета(1), въпросите, свързани с борбата с насилието над жените и жените мигранти и гениталното осакатяване на жени и жените мигранти, да бъдат включени в задачите на Института;

25.  припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася за и укрепва насърчаването на равенството между половете, включително, на първо и най‑важно място, интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, и борбата с дискриминацията, основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете;

o
o   o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство на половете (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9).
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация