Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2164(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2017

Predložena besedila :

A8-0099/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.42

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0173

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 (2016/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 128.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 128.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 (2016/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 128.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 128.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 (2016/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je končni proračun centra za proračunsko leto 2015 znašal 18 519 843 EUR, kar je 18,15 % več kot leta 2014; ker je povečanje predvsem posledica lastnih prihodkov centra (vključno s prodajo nepremičnin) v višini 5 000.000 EUR in namenskih prejemkov (IPA 5) v višini 600 000 EUR; ker 79,9 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  je seznanjen s trditvama centra, da:

   je sprejel notranje postopke in pravila o prijavljanju nepravilnosti, s katerimi se prenašajo smernice Komisije in ki so v skladu s priporočili, ki jih je podal Evropski varuh človekovih pravic;
   je direktor, ki je edini član višjega vodstva v centru, na spletnem mestu centra prostovoljno objavil svojo izjavo o interesih;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,83 %, stopnja izvrševanja odobrenih plačil pa 97,35 %, kar je 2,42 % več kot leta 2014; z zadovoljstvom ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti prevzete pravočasno;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila raven prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) nizka in je znašala 8 % (406 487 EUR), v primerjavi s 26 % (673 534 EUR) leta 2014; ugotavlja, da je center leta 2015 porabil 93,69 % sredstev, ki so bila iz leta 2014 prenesena v leto 2015;

Postopki javnega naročanja

4.  ugotavlja, da je center pripravil nov načrt za javno naročanje, ki je bil v tesnem sodelovanju z vsemi oddelki uspešno izveden; ugotavlja tudi, da so se predstavniki centra udeležili sestanka mreže agencij uradnikov za javna naročila, da bi izmenjali izkušnje ter nadaljevali z izvajanjem ukrepov za racionalizacijo in optimizacijo razpisov ter drugih finančnih procesov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

5.  priznava, da je upravni odbor centra sprejel novo politiko za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, ki zadeva člane upravnega odbora in znanstvenega odbora; priznava tudi, da so bile posledično izjave teh članov objavljene na spletnem mestu centra; ugotavlja, da so življenjepisi in izjave o interesih na spletnem mestu centra dobro organizirani, vidni, dostopni in uporabniku prijazni; ugotavlja tudi, da je upravni odbor centra decembra 2014 sprejel politiko za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; nadalje ugotavlja, da ta politika velja od septembra 2015 in da obsega obrazce za izjave o interesih za člane upravnega odbora in znanstvenega odbora;

6.  priznava, da je center na svojem spletnem mestu objavil publikacijo z vsemi obrazci za izjave o interesih in povzetkom poklicnih dejavnosti članov upravnega odbora ter z vsemi izjavami o interesih, izjavami o neodvisnosti in povzetki življenjepisov članov znanstvenega odbora; poziva center, naj na svojem spletnem mestu objavi življenjepise in izjave o interesih predlaganih članov, nadomestnih članov ali opazovalcev;

Notranje kontrole

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da center ni spoštoval zgornje meje pogodbe, ki je bila določena v obvestilu o javnem naročilu za okvirno pogodbo, podpisano leta 2012; je seznanjen tudi z obrazložitvijo centra, da je bil zadevni znesek v obvestilu o javnem naročilu naveden kot ocena v skladu z ustreznimi finančnimi pravili, v sklenjeni pogodbi pa ni bil ta znesek niti naveden niti se ni sklicevalo na najvišji zgornji prag; priznava, da je center to pogodbo prekinil ter za zadevne storitve objavil nov postopek javnega naročanja; pozdravlja, da je center vzpostavil poseben postopek za izboljšanje osrednjega načrtovanja in spremljanja javnega naročanja, vključno s postopkom za okvirne pogodbe;

Notranja revizija

8.  ugotavlja, da je bilo zaključeno edino glavno nerešeno priporočilo iz revizije, ki jo je leta 2013 izvedla služba Komisije za notranjo revizijo, z naslovom Proračun in spremljanje v okviru Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami;

9.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v centru izvedla revizijo z naslovom Upravljanje informacijskih projektov in na podlagi te revizije podala šest glavnih priporočil, ki so zajemala vprašanja o usklajevanju poslovne informacijske tehnologije, upravljanje informacijskih projektov in zahteve za upravljanje ter razvoj sistemov; poleg tega ugotavlja, da so v centru pripravili ustrezen akcijski načrt, ki ga je odobril njegov upravni odbor, in da mora center priporočila v glavnem upoštevati; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

10.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila celovito oceno tveganja upravljanja centra, temeljnih poslovnih in podpornih procesov in da sta bili v ospredju strateškega načrta za notranjo revizijo te službe v obdobju 2016–2018 dve glavni temi za prihodnje revizije (Upravljanje zbiranja podatkov, potrjevanje in zagotavljanje kakovosti ter Upravljanje publikacij);

Strategija za boj proti goljufijam

11.  ugotavlja, da je center junija 2016 sprejel strategijo za boj proti goljufijam v skladu z metodologijo in smernicami Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF); ugotavlja tudi, da ta strategija vključuje, dopolnjuje in nadgrajuje ukrepe, ki so že bili sprejeti za ozaveščanje glede poklicne etike ter glede sprejemanja daril in gostoljubnosti tretjih strani;

Druge pripombe

12.  na podlagi rezultatov pregleda ugotavlja, da je leta 2015 68,56 % zaposlenih centra opravljalo operativne dejavnosti, 20,68 % jih je bilo dejavnih na področju upravne podpore in usklajevanja, 10,76 % pa jih je opravljalo nevtralne delovne dejavnosti;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si center prizadeva okrepiti sodelovanje z drugimi agencijami Unije, zlasti tistimi, ki delujejo na področju pravosodja in notranjih zadev ter na področju zdravstva; ugotavlja tudi, da je sinergija, dosežena z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, povečala učinkovitost zaradi deljenih stroškov za telekomunikacijske in internetne storitve;

14.  poudarja, da je center uspešno izvajal svoje raznolike naloge; pozdravlja novo strategijo in delovni program za obdobje 2016–2018; hkrati pa spodbuja center, naj v skladu z zavezo svojega direktorja oblikuje in začne izvajati precej bolj dolgoročno strategijo;

15.  poudarja, kako pomembno vlogo ima center pri odkrivanju novih trendov, ocenjevanju groženj, ki jih za zdravje in varnost mladih Evropejcev pomenijo droge, in pri oblikovanju preventivnih strategij; pozdravlja, da je bilo prijavljenih 98 novih psihoaktivnih snovi; spodbuja nadaljnja prizadevanja za spremljanje uporabe interneta kot sredstva za dobavo drog;

16.  je seznanjen s tem, da je center objavil 45 publikacij in s svojim strokovnim znanjem prispeval k približno 300 ključnim zunanjim znanstvenim in institucionalnim prireditvam, njegovi zaposleni pa so poleg tega prispevali k 27 znanstvenim člankom; spodbuja širjenje rezultatov prek družbenih medijev in spletnih orodij;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov