Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2164(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2017

Předložené texty :

A8-0099/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.42

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0173

Přijaté texty
PDF 510kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (4), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (4), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 128.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil v rozpočtovém roce 2015 konečný rozpočet centra 18 519 843 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 18,15 %; vzhledem k tomu, že větší objem prostředků byl získán hlavně díky vlastním příjmům centra (včetně prostředků z prodeje nemovitostí) ve výši 5 000 000 EUR a účelově vázaným příjmům (IPA 5) ve výši 600 000 EUR; vzhledem k tomu, že 79,9 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka centra za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2014

1.  bere na vědomí informace střediska, že:

   přijalo interní postupy a pravidla pro whistleblowing, kterými provádí obecné pokyny Komise a která jsou v souladu s doporučeními evropského veřejného ochránce práv;
   ředitel, jenž je jediným vysoce postaveným řídícím pracovníkem centra, dobrovolně zveřejnil své prohlášení o zájmech na internetových stránkách centra;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,83 % a že míra využití prostředků na platby činila 97,35 %, což oproti roku 2014 představuje zvýšení o 2,42 %; s uspokojením konstatuje, že z vysoké celkové míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenos finančních prostředků

3.  s uspokojením konstatuje, že úroveň přenesených prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) dosáhla pouze 8 % (406 487 EUR) ve srovnání s 26 % (673 534 EUR) v roce 2014; shledává, že centrum v roce 2015 vyčerpalo 93,69 % prostředků přenesených z roku 2014;

Zadávací řízení

4.  bere na vědomí, že centrum zavedlo nový plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden; dále konstatuje, že se centrum zúčastnilo schůze sítě úředníků agentur pověřených zadáváním veřejných zakázek, aby se podělilo o osvědčené postupy a mohlo pokračovat v uplatňování opatření pro racionalizaci a optimalizaci postupů zadávání zakázek a dalších finančních postupů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

5.  bere na vědomí, že správní rada centra přijala novou politiku prevence a řešení střetu zájmů, která se týká členů správní rady a vědeckého výboru; oceňuje, že dotčení členové následně zveřejnili prohlášení o zájmech na internetových stránkách centra; konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech jsou na stránkách dobře zorganizována, umístěna na viditelném místě, snadno dostupná a uživatelsky vstřícná; bere na vědomí, že správní rada centra přijala v prosinci 2014 politiku prevence a řešení střetu zájmů; bere na vědomí, že tato politika je platná od září 2015, včetně vzorů prohlášení o zájmech pro členy správní rady a vědeckého výboru;

6.  oceňuje, že centrum na svých internetových stránkách zveřejnilo publikaci, která obsahuje všechna prohlášení o zájmech členů správní rady a přehled jejich profesních činností a taktéž všechna prohlášení o zájmech, prohlášení o nezávislosti a stručné životopisy členů vědeckého výboru; vyzývá centrum, aby na svých internetových stránkách zveřejnilo životopisy a prohlášení o zájmech jmenovaných členů, náhradníků a pozorovatelů;

Vnitřní kontroly

7.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nedodrželo centrum strop smlouvy, který byl stanoven v oznámení o zahájení zadávacího řízení pro rámcovou smlouvu, jež byla podepsána v roce 2012; dále bere na vědomí vysvětlení centra, že zmíněná maximální částka byla v oznámení uvedena jako odhad v souladu s příslušnými finančními pravidly a že v uzavřené smlouvě není uvedena ani tato částka, ani žádný jiný maximální limit; oceňuje, že centrum tuto smlouvu ukončilo a pro dotčenou službu zahájilo nové zadávací řízení; vítá skutečnost, že centrum zavedlo zvláštní postup pro zlepšení centrálního plánování a monitorování svých zadávacích řízení, včetně rámcových smluv;

Interní audit

8.  shledává, že bylo uzavřeno jediné hlavní nevyřešené doporučení, které v rámci kontroly provedené v roce 2013 vydal útvar interního auditu Komise (IAS) k „rozpočtu a monitorování v centru“;

9.  bere na vědomí, že IAS provedl v centru audit „řízení projektů IT“ a vydal šest hlavních doporučení, která zahrnovala problémy v oblastech sladění pracovních činností a IT či řízení projektů IT a dále požadavky na správu a vývoj systémů; dále bere na vědomí, že centrum vytvořilo vhodný akční plán, který schválila jeho správní rada, a že centrum se těmito doporučeními muselo v zásadě řídit; vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění tohoto akčního plánu informoval;

10.  bere na vědomí, že IAS vypracoval komplexní posouzení rizik v oblastech správy, hlavních činností a podpůrných postupů centra a že svůj strategický plán interního auditu na období 2016–2018 zaměřil na dvě hlavní témata budoucích auditů („správa shromažďování, validace a zajišťování kvality údajů“ a „správa publikací“);

Strategie boje proti podvodům

11.  bere na vědomí, že centrum v červnu 2016 přijalo strategii boje proti podvodům v souladu s metodikou a pokyny Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF); konstatuje, že tato strategie začleňuje, doplňuje a rozvíjí stávající opatření na zvyšování povědomí o etickém kodexu zaměstnanců a o darech a projevech pohostinnosti třetích stran;

Další připomínky

12.  konstatuje, že podle výsledků prověrky stavu zaměstnanců centra se v roce 2015 věnovalo 68,56 % jeho lidských zdrojů provozním činnostem, 20,68 % administrativní podpoře a koordinaci a 10,76 % zaměstnanců vykonávalo neutrální funkce;

13.  s uspokojením si všímá nepolevujícího úsilí centra o posílení spolupráce s jinými agenturami Unie, zejména s agenturami činnými v oblastech spravedlnosti a vnitřních záležitostí a zdraví; dále konstatuje, že díky součinnosti s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost – sdílení nákladů na telekomunikační služby a služby na bázi internetu – byla zvýšena efektivita centra;

14.  zdůrazňuje, že centrum plnilo své různé úkoly s úspěchem; vítá novou strategii a pracovní program na období 2016–2018; vybízí však k vypracování a provádění mnohem dlouhodobější strategie, jak se zavázal ředitel centra;

15.  zdůrazňuje důležitou úlohu centra při zjišťování nových trendů, hodnocení hrozeb, které drogy představují pro zdraví a bezpečnost mladých Evropanů, a rozvoji strategií prevence; vítá oznámení 98 nových psychoaktivních látek; vybízí, aby nepolevovalo v úsilí o monitorování toho, jak je internet používán jako prostředek pro dodávky drog;

16.  bere na vědomí skutečnost, že centrum vydalo 45 publikací, svými odbornými znalostmi přispělo k asi 300 klíčovým externím vědeckým a institucionálním akcím a že jeho zaměstnanci se podíleli na 27 vědeckých článcích; vyzývá k šíření výsledků prostřednictvím sociálních sítí a internetových nástrojů;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k  rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění