Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2185(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0106/2017

Pateikti tekstai :

A8-0106/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.38

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0169

Priimti tekstai
PDF 427kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0106/2017),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, kad Instituto 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 102.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 102.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0106/2017),

1.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 102.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 102.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0106/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto (toliau – Institutas) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 7 658 166 EUR, tai yra 4,33 proc. mažesnis už 2014 m. biudžetą; kadangi 97,5 proc. Instituto biudžeto sudaro lėšos, gautos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Instituto 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog Instituto 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi ryšium su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 98,55 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku, ir kad šis lygis labai nedaug (0,5 proc.) sumažėjo, palyginti su 2014 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 67,64 proc., o tai reiškia, kad, palyginti su praėjusiais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis sumažėjo 4,35 proc.;

2.  pripažįsta, kad žemą Instituto mokėjimų vykdymo lygį pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) lėmė tai, kad įgyvendinant keturis iš jo projektų susidurta su dideliais iššūkiais, todėl mokėjimai buvo perkelti į 2016 m.; pažymi, kad projektų vėlavimo priežastys, be kita ko, buvo atidėtas Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės sprendimas dėl tyrimo temos, taip pat vėluojančios viešųjų pirkimų procedūros, o šių priežasčių Institutas negalėjo kontroliuoti;

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad biudžeto rezultatas 2015 m. buvo 2,2 proc. – daug mažesnis nei Komisijos baudos riba (5 proc.), o tai rodo patenkinamą biudžeto įvykdymo rezultatą; pažymi teigiamą tendenciją mažinant biudžeto rezultatą, kuris 2012 m. siekė 7,3 proc.;

4.  pažymi, kad 2015 m. Institutas pasirašė sutartį su išorės konsultantu, kad jis teiktų konsultacijas dėl Instituto perėjimo prie projektais grindžiamos organizacijos ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir (arba) išlaidų apskaičiavimo; pažymi, kad paslaugos apėmė įvairias reformas, kuriomis buvo siekiama kuo labiau panaudoti darbo srautus, užtikrinti kokybę ir pagerinti stebėseną bei valdymo priemones; su pasitenkinimu pažymi, kad po sėkmingų pirmųjų projekto metų Institutas nuo 2016 m. toliau visapusiškai taikė šį požiūrį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad į kitą laikotarpį perkelti III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigoti asignavimai sudarė 61 proc., palyginti su 54 proc. 2014 m.; pripažįsta, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį visų pirma susiję su Instituto veiklos pobūdžiu, nes ši veikla apima tyrimų, trunkančių daugelį mėnesių (dažnai iki kitų metų), užsakymą; pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies ar visapusiškai pagrįsti daugiamečiu agentūrų veiksmų programos pobūdžiu arba atidėtais Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės sprendimais dėl tyrimo temos ir jie nebūtinai reiškia, kad esama biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumų arba kad tokie perkėlimai į kitą laikotarpį niekada nesuderinami su metinio biudžeto sudarymo principu, ypač jeigu Institutas juos suplanuoja iš anksto ir apie tai praneša Audito Rūmams;

6.  teigiamai vertina tai, kad bendras asignavimų, perkeltų iš 2014 m., panaikinimo lygis yra 2,2 proc. ir žemesnis nei Komisijos nustatyta viršutinė 5 proc. riba, nes tai rodo gerą asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų, panaudojimą atliekant mokėjimus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad Instituto viešųjų pirkimų sutartims sudaryti buvo kuo plačiau skelbiami konkursai, o nedidelės vertės sutartims, sudarytoms taikant derybų procedūrą, nustatytas kviečiamų kandidatų skaičius, kad būtų užtikrinta viešumo ir proporcingumo pusiausvyra; be to, pažymi, kad buvo baigta 41 su veikla susijusi viešųjų pirkimų procedūra už 3 086 063 EUR sumą, o 2015 m. veiklos biudžeto likutis išleistas vertimams raštu, ekspertams mokamiems dienpinigiams, personalo komandiruotėms ir retkarčiais pasitaikantiems pirkimams pagal sąskaitas faktūras;

8.  pabrėžia, jog pranešta apie didelį Instituto darbuotojų darbo krūvį, ir dar kartą ragina Institutui skirti daugiau darbuotojų veiklai prioritetinėse srityse, įskaitant kovą su smurtu prieš moteris, ir stiprinti Instituto gebėjimus padėti Komisijai teikiant atitinkamus duomenis ir techninę pagalbą;

9.  pažymi, kad Instituto etatų plano užimtumo rodiklis 2015 m. pabaigoje buvo 100 proc. (28 laikinai priimti tarnautojai, 11 sutartininkų ir 11 deleguotųjų nacionalinių ekspertų); atkreipia dėmesį į tai, kad tais metais buvo ypač aktyviai įdarbinami darbuotojai – net dėl 12 darbo vietų buvo pradėtos atviros procedūros; pažymi, kad Institute dirba 19 pilietybių darbuotojai; teigiamai vertina tai, kad Institutas ir toliau visapusiškai įsipareigojęs užtikrinti, kad darbuotojams būtų suteikti visi mokymai, kurių reikia siekiant sudaryti palankesnes sąlygas profesiniam tobulėjimui; pažymi, kad todėl 2015 m. 8 skirtingose mokymo programose buvo užsiregistravę 185 dalyviai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  atkreipia dėmesį, kad Instituto vidaus kontrolės sistema grindžiama pareigų atskyrimu, rizikos valdymu ir kontrolės strategija, interesų konfliktų vengimu, tinkama audito seka ir duomenų sistemų duomenų vientisumu, taip pat nustatytomis procedūromis, taikomomis siekiant stebėti veiksmingumą ir imtis tolesnių veiksmų nustačius vidaus kontrolės trūkumus;

11.  susirūpinęs pažymi, kad kai kurie Instituto valdymo tarybos narių ir darbuotojų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos nepaskelbti jo interneto svetainėje; ragina Institutą paskelbti minėtus gyvenimo aprašymus ir sudaryti visuomenei galimybę prireikus susipažinti su informacija apie Instituto vyresniąją vadovybę;

12.  pažymi, kad 2015 m. Institutas įregistravo tris išimtis, susijusias su finansiniu ir procedūriniu nukrypimu, palyginti su šešiomis išimtimis ankstesniais metais; su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. nenustatyta jokių sukčiavimo atvejų, taip pat neprarastas joks turtas;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad po to, kai 2014 m. lapkričio mėn. buvo priimta Instituto kovos su sukčiavimu strategija, 2015 m. ir 2016 m. jo darbuotojams buvo surengti įvairūs mokymai;

14.  pažymi, kad 2015 m. Institutas pertvarkė savo svetainę tam, kad galėtų patraukliau pateikti joje esančią informaciją, taip pat iš naujo apibrėžė savo komunikacijos strategiją, kurioje nustatomi bendri pranešimų tikslai, suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir žinių valdymo veikla; pažymi, kad 2016 m. Institutas visoms savo komunikacijos priemonėms pradėjo taikyti naują stebėsenos mechanizmą; prašo Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio naujo mechanizmo taikymo rezultatus;

Vidaus auditas

15.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Instituto veiklos procesų, kuriais remiami viešieji pirkimai, auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad galutinė VAT ataskaita Institutui buvo atsiųsta 2015 m. spalio viduryje; pažymi, kad iki 2015 m. pabaigos jau buvo įgyvendinta 90 proc. VAT rekomendacijų (46 iš 51), įskaitant 2015 m. VAT audito „EIGE veiklos procesai, kuriais remiami viešieji prikimai“ rekomendacijas ir 2015–2017 m. VAT strateginiame vidaus audito plane pateiktas rekomendacijas;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į VAT atlikto audito rezultatus, viena rekomendacija buvo pažymėta žyma „labai svarbu“ (2016 m. sausio mėn. ji pakeista žyma „svarbu“) ir penkios rekomendacijos – žyma „svarbu“: keturios rekomendacijos pateiktos atlikus 2015 m. auditą, o viena – atlikus 2013 m. auditą (ji įgyvendinta 2016 m.); pažymi, kad buvo susitarta dėl veiksmų plano, numatant įgyvendinti visas rekomendacijas per pirmąjį 2016 m. pusmetį; ragina Institutą toliau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmų plano įgyvendinimą;

Vidaus kontrolė

17.  pažymi, kad, siekdamas įgyvendinti vidaus kontrolės standartus, Institutas baigė rengti savo kokybės užtikrinimo politiką ir parengė bei priėmė informavimo apie pažeidimus politiką ir veiklos tęstinumo planą; pažymi, kad jis taip pat vykdė ex post kontrolę, stiprino savo kovos su sukčiavimu priemones ir įgyvendino daug priemonių, siekdamas sukurti priekabiavimui nepalankią aplinką; pažymi, kad kai kurios priemonės buvo veiksmingai įgyvendintos 2015 m. pabaigoje, o kitos priemonės turėjo būti įgyvendintos 2016 m.; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, ar tos priemonės buvo įgyvendintos sėkmingai;

Kitos pastabos

18.  pažymi, kad Institutas nustatė naują procesą, pagal kurį reguliariai stebimos Sąjungos lyčių lygybės politikos priemonės, todėl Institutas gali laiku pateikti aktualią informaciją, grindžiamą jo darbu; atkreipia dėmesį į veiksmingus ryšius su Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komitetu – dėl tam tikrų temų tiesiogiai kreipiamasi į šio komiteto narius; pažymi, kad Institutas prisidėjo planuojant kelių agentūrų darbo programas;

19.  pažymi, kad Institutas glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound); atkreipia dėmesį į tai, kad, siekdamas didinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, Institutas surengė susitikimus su pagrindiniais partneriais, pvz., JT veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ekspertų grupe (GREVIO); be to, pažymi, kad jis prisidėjo prie UNESCO konferencijos lyčių ir žiniasklaidos klausimu ir sutarė su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE) organizuoti praktinį seminarą lyčių statistikos tema 2016 m.;

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institutas ieško sąveikų bendrai vykdydamas tam tikras užduotis ir dalydamasis paslaugomis su kitomis agentūromis; atkreipia dėmesį į susitarimą, kurį pasirašė Institutas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex), siekdami keistis paslaugomis, susijusiomis su susitarimo šalių ekspertų mainais ex post kontrolės srityje;

21.  džiaugiasi Instituto indėliu į vykstantį Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto darbą; ragina toliau užtikrinti sąveiką tarp Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir Instituto tyrimų, taip pat atsižvelgiant į Instituto sukurtą lyčių lygybės indeksą; pažymi, kad Instituto išorinio vertinimo rezultatas apskritai buvo teigiamas;

22.  palankiai vertina pagrindinius Instituto pasiekimus 2015 m., visų pirma antrąjį lyčių lygybės indekso leidimą, lyčių statistikos duomenų bazės kūrimo užbaigimą ir internetinės lyčių aspekto integravimo platformos įdiegimą;

23.  atkreipia dėmesį į Instituto pastangas pertvarkyti savo struktūrą daugiau dėmesio skiriant komunikacijos ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimo veiklai ir ragina toliau bendradarbiauti su Komisija siekiant užtikrinti, kad Instituto techninė pagalba apimtų užduotis, susijusias su įvairių sričių Sąjungos politikos formavimu, įgyvendinimu, stebėsena bei vertinimu ir kad lyčių aspekto integravimas būtų veiksmingai užtikrinamas visais politikos ciklo etapais;

24.  džiaugiasi tuo, kad nustatomos kelios prioritetinės darbo sritys ir pasiekiami aukštos kokybės ir gerai matomi rezultatai, kai tuo pat metu ir toliau daug dėmesio skiriama lyčių aspekto integravimui; ragina, kad tuo atveju, jei bus persvarstomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1922/2006(1), į Instituto užduočių sritį būtų įtraukti kova su smurtu prieš moteris ir migrantes bei moterų lytinių organų žalojimo klausimai;

25.  primena, kad Institutas įsteigtas siekiant padėti remti ir lyčių lygybę, įskaitant, visų pirma, lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir atitinkamas nacionalinės politikos sritis, ir kovą su diskriminacija dėl lyties, stiprinti jų propagavimą ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę;

o
o   o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(2) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą (OL L 403, 2006 12 30, p. 9).
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas