Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2191(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0127/2017

Předložené texty :

A8-0127/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.40

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0171

Přijaté texty
PDF 506kWORD 51k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
P8_TA(2017)0171A8-0127/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0077/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 112.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 112.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0077/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 112.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 112.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 12/2016 nazvanou „Používání grantů agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

A.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) vyplývá, že jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 266 566 618 EUR, takže se oproti roku 2014 zvýšil o 14,35 %;

B.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů institutu vyplývá, že v roce 2015 činil celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu 215 030 200 EUR, takže se oproti roku 2014 zvýšil o 26,63 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky institutu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá, ale nebyl schopen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

1.  připomíná, že příspěvek Unie do rozpočtu institutu v rozpočtovém období 2014–2020 se poskytuje v rámci finančního krytí programu Horizont 2020 a že institut je vázán ustanoveními nařízení (EU) č. 1290/2013 (dále jen „pravidla programu Horizont 2020“); dále připomíná, že program Horizont 2020 je nástupcem sedmého rámcového programu, který probíhal v období 2007 až 2013 a jehož se institut neúčastnil;

2.  poukazuje na to, že od 1. ledna 2014 je právním základem pro náhradu nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty čl. 29 odst. 1 pravidel programu Horizont 2020 společně s čl. 90 odst. 1 finančního nařízení institutu(1), které stanoví paušální náhradu nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty ve výši 25 %; konstatuje však, že v souladu s čl. 75 odst. 8 dřívějších finančních pravidel institutu(2), která byla zrušena s účinností od 1. ledna 2014, mohla být prahová hodnota pro paušální proplácení nepřímých nákladů v případě neziskových veřejných subjektů, institucí vysokoškolského vzdělávání, výzkumných organizací nebo malých a středních podniků zvýšena na 40 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut ve svých grantových dohodách na rok 2014 podepsaných v únoru 2014 stanoví 40% paušální náhradu nepřímých způsobilých nákladů v rozporu s pravidly programu Horizont 2020, která již v té době platila; dále bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že článek 57 pravidel programu Horizont 2020, který řeší přechod od sedmého rámcového programu k programu Horizont 2020, se na institut nevztahuje, neboť se sedmého rámcového programu neúčastnil, a že Účetní dvůr tyto platby proto označil za neoprávněné;

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že výsledkem chyb zjištěných při ověřování ex-post u vzorku grantových operací za rok 2015 po opravě přeplatku uvedených paušálních plateb je 2% míra zbytkových chyb u grantových operací roku 2014; konstatuje, že podle Účetního dvora souhrnná míra chyb jak pro chyby zjištěné při ověřování ex-post, tak pro paušální platby byla 4,9 % celkových výdajů institutu za rok 2015, a Účetní dvůr proto vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka institutu;

5.  konstatuje však, že grantové dohody institutu vycházely z roční výzvy k předkládání nabídek na přípravu podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství na rok 2014, kterou institut zahájil v dubnu 2013; dále konstatuje, že podle finančních pravidel institutu a podle článku 189 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012(3) výzva institutu umožňovala příjemci grantů, které spadají do kategorií uvedených v čl. 75 odst. 8 finančních pravidel institutu, stanovit své rozpočty projektů pro činnosti plánované na rok 2014 s využitím 40% paušální úhrady pro zahrnutí nepřímých nákladů; konstatuje, že znalostní a inovační společenství, která se v dubnu 2013 výzvy účastnila, vycházela z tohoto ustanovení při vypracování a předložení svého návrhu;

6.  dále konstatuje, že správní rada institutu po vyhodnocení podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství na rok 2014 externími odborníky rozhodla o přidělení prostředků znalostním a inovačním společenstvím na rok 2014 dne 5. prosince 2013, tedy ještě před přijetím pravidel programu Horizont 2020; bere na vědomí informaci institutu, že grantové dohody na rok 2014 byly podepsány v souladu s původními podmínkami roční výzvy k předkládání nabídek;

7.  je toho názoru, že přechodná opatření podle čl. 57 odst. 2 pravidel programu Horizont 2020 neměla být omezena pouze na podporu poskytnutou v rámci sedmého rámcového programu, ale měla se vztahovat také na probíhající opatření v oblasti výzkumu a inovací, na která se vztahují pravidla programu Horizont 2020 po jejich vstupu v platnost, jako jsou například grantové dohody institutu; zdůrazňuje, že účelem přechodného opatření stanoveného v článku 57 pravidel programu Horizont 2020 je poskytnout právní jistotu a zajistit kontinuitu právního rámce platného v době zahájení těchto opatření; bere na vědomí, že následné grantové dohody institutu jsou v souladu s platnými pravidly programu Horizont 2020, zejména pokud jde o uplatňování paušální 25% úhrady nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty, a že institut nemohl přijmout žádná další nápravná opatření v této otázce; konstatuje rovněž, že veškeré pokusy o zpětné získání finančních prostředků označených Účetním dvorem za neoprávněné by mohly vést k právním krokům mnoha příjemců institutu, což by mohlo značně poškodit pověst institutu, programu Horizont 2020 a celé Komise;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

8.  konstatuje, že na základě zprávy Účetního dvora institut informoval v roce 2015 znalostní a inovační společenství, že jeho finanční příspěvek během prvních pěti let (2010–2014) nepřekročil strop 25 % jejich celkových nákladů; konstatuje nicméně, že špatná definice toho, co jsou doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství, znemožnila jasné posouzení, zda náklady související s doplňkovými činnostmi do výpočtu maximálního příspěvku institutu zahrnout, či nikoliv; konstatuje, že institut a Komise přijaly doporučení Účetního dvora zrušit podmíněnost financování hranicí 25 % a zmenšit tak zátěž partnerů znalostních a inovačních společenství spojenou s provozním a finančním výkaznictvím; bere na vědomí, že dokud nedojde k přijetí této novely, bude institut uplatňovat současný platný právní základ;

Rozpočtové a finanční řízení

9.  konstatuje, že podle účetní závěrky institutu byla výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 90,58% míra plnění schváleného rozpočtu, což oproti roku 2014 představuje pokles o 3,55 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,49 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 4,02 %;

10.  konstatuje, že na základě zprávy Účetního dvora, ačkoli institut může znovu zanést nepoužité prostředky do rozpočtů v následujících třech letech, nepřizpůsobil tento proces včas na to, aby znovu zanesl do rozpočtů na období 2015–2017 částku 26 600 000 EUR, která byla k dispozici z grantových dohod v roce 2014; konstatuje dále, že tyto prostředky souvisejí s nižším čerpáním prostředků znalostních a inovačních společenství, než se počítalo; konstatuje, že v roce 2015 institut provedl přezkum rozpočtu a požádal znalostní a inovační společenství, aby přezkoumala své podnikatelské plány a rozpočty na rok 2015 a že tyto pozměněné plány a rozpočty byly znovu předloženy; konstatuje, že v důsledku snížení rozpočtů jednotlivých znalostních a inovačních společenství mohl institut zrušit nepoužité částky a poté je znovu zahrnout do odhadovaných příjmů a výdajů na rok 2016; konstatuje, že to vedlo k lepšímu řízení rozpočtu institutu v úzké spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími;

Závazky a přenosy

11.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činila míra přenosu prostředků na závazky v hlavě II 400 000 EUR (44 %) ve srovnání s 500 000 EUR (36 %) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenosy se týkaly především smluv na služby IT, které přesahují do dalšího roku, a schůze, za které ještě nebyly obdrženy faktury;

12.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Vnitřní kontroly

13.  připomíná, že v souladu s článkem 34 pravidel programu Horizont 2020 je osvědčení o finančních výkazech vyžadované od partnerů znalostních a inovačních společenství, kteří žádají o proplacení částky nad 325 000 EUR, součástí ověřování ex-ante u výkazů nákladů; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se kvalita těchto osvědčení výrazně liší, což omezuje rozsah ujištění, které z nich lze získat, a od institutu to vyžaduje provádění dodatečných kontrol; bere na vědomí informace institutu, že používá metodiku pro auditní osvědčení, kterou pro rámcový program Horizont 2020, počínaje grantovými dohodami z roku 2014, vytvořilo generální ředitelství pro výzkum a inovace; dále konstatuje, že revidovaná metodika obsahuje podrobnější pokyny a dohodnuté postupy a také 63 standardních věcných zjištění zahrnujících všechny kategorie nákladů; uznává, že institut dále vytvořil komplexní strategii pro jistotu grantů, která je postavena na ověřování ex ante i ex post, včetně osvědčení o finančních výkazech, a zajišťuje legalitu a správnost operací;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  konstatuje, že každoroční prohlášení členů správní rady, prozatímního ředitele a vrcholného vedení o střetech zájmů jsou zveřejněna na webových stránkách institutu; bere rovněž na vědomí, že se provádí screening předložených prohlášení s cílem ověřit jejich věcnou správnost; bere na vědomí, že v případě odborníků se institut řídí pravidly programu Horizont 2020 týkajícími se střetů zájmů;

15.  konstatuje, že institut hodlá v prvním pololetí 2017 dokončit své vnitřní politiku pro whistleblowing; vyzývá institut, aby přijal vnitřní politiku pro whistleblowing, která bude podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, pravidelně informovat a školit zaměstnance o jejich povinnostech a právech ve vztahu k této politice, zajistí ochranu informátora před odvetou, včas se bude zabývat jádrem toho, nač je informátor upozornil, a zavede kanál pro vnitřní anonymní oznamování; vyzývá institut, aby zveřejňoval výroční zprávy o počtu případů, na něž upozornili informátoři, a následných opatřeních, a aby je předkládal orgánu příslušnému k udělení absolutoria; tyto výroční zprávy; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informoval o pokroku v této věci;

16.  bere na vědomí informaci od Účetního dvora, že institut při výběru externích odborníků hodnotících návrhy a podnikatelské plány znalostních a inovačních společenství využívá článku 89 finančního nařízení institutu za účelem vyhnout se povinnosti vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu; konstatuje však, že institut plně nestanovil vnitřní postupy pro regulaci provádění této odchylky; konstatuje, že institut v praxi sestavil svou skupinu odborníků s využitím stávajících odborných seznamů a databází ostatních orgánů a subjektů Evropské unie, jakož i osob mimo tyto seznamy, a to na základě doporučení správní rady a zaměstnanců institutu; vítá nicméně zlepšení týkající se výběrového procesu odborných pracovníků pro návrhy znalostních a inovačních společenství a vybízí institut, aby se zavázal zlepšit účinnost a efektivitu tohoto procesu a zajistit jeho maximální transparentnost a integritu zavedením příslušných interních opatření a zároveň aby vyloučil existenci možných střetů zájmů;

17.  se znepokojením konstatuje, že institut dosud nepřijal konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o jeho kontakty se zúčastněnými stranami a lobbisty; vyzývá institut, aby zavedl proaktivní politiku transparentnosti, pokud jde o lobbisty;

Postupy náboru zaměstnanců

18.  s uspokojením konstatuje, že institut dosáhl stavu plné obsazenosti pracovních míst prostřednictvím řady opatření provedených v letech 2015 a 2016 s cílem zlepšit řízení zaměstnanců, nábor pracovníků a pracovní prostředí; konstatuje, že od prosince 2016 institut zaměstnává 59 pracovníků (na 63 schválených pozic), což představuje nejvyšší počet zaměstnanců v jeho historii, a že nábor na zbývající volná místa probíhá; přesto uznává, že opatření, která institut přijal, nemohou plně vyrovnat negativní dopad nízkého a stále se snižujícího opravného koeficientu, který ovlivňuje úroveň platů v Maďarsku;

Další připomínky

19.  na základě informací Účetního dvora konstatuje, že podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut získat finanční samostatnost do roku 2010; dále konstatuje, že institut získal částečnou finanční samostatnost v červnu 2011 pod podmínkou, že generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu bude nadále předem schvalovat grantové operace a zakázky nad 60 000 EUR; bere na vědomí informaci institutu, že požádal, aby Komise obnovila proces vedoucí k úplné finanční samostatnosti; dále bere na vědomí, že Komise stanovila v květnu 2016 plán a harmonogram procesu, a očekává, že Komise vypracuje v prvním pololetí 2017 posouzení finanční samostatnosti; konstatuje, že institut doufá, že institutu bude udělena plná finanční samostatnost do konce roku 2016, a žádá, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o vývoji v této věci;

20.  bere na vědomí informaci Účetního dvora, že navzdory platným odůvodněním brání celkové efektivnosti institutu jeho složitý operační rámec a problémy s řízením; konstatuje, že institut je schopen podporovat celý inovační systém od začínajících podniků po projekty zaměřené na inovaci a vedené vícero partnery znalostních a inovačních společenství, postrádá však koordinaci na úrovni Unie s příslušnými generálními ředitelstvími Komise a nedostatečná je také interakce mezi znalostními a inovačními společenstvími a další iniciativami Unie;

21.  konstatuje, že institut financuje program EIT Digital Master, který kombinuje paušální částku v maximální výši 8 000 EUR na studenta navíc ke skutečným nákladům včetně paušální sazby na nepřímé náklady; konstatuje, že podle Účetního dvora tento model financování nebyl nikdy formálně definován a neumožňuje rozlišit mezi činnostmi, na které se vztahuje paušální částka, a činnostmi pokrytými skutečnými náklady; bere na vědomí informaci institutu, že jakmile budou dostupné dostatečné statistické údaje pro stanovení jednotné paušální částky, je třeba ve financování podobných programů přejít k modelu této jednotné paušální částky s cílem zjednodušit vykazování nákladů; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o uplatňování nového modelu financování;

22.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora jeden právní subjekt znalostních a inovačních společenství vyplatil na základě rozhodnutí dozorčí rady znalostních a inovačních společenství svým 55 zaměstnancům dodatečné výkonnostní odměny ve výši 646 000 EUR, které plně hradil institut; konstatuje, že podle Účetního dvora je vyplácení takovýchto výkonnostních odměn za použití veřejných prostředků neobvyklé; souhlasí však s tím, že znalostní a inovační společenství představují podnikatelské organizace, jejichž cílem je finanční udržitelnost, a pokud se pohyblivé složky stanoví jako součást základního platu, mohou představovat silnou motivaci k dobrému výkonu a zajistit co nejlepší zhodnocení vynaložených prostředků; dále konstatuje, že program Horizont 2020 výslovně stanoví, že pohyblivé složky základního platu jsou způsobilými náklady; zdůrazňuje, že příspěvek institutu na platy vedoucích pracovníků znalostních a inovačních společenství, včetně výkonnostních odměn, nesmí přesáhnout strop stanovený institutem v grantových dohodách na rok 2016 a další roky; konstatuje, že reformovaná pravidla s dvojitými stropy, která platí od roku 2016, již neumožňují vysoké úrovně dodatečných odměn založených na výkonu, které byly vypláceny v roce 2015;

23.  konstatuje, že byla rovněž porušena zásada řádného finančního řízení, když jeden partner znalostních a inovačních společenství získal služby v oblasti styku s veřejností za denní sazby v rozmezí od 800 EUR do 3 250 EUR na osobu, které byly rovněž plně hrazeny institutem;

24.  konstatuje, že 45 zaměstnanců institutu se v roce 2015 zúčastnilo „dalších akcí“ a že náklady představovaly 10 730,21 EUR (238,45 EUR na osobu);

25.  se znepokojením konstatuje, že obecná viditelnost institutu je nízká a někteří z partnerů znalostních a inovačních společenství si nejsou svého přidružení k institutu vědomi; vyzývá k větší viditelnost a propagaci jména institutu jakožto jedinečného inovačního společenství; vítá nedávný úspěch zařazení 18 členů společenství institutu do seznamu časopisu Forbes „30 pod 30“, který představuje nejlepší mladé inovátory a podnikatele Evropy;

o
o   o

26.  Pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Rozhodnutí správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ze dne 27. prosince 2013, kterým se přijímá finanční nařízení pro Evropský inovační a technologický institut.
(2) Rozhodnutí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ze dne 20. dubna 2009, kterým se přijímají finanční pravidla Evropského inovačního a technologického institutu.
(3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění