Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2172(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0130/2017

Ingediende teksten :

A8-0130/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.43

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0174

Aangenomen teksten
PDF 179kWORD 47k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2172(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid(4), en met name artikel 19,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0130/2017),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 133.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 133.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2172(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid(4), en met name artikel 19,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0130/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 133.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 133.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2172(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0130/2017),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Agentschap voor de maritieme veiligheid (hierna "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2015 volgens zijn financiële staten 54 611 883 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 4,21 % ten opzichte van 2014 betekent;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2015 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, het concept van resultaatgericht begroten ten uitvoer te leggen, en een goed personeelsbeheer te verzekeren;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,23 %, oftewel een toename van 4,45 % ten opzichte van 2014, en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 96,52 % bedroeg, oftewel een toename van 2,75 %;

2.  stelt vast dat het Agentschap de structuur van zijn begroting in 2014 heeft aangepast met ingang van de begroting voor 2015, zodat ze een betere ondersteuning vormt van de bedrijfsbehoeften van het Agentschap; constateert bovendien dat de tweede fase van de herstructurering effecten zal hebben op de begroting in 2016; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in te lichten over de praktische gevolgen en de efficiëntieverhoging die voortvloeien uit de nieuwe structuur van de begroting;

Vastleggingen en overdrachten

3.  stelt vast dat in het verslag van de Rekenkamer en het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap geen noemenswaardige problemen zijn aangewezen in verband met het niveau van overdrachten in 2015; merkt op dat van het totale bedrag dat is overgedragen van 2014 naar 2015 (35 987 101 EUR) 46 % is besteed, 50 % "open bedrag" is gebleven (verschuldigd bedrag, nog te betalen) en 4 % van het totaal is geannuleerd; merkt op dat overdrachten vaak gedeeltelijk of geheel kunnen worden gerechtvaardigd als gevolg van het meerjarige karakter van de operationele programma's van de agentschappen, niet noodzakelijkerwijs op zwakke punten wijzen in de planning en tenuitvoerlegging van de begroting en niet altijd haaks staan op het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, vooral niet als ze van tevoren zijn gepland door het Agentschap en zijn meegedeeld aan de Rekenkamer;

Overschrijvingen

4.  stelt vast dat het Agentschap in 2015 in totaal tien overschrijvingen tussen begrotingstitels heeft verricht; stelt vast dat die overschrijvingen in het geval van overschrijvingen van de ene titel naar de andere onder de 10 % zijn gebleven van de kredieten voor het begrotingsjaar op de lijn waar de kredieten van afkomstig waren; merkt op dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 2015 binnen de grenzen van de financiële voorschriften zijn gebleven;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  neemt er nota van dat het Agentschap 88 aanbestedingsprocedures heeft opgestart, waarvan er 13 bijzondere onderhandelingsprocedures waren en de resterende 75 open onderhandelingsprocedures voor kleine bedragen betroffen;

6.  maakt op uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap dat de goedgekeurde personeelsformatie in 2015 bestond uit 207 ambten; merkt op dat er weliswaar 207 statutaire ambten stonden aangegeven in de personeelsformatie van het Agentschap voor 2015, maar dat het Agentschap de activiteiten als voorgesteld in het werkprogramma 2015 heeft volbracht met 202 statutaire ambten, aangezien vijf ambten werden bevroren wegens geplande besparingen in 2016;

7.  wijst op de resultaten van de tweede benchmarking van de posten van het Agentschap, met 21,67 % van de functies gericht op administratieve ondersteuning en coördinatie, 71,29 % op operationele taken en 7,05 % op financiële en controletaken; betreurt de voortdurende inkrimping van het personeelsbestand, terwijl tegelijkertijd de aan het Agentschap overgedragen taken toenemen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

8.  merkt op dat het Agentschap de "verbintenis- en vertrouwelijkheidsverklaringen", ondertekend door de leden van de raad van bestuur, samen met hun cv's openbaar heeft gemaakt, zoals door de kwijtingsautoriteit in de vorige kwijtingsprocedures werd gevraagd;

9.  stelt met bezorgdheid vast dat de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur niet zijn gepubliceerd op de website van het Agentschap en dat er geen controle of actualisering van de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur is verricht; spoort het Agentschap ertoe aan dit probleem op te lossen door deze documenten te publiceren en door controles in te voeren, zodat het nodige openbare toezicht en de nodige openbare controle op het beheer van het Agentschap worden gewaarborgd;

10.  stelt met tevredenheid vast dat de raad van bestuur van het Agentschap in 2015 een strategie voor het voorkomen en opsporen van fraude heeft goedgekeurd, gebaseerd op de methodologie en richtsnoeren voor fraudebestrijdingsstrategieën van OLAF en op de fraudebestrijdingsstrategie van DG MOVE van de Commissie;

11.  stelt met bezorgdheid vast dat het Agentschap geen specifieke initiatieven heeft genomen om een grotere transparantie aan de dag te leggen met betrekking tot zijn contacten met belanghebbende partijen en lobbyisten; verzoekt het Agentschap om een proactief beleid inzake de transparantie van lobbyactiviteiten te voeren;

Interne audit

12.  merkt op dat de auditorganen van het Agentschap in 2015 geen kritische auditaanbevelingen of -opmerkingen hebben geformuleerd die zouden kunnen leiden tot een voorbehoud in de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring; stelt met tevredenheid vast dat alle aanbevelingen en opmerkingen naar aanleiding van verschillende audits uit de jaren voorafgaand aan 2015 op 31 december 2015 zijn afgesloten;

Interne controle

13.  neemt er nota van dat het Agentschap een reeks interne maatregelen heeft uitgewerkt en toegepast om ervoor te zorgen dat er controle is op zijn activiteiten en om het bestuur redelijke zekerheid te bieden over het behalen van zijn doelstellingen; constateert dat het Agentschap een hele reeks normen voor interne controle, gebaseerd op gelijkwaardige normen die zijn uitgewerkt door de Commissie, en minimumvereisten die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur ten uitvoer heeft gelegd;

Prestaties

14.  stelt vast dat het Agentschap in operationeel opzicht uitgebreid heeft samengewerkt, op het gebied van maritieme monitoring, bewaking en informatie-uitwisseling, met andere agentschappen en organen van de Unie (EFCA, Frontex, EUNAVFOR, MAOC-N) om ten volle gebruik te maken van de bestaande deskundigheid en diensten op een wijze die voor beide partijen voordelig is; merkt op dat het Agentschap met ingang van december 2014 instaat voor de organisatie van de faciliteit voor bedrijfscontinuïteit van de Gemeenschappelijke Onderneming fusie voor energie (F4E) in Madrid; stelt vast dat het Agentschap is blijven samenwerken met het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) zodat dit agentschap ook gebruik kan maken van het centrum voor bedrijfscontinuïteit; stelt vast dat het Agentschap nauw heeft samengewerkt met het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) om samenwerking en synergieën tot stand te brengen tussen beide agentschappen met het oog op een grotere doeltreffendheid en efficiëntie en om kosten te besparen gezien de geografische nabijheid van de agentschappen;

Overige opmerkingen

15.  stelt met bezorgdheid vast dat er met een verhouding van 20 %/80 % sprake is van een aanzienlijk gebrek aan genderevenwicht wat betreft de leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Agentschap; dringt er bij het Agentschap op aan dit gebrek aan evenwicht te corrigeren en de geboekte vooruitgang zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het Parlement;

16.  benadrukt de bijdrage van het Agentschap aan de maritieme veiligheid en de preventie van door schepen en door offshore-installaties voor gas- en oliewinning veroorzaakte verontreiniging in Europa en de aan de lidstaten en de Commissie verleende bijstand bij de toepassing van de internationale en de Uniewetgeving; is ingenomen met het feit dat het Agentschap met andere Europese agentschappen samenwerkt bij de vluchtelingencrisis en moedigt die samenwerking aan, en bevestigt nogmaals dat het Agentschap voldoende financiële, materiële en personele middelen moet krijgen om zijn taken doeltreffend te kunnen uitvoeren, ook voor zeer belangrijke activiteiten die buiten zijn mandaat vallen (d.w.z. bijdragen aan de bestrijding van de vluchtelingencrisis in de vorm van knowhow, operationele ondersteuning en personeel van het Agentschap);

17.  benadrukt dat de knowhow en de interne capaciteiten van het Agentschap de mogelijkheid bieden om zijn optreden en dienstverlening een meer mondiale dimensie te geven en daarmee bij te dragen aan de vergroting van de reikwijdte van de EU-rechtskaders en veiligheids- en milieunormen;

o
o   o

18.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 27 april 2017(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0155.

Juridische mededeling