Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2172(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0130/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0130/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.43

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0174

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 43k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(4) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2017),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(4) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2017),

1.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2017),

A.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 54 611 883 euroa, mikä merkitsee 4,21 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,23 prosenttia, mikä merkitsee 4,45 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste 96,52 prosenttia, mikä merkitsee 2,75 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

2.  panee merkille, että tukeakseen entistä paremmin liiketoimintaan liittyviä tarpeitaan virasto järjesti talousarvionsa rakenteen uudelleen vuonna 2014 siten, että vaikutukset kohdistuvat vuoden 2015 talousarvioon; ottaa lisäksi huomioon, että uudelleenjärjestelyn toinen vaihe vaikuttaa vuoden 2016 talousarvioon; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle talousarvion uuden rakenteen käytännön vaikutuksista ja saavutetuista tehokkuuseduista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen tarkastuksen ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2015 ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia; toteaa, että vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretystä kokonaismäärästä (35 987 101 euroa) 46 prosenttia käytettiin, 50 prosenttia jätettiin ”vapaasti käytettäväksi” (määrä on erääntynyt, mutta sitä ei ole vielä maksettu) ja 4 prosenttia kokonaismäärästä peruutettiin; toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi eivätkä ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  panee merkille, että virasto teki kaikkiaan 10 määrärahasiirtoa talousarvion osastojen välillä vuonna 2015; toteaa, että nämä siirrot olivat alle 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirrettiin, kun määrärahoja siirretään osastosta toiseen; toteaa, että siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee merkille, että virasto käynnisti 88 hankintamenettelyä, joista 13 oli poikkeuksellisia neuvottelumenettelyjä ja 75 avoimia ja arvoltaan vähäisiä neuvottelumenettelyjä;

6.  panee merkille, että viraston vuosikertomuksen mukaan vuonna 2015 viraston hyväksytyssä henkilöstötaulukossa oli 207 toimea; toteaa, että vaikka vuonna 2015 viraston henkilöstötaulukossa oli 207 henkilöstösääntöjen alaista toimea, virasto hoiti vuoden 2015 työohjelmassa ehdotetut tehtävänsä 202:lla henkilöstösääntöjen alaisella toimella, koska viisi toimea oli jäädytetty vuodeksi 2016 kaavailtujen leikkausten vuoksi;

7.  panee merkille viraston virkapaikkoja koskevan toisen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan viroista 21,67 prosenttia liittyy hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin, 71,29 prosenttia operatiivisiin tehtäviin ja 7,05 prosenttia valvontatehtäviin ja taloushallintoon; pitää valitettavana, että henkilöstön määrää vähennetään jatkuvasti, vaikka samaan aikaan viraston tehtävät lisääntyvät;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  toteaa, että virasto antoi julkisesti saataville hallintoneuvoston jäsenten allekirjoittamat sitoumuksia ja luottamuksellisuutta koskevat ilmoitukset sekä heidän ansioluettelonsa, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen oli pyytänyt edellisten vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä;

9.  panee huolestuneena merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ilmoituksia sidonnaisuuksista ei ole julkaistu sen verkkosivustolla ja että virasto ei ole tarkistanut tai päivittänyt hallintoneuvoston jäsentensä ilmoituksia sidonnaisuuksista; kannustaa virastoa korjaamaan tilanteen julkaisemalla kyseiset asiakirjat ja suorittamalla tarkistukset varmistaakseen viraston johdon välttämättömän julkisen valvonnan;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2015 petosten ehkäisy- ja havaitsemisstrategian, joka perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) esittämiin petostentorjuntastrategiaan liittyviin menetelmiin ja ohjeisiin sekä komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston petostentorjuntastrategiaan;

11.  panee huolestuneena merkille, ettei virasto on toteuttanut erityisiä aloitteita, joilla pyritään parantamaan sen sidosryhmiä ja edunvalvojia koskevien yhteyksien avoimuutta; kehottaa virastoa toteuttamaan edunvalvonnan avoimuutta koskevaa ennakoivaa politiikkaa;

Sisäinen tarkastus

12.  toteaa, että vuonna 2015 viraston tarkastuselimet eivät antaneet yhtään kriittistä tarkastussuositusta tai -havaintoa, jotka olisivat voineet johtaa varauman esittämiseen vuotuisessa vahvistuslausumassa; panee tyytyväisenä merkille, että kaikki vuotta 2015 edeltävien vuosien tarkastuksista peräisin olleet suositukset ja huomautukset oli käsitelty 31. joulukuuta 2015;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että virasto kehitti ja pani täytäntöön joukon sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että sen toimia valvotaan, ja joiden avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus sen tavoitteiden saavuttamisesta; toteaa, että virasto on pannut täysimääräisesti täytäntöön sisäisen valvonnan standardit, jotka perustuvat komission laatimiin vastaaviin vaatimuksiin ja vähimmäisvaatimuksiin, jotka sen hallintoneuvosto on hyväksynyt;

Toiminnan tuloksellisuus

14.  panee merkille, että virasto on tehnyt operatiivisella tasolla laajaa yhteistyötä merenkulkualalla seurannan, valvonnan ja tiedonvaihdon parissa unionin muiden virastojen ja elinten kanssa (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) voidakseen käyttää hyväkseen olemassa olevaa asiantuntemusta ja palveluja osapuolia hyödyttävällä tavalla; toteaa, että joulukuusta 2014 alkaen viraston alaisuudessa on toiminut Madridissa sijaitseva Fusion for Energy -yhteisyrityksen jatkuvuusväline; toteaa, että virasto on jatkanut yhteistyötä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) kanssa, joten se voi myös käyttää toiminnan jatkamiseen tarkoitettua viraston keskusta; toteaa, että se on työskennellyt tiiviisti Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kanssa kehittääkseen virastojen välistä yhteistyötä ja synergioita sekä lisätäkseen tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja säästääkseen kustannuksia virastojen maantieteellisen läheisyyden avulla;

Muita huomautuksia

15.  pitää huolestuttavana, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten sukupuolijakauma on huomattavan epätasa-arvoinen (20/80 prosenttia); kehottaa virastoa korjaamaan tämän epätasapainon ja tiedottamaan saavutetusta edistyksestä parlamentille mahdollisimman nopeasti;

16.  korostaa viraston antamaa panosta meriturvallisuuteen ja alusten sekä avomeren kaasun- ja öljynporauslaitosten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseen Euroopassa sekä sen jäsenvaltioille ja komissiolle kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden nojalla antamaa apua; pitää myönteisenä viraston unionin muiden virastojen kanssa tekemää yhteistyötä pakolaiskriisin hoitamisessa ja kannustaa sitä tässä asiassa sekä toteaa jälleen, että virastolle on osoitettava rahoitusta sekä aineelliset resurssit ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa vaikuttavalla tavalla tehtävänsä, myös sen toimivallan ulkopuolelle jäävät erittäin tärkeät tehtävät (kuten pakolaiskriisin hoitaminen viraston asiantuntemuksen, operatiivisen tuen ja henkilöstön avulla);

17.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden ulottaa viraston toimintaa ja palveluntarjontaa enemmän maailmanlaajuiselle tasolle ja auttaa näin laajentamaan unionin säädöspuitteiden ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus