Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2172(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2017

Předložené texty :

A8-0130/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.43

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0174

Přijaté texty
PDF 487kWORD 47k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 výše 54 611 883 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 4,21 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria orgán příslušný k udělení absolutoria zdůrazňuje zvláštní význam, který má další posilování demokratické legitimity orgánů Unie prostřednictvím posilování transparentnosti a odpovědnosti, uplatňování koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádného řízení lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 byla míra plnění rozpočtu 99,23 %, což představuje nárůst o 4,45 % oproti roku 2014, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,52 %, což představuje nárůst o 2,75 %;

2.  bere na vědomí, že agentura přepracovala svoji rozpočtovou strukturu v roce 2014 s účinností od rozpočtu na rok 2015, aby lépe podporovala potřeby agentury; dále konstatuje, že druhá fáze tohoto přepracování struktury bude mít dopad na rozpočet v roce 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o praktickém dopadu a úsporách získaných díky nové struktuře rozpočtu;

Závazky a přenesené prostředky

3.  bere na vědomí, že podle výročního auditu Účetního dvora a zprávy agentury o roční účetní závěrce nebyly zjištěny žádné závažné problémy, pokud jde o míru přenesených prostředků v roce 2015; bere na vědomí, že z celkové částky převedené z roku 2014 do roku 2015 (35 987 101 EUR) bylo 46 % spotřebováno, 50 % zůstalo jako „otevřená částka“ (částka, která je splatná, ale ještě nebyla uhrazena) a 4 % z celkové částky byla zrušena; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převod

4.  bere na vědomí skutečnost, že agentura provedla v roce 2015 celkem deset převodů mezi hlavami rozpočtu; konstatuje, že v případě převodů z jedné hlavy do jiné byly tyto převody pod hranicí 10 % prostředků přidělených dané rozpočtové položce na daný rozpočtový rok; bere na vědomí, že míra a povaha převodů v roce 2015 byly v souladu s finančními pravidly;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  bere na vědomí skutečnost, že agentura zahájila 88 zadávacích řízení, z nichž u 13 se jednalo o zvláštní jednací řízení a zbývajících 75 byla otevřená řízení a jednací řízení s nízkou hodnotou;

6.  na základě výroční zprávy agentury o činnosti konstatuje, že v roce 2015 měla agentura ve svém schváleném plánu pracovních míst 207 pozic; konstatuje, že ačkoliv v plánu pracovních míst agentury na rok 2015 bylo uvedeno 207 statutárních pracovních míst, vykonávala agentura činnosti navržené v pracovním programu na rok 2015 se 202 statutárními pracovními místy, jelikož pět míst bylo vyhrazeno na škrty plánované na rok 2016;

7.  bere na vědomí výsledek druhé srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 21,67 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 71,29 % na operační úkoly a 7,05 % na kontrolní a finanční úkoly; lituje, že se snižuje počet zaměstnanců, zatímco současně přibývá úkolů, které jsou agentuře svěřeny;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že agentura zveřejnila prohlášení o závazku a prohlášení o zachování mlčenlivosti podepsaná členy její správní rady a také jejich životopisy, jak požadoval orgán příslušný k udělení absolutoria v předchozích postupech udělování absolutoria;

9.  se znepokojením konstatuje, že prohlášení o zájmech členů správní rady agentury nejsou zveřejňována na jejích webových stránkách a že agentura neplánuje žádné kontroly ani aktualizace prohlášení o zájmech členů své správní rady; vyzývá agenturu, aby tuto situaci napravila tím, že tyto dokumenty zveřejní a zavede kontroly, aby zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého řízení;

10.  s uspokojením bere na vědomí, že správní rada agentury přijala v roce 2015 strategii pro předcházení podvodům a jejich odhalování, která vychází z metodiky a pokynů pro strategii boje proti podvodům představených úřadem OLAF a také ze strategie boje proti podvodům GŘ MOVE v Komisi;

11.  se znepokojením konstatuje, že agentura dosud nepřijala konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o její kontakty se zúčastněnými stranami a lobbisty; vyzývá agenturu, aby zavedla proaktivní politiku transparentnosti lobbingu;

Interní audit

12.  bere na vědomí skutečnost, že v roce 2015 nevydaly orgány provádějící audit agentury žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k výhradě v každoročním prohlášení o věrohodnosti; s uspokojením konstatuje, že veškerá doporučení a připomínky plynoucí z různých auditů v předešlých letech před rokem 2015 byly uzavřeny k 31. prosinci 2015;

Vnitřní kontrola

13.  bere na vědomí, že agentura vypracovala a zavedla řadu vnitřních opatření k zajištění toho, aby její činnosti podléhaly kontrole, a k poskytnutí přiměřené jistoty vedení ohledně dosažení jejích cílů; bere na vědomí, že agentura zavedla celý soubor standardů vnitřní kontroly založených na ekvivalentních standardech vytvořených Komisí a minimálních požadavcích, které schválila její správní rada;

Činnost

14.  konstatuje, že agentura na provozní úrovni v oblasti námořního monitorování, dohledu a sdílení informací rozsáhle spolupracovala s ostatními agenturami a subjekty Unie (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), takže mohly vzájemně prospěšným způsobem těžit ze stávajících odborných zkušeností a služeb; konstatuje, že od prosince 2014 sdílí agentura v Madridu zařízení pro kontinuitu provozu se společným podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy; bere na vědomí skutečnost, že agentura i nadále spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, aby mohla také využívat zařízení pro kontinuitu provozu agentury; bere na vědomí, že úzce spolupracovala s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost na rozvoji spolupráce a synergií mezi oběma agenturami s cílem zvýšit účinnost a účelnost a ušetřit náklady vzhledem k zeměpisné blízkosti obou agentur;

Další připomínky

15.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost 20 % / 80 % mezi členy a náhradníky správní rady agentury; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a co nejdříve informovala Parlament o učiněném pokroku;

16.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti, prevenci znečištění v Evropě z lodí i ze zařízení pro těžbu plynu a ropy na moři a pomoc, kterou poskytuje členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vítá a podporuje spolupráci agentury s ostatními evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy provádí mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejích pravomocí (tzn. příspěvek formou poskytování know-how, operační pomoci a zapojení pracovníků agentury při řešení uprchlické krize);

17.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců EU i bezpečnostních a environmentálních norem;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění