Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2185(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0106/2017

Texte depuse :

A8-0106/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.38

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0169

Texte adoptate
PDF 355kWORD 56k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0106/2017),

1.  acordă directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 102.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 102.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0106/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 102.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 102.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0106/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (denumit în continuare „Institutul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 7 658 166 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 4,33 % față de bugetul pentru 2014; întrucât 97,5 % din bugetul Institutului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată ridicată de execuție bugetară, de 98,55 %, ceea ce înseamnă că angajamentele s-au făcut la timp, reprezentând o ușoară scădere cu 0,5 % comparativ cu 2014; constată totodată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 67,64 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,35 % față de exercițiul precedent;

2.  ia la cunoștință faptul că rata scăzută de realizare a plăților de la Titlul III (cheltuieli de funcționare) este cauzată de faptul că patru dintre proiectele sale au întâmpinat dificultăți serioase, ceea ce a determinat reportarea lor pentru 2016; constată că printre motivele de întârziere a proiectelor se numără o decizie întârziată a Președinției Consiliului UE cu privire la subiectul unui studiu, precum și întârzieri în procedurile de achiziții în afara controlului Institutului;

3.  constată cu satisfacție că rata de subutilizare bugetară a fost de 2,2 % în 2015, cu mult sub limita de penalizare a Comisiei de 5 %, ceea ce indică o performanță satisfăcătoare în privința execuției bugetare; ia act de tendința pozitivă de reducere a ratei de subutilizare bugetară, care era de 7,3 % în 2012;

4.  constată că, în 2015, Institutul a semnat un contract cu un consultant extern pentru îndrumări cu privire la modul în care poate trece la o organizare bazată pe proiecte și o stabilire a bugetului/costurilor pe activități; observă că serviciile oferite au cuprins o serie de reforme pentru maximizarea fluxurilor de lucru, asigurarea calității și perfecționarea instrumentelor de monitorizare și management; constată cu satisfacție că, după primul an încununat de succes al proiectului, Institutul a continuat să implementeze integral această abordare începând din 2016;

Credite de angajament și reportări

5.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate pentru titlul III (cheltuieli operaționale) a fost de 61 %, față de 54 % în 2014; ia act de faptul că aceste credite reportate reflectă în principal natura activităților Institutului, care implică achiziționarea de studii ce se întind pe mai multe luni, depășind uneori sfârșitul anului; observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor sau de decizii întârziate ale Președinției Consiliului cu privire la subiectul studiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Institut și comunicate Curții;

6.  salută faptul că rata generală de anulare a creditelor reportate din 2014 este de 2,2 %, sub pragul de 5 % fixat de Comisie, ceea ce arată o situație bună a consumului prin plăți a creditelor reportate din anul precedent;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată că contractele de achiziții publice ale Institutului au fost supuse unor licitații pe baze cât mai largi, iar la procedurile negociate privind contractele de valoare redusă au fost invitați suficient de mulți candidați pentru a asigura echilibrul între publicitate și proporționalitate; constată totodată că 41 de proceduri de achiziție operaționale au fost încheiate pentru suma totală de 3 086 063 EUR, iar restul bugetului operațional pentru 2015 a fost cheltuit pe traduceri, diurne acordate experților, delegații ale personalului și achiziții ocazionale pe bază de facturi;

8.  scoate în evidență volumul mare de muncă raportat în cazul personalului Institutului și își reînnoiește apelurile de a se aloca mai multe resurse umane Institutului pentru ca aceasta să se poată ocupa de domeniile prioritare, inclusiv lupta împotriva violenței împotriva femeilor, și să își consolideze capacitatea de a sprijini Comisia prin furnizarea de date pertinente și asistență tehnică;

9.  constată că rata de ocupare a organigramei Institutului la sfârșitul lui 2015 a fost de 100 % (28 de agenți temporari, 11 agenți contractuali și 11 experți naționali detașați); observă că recrutarea pe parcursul anului a fost deosebit de activă, pentru nu mai puțin de 12 posturi fiind lansate proceduri de recrutare deschise; constată că în cadrul Institutului erau reprezentați cetățeni din 19 țări; apreciază faptul că Institutul rămâne ferm hotărât să asigure personalului formarea profesională necesară pentru a le înlesni dezvoltarea profesională; ia act de faptul că, ca urmare a acestei politici, în 2015 s-au organizat 8 programe de formare diferite, cu 185 de participanți;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  subliniază că sistemul de control intern al Institutului se bazează pe separarea sarcinilor, strategia privind managementul și ținerea sub control a riscului, evitarea conflictelor de interese, piste de audit corespunzătoare și integritatea datelor în sistemele de date, precum și pe proceduri stabilite de monitorizare a performanțelor și de rectificare a deficiențelor identificate în materie de control intern;

11.  constată cu îngrijorare că unele CV-uri și declarații de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale membrilor personalului Institutului nu sunt publicate pe site-ul acestuia; invită Institutul să publice aceste CV-uri, pentru a permite publicului să obțină informațiile necesare cu privire la personalul de conducere de nivel superior al Institutului;

12.  constată că, în 2015, Institutul a înregistrat trei excepții cu abatere financiară și procedurală, față de șase în anul precedent; constată cu satisfacție că, în 2015, nu a fost raportat niciun caz de fraudă sau de pierdere de active;

13.  constată cu satisfacție că, în urma adoptării strategiei sale anti-fraudă în noiembrie 2014, au fost organizate o serie de activități de formare pentru personalul Institutului pe tot parcursul anilor 2015 și 2016;

14.  constată că, în 2015, Institutul și-a remodelat site-ul pentru a face informațiile conținute în acesta mai atractive și și-a redefinit, de asemenea, strategia de comunicare, care stabilește obiectivele generale pentru comunicări, implicarea părților interesate și activitățile de management al cunoașterii; constată că, în 2016, Institutul a introdus un nou mecanism de monitorizare a tuturor instrumentelor sale de monitorizare; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui nou mecanism;

Auditul intern

15.  ia la cunoștință că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit privind achizițiile publice în sprijinul proceselor operaționale ale Institutului; ia act de faptul că raportul final a fost transmis Institutului la jumătatea lui octombrie 2015; ia act de faptul că, în 2015, 90 % dintre recomandările IAS (46 din 51) fuseseră deja implementate la sfârșitul lui 2015, inclusiv recomandările auditului IAS din 2015 privind „Procesele operaționale în sprijinul achizițiilor în EIGE” și preluate din Planul strategic al IAS privind auditul intern pe 2015-2017;

16.  subliniază că, potrivit rezultatelor auditului efectuat de IAS, o recomandare a fost marcată ca „foarte importantă” și reclasificată ca „importantă” în ianuarie 2016, iar cinci recomandări au fost marcate ca „importante”- patru cu prilejul auditului din 2015 și una cu ocazia auditului din 2013 care a fost implementată în 2016; constată că planul de acțiune a fost aprobat urmând ca toate recomandările să fie implementate în primul semestru al lui 2016; invită Institutul să informeze în continuare autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea planului de acțiune;

Controale interne

17.  observă că, pentru implementarea standardelor de control intern, Institutul și-a finalizat politica de asigurare a calității și a elaborat și a adoptat o politică în privința denunțătorilor de nereguli și un plan de continuitate a activității; ia la cunoștință că acesta a efectuat și un control ex post, a înăsprit măsurile anti-fraudă și a implementat numeroase măsuri pentru a crea un mediu care să nu tolereze hărțuirea; constată că unele măsuri au fost efectiv aplicate până la sfârșitul lui 2015, în timp ce alte măsuri urmau să fie implementate în cursul anului 2016; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea cu succes a acestor măsuri;

Alte observații

18.  ia act de faptul că Institutul a pus la punct un nou proces pentru a monitoriza periodic măsurile aferente politicii Uniunii privind egalitatea de gen, permițând Institutului să furnizeze contribuții prompte și pertinente pe baza muncii sale; constată sinergia eficientă a Institutului cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului (Comisia FEMM) pe diverse subiecte, prin contacte directe cu deputații; ia act de contribuția Institutului la planificarea programului de lucru al diferitelor agenții;

19.  ia act de colaborarea strânsă dintre Institut, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound); observă că, pentru a intensifica cooperarea cu organizațiile internaționale, Institutul a organizat reuniuni cu parteneri importanți precum ONU-FEMEI și Grupul de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO); observă, în plus, că acesta a contribuit la conferința UNESCO privind problemele de gen și media și a fost de acord să organizeze un atelier cu Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) referitor la statisticile de gen în 2016;

20.  constată cu satisfacție că Institutul urmărește obținerea de sinergii prin realizarea în comun a anumitor sarcini și introducerea de servicii comune cu alte agenții; ia act de acordul semnat între Institut și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), care a fost semnat în vederea schimbului de servicii și de experți între părți în domeniul controalelor ex post;

21.  apreciază contribuția Institutului la activitatea curentă a Comisiei FEMM; se pronunță pentru o corelare mai eficientă între prioritățile legislative și nelegislative ale Comisiei FEMM și activitatea de cercetare a Institutului, ținând seama de datele Indicelui egalității de gen elaborat de Institut; constată că, per total, rezultatul evaluării externe a Institutului a fost pozitiv;

22.  salută principalele realizări ale Institutului din 2015, în special cea de-a doua ediție a Indicelui egalității de gen, finalizarea bazei de date privind statisticile de gen și implementarea platformei online pentru integrarea perspectivei de gen;

23.  ia act de eforturile Institutului de a-și reorganiza structura pentru a pune accentul pe comunicare și pe activități de implicare a părților interesate și solicită o mai bună coordonare cu Comisia, astfel încât asistența tehnică a Institutului să sprijine sarcinile legate de conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor Uniunii, iar perspectiva de gen să fie integrată în mod efectiv în toate etapele ciclului de elaborare a politicilor;

24.  apreciază prioritizarea muncii pe câteva domenii cu rezultate de înalt nivel calitativ și vizibilitate mare, fără a pierde din vedere punerea problematicii de gen în prim-plan; în cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(1) este revizuit, pledează pentru includerea în rândul sarcinilor Institutului a combaterii violenței împotriva femeilor și a femeilor migrante, precum și a mutilării genitale a femeilor;

25.  reamintește că Institutul a fost creat pentru a consolida și a sprijini promovarea egalității de gen, inclusiv, înainte de toate, punerea în prim-plan a problematicii de gen în toate politicile Uniunii și politicile naționale rezultante, precum și lupta împotriva discriminării pe criterii legate de sex și pentru a desfășura acțiuni de sensibilizare a cetățenilor în legătură cu egalitatea de gen;

o
o   o

26.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea unui Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (JO L 403, 30.12.2006, p. 9).
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Notă juridică