Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2172(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0130/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0130/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.43

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0174

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 490kWORD 56k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(4), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 133.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 133.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(4), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 133.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 133.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 54 611 883 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,21 % σε σύγκριση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,23 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,45 % σε σύγκριση με το 2014, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 96,52 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,75 %·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο Οργανισμός αναδιάρθρωσε τη δομή του προϋπολογισμού του το 2014, με αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2015, για την καλύτερη στήριξη των επιχειρησιακών αναγκών του Οργανισμού· παρατηρεί, επιπλέον, ότι η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωσης θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2016· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον πρακτικό αντίκτυπο και τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της νέας διάρθρωσης του προϋπολογισμού·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

3.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτα ζητήματα όσον αφορά το επίπεδο των μεταφορών του 2015· παρατηρεί ότι από τις συνολικές πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 (35 987 101 EUR), το 46 % αξιοποιήθηκε, το 50 % παρέμεινε ως «ελεύθερο ποσό» (ποσό οφειλόμενο που δεν έχει καταβληθεί ακόμα) και το 4 % του συνόλου ακυρώθηκε· σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός προέβη συνολικά σε 10 μεταφορές μεταξύ τίτλων του προϋπολογισμού το 2015· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 10 % των πιστώσεων, για το οικονομικό έτος, της γραμμής του προϋπολογισμού από την οποία έγινε η μεταφορά, στην περίπτωση των μεταφορών από τίτλο σε τίτλο· παρατηρεί ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός ξεκίνησε 88 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, 13 από τις οποίες ήταν ειδικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ενώ οι υπόλοιπες 75 περιελάμβαναν ανοικτές και χαμηλής αξίας διαδικασίες με διαπραγμάτευση·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, το 2015 ο Οργανισμός διέθετε 207 θέσεις στον εγκεκριμένο πίνακα προσωπικού του· παρατηρεί ότι, ενώ στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού για το 2015 αναφέρονταν 207 θέσεις υπαγόμενες στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο Οργανισμός υλοποίησε τις δραστηριότητες που προτείνονταν στο πρόγραμμα εργασίας του 2015 με 202 θέσεις υπαγόμενες στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς 5 θέσεις είχαν παγώσει λόγω των περικοπών που προβλέπονταν για το 2016·

7.  σημειώνει τα αποτελέσματα της δεύτερης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά την απασχόληση στον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία το 21,67 % των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 71,29 % επιχειρησιακά καθήκοντα και το 7,05 % ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα· εκφράζει τη λύπη του διότι το επίπεδο στελέχωσης διαρκώς μειώνεται ενώ παράλληλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Οργανισμό αυξάνονται·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός δημοσιοποίησε τις «δηλώσεις δέσμευσης και εμπιστευτικότητας» που υπέγραψαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, καθώς και τα βιογραφικά τους, όπως είχε ζητήσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στις προηγούμενες διαδικασίες απαλλαγής·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού δεν έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπό του, και ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβλέψει κανέναν έλεγχο ή επικαιροποίηση των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· προτρέπει τον Οργανισμό να διορθώσει την κατάσταση, με τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων και τη θέσπιση ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διαχείρισής του·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε το 2015 στρατηγική για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης, η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης που παρουσίασε η OLAF, καθώς και στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης της ΓΔ MOVE της Επιτροπής·

11.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν έχει αναλάβει ειδικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις επαφές του με ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να ασκεί προορατική πολιτική για τη διαφάνεια σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

12.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το 2015 οι φορείς λογιστικού ελέγχου του Οργανισμού δεν εξέδωσαν καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι όλες οι συστάσεις και παρατηρήσεις από διάφορους λογιστικούς ελέγχους κατά τα έτη πριν από το 2015 είχαν κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2015·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει εκπονήσει και εφαρμόσει μια σειρά εσωτερικών μέτρων για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του υπόκεινται σε έλεγχο, καθώς και για την παροχή εύλογης βεβαιότητας στη διοίκηση σχετικά με την επίτευξη των στόχων του· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει ένα πλήρες σύνολο προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS), βάσει ισοδύναμων προτύπων που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή, και τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του συμβούλιο·

Επιδόσεις

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει συνεργαστεί στενά σε επιχειρησιακό επίπεδο, στον τομέα της θαλάσσιας παρακολούθησης και επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), προκειμένου να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη και οι υπηρεσίες με αμοιβαία επωφελείς τρόπους· σημειώνει ότι, από τον Δεκέμβριο του 2014, ο Οργανισμός φιλοξενεί τον μηχανισμό επιχειρησιακής συνέχειας της Κοινής Επιχείρησης για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη (F4E) στη Μαδρίτη· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξακολούθησε να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ώστε να μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί το κέντρο επιχειρησιακής συνέχειας· αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για την ανάπτυξη της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των δύο οργανισμών με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση κόστους, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας των οργανισμών·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία της τάξης του 20 % / 80 % στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· παροτρύνει τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία και να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

16.  επισημαίνει τη συμβολή του Οργανισμού στην ασφάλεια στη θάλασσα, την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και από υπεράκτιες εγκαταστάσεις για την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και τη βοήθεια που παρέχεται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή δυνάμει του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου· χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όσον αφορά την προσφυγική κρίση, και επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι τους οποίους χρειάζεται προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, μεταξύ άλλων όταν αναλαμβάνει κρίσιμης σημασίας δραστηριότητες πέραν της εντολής του, όπως για παράδειγμα η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης υπό τη μορφή της τεχνογνωσίας, της επιχειρησιακής υποστήριξης και της συμμετοχής του προσωπικού του Οργανισμού·

17.  επισημαίνει ότι η τεχνογνωσία και οι εσωτερικές ικανότητες του Οργανισμού τού παρέχουν τη δυνατότητα να προσδίδει στη δράση του και στις υπηρεσίες του πιο παγκόσμια εμβέλεια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διάδοση των ενωσιακών κανονιστικών πλαισίων και προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας·

o
o   o

18.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου