Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2172(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0130/2017

Indgivne tekster :

A8-0130/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.43

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0174

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 52k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 (2016/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 133.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 133.
(3) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 (2016/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 133.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 133.
(3) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 (2016/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2015 for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") ifølge dets årsregnskab var på 54 611 883 EUR, hvilket svarer til en stigning på 4,21 % sammenlignet med 2014;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  konstaterer, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,23 % svarende til en stigning på 4,45 % i forhold til 2014, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 96,52 %, hvilket svarer til en stigning på 2,75 %;

2.  tager til efterretning, at agenturet omstrukturerede sin budgetstruktur i 2014 med virkning for budgettet fra 2015 med henblik på bedre at støtte agenturets forretningsmæssige behov; bemærker desuden, at anden fase af omstruktureringen vil have effekt på budgettet i 2016; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om den praktiske indvirkning og de effektiviseringsgevinster, der opnås med den nye budgetstruktur;

Forpligtelser og fremførsler

3.  anerkender, at der i forbindelse med Revisionsrettens årlige revision og agenturets beretning om årsregnskabet ikke nævnes nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår omfanget af fremførsler i 2015; bemærker, at 46 % af det samlede beløb, der blev fremført fra 2014 til 2015 (35 987 101 EUR), blev anvendt, mens 50 % forblev "åbne beløb" (skyldige, endnu ikke betalte beløb), og 4 % af det samlede beløb blev annulleret; bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturenes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Overførsel

4.  konstaterer, at agenturet foretog i alt 10 overførsler mellem budgetafsnit i 2015; anerkender, at disse overførsler var på under 10 % af bevillingerne for regnskabsåret på den budgetpost, hvorfra overførslen blev foretaget i tilfælde af overførsler fra ét afsnit til et andet; bemærker, at niveauet og arten af overførsler i 2015 lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

5.  noterer sig, at agenturet iværksatte 88 indkøbsprocedurer, hvoraf 13 var særlige procedurer med forhandling, og de resterende 75 var åbne procedurer med forhandling til lav værdi;

6.  bemærker ud fra agenturets årlige aktivitetsrapport, at det i 2015 havde 207 stillinger i sin godkendte stillingsfortegnelse; bemærker, at mens der var angivet 207 vedtægtsmæssige stillinger i agenturets stillingsfortegnelse for 2015, afviklede agenturet de aktiviteter, der var foreslået i arbejdsprogrammet for 2015, med 202 vedtægtsmæssige stillinger, idet fem stillinger blev indefrosset med henblik på forventede nedskæringer i 2016;

7.  noterer sig resultaterne af den anden benchmarking af agenturets stillinger med 21,67 % af stillingerne afsat til administrativ støtte og koordinering, 71,29 % til operationelle opgaver og 7,05 % til kontrol og finansielle opgaver; beklager den fortsatte nedskæring af personalet, samtidig med at agenturet gives flere opgaver;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  bemærker, at agenturet har offentliggjort de loyalitets- og fortrolighedserklæringer, som medlemmerne af dets bestyrelse har underskrevet, samt deres CV'er som anmodet om af dechargemyndigheden under den seneste dechargeprocedure;

9.  bemærker med bekymring, at bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer ikke er offentliggjort på agenturets hjemmeside, og at det ikke har truffet bestemmelse om nogen kontrolordning eller ajourføring af bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer; opfordrer agenturet til at rette op på situationen ved at offentliggøre sådanne dokumenter og indføre kontrol for at sikre det nødvendige offentlige tilsyn med forvaltningen;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturets bestyrelse i 2015 vedtog en strategi til forebyggelse og afsløring af svig, der er baseret på den metodologi og vejledning for svigbekæmpelsesstrategier, der er fremlagt af OLAF, såvel som på Kommissionens GD MOVE's svigbekæmpelsesstrategi;

11.  bemærker med bekymring, at agenturet ikke har taget nogen specifikke initiativer til at øge gennemsigtigheden for så vidt angår dens kontakter med interessenter og lobbyister; opfordrer agenturet til at vedtage en proaktiv politik for gennemsigtig lobbyvirksomhed;

Intern revision

12.  anerkender, at agenturets revisionsorganer i 2015 ikke har fremsat nogen kritiske revisionsanbefalinger eller anmærkninger, der ville kunne føre til forbehold i den årlige revisionserklæring; bemærker med tilfredshed, at alle anbefalinger og bemærkninger fremsat i forbindelse med diverse revisioner udført før 2015 var blevet afsluttet pr. 31. december 2015;

Intern kontrol

13.  tager til efterretning, at agenturet har udarbejdet og implementeret en række interne foranstaltninger til at sikre, at dets aktiviteter underlægges kontrol, og for at kunne give ledelsen rimelig sikkerhed for, at de fastsatte mål indfries; bemærker, at agenturet har gennemført et helt sæt af interne kontrolstandarder, der er baseret på ækvivalente standarder fastsat af Kommissionen, samt mindstekrav, der er vedtaget af dets bestyrelse;

Resultater

14.  tager til efterretning, at agenturet har haft et omfattende samarbejde på det driftsmæssige niveau inden for maritimt tilsyn, overvågning og informationsdeling med andre EU-agenturer og -organer (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) med henblik på at drage nytte af eksisterende ekspertise og tjenesteydelser til gavn for alle parter; bemærker, at agenturet fra december 2014 har været vært for fællesforetagendet for fusionsenergis (F4E's) forretningskontinuitetsfacilitet i Madrid; tager til efterretning, at agenturet har fortsat samarbejdet med Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA), så dette også kan benytte agenturets forretningskontinuitetscenter; anerkender, at agenturet har arbejdet tæt sammen med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) om at udvikle samarbejdet og synergierne mellem de to agenturer med henblik på at forøge effektiviteten og produktiviteten og opnå besparelser som følge af agenturernes geografisk nære beliggenhed;

Andre bemærkninger

15.  bemærker med bekymring, at der er en betragtelig ubalance i kønsfordelingen på 20 % / 80 % blandt agenturets bestyrelsesmedlemmer og blandt suppleanterne; opfordrer indtrængende agenturet til at rette op på denne ubalance og til at formidle resultaterne til Parlamentet hurtigst muligt;

16.  understreger agenturets bidrag til søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe samt fra offshore olie- og gasinstallationer i Europa og bistanden til medlemsstater og Kommissionen i henhold til international ret og EU-retten; glæder sig over og tilskynder agenturets samarbejde med andre EU-agenturer om flygtningekrisen og bekræfter endnu engang, at agenturet skal tildeles tilstrækkelige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine opgaver effektivt, herunder når det beskæftiger sig med aktiviteter af afgørende betydning uden for sit mandat som for eksempel bidrag til flygtningekrisen i form af ”knowhow”, operationel støtte og inddragelse af agenturets personale;

17.  fremhæver, at agenturets ”knowhow” og interne kapaciteter giver mulighed for at udvide dets virksomhed og ydelser til et mere globalt niveau og dermed bidrage til at øge indvirkningen af EU's regelværk og sikkerheds- og miljøstandarder;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse