Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2185(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0106/2017

Předložené texty :

A8-0106/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.38

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0169

Přijaté texty
PDF 492kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(4), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0106/2017),

1.  uděluje ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(4), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0106/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0106/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 výše 7 658 166 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 4,33 %; vzhledem k tomu, že 97,5 % rozpočtu institutu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce institutu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, a uplatňování konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 byla vysoká míra plnění rozpočtu dosahující 98,55 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas, a znamená mírný pokles o 0,5 % oproti roku 2014; konstatuje dále, že míra využití prostředků na platby činila 67,64 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 4,35 %;

2.  konstatuje, že nízká míra čerpání prostředků hlavy III (provozní výdaje) určených na platby je důsledkem skutečnosti, že čtyři z projektů institutu zaznamenaly značné obtíže, kvůli kterým bylo jejich plnění odloženo na rok 2016; konstatuje, že ke zpoždění projektů dochází z důvodů, které institut nemůže ovlivnit, jako jsou opožděné rozhodnutí předsednictví Rady ve věci předmětu studie a zpožděná zadávací řízení;

3.  s uspokojením konstatuje, že míra plnění rozpočtu, která v roce 2015 činila 2,2 %, je podstatně nižší než 5 % strop, který Komise stanovila pro uložení sankcí, což znamená uspokojivé plnění rozpočtu; oceňuje pozitivní vývoj, pokud jde o snižování míry plnění rozpočtu, která v roce 2012 činila 7,3 %;

4.  konstatuje, že institut v roce 2015 podepsal smlouvu s externím konzultantem v oblasti poradenství při přechodu na organizaci práce založenou na projektech a při sestavování rozpočtu / stanovování nákladů podle činností; bere na vědomí, že poskytnuté služby zahrnovaly řadu změn s cílem maximalizovat toky práce, zajistit kvalitu a zlepšit nástroje monitorování a řízení; s uspokojením konstatuje, že po prvním úspěšném roce projektu institut i nadále uplatňuje přístup z roku 2016 v plném rozsahu;

Závazky a přenesené prostředky

5.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dosahovala u hlavy III (provozní výdaje) míra přenesených prostředků na závazky 61 % ve srovnání s 54 % v roce 2014; bere na vědomí, že jde především o důsledek povahy činností institutu, k nimž patří zadávání studií, jejichž realizace trvá řadu měsíců a často se protáhne přes konec roku; konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur nebo opožděnými rozhodnutími předsednictví Rady o předmětu studií a nezbytně ještě neznamenají, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou institutem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

6.  vítá skutečnost, že celková míra rušení prostředků na závazky přenesených z roku 2014 činí 2,2 % a je nižší než 5 % strop stanovený Komisí, což je důkazem dobré míry využívání prostředků na závazky přenesených z předcházejícího roku;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že veřejné zakázky zadával institut formou co nejširší veřejné soutěže, zatímco v případě jednacích řízení o veřejných zakázkách nízké hodnoty byl počet vyzvaných uchazečů stanoven tak, aby se zajistila rovnováha mezi veřejnou povahou zakázek a přiměřeností; konstatuje dále, že bylo dokončeno 41 postupů zadávání provozních zakázek v hodnotě 3 086 063 EUR, zatímco zbytek rozpočtu na rok 2015 na provozní výdaje byl vynaložen na překlady, denní příspěvky vyplácené odborníkům, služební cesty zaměstnanců a příležitostné nákupy na faktury;

8.  upozorňuje na zprávy o vysokém pracovním vytížení personálu institutu a opakovaně vyzývá k tomu, aby bylo institutu přiděleno více zaměstnanců, kteří by se věnovali prioritním oblastem, k nimž patří boj proti násilí páchanému na ženách, a aby byly posíleny jeho možnosti pomáhat Komisi poskytováním příslušných údajů a technické pomoci;

9.  konstatuje, že míra obsazenosti plánu pracovních míst institutu na konci roku 2015 dosahovala 100 % (28 dočasných zaměstnanců, 11 smluvních zaměstnanců a 11 vyslaných národních odborníků); poznamenává, že přijímání zaměstnanců v průběhu roku bylo obzvláště efektivní, neboť bylo zahájeno otevřené výběrové řízení až na 12 pracovních míst; konstatuje, že v institutu je zastoupeno 19 národností; vítá skutečnost, že institut je i nadále plně odhodlán zajistit, aby byla zaměstnancům poskytována nezbytná školení s cílem usnadnit jejich profesní rozvoj; konstatuje, že se proto osmi různých školících programů v roce 2015 zúčastnilo 185 účastníků;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  zdůrazňuje, že systém vnitřní kontroly institutu je založen na oddělení funkcí, strategii kontroly a řízení rizik, předcházení střetům zájmů, přiměřené auditní stopě a úplnosti údajů v datových systémech a na zavedení postupů sledování dosažených výsledků a následných opatření reagujících na zjištěné nedostatky ve vnitřních kontrolách;

11.  se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách institutu nejsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech některých členů správní rady institutu a zaměstnanců; vyzývá institut, aby tyto životopisy zveřejnil a umožnil tak veřejnosti získat potřebný přehled o svých nejvyšších řídících pracovnících;

12.  konstatuje, že v roce 2015 institut zaznamenal tři výjimky týkající se finanční a procesní odchylky v porovnání s šesti v předchozím roce; s uspokojením konstatuje, že v roce 2015 nebyly odhaleny žádné podvody, ani nedošlo ke ztrátě žádných aktiv;

13.  s uspokojením konstatuje, že v návaznosti na přijetí strategie proti podvodům institutem v listopadu 2014 byla pro zaměstnance institutu v letech 2015 a 2016 uspořádána řada školení;

14.  konstatuje, že institut v roce 2015 předělal své internetové stránky s cílem zatraktivnit informace uvedené na těchto stránkách a že rovněž změnil vymezení své komunikační strategie, která stanoví celkové cíle pro komunikaci, zapojení zúčastněných stran a činnosti spojené s managementem znalostí; konstatuje, že institut v roce 2016 zavedl nový mechanismus pro monitorování všech svých komunikačních nástrojů; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto nového nástroje;

Interní audit

15.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit zadávání zakázek podporující provozní procesy institutu; bere na vědomí, že konečná zpráva byla institutu zaslána v polovině října; bere na vědomí, že 90 % doporučení vydaných útvarem IAS (46 z 51) již bylo provedeno na konci roku 2015, včetně doporučení týkajících se auditu útvaru IAS z roku 2015, který byl zaměřen na „zadávání zakázek podporující provozní procesy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů“, a vyplývajících ze strategického plánu interního auditu útvaru IAS na období 2015–2017;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s výsledky auditu provedeného útvarem IAS bylo jedno doporučení označeno za „velmi důležité“ a v lednu 2016 překvalifikováno na „důležité“ a pět doporučení označeno za „důležité“ (čtyři v rámci auditu za rok 2015 a jedno v rámci auditu za rok 2013, které již bylo realizováno v roce 2016); konstatuje, že byl schválen akční plán, v souladu s nímž měla být všechna doporučení provedena v první polovině roku 2016; vyzývá institut, aby nadále informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění akčního plánu;

Interní kontroly

17.  konstatuje, že institut za účelem provedení standardů vnitřní kontroly dokončil svou politiku pro kontrolu kvality a vypracoval a přijal politiku ve vztahu k oznamovatelům a plán zajištění kontinuity činnosti; konstatuje, že rovněž provedl kontrolu ex post, posílil svá opatření boje proti podvodům a provedl četná opatření s cílem vytvořit prostředí, které netoleruje obtěžování; poznamenává, že některá opatření byla skutečně provedena do konce roku 2015, zatímco další opatření měla být provedena během roku 2016; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o úspěšném provedení těchto opatření;

Další připomínky

18.  konstatuje, že institut vypracoval nový postup pravidelného monitorování politických opatření Unie v oblasti rovnosti pohlaví, což institutu umožňuje poskytovat včasné a odpovídající údaje vycházející z jeho činnosti; konstatuje, že institut účinně spolupracuje s Výborem Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví (výbor FEMM) na určených tématech, a to prostřednictvím přímých kontaktů s členy výboru; konstatuje, že se institut podílí na přípravě pracovních programů řady agentur;

19.  konstatuje, že institut úzce spolupracuje s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); poznamenává, že institut za účelem posílení spolupráce s mezinárodními organizacemi pořádá setkání s klíčovými partnery, jako jsou Orgán OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen a Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (GREVIO); konstatuje dále, že se podílel na konferenci UNESCO věnované rovnosti pohlaví a sdělovacím prostředkům a souhlasil, že spolu s Evropskou hospodářskou komisí OSN uspořádá v roce 2016 seminář o genderové statistice;

20.  s uspokojením konstatuje, že institut usiluje o součinnost sdružováním některých úkolů a zaváděním sdílených služeb s ostatními agenturami; bere na vědomí dohodu mezi institutem a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), která byla podepsána za účelem výměny služeb v oblasti výměny odborníků mezi oběma stranami v oblasti kontrol ex post;

21.  oceňuje, že institut přispívá k probíhající činnosti ve výboru FEMM; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními i nelegislativními prioritami výboru FEMM a výzkumem prováděným v institutu, také s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul; konstatuje, že výsledek externího hodnocení institutu byl celkově kladný;

22.  vítá klíčové úspěchy institutu v roce 2015, zejména druhé vydání indexu rovnosti žen a mužů, dokončení databáze genderové statistiky a zavedení online platformy pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

23.  bere na vědomí úsilí institutu o reorganizaci jeho struktury tak, aby byla zaměřena na komunikaci a zapojování zúčastněných stran, a vyzývá k další koordinaci s Komisí s cílem zajistit, aby technická pomoc institutu podporovala úkoly v oblasti navrhování, provádění, monitorování a hodnocení politik Unie a aby začleňování hlediska rovnosti žen a mužů bylo účinně uplatňováno ve všech fázích politického cyklu;

24.  vítá upřednostňování práce na těch oblastech, jež se vyznačují vysoce kvalitními a viditelnými výsledky, aniž by se vytratil důraz na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; žádá, aby v případě, že dojde k přezkumu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006(1), byl mezi úkoly institutu zahrnut i boj proti násilí páchanému na ženách a migrujících ženách a boj proti proti mrzačení ženských pohlavních orgánů;

25.  připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování a zvyšování rovnosti žen a mužů, a zejména k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, za účelem boje proti diskriminaci založené na pohlaví a ke zvyšování informovanosti občanů Unie o této problematice;

o
o   o

26.  odkazuje, pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9).
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění