Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2187(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0101/2017

Esitatud tekstid :

A8-0101/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.39

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0170

Vastuvõetud tekstid
PDF 183kWORD 55k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
P8_TA(2017)0170A8-0101/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0073/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 107.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 107.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0073/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 107.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 107.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus“) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2015. aasta lõplik eelarve 20 212 701 eurot, mis on 6,35 % väiksem kui 2014. aastal; arvestades, et 40 % asutuse eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes asutuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et asutuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  rõhutab, et asutusel on väga tähtis roll liidu õiguse järjepideva kohaldamise ja riigi ametiasutuste vahelise parema koordineerimise edendamisel ning finantsstabiilsuse, läbipaistvuse, paremini integreeritud ja turvalisemate finantsturgude ning kõrgetasemeline tarbijakaitse ja ühtsete järelevalvetavade tagamisel selles valdkonnas;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järel parema finantsjärelevalve süsteemi tagamise eesmärgil uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi, sealhulgas kolme Euroopa järelevalveasutuse (ESA‑d) loomise eestvedaja;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe märkusega vahendite järgmisse eelarveaastasse ülekandmise, ümberpaigutamiste ja eelarve haldamise kohta, mille kontrollikoda tegi 2014. aasta aruandes, on kontrollikoja 2015. aasta aruandes märgitud parandusmeetmete seisuks „pooleli“;

4.  märgib, et kontrollikoda tuvastas, et eelarvevahendite ümberpaigutamised, järgmisse eelarveaastasse ülekandmised ja vastavad kulukohustused on finantsmääruse sätetega kooskõlas, ehkki 2015. aasta tegevuse 2014. aasta assigneeringutest katmise maht on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute üle kantud summa III jaotises (tegevuskulud) oli 2 300 000 eurot (45 % kuludest), võrreldes 4 700 000 euroga (66 % kuludest) 2014. aastal; võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid peamiselt seotud konkreetsete lepingutega Solventsus II rakendamist toetava asutuse mitmeaastase IT‑kava täitmiseks ja lepingutega, mis kirjutati alla alles aasta lõpus; märgib asutuse andmetele tuginedes lisaks, et asutuse IT‑kava edasisel täitmisel vähendatakse assigneeringute ülekandmist alates 2016. aastast rahuldava tasemeni; märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on antud kontrollikojale teada;

Ümberpaigutamised

6.  märgib, et I jaotisele (personalikulud) esialgselt ja lõplikult eraldatud eelarve erinevuse tulemusena vähenes see veidi ehk 2,56 % võrra, kuid erinevus II jaotise (halduskulud) puhul tõi kaasa 9,36 % suuruse vähenemise; märgib, et paranduseelarvest ja tehtud ümberpaigutamistest tulenevalt suurenes III jaotise (tegevuskulud) eelarve 21,19 % võrra; märgib, et muutused esialgse eelarve struktuuris olid üldiselt väiksemad kui 2014. aastal; märgib lisaks, et ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

7.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,97 %, mis oli asutuse kavandatud eesmärk ning 2014. aastaga võrreldes 0,03 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmismäär oli 83,75 %, millega saavutati kavandatud eesmärk ning mis oli 2014. aastaga võrreldes 9,65 % võrra kõrgem;

8.  märgib rahuloluga, et asutus püüab töötada välja läbimõeldumaid ja vähem väljundile keskendunud peamisi tulemusnäitajaid, mis annaksid väärtuslikuma aluse hindamaks, kas asutus on saavutamas oma strateegilisi eesmärke;

9.  juhib tähelepanu, et kokku on lepitud lahenduses, mille kohaselt jagatakse eelarve üle- või puudujääki liikmesriikidega vastavalt nende osamaksu suurusele; palub komisjonil kokkulepitud menetlus juriidilisest seisukohast ametlikuks muuta;

10.  rõhutab, kui tähtis on tagada vahendite jaotamisel asjakohane prioriseerimise ja tõhususe tase, ning seda, et asutuse eelarvet on võimalik veel ratsionaliseerida; rõhutab seetõttu, et asutuse vahendite mis tahes võimaliku suurendamisega peaksid kaasnema piisavad prioriseerimismeetmed; teeb seetõttu, et asutuse töökoormus nihkub üha rohkem seadusandlikelt ülesannetelt järelevalvealasele ühtsusele ja jõustamisele, ettepaneku eraldada asutusele ka sellele vastav eelarve ja personal;

11.  on jõudnud järeldusele, et asutuse rahastamise kord tuleb läbi vaadata; palub komisjonil uurida praeguse rahastamiskorra muutmise võimalust, kehtestades turuosalistele asjakohaselt ja proportsionaalselt kohandatud tasud, mis asendavad võimaluse korral liikmesriikide pädevate asutuste osamaksusid, tagades samas selle autonoomia ja järelevalvealase tegevuse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

12.  märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et asutus korraldas 2015. aastal 26 värbamiskampaaniat ning täitis aasta lõpuks 95,6 % ametikohtade loetelus ette nähtud töökohtadest, mis on väiksem näitaja kui asutuse seatud eesmärk 100 %; võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et eesmärk jäi saavutamata peamiselt personali suure voolavuse, edutute värbamiskampaaniate ning pakutud lepingute tagasilükkamise tõttu väljavalitud kandidaatide poolt;

13.  märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et töölevõtmise alased probleemid võivad olla seotud suurte eluasemekuludega asutuse asukohas Frankfurdis ning asutuse piiratud finantsatraktiivsusega võrreldes teiste liidu organitega, nagu Euroopa Keskpank ja ühtne järelevalvemehhanism; märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et asutus on vaadanud läbi asjaomased personalimenetlused, et muuta need tõhusamaks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et asutus oleks pidanud kehtestama 2017. aasta alguseks sise‑eeskirjad rikkumistest teatamise kohta; palub asutusel anda rikkumistest teatamise eeskirjade kehtestamise ja täitmise kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

15.  märgib murega, et asutuse haldus- ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid – välja arvatud kõrgema juhtkonna elulookirjeldused – ei ole asutuse veebisaidil avaldatud; palub asutusel see olukord heastada ja need dokumendid avaldada, et tagada asutuse juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

16.  märgib rahuloluga, et asutuse eetikaeeskirjad sisaldavad meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks sidusrühmade ja lobistidega suhtlemisel, ning et nendes eeskirjades antakse töötajatele soovitusi ja juhiseid, kuidas vältida lubamatut mõjutamist mis tahes sidusrühma või sidusrühmade grupi poolt; märgib samuti, et alates 2016. aasta juulist avaldab asutus oma veebisaidil teavet kohtumiste kohta väliste sidusrühmade, ajakirjanduse esindajate ja teiste institutsioonidega ning sellealase tegevuse kohta;

17.  on seisukohal, et järelevalvenõukogu ja sidusrühmade koosolekute protokollid, mis on avalikult kättesaadavad, tuleks avaldada kohe koosolekute järel, et vähendada praegust kuni kolme kuu pikkust viiteaega koosolekute toimumise ja protokollide avalikustamise vahel ning anda parem ülevaade peetud aruteludest, liikmete seisukohtadest ja hääletamiskäitumisest; on veendunud, et liidu kodanikeni jõudmist saaks parandada ka sündmuste veebiülekannete abil; tunneb muret, et sisekoosolekute dokumentide ja teabe kättesaadavus on eri sidusrühmade, sh Euroopa Parlamendi puhul tegelikult ebavõrdne; on arvamusel, et asutus peaks järgmiste aastate tegevuskava raames looma rikkumistest teatajate jaoks turvalise kanali;

Sisekontroll

18.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus luges 2016. aasta aprillis täidetuks soovitused sisekontrollistandardite nr 10 „Talitluspidevus“ ja nr 11 „Dokumendihaldus“ kohta;

19.  märgib, et 2015. aastal vaadati asutuse sisekontrollistandardid läbi, et viia need kooskõlla komisjoni sisekontrollistandarditega; märgib lisaks, et kõiki sisekontrollistandardeid rakendati nõuetekohaselt 2015. aasta lõpuks, sealhulgas nimetatud kaks sisekontrollistandardit dokumendihalduse menetluste rakendamise ja asutuse talitluspidevussuutlikkuse viimaste elementide rakendamise kohta; märgib, et komisjoni siseauditi talituse ametlikku otsust sisekontrollistandardite täieliku rakendamise kohta oli oodata 2016. aastal; ootab kinnitust sisekontrollistandardite eduka rakendamise kohta ja sellele järgnevat aruandlust asutuse järgmises aastaaruandes;

Siseaudit

20.  märgib, et siseauditi talitus tegi 2015. aastal auditi järelevalvekolleegiumide edendamise ja ühise järelevalvekultuuri arendamise kohta EIOPA‑s; märgib lisaks, et mitte ükski siseauditi talituse soovitustest ei olnud kriitilise ega väga olulise tähtsusega; võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et vastuseks auditiaruandele töötas asutus välja tegevuskava, mille eesmärk on täita kõik siseauditi talituse soovitused, ning mille haldusnõukogu seejärel vastu võttis;

Teabevahetus

21.  võtab teadmiseks, et 2015. aasta jooksul võeti kasutusele uued kommunikatsioonimeetmed, mis puudutavad peamiselt ligipääsetavust, sotsiaalvõrgustikke, juhendeid olulisematel teemadel ning asutuse juhtkonna ja ekspertide suuremat osalemist asjaomastel üritustel; märgib, et 2016. aastal vaadati kommunikatsioonistrateegia läbi, et anda eelkõige tarbijatele ja laiemale üldsusele rohkem ligipääsetavat ja kergesti arusaadavat teavet, ning selle üks peamisi eesmärke oli asutuse veebisaidi läbivaatamine ja ümberkorraldamine; kutsub asutust üles viima uut strateegiat võimalikult kiiresti ellu;

Muud küsimused

22.  märgib, et 2015. aastal osales 41 töötajat väljasõidupäevadel, mille kulud kokku olid 9 174 eurot (223 eurot inimese kohta), ja 120 töötajat osales muudel üritustel, mille kulud kokku olid 9 900 eurot (82,5 eurot inimese kohta);

23.  märgib, et kontrollikoja hinnang on väga lühike ja selles on esitatud vähe soovitusi asutuse eelarve haldamise tõhususe parandamiseks; peab kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid ei olnud 2015. aasta lõpuks oma asjaomase aasta osamaksu täies mahus tasunud; märgib, et selles osas on 2014. aastaga võrreldes tehtud edusamme;

24.  rõhutab, et asutus peaks – tagades samal ajal kõigi ülesannete täiel määral ja tähtaegse elluviimise – jääma rangelt nende ülesannete juurde, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle määranud; märgib, et asutus kulutab märkimisväärses koguses vahendeid suuniste ja soovitustega seotud tööle; on veendunud, et asutus peaks täiel määral kasutama oma volitust edendada tulemuslikult proportsionaalsust kogu oma tegevuses; märgib, et kui asutusel on õigus koostada 2. ja 3. tasandi meetmeid, peaks ta kõnealuste standardite koostamisel pöörama erilist tähelepanu eri riikide siseturgude eriomadustele, ning märgib, et asjaomased turuosalised ja tarbijakaitseorganisatsioonid tuleks kaasata ulatuslikult varajases etapis standardite kehtestamise protsessi, samuti koostamis- ja rakendamisetappide ajal;

25.  märgib murelikult, et asutus ei kasuta kõiki õigusi, mis on kehtestatud tema õigusraamistikus; rõhutab, et asutus peaks tagama vahendite maksimeerimise, et täita täielikult oma õiguslikke volitusi; märgib sellega seoses, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt talle antud volitustele suurema tähelepanu pööramise tagajärjeks võib olla tema eesmärkide tulemuslikum saavutamine; rõhutab, et asutus peab oma töö tegemisel ning eelkõige rakendusaktide koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest korrapäraselt ja põhjalikult;

o
o   o

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusalane teave