Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2187(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0101/2017

Внесени текстове :

A8-0101/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.39

Приети текстове :

P8_TA(2017)0170

Приети текстове
PDF 577kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
P8_TA(2017)0170A8-0101/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година (2016/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0073/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 107.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 107.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година (2016/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0073/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 107.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 107.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година (2016/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 20 212 701 EUR, което представлява намаление с 6,35% спрямо 2014 г., като има предвид, че 40% от бюджета на Органа се осигуряват от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в нейния доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  подчертава, че ролята на Органа е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и на по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, прозрачност, по-добре интегрирани и по-сигурни финансови пазари, както и на високо равнище на защита на потребителите и сближаване на надзорните практики в тази област;

2.  припомня, че Парламентът изигра ролята на движеща сила за създаването на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор, включваща трите европейски надзорни органа (ЕНО), която да осигури система за по-добър финансов надзор след финансовата криза;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на двата коментара относно преносите, трансферите и бюджетното управление, направени в доклада на Палатата за 2014 г., за етапа на изпълнение на корективните действия в доклада на Палатата за 2015 г. е посочено „текущи“;

4.  отбелязва, че Палатата установи, че бюджетните трансфери, пренесените бюджетни кредити и свързаните с тях поети задължения са в съответствие със специфичните разпоредби на Финансовия регламент, въпреки че делът на дейностите за 2015 г., които ще бъдат покрити с бюджетните кредити от 2014 г., е в противоречие с бюджетния принцип на ежегодност;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 2 300 000 EUR (45% от разходите) спрямо 4 700 000 EUR (66% от разходите) през 2014 г.; потвърждава, че тези преноси са свързани предимно с конкретни договори във връзка с многогодишната програма на Органа за информационни технологии в помощ на прилагането на директива „Платежоспособност II“, както и на договорите, подписани късно през годината; потвърждава също така въз основа на информация от Органа, че след 2016 г. размерът на пренесените бюджетни кредити ще бъде сведен до задоволително равнище в резултат на напредналия стадий на изпълнение на програмата на Органа за информационни технологии; отбелязва, че преносите могат често да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Органа и са съобщени на Палатата;

Трансфери

6.  отбелязва, че разликата между първоначалния и окончателния бюджет за дял I („Разходи за персонала“) е довела до лек спад от 2,56%, докато разликата за дял II („Административни разходи“) е довела до спад от 9,36%; отбелязва, че в резултат на изменението на бюджета и на осъществените трансфери бюджетът по дял III („Оперативни разходи“) се е увеличил с 21,19%; потвърждава, че промените в структурата на първоначалния бюджет са като цяло по-малки, отколкото през 2014 г.; признава освен това, че равнището и естеството на трансферите са останали в границите на финансовите правила;

Бюджетно и финансово управление

7.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,97%, което постига планираната цел на Органа и представлява намаление с 0,03% спрямо 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 83,75%, което постига планираната цел на Органа и представлява увеличение с 9,65% спрямо 2014 г.;

8.  отбелязва със задоволство, че Органът полага усилия за разработването на по-усъвършенствани и по-слабо съсредоточени върху резултатите основни показатели за изпълнението, които биха осигурили по-ценна основа за оценка дали Органът е постигнал стратегическите си амбиции;

9.  отбелязва, че е договорено решение да се споделят бюджетните излишъци или дефицити с държавите членки в съответствие с алгоритъма за техните вноски; призовава Комисията да формализира договорената процедура;

10.  подчертава, че е важно да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите и ефикасност по отношение на разпределението на ресурсите, както и че има възможности за допълнителна рационализация на бюджета на Органа; подчертава следователно, че всички евентуални увеличения на средствата на Органа следва да бъдат придружени от подходящи мерки за определяне на приоритетите; предлага, тъй като работата на Органа все повече се измества от законодателни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагане на надзор, бюджетът и персоналът на Органа да се разпределят по съответния начин;

11.  заключава, че механизмът за финансиране на Органа трябва да бъде преразгледан; призовава Комисията да проучи възможността за промяна на настоящия механизъм за финансиране, като се въведат подходящо и пропорционално калибрирани такси за участниците на пазара, евентуално заменящи вноските на националните компетентни органи, като същевременно се обезпечи неговата независимост и дейността му в областта на надзора;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

12.  отбелязва въз основа на информация от Органа, че той е провел 26 кампании за набиране на персонал през 2015 г. и до края на годината 95,6% от позициите в неговото щатно разписание са били заети, което е под целта от 100% на Органа; потвърждава въз основа на информация от Органа, че целта не е постигната главно поради голямото текучество, неуспешни кампании за набиране на персонал и неприемане на предложените договори от избраните кандидати;

13.  отбелязва въз основа на информация от Органа, че проблемите с набирането на персонал може да са свързани с високите цени на жилищата във Франкфурт, където е неговото седалище, както и с ограничената финансова привлекателност на Органа в сравнение с други европейски органи като Европейската централна банка и Единния надзорен механизъм; потвърждава въз основа на информация от Органа, че той е преразгледал съответните процеси в областта на човешките ресурси с цел повишаване на тяхната ефикасност;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че се очакваше Органът да установи вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности в началото на 2017 г.; изисква от Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно установяването и прилагането на правилата на Органа относно подаването на сигнали за нередности;

15.  отбелязва със загриженост, че с изключение на автобиографиите на висшето ръководство автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет и на Съвета на надзорниците на Органа не са публикувани на уебсайта на Органа; призовава Органа да предприеме мерки, като публикува въпросните документи, за да осигури необходимия обществен контрол и надзор над своето ръководство;

16.  отбелязва със задоволство, че мерките за повишаване на прозрачността в отношенията с лобистите и заинтересованите лица са включени в етичните правила на Органа и че тези правила осигуряват на служителите препоръки и насоки как да избягват неправомерно влияние от дадено заинтересовано лице или група заинтересовани лица; отбелязва също така, че считано от юли 2016 г. Органът публикува на своя уебсайт подробна информация за срещите си с външни заинтересовани лица, представители на медиите и други институции, както и за относими дейности;

17.  счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани незабавно след заседанията, за да се намали настоящото забавяне от до три месеца между заседанията и публикуването на протоколите и да се осигурява по-добра представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на гласуване; счита, че информирането на гражданите на Съюза би могло също да се подобри чрез прякото излъчване на събития по интернет; изразява загриженост във връзка с фактически неравния достъп до документите и информацията от вътрешните заседания, който имат различните заинтересовани страни, в това число Парламентът; счита, че Органът следва да създаде защитен канал за лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на своя план за действие за следващите години;

Вътрешен контрол

18.  отбелязва, че през април 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е закрила препоръките във връзка със Стандарт за вътрешен контрол 10 относно непрекъснатостта на дейността и със Стандарт за вътрешен контрол 11 относно управлението на документите;

19.  отбелязва, че през 2015 г. стандартите за вътрешен контрол на Органа бяха преразгледани с цел привеждането им в съответствие със стандартите за вътрешен контрол на Комисията; отбелязва освен това, че всички стандарти за вътрешен контрол са били надлежно приложени до края на 2015 г., включително двата стандарта относно изпълнението на процедурите за управление на документите и относно внедряването на последните елементи от капацитета за непрекъснатост на дейността на Органа; потвърждава, че през 2016 г. се очакваше да бъде взето официално решение от страна на Службата за вътрешен одит относно пълното прилагане на стандартите за вътрешен контрол; очаква с интерес потвърждението за успешното въвеждане на стандартите за вътрешен контрол и последващи сведения от Органа в следващия му годишен доклад;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит е осъществила одит на насърчаването на колегиумите от надзорни органи и изграждането на обща култура на надзор в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; отбелязва освен това, че нито една от препоръките на Службата за вътрешен одит не е била посочена като критична или много важна; потвърждава въз основа на информация от Органа, че в отговор на одитния доклад, той е изготвил план за действие с цел изпълнение на всички препоръки на Службата за вътрешен одит, който впоследствие е бил приет от Управителния съвет на Органа;

Комуникация

21.  отбелязва, че през 2015 г. са били въведени нови мерки за комуникация, които основно се отнасят за достъпността, социалните мрежи, обучение по основни теми и по-голямото участие на ръководството и експертите на Органа в съответни събития; отбелязва, че през 2016 г. е била преразгледана комуникационната стратегия с цел да се предоставя по-достъпна и лесно разбираема информация, особено за потребителите и широката общественост, като една от основните цели е била да се направи преглед и да се обнови уебсайтът на Органа; приканва Органа да приложи новата стратегия във възможно най-кратък срок;

Други въпроси

22.  отбелязва, че през 2015 г. 41 служители са участвали в заседания извън обичайните места на работа, за които общите разходи са възлезли на 9 174 EUR, или 223 EUR на човек, а 120 служители са участвали в „Други събития“, за които общите разходи са възлезли на 9 900 EUR, или 82,5 EUR на човек;

23.  отбелязва, че оценката на Палатата е твърде лаконична и съдържа малко предложения за по-ефикасно управление на бюджета на Органа; изразява съжаление, че някои държави членки не са платили изцяло вноските си за 2015 г. до края на годината; отбелязва, че в това отношение е отбелязан напредък в сравнение с 2014 г.;

24.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от Парламента и от Съвета; отбелязва, че Органът изразходва значителни ресурси за работа по изготвянето на насоки и препоръки; счита, че Органът следва да използва пълноценно своя мандат, за да насърчава ефективно пропорционалност във всички свои дейности; отбелязва, че когато Органът получи разрешение да изготвя мерки от ниво 2 и 3, той следва да обръща специално внимание на специфичните характеристики на различните национални пазари при определянето на съответните стандарти и че участниците на пазара и организациите за защита на потребителите следва да участват в широка степен и да бъдат включени на ранен етап в процеса на определяне на стандартите и на етапите на изготвяне и прилагане;

25.  отбелязва със загриженост, че Органът не упражнява всички правомощия, определени в неговата правна уредба; подчертава, че Органът следва да гарантира оптимално използване на ресурсите, за да изпълнява в пълна степен законния си мандат; отбелязва в това отношение, че едно по-строго придържане към мандата, който му е предоставен от Парламента и от Съвета, би могло да доведе до по-ефективно постигане на неговите цели; подчертава, че в хода на работата си, и по-специално при изготвянето на законодателство за изпълнение, Органът трябва да информира редовно и изчерпателно Парламента и Съвета относно своите дейности;

o
o   o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация