Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2187(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0101/2017

Předložené texty :

A8-0101/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.39

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0170

Přijaté texty
PDF 503kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
P8_TA(2017)0170A8-0101/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015 (2016/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0073/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 107.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 107.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015 (2016/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0073/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 107.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 107.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015 (2016/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) činil na rozpočtový rok 2015 jeho konečný rozpočet 20 212 701 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 6,35 %; vzhledem k tomu, že 40 % rozpočtu orgánu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky orgánu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  zdůrazňuje, že úloha orgánu je zásadní pro podporu soudržného uplatňování právních předpisů Unie a lepší koordinace mezi vnitrostátními orgány, i pro zajišťování finanční stability, transparentnosti, lépe integrovaných a bezpečnějších finančních trhů, jakož i vysokého stupně ochrany spotřebitelů a harmonizovaných postupů dohledu v této oblasti;

2.  připomíná, že Parlament byl hnací silou při zavádění nového a soudržného Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) zahrnujícího tři evropské orgány dohledu s cílem zajistit lepší systém finančního dohledu po finanční krizi;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky týkající se přenosů, převodů a řízení rozpočtu, které byly uvedeny ve zprávě Účetního dvora za rok 2014, je stav nápravných opatření ve zprávě Účetního dvora za rok 2015 označen jako „probíhající“;

4.  konstatuje, že Účetní dvůr shledal, že rozpočtové převody, přenosy prostředků a související závazky jsou v souladu s konkrétními ustanoveními finančního nařízení, avšak že rozsah, v němž budou činnosti roku 2015 financovány z prostředků roku 2014, je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu;

Závazky a přenosy prostředků

5.  konstatuje, že úroveň přenesených prostředků na závazky v hlavě III (provozní výdaje) činila 2 300 000 EUR (45 % výdajů) ve srovnání s 4 700 000 EUR (66 % výdajů) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky souvisely především se smlouvami na veřejné zakázky týkajícími se víceletého IT programu orgánu na podporu provádění směrnice Solventnost II a se smlouvami podepsanými ke konci roku; dále na základě informace orgánu bere na vědomí, že přenesené prostředky mají být od roku 2016 snižovány na přijatelnou úroveň díky pokročilému uplatňování IT programu orgánu; konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou orgánem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

6.  konstatuje, že rozdíl mezi původním a konečným rozpočtem přiděleným na hlavu I (náklady na zaměstnance) vedl k mírnému poklesu o 2,56 %, zatímco rozdíl v případě hlavy II (správní výdaje) znamenal pokles o 9,36 %; konstatuje, že v důsledku úpravy rozpočtu a provedených převodů se rozpočet v hlavě III (operační výdaje) zvýšil o 21,19 %; bere na vědomí, že změny ve struktuře původního rozpočtu byly obecně menší než v roce 2014; dále bere na vědomí, že míra a povaha převodů byly v souladu s finančními pravidly;

Rozpočtové a finanční řízení

7.  konstatuje, že v důsledku úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 bylo dosaženo plnění rozpočtu ve výši 99,97 %, čímž byl dosažen plánovaný cíl orgánu a oproti roku 2014 to znamenalo zvýšení o 0,03 %; dále konstatuje, že míra plnění prostředků na platby činila 83,75 %, čímž byl dosažen plánovaný cíl a oproti roku 2014 to znamenalo nárůst o 9,65 %;

8.  s uspokojením konstatuje, že orgán pracuje na vývoji propracovanějších klíčových ukazatelů výkonnosti, které budou méně zaměřené na výstupy a poskytnou lepší základ pro posouzení toho, zda orgán dosahuje své strategické ambice;

9.  zdůrazňuje, že bylo dohodnuto, že jakýkoli rozpočtový přebytek či schodek bude sdílen s členskými státy podle poměru jejich příspěvků; vyzývá Komisi, aby dohodnutý postup právně formalizovala;

10.  zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je důležité zajistit vhodnou úroveň stanovení priorit a účinnosti a že v rozpočtu orgánu stále existuje prostor pro racionalizaci; zdůrazňuje proto, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán by měla doprovázet vhodná opatření pro stanovení priorit; poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá z legislativních úkolů ke sbližování dohledu a vymáhání předpisů v oblasti dohledu, měl by být orgánu přidělen odpovídající rozpočet i lidské zdroje;

11.  domnívá se, že by způsob financování orgánu měl být přezkoumán; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost změnit stávající způsob financování zavedením vhodně a přiměřeně nastavených poplatků pro účastníky trhu, které by případně nahradily příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů a zároveň zajistily autonomii tohoto orgánu a jeho činnost v oblasti dohledu;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

12.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že v roce 2015 uskutečnil 26 výběrových řízení a do konce roku zaplnil 95,6 % míst uvedených v jeho plánu pracovních míst, což je méně než cíl orgánu ve výši 100 %; na základě informací orgánu bere na vědomí, že cíl nebyl splněn zejména kvůli vysoké míře fluktuace, neúspěšným výběrovým řízením a skutečnosti, že někteří vybraní kandidáti nabídku smlouvy nepřijali;

13.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že problémy s náborem pracovníků mohou souviset s vysokými náklady na bydlení v jeho sídle ve Frankfurtu i s omezenou finanční atraktivitou orgánu ve srovnání s ostatními evropskými orgány, jako je Evropská centrální banka a jednotný mechanismus dohledu; na základě informací orgánu bere na vědomí, že zrevidoval příslušné procesy v oblasti lidských zdrojů tak, aby byly efektivnější;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  konstatuje, že se očekávalo, že orgán do začátku roku 2017 stanoví vnitřní pravidla pro whistleblowing; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

15.  se znepokojením konstatuje, že s výjimkou životopisů členů vrcholného vedení, nejsou životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady a dozorčí rady orgánu dosud zveřejněny na webových stránkách orgánu; vyzývá orgán, aby tuto situaci napravil tím, že výše uvedené dokumenty zveřejní, aby zajistil tak nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého řízení;

16.  s uspokojením konstatuje, že opatření na zvýšení transparentnosti při jednání s lobbisty a zúčastněnými stranami jsou zahrnuta do kodexu chování orgánu, který zaměstnancům radí, jak se vyhnout nepatřičnému ovlivnění některou ze zúčastněných stran nebo skupinou zúčastněných stran; dále konstatuje, že od července 2016 orgán na svých webových stránkách zveřejňuje podrobnosti o svých setkáních s externími zúčastněnými stranami, zástupci sdělovacích prostředků a ostatních orgánů a příslušné činnosti;

17.  domnívá se, že zápisy ze schůzí dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány okamžitě po těchto schůzích, aby se zkrátila stávající až tříměsíční prodleva mezi schůzemi a zveřejňováním zápisů a byl tak poskytován lepší přehled o diskusích, stanoviscích členů a hlasování; je přesvědčen, že informování občanů Unie by se mohlo zlepšit také prostřednictvím živého internetového přenosu; je znepokojen de facto nerovnoměrnou přístupností dokumentů a informací z interních schůzí pro různé zúčastněné strany, včetně Parlamentu; zastává názor, že orgán by měl v rámci svého akčního plánu na nadcházející roky zavést bezpečný komunikační kanál pro oznamovatele.

Vnitřní kontroly

18.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) v dubnu 2016 uzavřel doporučení ohledně standardu vnitřní kontroly č. 10 v oblasti „kontinuity činností“ a standardu vnitřní kontroly č. 11 v oblasti „správy dokumentů“;

19.  konstatuje, že v roce 2015 byly standardy orgánu v oblasti vnitřní kontroly přezkoumány s cílem uvést je do souladu se standardy Komise v oblasti vnitřní kontroly; dále konstatuje, že na konci roku 2015 byly všechny standardy vnitřní kontroly řádně provedeny, včetně dvou standardů vnitřní kontroly týkajících se zavedení postupů v oblasti správy dokumentů a provedení zbývajících bloků zaměřených na kapacitu orgánu v oblasti kontinuity činností; bere na vědomí, že formální rozhodnutí útvaru interního auditu o plném provádění standardů vnitřní kontroly se očekává v roce 2016; těší se na potvrzení úspěšného provádění standardů vnitřní kontroly a na související informace orgánu v jeho příští výroční zprávě;

Interní audit

20.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar IAS audit v oblasti „podpory kolegií orgánů dohledu a vytváření společné kultury dohledu v orgánu EIOPA“; dále konstatuje, že žádné z doporučení vydaných orgánem IAS nespadá do kategorie „kritické“ nebo „velmi důležité“; na základě informací orgánu konstatuje, že v reakci na auditní zprávu vypracoval akční plán pro řešení všech doporučení vydaných útvarem IAS, který byl následně přijat jeho správní radou;

Komunikace

21.  bere na vědomí skutečnost, že v průběhu roku 2015 byla přijata nová komunikační opatření, která se týkají zejména přístupnosti, sociálních sítí, instruktáží o klíčových tématech a častější účasti vedení orgánu a odborníků na příslušných akcích; bere na vědomí, že komunikační strategie byla v roce 2016 přezkoumána s cílem poskytovat dostupnější a lépe srozumitelné informace zejména spotřebitelům a široké veřejnosti s tím, že jedním z klíčových cílů představuje přezkum a nová koncepce webových stránek orgánu; vyzývá orgán, aby novou strategii provedl co nejdříve;

Další otázky

22.  bere na vědomí skutečnost, že se v roce 2015 zúčastnilo 41 zaměstnanců výjezdního zasedání, jehož celkové náklady byly 9 174 EUR, čili 223 EUR na osobu, a že se 120 zaměstnanců zúčastnilo „dalších akcí“, které představovaly celkové náklady ve výši 9 900 EUR, tj. 82,5 EUR na osobu;

23.  konstatuje, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zlepšení účinnosti spravování rozpočtu orgánu; vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy do konce roku 2015 neuhradily v plné výši svůj příspěvek za daný rok; bere na vědomí, že v tomto ohledu bylo ve srovnání s rokem 2014 dosaženo pokroku;

24.  zdůrazňuje, že orgán by měl zajistit, aby všechny úkoly byly vykonávány v úplnosti a ve stanovené lhůtě a přitom pečlivě dbát na to, aby plnil pouze ty úkoly, které mu Parlament a Rada svěřily; konstatuje, že orgán vynakládá značné zdroje na vypracovávání pokynů a doporučení; domnívá se, že by orgán měl plně využívat svůj mandát k účinné podpoře přiměřenosti všech svých činností; konstatuje, že kdykoli je orgán pověřen vypracováním opatření na úrovni 2 a 3, měl by při přípravě těchto norem věnovat zvláštní pozornost specifickým rysům jednotlivých vnitrostátních trhů a tomu, aby příslušní účastníci trhu a organizace na ochranu spotřebitelů byli co nejdříve zapojeni do procesu stanovování norem i do fází jejich přípravy a provádění;

25.  se znepokojením konstatuje, že orgán neuplatňuje všechny výsady stanovené v jeho právním rámci; zdůrazňuje, že by orgán měl zajistit, aby byly maximalizovány zdroje, a mohl tak plně vykonávat svůj právní mandát; v této souvislosti konstatuje, že důslednější zaměření na mandát, který mu udělily Parlament a Rada, by mohlo vést k účinnějšímu plnění jeho cílů; zdůrazňuje, že během výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích právních předpisů musí orgán pravidelně a souhrnně informovat Parlament a Radu o svých krocích;

o
o   o

26.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění