Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2185(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0106/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0106/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.38

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0169

Usvojeni tekstovi
PDF 420kWORD 55k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. (2016/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015., s odgovorima Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0106/2017),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za jednakost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 102.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 102.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. (2016/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015., s odgovorima Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0106/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 102.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 102.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. (2016/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0106/2017),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2015. iznosio 7 658 166 EUR, što je smanjenje od 4,33 % u odnosu na 2014.; budući da se 97,5 % proračuna Instituta financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 98,55 %, što predstavlja neznatno smanje od 0,5 % u odnosu na 2014., iz čega se može zaključiti da su obveze pravodobno izvršene; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 67,64 %, što predstavlja smanjenje od 4,35 % u odnosu na prethodnu godinu;

2.  potvrđuje da je niska razina provedbe plaćanja Instituta za glavu III. (operativni rashodi) rezultat činjenice da je u četiri projekta došlo do velikih izazova, zbog kojih su preneseni u 2016.; napominje da su neki od razloga kašnjenja projekata odgoda odluke predsjedništva Vijeća o predmetu studije te kašnjenja u postupcima nabave izvan kontrole Instituta;

3.  sa zadovoljstvom napominje da je stopa proračunskog rezultata bila 2,2 % u 2015., značajno ispod kaznenog praga Komisije od 5 %, što predstavlja zadovoljavajuće izvršenje proračuna; uviđa pozitivan trend u smanjenju stope proračunskog rezultata, koja je u 2012. bila 7,3 %;

4.  napominje da je Institut u 2015. potpisao ugovor s vanjskim konzultantom o savjetovanju u pogledu načina prelaska na organizaciju temeljenu na projektima i pripreme proračuna/određivanje troškova temeljene na aktivnostima; primjećuje da su usluge uključivale niz reformi kako bi se maksimizirali radni tokovi, osigurala kvaliteta te unaprijedili nadzor i alati za upravljanje; sa zadovoljstvom napominje da je Institut, nakon uspješne prve godine projekte, nastavio u potpunosti primjenjivati pristup iz 2016.;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je u izvješću Revizorskog suda iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u glavu III. (operativni rashodi) bio na razini od 61 % u odnosu na 54 % u 2014.; prepoznaje da su ti prijenosi uglavnom posljedica prirode aktivnosti Instituta, koje uključuju nabavu studija za koje je potrebno nekoliko mjeseci i koje često prelaze u sljedeću godinu; napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija ili zakašnjelih odluka predsjedništva Vijeća o predmetu studija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Institut planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

6.  pozdravlja činjenicu da ukupna stopa poništavanja odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2014. iznosi 2,2 %, što je ispod praga od 5 % koji je postavila Komisija i pokazuje dobru stopu potrošnje na plaćanja u okviru odobrenih sredstava koja su prenesena iz prethodne godine;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  napominje da su natječaji za ugovore o javnoj nabavi Instituta organizirani na najširoj mogućoj osnovi, dok je u pregovaračkim postupcima za ugovore male vrijednosti broj pozvanih kandidata određen tako da se zajamči ravnoteža između transparentnosti i proporcionalnosti; također napominje da je dovršen 41 operativni postupak javne nabave za iznos od 3 086 063 EUR, dok je ostatak operativnog proračuna za 2015. potrošen na prijevode, dnevnice isplaćene stručnjacima, službena putovanja i povremene kupovine na temelju računa;

8.  ističe da Institut bilježi veliko radno opterećenje i ponovno poziva da se Institutu dodijeli veći broj članova osoblja koje bi se bavilo prioritetnim područjima, uključujući borbu protiv nasilja nad ženama, te da se ojačaju njegovi kapaciteti za potporu Komisiji pružanjem relevantnih podataka i tehničke potpore;

9.  napominje je stopa popunjenosti radnih mjesta u planu radnih mjesta Instituta krajem 2015. bila 100 % (28 privremenih članova osoblja, 11 ugovornih članova osoblja i 11 upućenih nacionalnih stručnjaka); primjećuje da je tijekom godine bilo dosta aktivnosti u pogledu zapošljavanja, a 12 mjesta je popunjeno putem otvorenih postupaka; napominje da je u Institutu zastupljeno 19 nacionalnosti; pozdravlja činjenicu da se Institut i dalje brine o tome da osoblje dobije potrebnu obuku kako bi se olakšao profesionalni razvoj; napominje da je, kao posljedica toga, u 2015. u osam različitih programa obuke upisano 185 sudionika;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  ističe da se unutarnji sustav kontrole Instituta temelji na razdvajanju dužnosti, strategiji upravljanja rizikom i kontrole, izbjegavanju sukoba interesa, ogovarajućem revizijskom tragu te cjelovitosti podataka u podatkovnim sustavima te na uobičajenim postupcima za praćenje uspješnosti i naknadnim mjerama koje se poduzimaju u pogledu ustanovljenih slabosti unutarnje kontrole;

11.  sa zabrinutošću napominje da neki životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravnog obora Instituta nisu objavljeni na njegovim mrežnim stranicama; poziva Institut da objavi te životopise kako bi se javnosti omogućilo da provede potrebni javni nadzor članova višeg rukovodstva;

12.  napominje da je u 2015. Institut zabilježio tri financijske i proceduralne devijacije u odnosu na njih šest u prethodnoj godini; sa zadovoljstvom primjećuje da u 2015. nije otkriven nijedan slučaj prijevare niti je bilo izgubljenih sredstava;

13.  sa zadovoljstvom napominje da je u 2015. i 2016. za osoblje organiziran niz aktivnosti osposobljavanja nakon usvajanja njegove strategije za suzbijanje prijevara u studenome 2014.;

14.  napominje da je u 2015. Institut preuredio svoje internetske stranice kako bi informacije koje su tamo navedene prikazao na atraktivniji način te da je redefinirao svoju komunikacijsku strategiju, kojom se utvrđuje opći cilj za komuniciranje, interakciju s dionicima i aktivnosti upravljanja znanjem; napominje da je u 2016. Institut uveo novi nadzorni mehanizam za sve svoje komunikacijske alate; poziva Institut da o rezultatima tog novog mehanizma obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Unutarnja revizija

15.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju o nabavi u službi operativnih postupaka Instituta; napominje da je konačno izvješće Službe proslijeđeno Institutu sredinom listopada 2015.; napominje da je u 2015. godine 90 % preporuka Službe za unutarnju reviziju (46 od 51) već bilo provedeno do kraja 2015., uključujući preporuke u sklopu revizije iz 2015. o nabavi u službi operativnih postupaka Instituta za jednakost spolova koji se temelje na Strateškom planu unutarnje revizije za razdoblje 2015. – 2017.;

16.  ističe da je, prema rezultatima revizije koju je provela Služba za unutarnju reviziju, jedna preporuka dobila oznaku „vrlo važno”, a koja je u siječnju 2016. promijenjena u „važno” te da je pet preporuka dobilo oznaku „važno”, četiri u okviru revizije iz 2015. i jedna u okviru revizije iz 2013. koja je provedena u 2016.; napominje da je dogovoren akcijski plan za provedbu svih preporuka tijekom prve polovice 2016. godine; poziva Institut da nastavi izvještavati tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi akcijskog plana;

Unutarnje kontrole

17.  napominje da je Institut, kako bi proveo standarde unutarnje kontrole, dovršio politiku osiguranja kvalitete te izradio i usvojio politiku za zviždače i plan kontinuiteta poslovanja; napominje da je Institut također proveo ex post kontrolu, ojačao mjere za suzbijanje prijevara i proveo brojne mjere za stvaranje okoline sa stopom nulte tolerancije za zlostavljanje; napominje da su neke od mjera učinkovito provedene do 2015., dok su druge predviđene za provedbu tijekom 2016. godine; poziva Institut da o uspješnoj provedbi tih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Ostale primjedbe

18.  napominje da je Institut uspostavio novi postupak za redovito praćenje mjera politika Unije o rodnoj jednakosti, što Institutu omogućuje da dâ relevantan doprinos na temelju svog rada; primjećuje učinkovitu sinergiju Instituta s Odborom Europskog parlamenta za prava žena i jednakost spolova (Odbor FEMM) o utvrđenim temama koja se održava izravnim kontaktom s njegovim članovima ili preko tijela zaduženih za vezu; napominje doprinos Instituta planiranju programa rada nekoliko agencija;

19.  primjećuje da Institut blisko surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND); primjećuje da je u svrhu poboljšanja suradnje s međunarodnim organizacijama Institut održao sastanke s ključnim partnerima kao što je Skupina stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO); nadalje napominje doprinos Instituta konferenciji UNESCO-a o rodu i medijima te prihvaćanje organiziranja radionice s Gospodarskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) na rodnim statistikama u 2016.;

20.  sa zadovoljstvom napominje da Institut traži sinergije povezujući postupke izvršavanja određenih zadataka i uvodeći zajedničke usluge s drugim agencijama; prima na znanje sporazum potpisan između Instituta i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) potpisanom u cilju razmjene usluga razmjene stručnjaka između stranaka u području ex post kontrola;

21.  cijeni doprinos Instituta tekućem radu Odbora FEMM; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora FEMM te istraživanja koja provodi Institut, uzimajući također u obzir dokaze koje pruža indeks rodne ravnopravnosti koji je osmislio Institut; napominje da je opći rezultat vanjske evaluacije Instituta bio pozitivan;

22.  pozdravlja ključna postignuća Instituta tijekom 2015. godine, naročito drugo izdanje indeksa rodne ravnopravnosti, finalizaciju baze podataka o rodnoj statistici te uspostavu internetske platforme za uzimanje u obzir načela jednakosti spolova;

23.  prima na znanje napore Instituta usmjerene na restrukturiranje kako bi se naglasak stavio na komunikaciju i aktivnosti sudjelovanja dionika te poziva na daljnju koordinaciju s Komisijom kako bi se zajamčilo da se tehničkom potporom Instituta potpomažu zadaće povezane s oblikovanjem, provedbom, praćenjem i evaluacijom politika Unije i da se rodno osviještena politika stvarno provodi u svim fazama političkog ciklusa;

24.  pozdravlja to što je prioritet dan radu na nekoliko područja u kojima se postižu vrlo kvalitetni i vidljivi rezultati, pri čemu i dalje treba zadržati naglasak na rodno osviještenoj politici; u slučaju revizije Uredbe (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(1) poziva na to da se među zadaće Instituta uvrsti i borba protiv nasilja nad ženama migranticama te genitalnog sakaćenja žena;

25.  podsjeća na to da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja jednakosti spolova uključujući, prije svega, rodnu osviještenost u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbu protiv diskriminacije na temelju spola te podizanja razine osviještenosti građana EU-a o rodnoj ravnopravnosti;

o
o   o

26.  za druge primjedbe koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Uredba (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova (SL L 403, 30.12.2006., str. 9.).
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna napomena