Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2164(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2017

Внесени текстове :

A8-0099/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.42

Приети текстове :

P8_TA(2017)0173

Приети текстове
PDF 569kWORD 55k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година (2016/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0051/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 128.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 128.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година (2016/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0051/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 128.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 128.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година (2016/2164(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 18 519 843 EUR, което представлява увеличение с 18,15% спрямо 2014 г.; като има предвид, че увеличението се дължи основно на собствените приходи на Центъра (включително продажбата на помещения) в размер на 5 000 000 EUR и на целевите приходи (ИПП 5) в размер на 600 000 EUR; като има предвид, че 79,9% от бюджета на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад за годишните отчети на Центъра за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  установява въз основа на информация от Центъра, че:

   той е приел вътрешни процедури и правила относно подаването на сигнали за нередности, които транспонират насоките на Комисията и са в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман;
   неговият директор, който е единственият член на висшето ръководство на Центъра, доброволно е публикувал декларацията си за интереси на уебсайта на Центъра;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,83% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,35%, което представлява увеличение със 2,42% в сравнение с 2014 г.; отбелязва със задоволство, че високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва със задоволство, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) е ниско – 8% (406 487 EUR) в сравнение с 26% (673 534 EUR) през 2014 г.; отбелязва, че през 2015 г. Центърът е усвоил 93,69% от средствата, пренесени от 2014 за 2015 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки

4.  отбелязва, че Центърът е приложил нов план за възлагане на обществени поръчки, който е осъществен успешно в тясно сътрудничество с всички отдели; отбелязва също така, че Центърът е участвал в среща на мрежата от служители на агенциите за обществени поръчки, за да обмени опит с цел да продължи да прилага мерки за рационализиране и оптимизиране на обявяването на тръжни процедури и други финансови процеси;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

5.  отчита, че управителният съвет на Центъра е приел нова политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, която се отнася до членовете на управителния съвет и членовете на научния комитет; установява, че в резултат от това декларациите на членовете са били публикувани на уебсайта на Центъра; отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси са добре организирани, видни, достъпни и удобни за ползвателите на уебсайта; отбелязва, че управителният съвет на Центъра е приел през декември 2014 г. своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; отбелязва, че тази политика се прилага от септември 2015 г. (включително образци на декларации за интереси на членовете на управителния съвет и научния комитет);

6.  отчита, че Центърът е публикувал на своя уебсайт материал, съдържащ всички формуляри с декларации за интереси и резюме на професионалната дейност на членовете на управителния съвет, както и всички декларации за интереси, декларации за независимост и резюмирани автобиографии на членовете на научния комитет; призовава Центъра да публикува на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на лицата, номинирани за членове, заместници или наблюдатели;

Вътрешен контрол

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата се твърди, че Центърът не е спазил договора за тавана, посочен в обявлението във връзка с рамковия договор, подписан през 2012 г.; отбелязва също така обяснението на Центъра, че посочената сума е била спомената като приблизителна в обявлението във връзка с договора в съответствие с относимите финансови правила и че в сключения договор не е посочена тази сума, нито се споменава максимален праг; констатира, че Центърът е прекратил този договор и е започнал нова процедура за възлагане на обществена поръчка за въпросните услуги; приветства факта, че Центърът е въвел специални процедури за подобряване на централното планиране и контрола върху обществените поръчки, включително за рамковите договори;

Вътрешен одит

8.  отбелязва приключването на единствената важна неизпълнена препоръка от одита през 2013 г., извършен от Службата за вътрешен одит (IAS) относно „Бюджет и контрол в ЕЦМНН“;

9.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит относно „Управлението на ИТ проекти“ в Центъра и в резултат е направила шест главни препоръки, включващи въпроси за синхронизирането между бизнеса и информационните технологии, управлението на ИТ проекти и изисквания за управлението и разработването на системи; отбелязва също така, че Центърът е установил подходящ план за действие, одобрен от управителния съвет, и че препоръките ще бъдат изпълнени по същество от Центъра; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

10.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила цялостна оценка на риска по отношение на управлението, централната дейност и подпомагащите процеси на Центъра и че стратегическият план за вътрешен одит на Службата за вътрешен одит за периода 2016 – 2018 г. е набелязал две главни теми за бъдещо одитиране („Управление на събирането на данни, валидирането и осигуряването на качество“ и „Управление на публикациите“);

Стратегия за борба с измамите

11.  отбелязва, че Центърът е приел през юни 2016 г. стратегия за борба с измамите в съответствие с методологията и насоките, предоставени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че тази стратегия интегрира, допълва и развива съществуващите отпреди мерки за повишаване на осведомеността относно етиката на служителите и относно подаръци и гостоприемство, предлагани от трети страни;

Други коментари

12.  отбелязва, че според резултатите от прегледа на персонала на Центъра 68,56% от личния състав имат оперативни функции, 20,68% имат административни и координационни функции, а функциите на 10,76% са считани за неутрални;

13.  отбелязва със задоволство продължаващите усилия на Центъра за засилване на сътрудничеството с други агенции на Съюза, особено работещите в областта на правосъдието и вътрешните работи и на здравеопазването; отбелязва също така, че полезните взаимодействия, постигнати с Европейската агенция по морска безопасност, са довели до повишаване на ефективността благодарение на споделянето на разходи за телекомуникации и интернет услуги;

14.  подчертава успеха на Центъра при изпълнението на различните му задачи; приветства новата стратегия и работната програма за периода 2016—2018 г.; насърчава обаче разработването и изпълнението на много по-дългосрочна стратегия в съответствие с ангажимента, поет от директора на Центъра;

15.  подчертава важната роля на Центъра за откриването на нови тенденции и за оценката на свързаните с наркотиците заплахи за здравето и сигурността на младите европейци, както и за разработването на стратегии за предотвратяване; приветства уведомлението за 98 нови психоактивни вещества; насърчава непрекъснати усилия за контрол върху използването на интернет като канал за доставка на наркотици;

16.  отчита факта, че Центърът е публикувал 45 материала, допринесъл е с експертния си опит за около 300 важни външни научни и институционални събития, а служителите му са допринесли за 27 научни статии; насърчава разпространението на резултатите чрез социални медии и онлайн инструменти;

o
o   o

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация